Преминаване към основното съдържание

Изчисляване на стойности в обобщена таблица

В обобщените таблици можете да използвате сумиращи функции в полета за стойности за комбиниране на стойностите от основните данни източник. Ако сумиращите функции и потребителските изчисления не дават желаните резултати, можете да създадете свои собствени формули в изчисляеми полета и изчисляеми елементи. Може например да добавите изчисляем елемент с формулата за комисионите от продажбите, които могат да бъдат различни за всеки регион. Обобщената таблица след това би включвала автоматично комисионата в междинните суми и крайните общи суми.

Обобщените таблици предоставят начини за изчисляване на данни. Научете повече за предлаганите методи за изчисление, как изчисленията се влияят от типа на източника на данни и как да използвате формули в "Обобщени таблици" и "Обобщени диаграми".

Налични методи на изчисление

За да изчислите стойностите в обобщена таблица, можете да използвате някои или всички от следните методи за изчисление:

 • Сумиращи функции в полета за стойности    Данните в областта на стойностите обобщават базовите изходни данни в обобщената таблица. Например следният източник на данни:

  Пример за източник на данни на обобщена таблица

 • Създава следните обобщени таблици и обобщени диаграми. Ако създадете обобщена диаграма от данни в обобщена таблица, стойностите в тази обобщена диаграма отразяват изчисленията в асоцииран отчет с обобщена таблица.

  Пример за отчет с обобщена таблица

  Пример за отчет с обобщена диаграма

 • В обобщената таблица полето в колоната Месец предоставя елементите Март и Април. Полето от реда Регион предоставя елементите Север, Юг, Изток и Запад. Стойността в пресечната точка на колоната април и реда Север ред е общите приходи от продажби от записите в източника на данни, които имат стойностите за МесецАприл и стойностите на Регион за Север.

 • В една обобщена диаграма полето Регион може да бъде поле на категория, което показва Север, Юг, Изток и Запад като категории. Полето Месец може да бъде поле за серия, което показва елементите март, Април и Май като серия, включена в легендата. А полето Стойности с име Сума на продажбите може да съдържа маркери за данни, които представят общата сума на приходите във всеки регион за всеки месец. Например един маркер за данни ще представлява, чрез позицията си по вертикалната ос (на стойностите), общата сума на продажбите за Април в региона Север.

 • За да изчислите полетата със стойности, имате на разположение следващите обобщаващи функции за всички типове източници на данни, с изключение на източника на данни "Онлайн аналитична обработка (OLAP)".

Функция

Обобщава

Sum

Сумата на стойностите. Това е функцията по подразбиране за числови данни.

Count

Броят на стойностите на данните. Сумиращата функция Count работи по същия начин като функцията COUNTA. Count е функцията по подразбиране за данни, които не са числа.

Average

Средната стойност на стойностите.

Max

Най-голямата стойност.

Min

Най-малката стойност.

Product

Произведението на стойностите.

Count Nums

Броят на стойностите на данните, които са числа. Сумиращата функция "Брой числа" работи по същия начин като функцията COUNT.

StDev

Оценка за стандартното отклонение на генерална съвкупност, където извадката е подмножество от цялата генерална съвкупност.

StDevp

Стандартното отклонение на генералната съвкупност, където генералната съвкупност представлява всички данни, които трябва да бъдат обобщени.

Var

Оценка за дисперсията на генерална съвкупност, където извадката е подмножество от цялата генерална съвкупност.

Varp

Дисперсията на генералната съвкупност, където генералната съвкупност представлява всички данни, които трябва да бъдат обобщени.

 • Потребителски изчисления    потребителско изчисление показва стойности на базата на други елементи или клетки в областта за данни. Например можете да покажете стойностите в полето за данни Сума на продажбите като процент от продажбите за Март или като общи суми на елементите в полето Месец.

  Следните функции са налични за потребителски изчисления в полета за стойности.

Функция

Резултат

Без пресмятане

Показва стойността, въведена в полето.

% от общата сума

Показва стойности като процент от общата сума на всички стойности или точки за данни в отчета.

% от сумата на колоната

Показва всички стойности във всяка колона или серия като процент от общата сума за колоната или серията.

% на сумата на реда

Показва стойността във всеки ред или категория като процент от общата сума за реда или категорията.

% от

Показва стойности като процент от стойността на избрания Основен елемент в Основното поле.

% от сумата на родителския ред

Изчислява стойностите по следния начин:

(стойност за елемента) / (стойност за родителския елемент в редовете)

% от сумата на родителската колона

Изчислява стойностите по следния начин:

(стойност за елемента) / (стойност за родителския елемент в колоните)

% от родителската сума

Изчислява стойностите по следния начин:

(стойност за елемента) / (стойност за родителския елемент на избраното Основно поле)

Разлика спрямо

Показва стойности като разликата от стойността на избрания Основен елемент в Основно поле.

% разлика спрямо

Показва стойности като разликата в проценти от стойността на избрания Основен елемент в Основно поле.

Подвижна обща стойност в

Стойността за последователни елементи в Основно поле като подвижна обща стойност.

% подвижна обща стойност в

Изчислява стойността като процент за последователните елементи в Основно поле, които са показани като подвижна обща стойност.

Подреждане от най-малкото към най-голямото

Показва ранга на избрани стойности в конкретно поле, означавайки най-малкия елемент в полето като 1, а всяка по-голяма стойност с по-висока рангова стойност.

Подреждане от най-голямото към най-малкото

Показва ранга на избрани стойности в конкретно поле, означавайки най-големия елемент в полето като 1, а всяка по-малка стойност с по-висока рангова стойност.

Индекс

Изчислява стойностите по следния начин:

((стойност в клетка) x (цялостна обща сума)) / ((обща сума на реда) x (обща сума на колоната))

 • Формули    Ако сумиращите функции и потребителските изчисления не дават желаните резултати, можете да създадете свои собствени формули в изчисляеми полета и изчисляеми елементи. Може например да добавите изчисляем елемент с формулата за комисионите от продажбите, които могат да бъдат различни за всеки регион. Отчетът след това би включил автоматично комисионата в междинните суми и крайни общи суми.

Как се отразява на изчисленията типът на източника на данни

Изчисленията и опциите, които са налични в отчет, зависят от това дали източникът на данни е от OLAP база данни или не-OLAP източник на данни.

 • Изчисления въз основа на данни от OLAP източник    За обобщени таблици, които са създадени от OLAP кубове, обобщените стойности са подготвени на OLAP сървъра, преди Excel да покаже резултатите. Не можете да промените как се изчисляват тези подготвени стойности в обобщената таблица. Например не можете да промените сумиращата функция, която се използва за изчисляване на полетата с данни или междинните суми, или да добавяте изчисляеми полета или изчисляеми елементи.

  Освен това, ако OLAP сървърът предоставя изчисляеми полета, известни като изчисляеми членове, ще виждате тези полета в списъка с полета на обобщената таблица. Ще виждате също всички изчисляеми полета и изчисляеми елементи, които са създадени с написани на Visual Basic for Applications (VBA) макроси и съхранени във вашата работна книга, но няма да можете да промените тези полета или елементи. Ако имате нужда от допълнителни типове изчисления, обърнете се към администратора на OLAP база данни.

  При OLAP източник на данни можете да включвате или изключвате стойностите на скритите елементи, когато изчислявате междинни суми и крайни общи суми.

 • Изчисления въз основа на не-OLAP източник на данни    В обобщени таблици, базирани на други типове външни данни или данни в работен лист, Excel използва сумиращата функция Sum за изчисляване на полета за стойности, съдържащи числови данни, и сумиращата функция Count за изчисляване на полета за данни, които съдържат текст. Можете да избирате и други обобщаващи функции, като например Average, Max или Min за по-нататъшно анализиране и персонализиране на вашите данни. Можете също да създадете свои собствени формули, които използват елементи от отчета или други данни в работен лист, чрез създаване на изчисляемо поле или изчисляем елемент в поле.

Използване на формули в обобщените таблици

Можете да създавате формули само в отчети, базирани на не-OLAP източник на данни. Не можете да използвате формули в отчети, базирани на OLAP база данни. Когато използвате формули в обобщени таблици, трябва да знаете следните правила на синтаксиса и поведението на формули:

 • Елементи на формули в "Обобщена таблица"    Във формули, които създавате за изчисляеми полета и изчисляеми елементи, можете да използвате оператори и изрази, както правите в другите формули в работния лист. Можете да използвате константи и препратки към данни от отчета, но не можете да използвате препратки към клетки или дефинирани имена. Не можете да използвате функции за работен лист, които изискват препратки към клетки или дефинирани имена като аргументи, и не можете да използвате функциите за масиви.

 • Имена на полета и елементи    Excel използва имената на поле и елемент за идентифициране на тези елементи на отчет във вашите формули. В следващия пример данните в диапазона C3:C9 използват името на полето Млечни продукти. Изчисляем елемент в полето тип, което оценява продажби за нов продукт въз основа на продажбите на млечни продукти, може да използва формула, като например =Млечни продукти * 115%.

  Пример за отчет с обобщена таблица

  Забележка: В обобщената диаграма имената на полетата се показват в списъка с полета на обобщена таблица, а имената на елементите се виждат в падащия списък на всяко поле. Не бъркайте тези имена с другите, които виждате в съветите за диаграми, които отразяват имената на серии и данни за точка.

 • Формулите работят върху общи суми, а не за отделни записи    Формулите за изчисляеми полета работят със сумата на базовите данни за произволни полета във формулата. Например формулата за изчисляемо поле =Продажби * 1,2 умножава сумата на продажбите за всеки тип и регион по 1,2; тя умножава всяка отделна продажба по 1,2 и след това сумира умножените количества.

  Формулите за изчисляеми елементи работят върху отделните записи. Ако например формулата за изчисляем елемент =Млечни продукти * 115% умножава всяка отделна продажба на млечни продукти 115%, след което умножените количества се сумират в областта на стойностите.

 • Интервали, цифри и символи в имената    В име, включващо повече от едно поле, полетата могат да бъдат в произволен ред. В примера по-горе клетките C6:D6 можеха да бъдат "Април Север" или "Север Април". Използвайте единични кавички около имена, които се състоят от повече от една дума или които включват цифри или символи.

 • Общи суми    Формулите не може да препращат към общите суми (като Март Общо, Април Общо и Обща сума в примера).

 • Имена на полета в препратки към елементи    Можете да включите името на полето в препратка към елемент. Името на елемента трябва да бъде в квадратни скоби – например Регион [Север]. Използвайте този формат, за да избегнете #NAME? грешките, когато два елемента в две различни полета в отчет имат същото име. Ако например отчет има елемент с име "месо" в полето "тип" и друг елемент с име "месо" в полето "категория", можете да избегнете #NAME? грешки чрез препратка към елементите като тип [месо] и категория [месо].

 • Препращане към елементи по положение    Можете да се обърнете към елемент по позицията му в отчета, както елементите са подредени и показани. Тип[1] е Млечни продукти, а Тип[2] е Морски храни. Елемент, към който сте се обърнали по този начин, може да се промени, когато се променят позициите на елементите или различни елементи бъдат показани или скрити. Скритите елементи не се броят в този индекс.

  Можете да използвате относителни позиции в препратките към елементи. Позициите се определят спрямо изчисляемия елемент, който съдържа формулата. Ако текущият регион е Юг, Регион-[1] е Север, но ако текущият регион е Север, то Регион+[1] е Юг. Например изчисляем елемент може да използвате формулата =Регион-[1] * 3%. Ако подадената позиция е преди първия елемент или след последния елемент в полето, формулата води до грешка #REF!. грешка.

Използване на формули в обобщените диаграми

За да използвате формули в "Обобщена диаграма", трябва да създадете формули в свързаната обобщена таблица, където можете да видите отделните стойности, съставляващи вашите данни, и след това да видите резултатите, изобразени графично в обобщената диаграма.

Например следната обобщена диаграма показва продажбите за всеки продавач по региони:

Отчет с обобщена диаграма, показващ продажбите за всеки продавач по региони

За да видите как биха изглеждали продажбите, ако се увеличат с 10 процента, можете да създадете изчисляемо поле в свързаната обобщена таблица, използващо формула като =Продажби * 110%.

Резултатът се показва веднага в обобщената диаграма, както е изобразено в следващата таблица:

Отчет с обобщена диаграма, показващ как продажбите се увеличават с 10 процента на регион

За да видите отделен маркер на данни за продажбите в региона "Север", минус транспортни разходи от 8 процента, можете да създадете изчисляем елемент в поле "Регион" с формула, като = Север – (Север * 8%).

Получената диаграма ще изглежда ето така:

Отчет с обобщена диаграма с изчисляем елемент.

Обаче даден изчисляем елемент, който е създаден в полето "Продавач", ще се покаже като серия, представена в легендата, и ще се покаже в диаграмата като точка от данни във всяка категория.

Създаване на формули в "Обобщена таблица"

Важно: Не можете да създавате формули в обобщена таблица, свързана към източник на данни за "Аналитична обработка онлайн (OLAP)".

Преди да започнете, решете дали искате изчисляемо поле или изчисляем елемент в поле. Използвайте изчисляемо поле, когато искате да използвате във вашата формула данните от друго поле. Използвайте изчисляем елемент, когато искате вашата формула да използва данни от един или повече конкретни елементи в поле.

При изчисляемите елементи можете да въведете различни формули за различните клетки. Например, ако даден изчисляем елемент с име ОкръгОриндж има формула =Портокали * 0,25 за всички месеци, можете да промените формулата за = Портокали * 0,5 за юни, юли и август.

Ако имате множество изчисляеми елементи или формули, можете да промените реда на изчисление.

Добавяне на изчисляемо поле

 1. Щракнете върху обобщената таблица.

  Това показва "Инструменти за обобщена таблица", като добавя разделите Анализиране и Проектиране.

 2. В раздела Анализиране отидете в групата Изчисления, щракнете върху Полета, елементи и набори, след което щракнете върху Изчисляемо поле.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В полето Име въведете име на полето.

 4. В диалоговия прозорец Формула въведете формулата за полето.

  За да използвате във формулата данните от друго поле, щракнете върху полето в диалоговия прозорец Полета и след това щракнете върху Вмъкни поле. За да изчислите например 15% комисиона за всяка стойност в полето "Продажби", можете да въведете = Продажби * 15%.

 5. Щракнете върху Добави.

Добавяне на изчисляем елемент към поле

 1. Щракнете върху обобщената таблица.

  Това показва "Инструменти за обобщена таблица", като добавя разделите Анализиране и Проектиране.

 2. Ако елементите в полето са групирани, в групата Анализиране отидете в групата Групиране и щракнете върху Разгрупирай.

  Изображение на лентата на Excel

 3. Щракнете върху полето, в което искате да добавите изчисляемия елемент.

 4. В раздела Анализиране, в групата Изчисления щракнете върху Полета, елементи и набори, след което щракнете върху Изчисляем елемент.

  Изображение на лентата на Excel

 5. В диалоговия прозорец Име въведете име на изчисляемия елемент.

 6. В диалоговия прозорец Формула въведете формулата за елемента.

  За да използвате данните от елемент във формулата, щракнете върху елемента в списъка Елементи и след това щракнете върху Вмъкване на елемент (елементът трябва да бъде от същото поле като изчисляемия елемент).

 7. Щракнете върху Добави.

Въвеждане на различни формули за различните клетки на изчисляеми елементи

 1. Щракнете върху клетка, за която искате да промените формулата.

  За да промените формулата за няколко клетки, задръжте натиснат клавиша CTRL и щракнете върху допълнителните клетки.

 2. В лентата за формули въведете промените във формулата.

Променете реда на изчисление, ако имате множество изчисляеми елементи или формули.

 1. Щракнете върху обобщената таблица.

  Това показва "Инструменти за обобщена таблица", като добавя разделите Анализиране и Проектиране.

 2. В раздела Анализиране, в групата Изчисления щракнете върху Полета, елементи и набори, след което щракнете върху Ред за изчисление.

  Изображение на лентата на Excel

 3. Щракнете върху формула и след това щракнете върху Премести нагоре или Премести надолу.

 4. Продължете, докато формулите са в реда, в който искате да се изчисляват.

Преглед на всички формули, които се използват в дадена обобщена таблица

Можете да покажете списък на всички формули, които се използват в текущата обобщена таблица.

 1. Щракнете върху обобщената таблица.

  Това показва "Инструменти за обобщена таблица", като добавя разделите Анализиране и Проектиране.

 2. В раздела Анализиране, в групата Изчисления щракнете върху Полета, елементи и набори, след което щракнете върху Покажи формулите.

  Изображение на лентата на Excel

Редактиране на формула на обобщена таблица

Преди да редактирате формула, решете дали тази формула е в изчисляемо поле, или в изчисляем елемент. Ако формулата е в изчисляем елемент, трябва също така да решите дали формулата е единствена за изчисляемия елемент.

При изчисляемите елементи можете да редактирате отделните формули за конкретни клетки на изчисляем елемент. Например ако даден изчисляем елемент с име ИзчПортокали има формула =Портокали * 0,25 за всички месеци, можете да промените формулата за = Портокали * 0,5 за юни, юли и август.

Определяне дали дадена формула е в изчисляемо поле, или изчисляем елемент

 1. Щракнете върху обобщената таблица.

  Това показва "Инструменти за обобщена таблица", като добавя разделите Анализиране и Проектиране.

 2. В раздела Анализиране, в групата Изчисления щракнете върху Полета, елементи и набори, след което щракнете върху Покажи формулите.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В списъка с формули намерете формулата, която искате да промените, в списъка под "Изчисляемо поле" или "Изчисляем елемент".

  Когато има множество формули за изчисляем елемент, формулата по подразбиране, която е въведена при създаването на елемент, има името на изчисляемия елемент в колона B. За допълнителни формули за изчисляем елемент колоната B съдържа и името на изчисляемия елемент, и имената на елементите за пресичане.

  Например може да имате формула по подразбиране за изчисляем елемент с име МоятЕлемент и друга формула за този елемент, идентифициран като Продажби МоятЕлемент Януари. В обобщената таблица ще намерите тази формула в клетката "Продажби" за реда "МоятЕлемент" и колоната "Януари".

 4. Продължете, като използвате един от следните методи за редактиране:

Създаване на формула за изчисляемо поле

 1. Щракнете върху обобщената таблица.

  Това показва "Инструменти за обобщена таблица", като добавя разделите Анализиране и Проектиране.

 2. В раздела Анализиране отидете в групата Изчисления, щракнете върху Полета, елементи и набори, след което щракнете върху Изчисляемо поле.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В диалоговия прозорец Име изберете изчисляемото поле, за което искате да промените формулата.

 4. Редактирайте формулата в диалоговия прозорец Формула.

 5. Щракнете върху Промяна.

Редактиране на отделна формула за изчисляем елемент

 1. Щракнете върху полето, съдържащо изчисляемия елемент.

 2. В раздела Анализиране, в групата Изчисления щракнете върху Полета, елементи и набори, след което щракнете върху Изчисляем елемент.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В диалоговия прозорец Име изберете изчисляемия елемент.

 4. Редактирайте формулата в диалоговия прозорец Формула.

 5. Щракнете върху Промяна.

Редактиране на отделна формула за конкретна клетка на изчисляем елемент

 1. Щракнете върху клетка, за която искате да промените формулата.

  За да промените формулата за няколко клетки, задръжте натиснат клавиша CTRL и щракнете върху допълнителните клетки.

 2. В лентата за формули въведете промените във формулата.

  Съвет: Ако имате множество изчисляеми елементи или формули, можете да промените реда на изчисление. За повече информация вж. Промяна на реда на изчисление за множество изчисляеми елементи или формули.

Изтриване на формула на обобщена таблица

Забележка: Изтриването на формула на обобщена таблица я премахва завинаги. Ако не искате да премахнете завинаги дадена формула, можете вместо това да скриете полето или елемента, като я плъзнете навън от обобщената таблица.

 1. Определете дали формулата е в изчисляемо поле, или в изчисляем елемент.

  Изчисляемите полета се показват в списъка с полета на обобщената таблица. Изчисляемите елементи се показват като елементи в други полета.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да изтриете изчисляемо поле, щракнете някъде в обобщената таблица.

  • За да изтриете изчисляем елемент, в обобщената таблица щракнете върху полето, съдържащо елемента, който искате да изтриете.

   Това показва "Инструменти за обобщена таблица", като добавя разделите Анализиране и Проектиране.

 3. В раздела Анализиране отидете в групата Изчисления, щракнете върху Полета, елементи и набори, след което щракнете върху Изчисляемо поле или Изчисляем елемент.

  Изображение на лентата на Excel

 4. В диалоговия прозорец Име изберете полето или елемента, който искате да изтриете.

 5. Щракнете върху Изтрий.

Преглед на всички формули, които се използват в дадена обобщена таблица

За да покажете списък на всички формули, които се използват в текущата обобщена таблица, направете следното:

 1. Щракнете върху обобщената таблица.

 2. В раздела Опции отидете в групата Инструменти, щракнете върху Формули и след това щракнете върху Покажи формулите.

Редактиране на формула на обобщена таблица

 1. Определете дали формулата е в изчисляемо поле, или в изчисляем елемент. Ако формулата е в изчисляем елемент, решете дали формулата е единствена за изчисляемия елемент, като направите следното:

  1. Щракнете върху обобщената таблица.

  2. В раздела Опции отидете в групата Инструменти, щракнете върху Формули и след това щракнете върху Покажи формулите.

  3. В списъка с формули намерете формулата, която искате да промените, в списъка под "Изчисляемо поле" или "Изчисляем елемент".

   Когато има няколко формули за изчисляем елемент, формулата по подразбиране, която е била въведена, когато елемент е била създадена, съдържа изчисляемия елемент в колона B. При допълнителни формули за даден изчисляем елемент колоната B съдържа името на изчисляемия елемент и имената на пресечните елементи.

   Например може да имате формула по подразбиране за изчисляем елемент с име МоятЕлемент и друга формула за този елемент, идентифициран като Продажби МоятЕлемент Януари. В обобщената таблица ще намерите тази формула в клетката "Продажби" за реда "МоятЕлемент" и колоната "Януари".

 2. Направете едно от следните неща:

  Редактиране на формула за изчисляемо поле    

  1. Щракнете върху обобщената таблица.

  2. В раздела Опции, в групата Инструменти щракнете върху Формули и след това щракнете върху Изчисляемо поле.

  3. В диалоговия прозорец Име изберете изчисляемото поле, за което искате да промените формулата.

  4. Редактирайте формулата в диалоговия прозорец Формула.

  5. Щракнете върху Промяна.

   Редактиране на отделна формула за изчисляем елемент    

  6. Щракнете върху полето, съдържащо изчисляемия елемент.

  7. В раздела Опции, в групата Инструменти, щракнете върху Формули и след това щракнете върху Изчисляем елемент.

  8. В диалоговия прозорец Име изберете изчисляемия елемент.

  9. Редактирайте формулата в диалоговия прозорец Формула.

  10. Щракнете върху Промяна.

   Редактиране на отделни формули за конкретни клетки на изчисляем елемент    

   Например ако даден изчисляем елемент с име ИзчПортокали има формула =Портокали * 0,25 за всички месеци, можете да промените формулата за = Портокали * 0,5 за юни, юли и август.

  11. Щракнете върху клетка, за която искате да промените формулата.

   За да промените формулата за няколко клетки, задръжте натиснат клавиша CTRL и щракнете върху допълнителните клетки.

  12. В лентата за формули въведете промените във формулата.

 3. Ако имате множество изчисляеми елементи или формули, можете да промените реда на изчисление, като направите следното:.

  1. Щракнете върху обобщената таблица.

  2. В раздела Опции, в групата Инструменти, щракнете върху Формули и след това щракнете върху Ред за изчисление.

  3. Щракнете върху формула и след това щракнете върху Премести нагоре или Премести надолу.

  4. Продължете, докато формулите са в реда, в който искате да се изчисляват.

Изтриване на формула на обобщена таблица

Съвет: Ако не искате да изтриете окончателно дадена формула, можете да скриете полето или елемента. За да скриете поле, плъзнете го извън отчета.

 1. Определете дали формулата е в изчисляемо поле, или в изчисляем елемент.

  Изчисляемите полета се показват в списъка с полета на обобщената таблица. Изчисляемите елементи се показват като елементи в други полета.

 2. Направете едно от следните неща:

  Изтриване на изчисляемо поле    

  1. Щракнете върху обобщената таблица.

  2. В раздела Опции, в групата Инструменти щракнете върху Формули и след това щракнете върху Изчисляемо поле.

  3. В диалоговия прозорец Име изберете полето, което искате да изтриете.

  4. Щракнете върху Изтрий.

   Изтриване на изчисляем елемент    

  5. Щракнете върху полето, съдържащо елемента, който искате да изтриете.

  6. В раздела Опции, в групата Инструменти щракнете върху Формули и след това щракнете върху Изчисляем елемент.

  7. В диалоговия прозорец Име изберете елемента, което искате да изтриете.

  8. Щракнете върху Изтрий.

За да сумирате стойности в обобщена таблица в Excel за уеб, можете да използвате обобщаващи функции, като например Sum, Count и Average. Функцията Sum се използва по подразбиране за числови стойности в числови полета, но ето как да изберете друга обобщаваща функция:

 1. Щракнете с десния бутон на произволно място в обобщената таблица и щракнете върху Покажи списъка на полетата.

 2. В списъка Полета на обобщената таблица, под Стойности щракнете върху стрелката до полето за стойност.

 3. Щракнете върху Настройки на поле за стойност.

 4. Изберете желаната обобщаваща функция и щракнете върху OK.

Забележка: Обобщаващите функции не са достъпни в обобщени таблици, които се базират на източник на данни от онлайн аналитична обработка (OLAP).

Използвайте тази обобщаваща функция

За да изчислите

Sum

Сумата на стойностите. Използва се по подразбиране за полета за стойности, които имат числови стойности.

Count

Броят на стойностите, които не са празни. Обобщаващата функция Count работи по същия начин като COUNTA функцията. Count се използва по подразбиране за полета за стойности, чиито стойности не са числови или са празни.

Average

Средната стойност на стойностите.

Max

Най-голямата стойност.

Min

Най-малката стойност.

Product

Произведението на стойностите.

Брой числа

Броят на стойностите, които съдържат числа, (не е същото като Count, която включва непразните стойности).

StDev

Оценка за стандартното отклонение на генерална съвкупност, където извадката е подмножество от цялата генерална съвкупност.

StDevp

Стандартното отклонение на генералната съвкупност, където генералната съвкупност представлява всички данни, които трябва да бъдат обобщени.

Var

Оценка за дисперсията на генерална съвкупност, където извадката е подмножество от цялата генерална съвкупност.

Varp

Дисперсията на генералната съвкупност, където генералната съвкупност представлява всички данни, които трябва да бъдат обобщени.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×