Клавишни комбинации за Skype за бизнеса

Клавишните комбинации са комбинации от два или повече клавиша, които, когато се натиснат, могат да се използват за изпълнение на задача, която обикновено би изисквала мишка или друго посочващо устройство. Клавишните комбинации, описани тук, се отнасят за американска подредба на клавиатурата за Lync. Клавишите на други подредби може да не съответстват точно на клавишите на американска клавиатура.

Тези клавишни комбинации се отнасят за функционалните области на потребителския интерфейс (ПИ) на Lync. Така например трябва да се намирате във визитка, за да може клавишът Esc да затвори визитката.

Tab и Shift+Tab са често срещани начини за придвижване през потребителския интерфейс. Tab придвижва през потребителския интерфейс подред, докато Shift+Tab придвижва през интерфейса в обратен ред.

Някои функции може да не са налични за вашия акаунт. Ние сме ги посочили.

Намиране на преки пътища за

Общи (за всеки прозорец)

Главен прозорец на Skype за бизнеса (Lync)

Списък с контакти

Визитка

Прозорец на разговор

Контроли за повикване (прозорец на разговор)

Видео (прозорец на разговор)

Незабавни съобщения (прозорец на разговор)

Сцена на разговор или събрание

Среда на разговор

Споделяне на PPT: Програма за разглеждане на стари PPT файлове

Разговори в отделни раздели

Постоянен чат

Общи (за всеки прозорец)

Използвайте клавишните комбинации по-долу без значение в кой прозорец е фокусът.

Натиснете този клавиш или
клавишна комбинация

За да направите това

Клавиш с емблемата на Windows+Shift+O

Приемане на входящо уведомяване за покана.

Клавиш с емблемата на Windows+Esc

Отклоняване на уведомяване за покана.

Клавиш с емблемата на Windows+F4

Самостоятелно спиране/пускане на аудио.

Клавиша с емблемата на Windows + F5

Включване/изключване на "Моята камера", когато видеото вече е установено в повикването.

Ctrl+Shift+интервал

Поставяне на фокуса върху лентата с инструменти за споделяне на приложения.

Ctrl+Alt+Shift+3

Отваряне на главния прозорец и поставяне на фокуса в полето за търсене.

Ctrl+Alt+интервал

Връщане на управлението, когато споделяте вашия екран.

Ctrl + Shift + S

Спиране на споделянето на вашия екран.

Главен прозорец на Skype за бизнеса

Използвайте следните клавишни комбинации, когато главният прозорец на Lync е на преден план.

Натиснете този клавиш или
клавишна комбинация

За да направите това

Ctrl+1

Преминаване към раздела за списъка с контакти.

Ctrl+2

Преминаване към раздела за постоянен чат.

Ctrl+3

Преминаване към раздела за списъка с разговори.

Ctrl+4

Преминаване към раздела за телефон.

Ctrl+1 или Ctrl+Shift+1

Като представител, прехвърляне на повикването на служебния номер на някой друг. (Не е налично в Lync Basic или с всички Microsoft 365 абонаменти.)

Alt+интервал

Отваряне на системното меню. Alt отваря лентата с менюта.

Alt+F

Отваряне на менюто "Файл"

Alt+M

Стартиране на "Започване на събрание".

Alt+T

Отваряне на менюто "Инструменти".

Alt+H

Отваряне на менюто "Помощ".

Списък с контакти

Използвайте тези клавишни комбинации, докато се намирате в списъка с контакти.

Натиснете този клавиш или
клавишна комбинация

За да направите това

Delete

Изтриване на избраната потребителска група или контакт.

Alt + стрелка нагоре

Преместване на избраната група нагоре.

Alt + стрелка надолу

Преместване на избраната група надолу.

Alt + Enter

От менюто с клавишни комбинации – отваряне на избраната визитка на контакт или групова визитка.

Интервал

Свиване или разгъване на избраната група.

Shift+Delete

Премахване на избрания контакт от списъка с контакти (само за нечленуващи в групи за разпространение).

Визитка

Използвайте тези клавишни комбинации, докато се намирате във визитка. Използвайте Alt+Enter, за да отворите визитка.

Натиснете този клавиш или
клавишна комбинация

За да направите това

Esc

Затваряне на визитката.

Ctrl+Tab

Обхождане на разделите в долната част на визитката.

Ctrl+Shift+Tab

Обхождане в обратен ред на разделите в долната част на визитката.

Прозорец за разговори

Използвайте тези клавишни комбинации, докато се намирате в прозореца за разговори.

Натиснете този клавиш или
клавишна комбинация

За да направите това

F1

Отваряне на началната страница на "Помощ" (в менюто "Помощ").

Esc

Излизане от визуализация на цял екран, ако такава е налице. В противен случай прозорецът за разговори се затваря само ако няма аудио, видео или споделяне.

Alt+C

Приемане на каквото и да е уведомяване за покана. Това включва искания за аудио, видео, повикване и споделяне.

Alt+F4

Затваряне на прозореца за разговори.

Alt+l

Игнориране на каквито и да са уведомявания за покана. Това включва искания за аудио, видео, повикване и споделяне.

Alt+R

Отново включване на аудио в събрание.

Alt+S

Отваряне на диалоговия прозорец Запиши като за файл, който е изпратен в прозореца за разговори.

Alt+V

Покана на контакт за съществуващ разговор.

Ctrl+S

Записване на съдържанието на хронологията на незабавните съобщения. Действа при разговори между двама души, когато използвате Outlook.

Ctrl+W

Показване или скриване на областта за незабавни съобщения.

Ctrl+F

Изпращане на файл или, в контекста на конференция, добавяне на прикачен файл към събрание.

Ctrl+N

Водене на собствени бележки с помощта на програмата за водене на бележки Microsoft OneNote. Стартира OneNote. (Не е налично в Lync Basic.)

Ctrl+R

Показване или скриване на списъка с участници.

Ctrl+Shift+Alt+дясна стрелка

Навигиране надясно до следващия елемент на потребителския интерфейс в прозореца за разговори. Тази клавишна комбинация заменя клавиша Tab по отношение на преместване на фокуса от един елемент на потребителския интерфейс към следващия.

Ctrl+Shift+Alt+лява стрелка

Навигиране наляво до предишния елемент на потребителския интерфейс в прозореца за разговори. Тази клавишна комбинация заменя клавиша Tab по отношение на преместване на фокуса от един елемент потребителския интерфейс към предишния елемент.

Ctrl+Shift+Enter

Добавяне на видео/край на видео.

Ctrl+Shift+H

Задържане или продължаване на текущ аудиоразговор.

Ctrl+Shift+I

Маркиране на разговор като много важен. Действа при разговор между двама души, но не е достъпна за събрания.

Ctrl+Shift+Y

Показване или скриване на сцената за споделяне.

Ctrl+Shift+P

Превключване на компактен изглед.

Ctrl+Shift+K

Превключване към изглед "Само съдържание".

Ctrl+Enter

Добавяне на аудио/край на аудио.

Стрелка нагоре

Когато е на бутон за режим, отваря съответното изнесено означение.

Интервал

Когато фокусът е върху бутон за режим, се предприема действието по подразбиране. Така при аудио се извършва изключване или включване на звука, а при видео се стартира или спира камерата.

Esc

Отменя или скрива отворено изнесено означение или балон, който има фокус на клавиатурата.

Контроли за повикване (прозореца на разговор)

Използвайте тези клавишни комбинации за контролите на повикване, когато разговорът е между двама души. Това няма да действа при конферентно повикване.

Натиснете тази
клавишна комбинация

За да направите това

Alt+Q

Завършване на повикване.

Ctrl+Shift+T

Прехвърляне: Отваряне на избирача на контакти по време на разговор между двама души. (Не е налично в Lync Basic или с всички Microsoft 365 абонаменти.)

Ctrl+Shift+H

Задържане на разговора.

Ctrl+Shift+D

Показване на клавиатурата за набиране.

Видео (прозорец за разговори)

Използвайте тези клавишни комбинации, когато работите с видео в прозореца за разговори.

Натиснете този клавиш или
клавишна комбинация

За да направите това

F5

Показване на видеото на цял екран. Ако областта на сцената се вижда в прозореца за разговори, F5 няма да направи видеото на цял екран.

Esc

Излизане от режим "Цял екран".

Ctrl+Shift+O

Изскачане на галерията; скриване на галерията.

Ctrl+Shift+L

Заключване на вашето видео за всеки от събранието.

Незабавни съобщения (прозорец за разговори)

Използвайте тези клавишни комбинации, когато обменяте незабавни съобщения с някого.

Натиснете този клавиш или
клавишна комбинация

За да направите това

F1

Отваряне на "Помощ".

F12

Записване на разговора с незабавни съобщения.

Shift+Enter

Добавяне на връщания в началото на реда.

Shift+Insert или Ctrl+V

Поставяне.

Ctrl+A

Избор на цялото съдържание.

Ctrl+B

Превръщане на избрания текст в получер.

Ctrl+C

Копиране на избрания текст.

Ctrl+X

Изрязване на избрания текст.

Ctrl+l

Избраният текст става курсивен.

Ctrl+U

Подчертаване на избрания текст.

Ctrl+Y

Връщане на последното действие.

Ctrl+Z

Отмяна на последното действие.

Ctrl+Shift+F

Промяна на цвета на шрифта. (Сменя се цветът на шрифта на текста, въвеждан от вас, не на този, който другите въвеждат.)

Alt+P

Отваряне на файл, който е получен.

Alt+D

Отказване на файл, който е изпратен.

Ctrl + Shift + M

Фокусиране върху областта за въвеждане на незабавни съобщения.

Сцена на разговор или събрание

Натиснете този клавиш или
клавишна комбинация

За да направите това

F5

Преглед на сцената на събрание в прозореца на разговора на цял екран.

Esc

Излизане от режим на цял екран, ако такъв е налице.

Alt+T

Спиране на споделянето.

Ctrl+Shift+E

Управление на съдържание за представяне.

Ctrl+Shift+Y

Показване или скриване на сцената за споделяне.

Ctrl+Shift+A

Принудително извеждане на чакащо известяване от ниво 1 на цял екран.

Ctrl+Shift+J

Превключване към изглед "Докладчик".

Ctrl+Shift+l

Превключване към изглед "Галерия".

Ctrl+Alt+стрелка надясно или

Ctrl+Alt+стрелка наляво

Излизане извън областта за споделяне в посока напред и/или раздел излизане извън областта за споделяне в посока назад.

Среда на разговор

Натиснете този клавиш или
клавишна комбинация

За да направите това

Delete

Изтриване на избраните елементи.

Home

Преместване най-горе в списъка.

End

Преместване най-долу в списъка.

Page Up

Придвижване нагоре с една страница.

Page Down

Придвижване надолу с една страница.

Стрелка нагоре

Придвижване към предишния контакт в разговора.

Стрелка надолу

Придвижване към следващия контакт в разговора.

Споделяне на PPT: Програма за разглеждане на стари PPT файлове

Натиснете този клавиш или
клавишна комбинация

За да направите това

Tab

Когато на фокус е пространството за съдържание, обхождане на контролите за споделяне на PPT (стрелка "Назад", стрелка "Напред", "Миниатюри" и "Бележки").

Стрелка надясно

Когато на фокус е областта за съдържание, преместване към следващо щракване или слайд, ако на текущия слайд липсва щракване за анимация.

Стрелка наляво или надясно

Когато областта за миниатюри е на фокус, преместване на фокуса върху предишната или върху следващата миниатюра, без да се сменя активният слайд.

Стрелка наляво

Когато на фокус е областта за съдържание, преместване към предишното щракване, ако на текущия слайд липсва щракване за анимация.

Home

Когато на фокус е областта за миниатюри, установяване на фокуса върху миниатюрата на първия слайд, без да се сменя активният слайд.

Enter

Избиране на контролата на фокус или на миниатюрите, ако на фокус е лента с миниатюри, и избиране (смяна на активния слайд).

End

Когато на фокус е областта за миниатюри, установяване на фокуса върху миниатюрата на последния слайд, без да се сменя активният слайд.

Разговори в отделни раздели

Натиснете този клавиш или
клавишна комбинация

За да направите това

Alt+интервал

Отваряне на системното меню на прозореца на раздела.

Ctrl+Shift+T

Задаване на фокус на елемент в раздел в изглед на разговор в отделен раздел.

Ctrl+Tab

Превключване към следващия раздел (непрекъснато циклично обхождане на всички раздели).

Ctrl+1,2…9

Превключване към раздела със съответния номер и поставяне на фокуса на клавиатурата в този разговор. Ctrl+1.

Ctrl+O

Откачане/закачане на избрания разговор от/към прозореца на раздела.

Esc

Затваряне на раздел.

Постоянен чат

Прозорецът на постоянния чат използва същите клавишни комбинации като прозореца на разговорите и незабавните съобщения. (Не е налично за абонаменти за Microsoft 365.)

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×