Преминаване към основното съдържание

Лицензионни условия за предпусковата версия на софтуера Microsoft OneNote на Microsoft

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Тези лицензионни условия са споразумение между Microsoft Corporation (или, в зависимост от това къде живеете, филиал на компанията) и вас. Моля, прочетете ги. Те се отнасят до гореспоменатата предпускова версия на софтуер, включващ и носителя, на който сте го получили, ако има такъв. Условията са в сила и за всички

 • актуализации,

 • допълнения,

 • интернет базирани услуги и

 • поддържащи услуги на Microsoft

за този софтуер, освен ако тези елементи не са придружени от други условия. Ако е така, важат тези условия.

Като използвате софтуера, вие приемате тези условия. Ако не ги приемате, не използвайте софтуера.

Както е описано по-долу, използването на някои функции също се приема за вашето съгласие за прехвърляне на определена стандартна компютърна информация за интернет базирани услуги.

Ако спазвате тези лицензионни условия, имате правата, посочени по-долу.

 1. ПРАВА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ.

 2. Инсталиране и използване. Можете да инсталирате и използвате едно копие на приложението на до пет (5) устройства с Windows 8, които се числят към акаунта в Microsoft, асоцииран с вашия акаунт за магазина на Windows.

 3. ИНТЕРНЕТ БАЗИРАНИ УСЛУГИ. Microsoft предоставя интернет базирани услуги заедно със софтуера. Може да ги промени или отмени по всяко време.

 4. Съгласие за базирани на интернет услуги. Функциите на софтуера, описани по-долу и в нашата Декларация за поверителност за OneNote, се свързват по интернет с Microsoft или с компютърните системи на съответния доставчик на услуги. В някои случаи няма да получите отделно съобщение при свързването на тези функции. В някои случаи можете да изключите тези функции или да не ги използвате. За повече информация относно тези функции вижте Декларация за поверителност за OneNote. Като използвате тези функции, вие приемате предаването на тези данни. Microsoft не използва данните с цел да ви идентифицира или да се свърже с вас.

 5. Информация за компютъра. Следните функции използват интернет протоколи, които изпращат подходяща системна информация за компютъра, например вашия адрес на интернет протокола, типа на операционната система, браузъра и името и версията на софтуера, който използвате, както и кода на езика на устройството, на което сте инсталирали софтуера. Microsoft използва тази информация, за да ви предостави интернет базираните услуги.

  • Програма за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите (CEIP). Този софтуер използва CEIP. CEIP автоматично изпраща до Microsoft анонимни данни за вашия хардуер и за това как използвате софтуера. Microsoft няма да използва тази информация за идентифицирането ви или за връзка с вас. CEIP също така периодично ще изтегля малък файл на вашия компютър. Това ни помага да събираме информация за възникналите проблеми при използването на софтуера. Нова помощна информация за грешките може също така да се изтегли автоматично, когато е налична. Научете повече за програмата за продуктови подобрения на Microsoft, базирана на информация от клиентите (CEIP).

  • Функции за уеб съдържание. Функциите в софтуера могат да извличат сродно съдържание от Microsoft и да ви го предоставят. За предоставяне на съдържанието тези функции изпращат на Microsoft типа на операционната система, името и версията на софтуера, който използвате, типа на браузъра и кода на езика на устройството, където сте инсталирали софтуера. Примерни функции могат да бъдат графични колекции, шаблони, онлайн обучение, онлайн съдействие, помощ и помощна информация за приложения. Имате възможност да не използвате тези функции за уеб съдържание.

 6. Използване на информацията. Може да използваме информацията за компютъра и информацията от CEIP, за да подобрим нашия софтуер и услуги. Може също да ги споделим с други, например доставчици на хардуер и софтуер. Те може да използват информацията, за да подобрят работата на своите продукти със софтуера на Microsoft.

 7. Неправилно използване на услуги, базирани на интернет. Нямате право да използвате тези услуги по начин, който може да им навреди или да наруши използването им от други лица. Тези услуги не могат да се използват за получаване на неупълномощен достъп до услуга, данни, акаунт или мрежа по какъвто и да е начин.

 8. СРОК. Срокът на това споразумение е до търговското издаване на софтуера, като освен това Microsoft си запазва правото да променя или да оттегли софтуера по всяко време, по каквато и да е причина. Софтуерът може да спре да работи, ако актуализирате или смените устройството си с Windows 8 Consumer Preview или ако се опитате да използвате софтуера на устройство с Windows 8 Consumer Preview с различни функции или тип процесор. Вие носите отговорност за архивирането на данните, които съхранявате в софтуера, включително на съдържанието, което качвате с помощта на софтуера. Ако магазинът на Windows, софтуерът или някое друго съдържание бъдат променени или прекратени, вашите данни могат да бъдат изтрити или е възможно да не можете да извлечете данните, които сте съхранили. Microsoft няма задължение да ви връща данните.

 9. ПРЕДПУСКОВА ВЕРСИЯ НА СОФТУЕРА. Това е предварителна версия на софтуера. Той може да не работи по начина, по който ще работи финалната версия на софтуера. Може да го променим за крайната търговска версия. Може също да не издадем търговска версия.

 10. ОБРАТНА ВРЪЗКА. Ако изпратите на Microsoft обратна връзка за този софтуер, вие предоставяте на Microsoft без заплащане правото да използва, споделя и разпространява с търговски цели вашата обратна връзка по какъвто и да било начин и за каквато и да било цел. Освен това безвъзмездно давате на трети лица всички патентни права, необходими за техните продукти, технологии и услуги, за използване или за интерфейс с определени части на даден софтуер или услуга на Microsoft, включващи тази обратна връзка. Вие няма да изпращате обратна връзка, която подлежи на лицензиране, изискващо Microsoft да лицензира софтуер или документация на трети лица поради включването на вашата обратна връзка. Тези права се запазват при всяко прекратяване или изтичане на срока на това споразумение.

 11. ОБХВАТ НА ЛИЦЕНЗА. Софтуерът се лицензира, а не се продава. Това споразумение ви предоставя определени права за използване на софтуера. Microsoft си запазва всички останали права. Освен ако не притежавате допълнителни права според законодателството извън това ограничение, имате право да използвате софтуера само според изричните предписания в настоящето споразумение. В такъв случай трябва да съблюдавате техническите ограничения в софтуера, които ви позволяват да го използвате по определен начин. Нямате право

  • да заобикаляте каквито и да било технически ограничения на софтуера;

  • да подлагате софтуера на обратно конструиране, декомпилиране или деасемблиране, освен и изключително в случаите, когато това е изрично разрешено от законодателството, въпреки това ограничение;

  • да правите повече копия на софтуера, отколкото е разрешено според това споразумение или от законодателството, въпреки това ограничение;

  • да публикувате софтуера, за да бъде копиран от други;

  • да отдавате софтуера под наем или на заем;

  • да прехвърляте софтуера или това споразумение на трети лица или

  • да използвате софтуера за хостинг услуги на търговски софтуер.

 12. ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕКСПОРТА Софтуерът е предмет на експортното законодателство на САЩ. Вие сте длъжни да се съобразявате с всички закони и предписания за национален и международен експорт, които се отнасят за софтуера. Тези закони включват ограничения за местоназначения, крайни потребители и крайна употреба. За допълнителна информация вижте уеб сайта за експорт на Microsoft.

 13. ПОДДЪРЖАЩИ УСЛУГИ. Тъй като този софтуер е "както е", ние не можем да предоставим поддържащи услуги за него.

 14. ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ. Настоящето споразумение и условията за допълнения, актуализации, интернет базирани услуги и поддържащи услуги, които използвате, са цялостното споразумение за софтуера и поддържащите услуги.

 15. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН.

 16. Съединени щати Ако сте получили софтуера в САЩ, това споразумение се подчинява на законодателството на щата Вашингтон, независимо дали има конфликт на правни принципи. Всички останали искове, включително исковете за защита на потребителите, законите за нелоялна конкуренция и закононарушение, се подчиняват на законите на щата, в който живеете.

 17. Извън САЩ. Ако сте получили софтуера в друга страна, се прилагат законите на тази страна.

 18. ПРАВНА СИЛА. В това споразумение са описани някои юридически права. Може да имате други права според законите на вашата страна. Може също така да имате и права с оглед на лицето, от което сте придобили софтуера. Това споразумение не променя правата ви според законите на вашата страна, ако тези закони не му позволяват да направи това.

 19. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ. Софтуерът е лицензиран "както е". Вие поемате риска да го използвате. Microsoft не предоставя никакви изрични гаранции или условия. Може да имате допълнителни права или законни гаранции според местното законодателство, които това споразумение не може да промени. До степента, позволена от местното законодателство, Microsoft изключва подразбиращите се гаранции за продаваемост, годност за определена цел и за ненарушение на права.

ЗА АВСТРАЛИЯ – имате законни гаранции според австралийския закон за потребителите и нищо в тези условия не засяга тези права.

 1. ОГРАНИЧАВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА КОМПЕНСАЦИИ И ЩЕТИ. Може да получите обезщетение от Microsoft или нейните доставчици само за преки щети за не повече от 5,00 щ.д. Нямате право да си възстановявате други щети, включително закономерни, пропуснати ползи, специални, непреки или случайни.

Това ограничение се отнася до

 • всички въпроси, свързани със софтуера, услугите и съдържанието (включително кода) на интернет сайтовете или програмите от трети лица; и

 • претенции за нарушения по договора; нарушения на гаранцията или условията; отговорност в тесен смисъл, небрежност или друго нарушение в рамките на позволеното от приложимото законодателство.

То също важи и когато на Microsoft е било известно или е трябвало да бъде известно за възможността от такива щети. Ограничение по-горе може да не се отнася за вас, ако държавата ви не разрешава изключването или ограничаването на случайни, косвени или други щети.

Обърнете внимание: Тъй като този софтуер се разпространява в Канада, тези лицензионни условия са предоставени по-долу на френски език.

Remarque : Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, les termes de cette licence sont fournis ci- dessous en français .

TERMES DU CONTRAT DE LICENCE D’UN LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE MICROSOFT

MICROSOFT ONENOTE PREVIEW

Les présents termes ont valeur de contrat entre Microsoft Corporation (ou en fonction du lieu où vous vivez, l’un de ses affiliés) et vous. Lisez-les attentivement. Ils portent sur le logiciel en version précommerciale nommé ci-dessus, y compris le support sur lequel vous l’avez reçu le cas échéant. Ce contrat porte également sur les produits Microsoft suivants :

 • les mises à jour,

 • les suppléments,

 • les services Internet et

 • les services d’assistance technique

de ce logiciel à moins que d’autres termes n’accompagnent ces produits, auquel cas, ces derniers prévalent.

En utilisant le logiciel , vous acceptez ces termes . Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel .

Comme décrit ci- dessous , en utilisant certaines fonctions , vous consentez à ce que Microsoft recueille certaines informations standard pour des services Internet.

Dans le cadre du présent accord de licence , vous disposez des droits ci- dessous .

 1. INSTALLATION ET DROITS D’UTILISATION.

a. Installation et utilisation . Vous pouvez installer et utiliser une seule copie de l’application sur jusqu’à cinq (5) dispositifs Windows 8 qui sont affiliés au compte Microsoft associé à votre compte Windows Store.

 1. SERVICES INTERNET. Microsoft fournit des services Internet avec le logiciel. Ils peuvent être modifiés ou interrompus à tout moment.

  a. Consentement relatif aux services Internet. Les fonctionnalités du logiciel décrites ci-dessous et dans la Déclaration de Confidentialité OneNote se connectent aux systèmes informatiques de Microsoft ou de fournisseurs de services via Internet. Dans certains cas, vous ne recevrez pas de notification de connexion. Dans certains cas, vous pouvez désactiver ces fonctionnalités ou ne pas les utiliser. Pour plus d’informations sur ces fonctionnalités, consultez Privacy Statement for OneNote. En utilisant ces fonctionnalités, vous consentez à la transmission de ces informations. Microsoft n’utilise pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter.

i. Données informatiques. Les fonctionnalités suivantes utilisent des protocoles Internet, qui transmettent aux systèmes appropriés des données informatiques, telles que l’adresse IP, le type de système d’exploitation, le navigateur, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, ainsi que le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Microsoft utilise ces informations pour mettre à votre disposition le service Internet.

 • Customer Experience Improvement Program (CEIP). Ce logiciel utilise CEIP, qui envoie automatiquement à Microsoft des informations anonymes sur votre matériel et la façon dont vous utilisez ce logiciel. Nous n’utilisons pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter. CEIP télécharge également périodiquement sur votre ordinateur un petit fichier. Ce fichier nous permet de collecter des informations sur des erreurs constatées lors de l’utilisation du logiciel. Lorsque cela est possible, de nouvelles informations d’aide concernant les erreurs peuvent aussi être téléchargées automatiquement. Pour plus d’informations sur CEIP, consultez le site www.microsoft.com/products/ceip/EN-US/privacypolicy.mspx.

 • Fonctionnalités de contenu Web. Les fonctionnalités du logiciel peuvent extraire du contenu associé de Microsoft et vous le transmettre. Pour fournir ce contenu, ces fonctionnalités communiquent à Microsoft le type de système d’exploitation, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, le type de navigateur et le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Parmi ces fonctionnalités, citons les images clipart, les modèles, la formation en ligne, l’assistance en ligne, l’aide et Appshelp. Vous pouvez décider de ne pas faire appel à ces fonctionnalités de contenu Web.

ii. Utilisation d'informations. Nous pouvons être amenés à utiliser les informations sur votre ordinateur et informations sur CEIP, pour améliorer notre logiciel et nos services. Nous pouvons également être amenés à les partager avec des tiers, tels que des fournisseurs de matériels et de logiciels. Ceux-ci peuvent utiliser ces informations pour améliorer le fonctionnement de leurs produits avec le logiciel Microsoft.

b. Utilisation inappropriée des services Internet. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser ces services d’une quelconque manière qui aurait pour effet de les endommager ou de perturber leur utilisation. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser les services pour tenter d’accéder de façon non autorisée, par tout moyen, à tout service, donnée, compte ou réseau.

 1. DURÉE. Le présent contrat est applicable jusqu’à la mise sur le marché du logiciel, si ce n’est que Microsoft se réserve le droit de modifier ou d’arrêter le logiciel, à tout moment et pour quelque motif que ce soit. Le logiciel est susceptible de cesser de fonctionner si vous mettez à jour ou modifiez votre dispositif Windows 8 Consumer Preview ou si vous tentez d’utiliser le logiciel sur un dispositif Windows 8 Consumer Preview présentant des caractéristiques différentes ou équipé d’un autre type de processeur. Vous êtes responsable de la sauvegarde des données que vous stockez dans le logiciel, y compris le contenu que vous téléchargez avec le logiciel. Si le Windows Store, le logiciel ou un contenu téléchargé est modifié ou arrêté, il est possible que vos données soient effacées ou que vous ne soyez plus à même de récupérer des données que vous avez stockées. Microsoft n’est pas tenu de vous renvoyer les données.

 2. LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE. Ce logiciel est une version précommerciale. Il peut ne pas fonctionner comme une version final du logiciel. Nous sommes autorisés à le changer pour la version commerciale finale. Nous sommes également autorisés à ne pas éditer de version commerciale.

 3. RETOUR D’INFORMATIONS. Si vous faites part de vos observations concernant le logiciel à Microsoft, vous lui concédez gracieusement le droit d’utiliser, de partager et de commercialiser vos observations de quelque façon que ce soit et à toute fin. Vous concédez également à des tiers, à titre gratuit, tout droit e propriété sur leurs produits, technologies et services, nécessaires pour utiliser ou interfacer des parties spécifiques d’un logiciel ou service Microsoft qui inclut le retour d’informations. Vous ne donnerez pas d’informations faisant l’objet d’une licence qui impose à Microsoft de concéder sous licence son logiciel ou sa documentation à des tiers parce que nous y incluons vos observations. Ces droits survivent au présent contrat.

 4. PORTEE DE LA LICENCE. Le logiciel est concédé sous licence, pas vendu. Ce contrat vous octroie uniquement certains droits d’utilisation du logiciel. Microsoft se réserve tous les autres droits. À moins que la loi en vigueur vous confère davantage de droits nonobstant cette limitation, vous pouvez utiliser le logiciel uniquement tel qu’explicitement autorisé dans le présent accord. À cette fin, vous devez respecter les restrictions techniques du logiciel qui autorisent uniquement son utilisation de certaines façons. Vous n’êtes pas autorisé à :

  • contourner les limitations techniques du logiciel ;

  • reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler, sauf dans la mesure où ces opérations seraient expressément autorisées par la réglementation applicable nonobstant la présente limitation ;

  • faire plus de copies du logiciel que spécifié dans ce contrat ou par la réglementation applicable, nonobstant la présente limitation ;

  • publier le logiciel pour que d’autres le copient ;

  • louer ou prêter le logiciel ;

  • transférer le logiciel ou le présent contrat à un tiers ; ou

  • utiliser le logiciel pour des services d’hébergement commercial.

 5. RESTRICTIONS À L’EXPORTATION. Le logiciel est soumis à la réglementation américaine relative à l’exportation. Vous devez vous conformer à toutes les réglementations nationales et internationales relatives aux exportations concernant le logiciel. Ces réglementations comprennent les restrictions sur les destinations, les utilisateurs finaux et l’utilisation finale. Pour plus d’informations, consultez le site www.microsoft.com/exporting.

 6. SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE. Comme ce logiciel est fourni « en l'état », nous ne fourniront aucun service d’assistance.

 7. INTÉGRALITÉ DES ACCORDS. Le présent contrat ainsi que les termes concernant les suppléments, les mises à jour, les services Internet et d’assistance technique constituent l’intégralité des accords en ce qui concerne le logiciel et les services d’assistance technique.

 8. DROIT APPLICABLE.

a. États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel aux États-Unis, les lois de l’État de Washington, États-Unis d’Amérique, régissent l’interprétation de ce contrat et s’appliquent en cas de réclamation pour violation dudit contrat, nonobstant les conflits de principes juridiques. La réglementation du pays dans lequel vous vivez régit toutes les autres réclamations, notamment, et sans limitation, les réclamations dans le cadre des lois en faveur de la protection des consommateurs, relatives à la concurrence et aux délits.

b. En dehors des États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel dans un autre pays, les lois de ce pays s’appliquent.

 1. EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Vous pourriez également avoir des droits à l’égard de la partie de qui vous avez acquis le logiciel. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre ou pays si celles-ci ne le permettent pas.

 2. EXCLUSIONS DE GARANTIE. Le logiciel est concédé sous licence « en l’état ». Vous assumez tous les risques liés à son utilisation. Microsoft n’accorde aucune garantie ou condition expresse. Vous pouvez bénéficier de droits des consommateurs supplémentaires dans le cadre du droit local, que ce contrat ne peut modifier. Lorsque cela est autorisé par le droit local, Microsoft exclut les garanties implicites de qualité, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon.

 3. LIMITATION ET EXCLUSION DE RECOURS ET DE DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs limitée uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 • toute affaire liée au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers et

 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également même si Microsoft connaissait l'éventualité d'un tel dommage. La limitation ou exclusion ci-dessus peut également ne pas vous être applicable, car votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×