Можете да използвате действието FindRecord в настолни бази данни на Access, за да намерите първата поява на данни, които отговарят на критериите, указани от аргументите на FindRecord. Тези данни могат да бъдат в текущия запис, в следващ или предишен запис или в първия запис. Можете да намерите записи в активния лист с данни на таблица, в лист с данни на заявка, лист с данни на формуляр или във формуляр.

Забележка: Макрокомандата FindRecord не е налична в уеб приложенията на Access.

Настройка

Действието на FindRecord има следните аргументи:

Аргумент на действие

Описание

Търси

Указва данните, които искате да намерите в записа. Въведете текста, числото или датата, която искате да намерите, или въведете израз след знак за равенство (=) в полето Търси в секцията Аргументи на действие на прозореца на конструктора на макроси. Можете да използвате заместващи символи. Това е задължителен аргумент.

Съвпадение

Указва местоположението на данните в поле. Можете да зададете търсене на данни във всяка част от полето (Част от поле) за данни, които да запълват цялото поле (Цялото поле), или за данни, съхранявани в началото на полето (Началото на поле). По подразбиране е Цялото поле.

С малки и главни букви

Указва дали търсенето е с различаване на главните и малките букви. Щракнете върху Да (търсене с различаване на малки и главни букви) или Не (търсене без точно различаване на малки и главни букви). По подразбиране е Не.

Търсене

Указва дали търсенето се провежда от текущия запис нагоре до началото на записите (Нагоре); надолу до края на записите (Надолу) или надолу до края на записите и след това от началото на записите до текущия запис, така че да се претърсят всички записи (Всички). По подразбиране е Всички.

Търсене с форматиране

Указва дали търсенето включва форматирани данни. Щракнете върху Да (Access търси данните както са форматирани и показани в полето) или Не (Access търси данните както се съхраняват в базата данни, което не е винаги е същото, което се показва). По подразбиране е Не.

Можете да използвате тази функция, за да ограничите търсенето до данните в определен формат. Например щракнете върху Да и въведете 1,234 в аргумента Търси, за да намерите стойността 1,234 в поле, форматирано така, че да включва запетаи. Щракнете върху Не, ако искате да въведете 1234, за да търсите данните в това поле.

За да търсите дати, щракнете върху Да, за да намерите дата точно както е форматирана, като например "08 юли 2015 г.". Ако щракнете върху Не, въведете датата за аргумента Търси, във формат, който е зададен в регионалните настройки в контролния панел на Windows. Този формат се показва в полето Формат на кратка дата, което се намира в раздела Дата в регионалните настройки. Например ако Формат на кратка дата е зададено на М/д/гг, можете да въведете 7/8/15, а Access ще намери всички записи в поле за дата, които съответстват на 8 юли 2015 г., независимо как е форматирано това поле.

Забележка: Аргументът Търсене с форматиране е от значение само ако текущото поле е обвързана контрола, аргументът Съвпадение е зададен на Цялото поле, аргументът Само текущото поле е зададен на Да, а аргументът С малки и главни букви е зададен на Не.

Ако зададете С малки и главни букви на Да или Само текущото поле на Не, трябва също да зададете Търсене с форматиране на Да.

Само текущото поле

Указва дали търсенето се ограничава до текущото поле във всеки запис, или включва всички полета във всеки запис. Търсенето в текущото поле е по-бързо. Щракнете върху Да (ограничаване на търсенето до текущото поле) или Не (търсене във всички полета във всеки запис). По подразбиране е Да.

Намери първия

Указва дали търсенето започва от първия запис, или от текущия запис. Щракнете върху Да (започване от първия запис) или Не (започване от текущия запис). По подразбиране е Да.


Забележки

Когато макрос изпълнява действието FindRecord, Access търси указаните данни в записите (редът на търсене се определя от настройката на аргумента Търсене). Когато Access намери указаните данни, данните се избират в записа.

Действието FindRecord е еквивалентно на щракване върху Търсене в раздела Начало, като аргументите му са същите като опциите в диалоговия прозорец Търсене и заместване. Ако сте задали за аргументите на FindRecord в прозореца за проектиране на макроса и след това изпълните макроса, ще видите съответните опции, избрани в диалоговия прозорец Търсене и заместване, когато щракнете върху Търси.

Access запазва най-новите аргументи на FindRecord по време на сесия с базата данни, така че не е нужно да въвеждате едни и същи критерии неколкократно, като изпълнявате следващи операции с действието FindRecord. Ако оставите даден аргумент празен, Access използва последната настройка за аргумента, зададена или от предишно действие FindRecord, или в диалоговия прозорец Търсене и заместване.

Когато искате да намерите запис с помощта на макрос, използвайте действието FindRecord, а не действието RunCommand, като аргументите му са зададени да изпълняват командата Намери.

Забележка: Действието FindRecord съответства на командата Търсене в раздела Начало за таблици, заявки и формуляри, но не съответства на командата Търсене в менюто Редактиране в прозорец за кода. Не можете да използвате действието FindRecord, за да търсите текст в модули.

Ако текущо избраният текст е същият като текста за търсене в момента, в който се извършва действието FindRecord, търсенето започва веднага след избора, в същото поле като избора и в същия запис. В противен случай търсенето започва в началото на текущия запис. Това ви позволява да намерите няколко екземпляра на същите критерии за търсене, които може да се появят в един запис.

Обърнете внимание обаче, че ако използвате команден бутон за изпълнение на макрос, съдържащ действието FindRecord, първият екземпляр на критериите за търсене ще бъде намерен многократно. Това поведение възниква, тъй като щракването върху командния бутон премахва фокус от полето, съдържащо съвпадащата стойност. Тогава действието FindRecord ще започне да търси от началото на записа. За да избегнете този проблем, изпълнете макроса, като използвате техника, която не променя фокуса, като например персонализиран бутон на лента с инструменти или комбинация от клавиши, дефинирана в макроса AutoKeys, или задайте фокуса в полето, съдържащо критериите за търсене, преди да изпълните действието FindRecord.

Забележка относно защитата: Избягвайте използването на командата SendKeys или макрос AutoKeys с чувствителна или конфиденциална информация. Злонамерен потребител би могъл да прехване натисканията на клавиши и да компрометира защитата на вашия компютър и данни.

Същото поведение възниква и ако използвате команден бутон, за да изпълните макрос, съдържащ действието FindNext.

За да изпълните действието FindRecord в модул на Visual Basic for Applications (VBA), използвайте метода FindRecord на обекта DoCmd.

За по-сложни търсения може да използвате макрокомандата SearchForRecord.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×