Опции на редактора (разширени)

Опциите на редактора ви позволяват да избирате опции за вашето съдържание в Outlook. Например можете да изберете дали при въвеждане автоматично да се замества избраният текст и дали да се запази форматирането на текста на източника, от който копирате и поставяте.

Опции за редактиране

Изрязване, копиране и поставяне

Показване на съдържанието на имейл

Показване

Опции за редактиране

Изберете квадратчето за отметка за една или повече от тези опции. Когато сте готови с избирането на опции, щракнете върху OK.

 • Въвеждането подменя избрания текст Изберете тази опция, за да изтриете избрания текст, когато започнете да въвеждате. Ако изчистите това квадратче за отметка, Microsoft Office Outlook вмъква новия текст пред избрания текст и не изтрива избрания текст.

 • При избиране автоматично избирай цялата дума Изберете тази опция, за да изберете целите думи, когато изберете част от една дума и след това част от следващата дума. Включването на тази опция също така кара Outlook да избира думата и интервала след нея, когато щракнете двукратно върху нея.

 • Позволи плъзгане и пускане на текста Изберете тази опция, за да можете да премествате или копирате избран текст чрез плъзгане. За да преместите текст, изберете текста и след това го плъзнете до новото местоположение. За да копирате текст, изберете текста и след това задръжте натиснат клавиша CTRL, докато плъзгате селекцията до новото й местоположение.

 • Използвай CTRL + щракване върху хипервръзката за извикването й Изберете тази опция, за да улесните редактирането на текста на хипервръзките. Когато тази опция е включена, трябва да натискате CTRL, докато щраквате върху връзката, за да последвате връзката. Когато тази опция е изключена, щракването върху връзката кара Outlook да отиде до местоназначението на връзката, което затруднява редактирането на текста на връзката.

 • Автоматично създавай платно при вмъкване на автофигури Изберете тази опция, за да поставите платно за рисуване около графични обекти или ръкописни чертежи и текст, когато ги вмъквате в имейл съобщението си. Платното за рисуване ви помага за подреждането на графичните обекти и картини и за преместването им като едно цяло.

 • Използвай интелигентен избор на абзац Изберете тази опция, за да изберете знака за абзац, когато избирате цял абзац. Ако включите знака за абзац, когато изрязвате и поставяте абзац, не оставяте празен абзац и вашето форматиране автоматично се запазва с абзаца.

 • Използвай интелигентно позициониране на курсора Изберете тази опция, за да укажете, че курсорът се премества, докато превъртате нагоре или надолу. Когато натиснете клавиша СТРЕЛКА НАЛЯВО, СТРЕЛКА НАДЯСНО, СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ, след като превъртите, курсорът реагира на страницата, която се вижда в момента, а не на предишната си позиция.

 • Използвай клавиша Insert за управление на режима на припокриване Изберете тази опция за включване или изключване на режима на въвеждане със заместване с натискане на INSERT.

 • Използвай режим на въвеждане с припокриване Изберете тази опция, за да замествате съществуващия текст, докато въвеждате, знак по знак. Ако опцията Използвай клавиша Insert за управление на режима на припокриване е избрана, можете да включвате и изключвате тази опция с натискане на INSERT.

 • Добави двойна кавичка за азбучно номериране на иврит Изберете тази опция, за да добавите двойни кавички (") при номериране.

 • Предупреждавай за актуализиране на стил Изберете тази опция, за да получите съобщение, когато директно променяте текст, към който е приложен стил, и след това прилагате отново стила към променения текст. Когато получите съобщението, можете да актуализирате стила на базата на последните промени или да приложите отново форматирането на стила.

 • Използвай нормален стил за списъци с водещи символи или номерирани Изберете тази опция, за да базирате стиловете за списък на нормалния стил на абзац вместо на стила за списък на абзац.

 • Отчитай форматирането Изберете тази опция, за да следите вашето форматиране, докато въвеждате. Това ви помага лесно да приложите същото форматиране другаде. Трябва да включите тази опция, преди да можете да използвате командата Избери текст с подобно форматиране в контекстното меню, което се появява, ако щракнете с десния бутон върху избрания текст. За да се покажете списък с форматирането, което сте използвали, щракнете върху Опции в екрана Стил и след това изберете квадратчетата за отметка Форматиране на ниво абзац, Форматиране на шрифт и Форматиране на водещи символи и номериране.

 • Маркирай несъответствията при форматиране Изберете тази опция, за да маркирате форматирането със синя вълнообразна линия, когато е подобно, но не е точно същото като друго форматиране в имейл съобщенията ви. За да използвате тази опция, трябва също да изберете квадратчето за отметка Отчитай форматирането.

 • Разреши свободно въвеждане Изберете тази опция, за да вмъкнете текст, графики, таблици или други елементи в празно място на имейл съобщение чрез двукратно щракване върху празната област. Функцията за свободно въвеждане автоматично вмъква абзаци и прилага подравняването, необходимо за позициониране на елемента, на мястото, където сте щракнали два пъти. Тази функция е налична само в изглед на оформление за печат и на оформление за уеб.

 • Стил на абзац по подразбиране Изберете стила, който се прилага към текст, когато използвате свободно въвеждане.

 • Използвай проверка на поредност Изберете тази опция, за да проверите дали току-що въведеният знак се появява в правилния ред, за да се използва като тонов маркер, диакритичен знак или гласна и да бъде поставен над, под, пред или зад съгласната, с която върви.

  Тази опция е налична само ако е разрешен език със сложни писмени знаци за редактиране на текста. Въвеждане и заместване{b> <b}Изберете тази опция, за да заместите предварително въведения знак с току-що въведения знак, ако двата знака не могат да съществуват заедно в един и същ клъстер на текста.

 • Азиатските шрифтове се отнасят и за текст на латиница Изберете тази опция, за да промените знаците на латиница на избрания азиатски шрифт, когато прилагате азиатски шрифт към избран текст. Изчистете отметката от това квадратче, ако искате знаците на латиница да останат с шрифта за латиница, докато прилагате азиатски шрифт към останалата част от имейл съобщението. ЗАБЕЛЕЖКА: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста.

 • Автоматично превключвай клавиатурата, за да съответства на езика на околния текст Изберете тази опция, за да промените езика на клавиатурата и шрифта на базата на езика на текста, където е поставен курсорът. Ако изчистите тази опция, ще се променя само шрифтът.

  Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

 • Използвай наследен режим на IME за разрешаване на режим на припокриване Изберете тази опция, за да позволите знаците, които въвеждате, да заместват съществуващите знаци (въвеждане със заместване), докато използвате редактора за въвеждане на език (IME) на компютър, на който се изпълнява операционната система Microsoft Windows XP. Ако Outlook е инсталиран на компютър, на който се изпълнява Windows Vista, тази опция не се показва, защото режимът на въвеждане със заместване се поддържа автоматично.

  Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

 • Включено управление на IME Изберете тази опция, за да стартирате редактора за въвеждане на език (IME). Изчистете отметката от това квадратче, за да спрете IME.

  Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

 • TrueInline на IME Изберете тази опция, за да използвате интерфейс на естествен език на компютри с разрешен IME.

  Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

 • Настройки на IME Щракнете, за да отворите диалоговия прозорец за свойства на IME име. Използвайте този диалогов прозорец, за да зададете или промените текста, клавиатурата, конвертирането на знаци и други опции за активния IME.

  Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

Изрязване, копиране и поставяне

Изберете квадратчето за отметка за една или повече от тези опции. Когато сте готови с избирането на опции, щракнете върху OK.

 • В същия имейл Тази опция показва поведението по подразбиране, което възниква, когато поставяте съдържание в същите имейл съобщенията, от които сте го копирали. В падащия списък изберете една от следните опции:

  • Запази форматирането на източника (по подразбиране) Тази опция запазва стиловете на знаците и директното форматиране, които са били приложени към копирания текст. Директното форматиране включва характеристики като размера на шрифта, курсива или друго форматиране, което не е включено в стила на абзаца.

  • Обединяване на форматирането Тази опция отхвърля голямата част от форматирането, което е било приложено директно към копирания текст, но запазва форматирането, което се счита за акцентиране, като например получер и курсив, когато е приложено само към част от селекцията. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който се поставя. Текстът също така приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста.

  • Запази само текста Тази опция отхвърля цялото форматиране и всички елементи, които не са текст, като например картини или таблици. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който е поставен, и приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста. Графичните елементи се отхвърлят, а таблиците се конвертират в поредица от абзаци.

 • Поставяне между имейли Тази опция показва поведението по подразбиране, което възниква, когато поставяте съдържание, копирано от друго имейл съобщение в Outlook. В падащия списък изберете една от следните опции:

  • Запази форматирането на източника (по подразбиране) Тази опция запазва форматирането, което е било приложено към копирания текст. Всяка дефиниция на стил, която е свързана с копираният текст, се копира в имейл съобщението местоназначение.

  • Обединяване на форматирането Тази опция отхвърля голямата част от форматирането, което е било приложено директно към копирания текст, но запазва форматирането, което се счита за акцентиране, като например получер и курсив, когато е приложено само към част от селекцията. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който се поставя. Текстът също така приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста.

  • Запази само текста Тази опция отхвърля цялото форматиране и всички елементи, които не са текст, като например картини или таблици. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който е поставен, и приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста. Графичните елементи се отхвърлят, а таблиците се конвертират в поредица от абзаци.

 • Поставяне между имейли, когато дефинициите на стил са в конфликт Тази опция показва поведението по подразбиране, което възниква, когато поставяте съдържание, което е копирано от друго имейл съобщение в Outlook, и стилът, който е присвоен на копираният текст, е дефиниран по различен начин в имейла, където се поставя текстът. В падащия списък изберете една от следните опции:

  • Запази форматирането на източника Тази опция запазва външния вид на копирания текст, като присвоява нормален стил на поставения текст и прилага директното форматиране. Директното форматиране включва характеристики като размера на шрифта, курсива или друго форматиране, за наподобяване на дефиницията на стила на копирания текст.

  • Използвай стиловете на местоназначението (по подразбиране) Тази опция запазва името на стила, който е свързан с копирания текст, но тя използва дефиницията на стила на имейл съобщението, в който се поставя текстът. Например копирате текст със стил "Заглавие 1" от един имейл в друг. В първото имейл съобщение стилът "Заглавие 1" е дефиниран като "Arial, получер, 14 пункта", а в имейл съобщението, където поставяте текста, стилът "Заглавие 1" е дефиниран като "Cambria, получер, 16 пункта". Когато използвате опцията Използвай стиловете на местоназначението, поставеният текст използва стил "Заглавие 1", който е Cambria, получер, 16 пункта.

 • Поставяне от други програми Тази опция показва поведението по подразбиране, което възниква, когато поставяте съдържание, копирано от други програми. В падащия списък изберете една от следните опции:

  • Запази форматирането на източника (по подразбиране) Тази опция запазва форматирането на копирания текст.

  • Обединяване на форматирането Тази опция отхвърля голямата част от форматирането, което е било приложено директно към копирания текст, но запазва форматирането, което се счита за акцентиране, като например получер и курсив, когато е приложено само към част от селекцията. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който се поставя. Текстът също така приема всички характеристики на директното форматиране от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста.

  • Запази само текста Тази опция отхвърля цялото форматиране и всички елементи, които не са текст, като например картини или таблици. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който е поставен, и приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста. Графичните елементи се отхвърлят, а таблиците се конвертират в поредица от абзаци

 • Вмъкване/поставяне на картини като Тази опция показва как Outlook вмъква картините спрямо текста във вашето съобщение. Можете да вмъквате изображения, така че да са вградени в текста, да разрешите преместването на изображения заедно с текста или обтичането на текст около, пред или зад изображението. В падащия списък изберете една от следните опции:

  • В текста Тази опция вмъква графиката в абзац, все едно че е текст. Тази опция се използва по подразбиране. Когато добавяте или изтривате текст, графиката се премества. Можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й – по същия начин, по който плъзгате текст.

  • Квадрат Тази опция пренася текста около всички страни на квадрат, който се намира около графиката. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й.

  • Плътно Тази опция пренася текста около графиката в неправилна форма по контура на действителното изображение. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й.

  • Зад текста Тази опция вмъква графиката, така че тя "плава" в свой собствена слой зад текста. Няма граница около графиката. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й.

  • Пред текста Тази опция вмъква графиката, така че тя "плава" в свой собствен слой пред текста. Няма граница около графиката. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й.

  • През Тази опция пренася текста около графиката, включително попълва пространството, създадено от вдлъбната фигура, като например полумесец. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й.

  • Отгоре и отдолу Тази опция забранява обтичането на текста отстрани на графиката. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й.

  Запази водещи символи и номера при поставяне на текст с опция "Запази само текста" Изберете тази опция, за да конвертирате номерирането и водещите символи в текстови символи.

 • Използвай клавиша Insert за поставяне Изберете тази опция, за да използвате клавиша INSERT за вмъкване на съдържанието на клипборда на Office в съобщението.

 • Покажи бутоните на опциите за поставяне Изберете тази опция, за да се показва бутонът с опции за поставяне, когато поставяте съдържание. Можете да използвате бутона с опции за поставяне, за да заместите или да промените настройките, които правите в тази секция на диалоговия прозорец "Опции на редактора".

 • Използвай интелигентно изрязване и поставяне Изберете тази опция, за да се коригира автоматично форматирането, като поставяте текст. След като изберете това квадратче за отметка, можете да щракнете върху "Настройки", за да зададете допълнителни опции за поставяне.

  • Настройки Щракнете върху тази опция, за да отворите диалоговия прозорец Настройки. Използвайте този диалогов прозорец, за да зададете поведението по подразбиране при обединяване, изрязване и поставяне на текст. Можете да заместите поведението по подразбиране, като използвате бутона Опции за поставяне, който се показва, когато поставяте съдържание от клипборда в съобщението си. Този бутон е наличен само когато е включена опцията "Използвай интелигентно изрязване и поставяне".

  • Нагласяй автоматично интервалите между изречения и думи Изберете тази опция, за да премахнете излишните интервали, когато изтривате текст, или да добавите необходимите интервали, когато поставяте текст от клипборда.

  • Нагласяй автоматично разредката на абзаците при поставяне Изберете тази опция, за да предотвратите създаването на празни абзаци и оставянето на несъгласувани разстояния между абзаците. 

  • Поправяй форматирането и подравняването на таблици при поставяне Изберете тази опция, за да контролирате форматирането и подравняването на таблици. Когато тази опция е включена, единичните клетки се поставят като текст, частите от таблици се поставят като редове в съществуваща таблица (а не като вложена таблица), а когато добавяте таблица към съществуваща таблица, поставяната таблица се настройва така, че да съответства на съществуващата таблица.

  • Умно поведение на стиловете Избирането на тази опция не оказва влияние. За фина настройка на поведението на стиловете, когато поставяте съдържание, използвайте опциите за Поставяне в секцията Изрязване, копиране и поставяне в Разширените опции.

  • Обединявай форматирането при поставяне от Microsoft Office PowerPoint Изберете тази опция, за да управлявате резултатите, когато поставяте съдържание от презентация на PowerPoint. Когато тази опция е включена, форматирането на околния текст или таблица се прилага към поставяния текст, най-често използваният стил за водещи символи, номера или списъци се прилага към поставяния списък, а обликът на елементите, като например таблици, хипервръзки, изображения, OLE обекти и фигури, се запазва от източника в PowerPoint.

  • Поправяй форматирането при поставяне от Microsoft Office Excel Изберете тази опция, за да управлявате резултатите, когато поставяте данни от Excel. Когато тази опция е включена, поставяните данни се слагат в таблица, а диаграмите се поставят като картини, а не като OLE обекти.

  • Обединявай поставените списъци със съседните списъци Изберете тази опция, за да форматирате списък с елементи така, че да съответства на заобикалящия го списък, когато поставяте елементи в списък.

Показване на съдържанието на имейл

Изберете квадратчето за отметка за една или повече от тези опции. Когато сте готови с избирането на опции, щракнете върху OK.

 • Покажи обтечения текст вътре в прозореца на документа Изберете тази опция за обтичане на текста в прозореца, съдържащ имейл съобщението, така че да е по-лесен за четене на екрана.

 • Покажи контейнерите на картини Изберете тази опция, за да се показва празно поле вместо всяка картина в имейл съобщенията ви. Тази опция ускорява процеса на преглеждане на имейл съобщенията, които съдържат голям брой снимки.

 • Покажи рисунки и текстови полета на екрана Изберете тази опция за показване на обектите, които са създадени с инструментите за рисуване на Outlook, в изглед на оформление за печат или изглед на оформление за уеб. Изчистете отметката от това квадратче, за да скриете чертежите и евентуално да ускорите показването на съобщенията, които съдържат много чертежи. Чертежите ще бъдат отпечатани дори ако изчистите отметката от това квадратче.

 • Покажи анимацията на текста Изберете тази опция, за да покажете анимациите на текста на екрана. Изчистете отметката от квадратчето, за да видите как ще изглежда текстът, когато се отпечата.

  Използвайте тази опция, когато преглеждате анимиран текст в съобщения, които са създадени във версия на Outlook, която е по-стара от Outlook 2007. Текущата версия на Outlook вече не предоставя възможност за създаване на анимиран текст.

 • Покажи управляващите знаци Изберете тази опция, за да покажете контролните знаци за писане "от дясно наляво".

  Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен език с въвеждане "от дясно наляво".

 • Покажи показалци Изберете тази опция, за да покажете показалците на екрана. Ако присвоите показалец на елемент, елементът с показалец се появява в квадратни скоби ([…]). Ако присвоите показалец на местоположение, показалецът се показва като отвесна черта. Квадратните скоби и отвесната черта не се показват в отпечатаните съобщения.

 • Покажи умни етикетчета Изберете тази опция, за да покажете лилава пунктирана линия под текста, който се разпознава като умно етикетче.

 • Покажи кодовете на полетата вместо стойностите им Изберете тази опция, за да покажете кодовете на полетата вместо резултатите от тях в съобщенията. Например може да видите { TIME @\"д ММММ ГГГГ" } вместо 4 февруари 2008 г. Изчистете това квадратче за отметка, за да виждате резултатите в полетата.

  Независимо от настройката, можете винаги да превключите между показването на кодовете на полетата и резултатите от тях, като натиснете ALT+F9.

 • Цифри Тази опция определя как цифрите ще се появяват в съобщенията. Тази опция е налична само ако е разрешен арабски език за редактиране на текста.

  Изберете елемент от списъка.

  • Арабски – изберете тази опция, за да се показват цифрите във формат, който е близък на говорещите на английски и други европейски езици.

  • Хинди – изберете тази опция, за да се показват цифрите във формат, който е близък на говорещите на арабски език и хинди.

  • Контекст Изберете тази опция, за да се показват цифрите според езика на околния текст.

  • Система Изберете тази опция, за да се показват цифрите според регионалните настройки в контролния панел.

 • Имена на месеци Тази опция определя как западните (григориански) имена на месеците се показват в арабски текст. Изберете елемент от списъка.

  • Арабски Изберете тази опция, за да използвате естествените арабски имена на месеците.

  • Английска транслитерация Изберете тази опция, за да се изписват западните (григориански) имена на месеците според изговарянето им на английски с помощта на арабски текст.

  • Френска транслитерация Изберете тази опция, за да се изписват западните (григориански) имена на месеците според изговарянето им на френски с помощта на арабски текст.

 • Диакритични знаци Тази опция показва диакритичните знаци в имейл съобщението. Тази опция е налична само ако е разрешен език, който използва диакритични знаци, за редактиране на текста.

 • Използвай този цвят за диакритични знаци Изберете тази опция, за да зададете цвят за показване на всички диакритични знаци, независимо от цвета на диакритичните знаци в първоначалното съобщение. В списъка изберете цвят.

 • Изглед на документ Тази опция задава посоката на текста за нови имейл съобщения.

  • От дясно наляво Изберете тази опция, за да разположите имейлите в посока "от дясно наляво". Например абзаците започват от дясната страна на имейл съобщение с посока на текста наляво.

  • От ляво надясно Изберете тази опция, за да разположите имейл съобщенията в посока "от ляво надясно". Например абзаците започват от лявата страна на имейл съобщение с посока на текста надясно.

 • Заместване на шрифт Щракнете върху тази опция, за да отворите диалоговия прозорец Заместване на шрифт. Използвайте тази опция, за да определите дали активният имейл използва някакви шрифтове, които не са налични на компютъра ви. Ако имейл съобщението използва шрифтове, които не са на вашия компютър, можете да използвате диалоговия прозорец, за да укажете заместващ шрифт.

Показване

Изберете квадратчето за отметка за една или повече от тези опции. Когато сте готови с избирането на опции, щракнете върху OK.

 • Показвай мерните единици в Изберете мерна единица, която искате да използвате за хоризонталната линийка и размерите, които въвеждате в диалоговите прозорци.

 • Покажи единиците в ширина от знаци Изберете тази опция, за да използвате ширината на знаците като основа за подравняването на текста, като например по вертикалната и хоризонталната линийка. ЗАБЕЛЕЖКА Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста.

 • Покажи пикселите при HTML функции Изберете тази опция, за да използвате пиксела като мерна единица по подразбиране в диалогови прозорци, които са свързани с HTML функции.

 • Покажи клавишните комбинации в екранните пояснения Изберете тази опция, за да покажете клавишните комбинации в екранните пояснения.

 • Покажи вертикални линийки в изглед "Оформление за печат" Изберете тази опция, за да покажете вертикалната линийка отстрани на прозореца на имейла. Също така трябва да сте избрали квадратчето за отметка Линийка в групата Покажи/Скрий на раздела Изглед на лентата.

 • Покажи дясна линийка в изглед "Оформление за печат" Изберете тази опция, за да покажете вертикалната линийка от дясната страна на прозореца на имейла.

  Тази опция е налична само ако е разрешен език с въвеждане "от дясно наляво" за редактиране на текста.

 • Оптимизирай позиционирането на знаците за оформлението, а не четливостта Изберете тази опция, за да покажете точно позиционирането на знаците, както ще се появи в отпечатаното съобщение, като се вземат предвид текстовите блокове.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×