Поддържани в Excel файлови формати

Можете да запишете файл на Excel в друг файлов формат, като щракнете върху бутона Файл > Запиши като. Файловите формати, които са налични в диалоговия прозорец Запиши като, се различават в зависимост от типа на активния лист (работен лист, лист с диаграма или друг тип лист).

Забележка: Всеки път, когато записвате файл в друг файлов формат, е възможно някои от неговите форматирания, данни и функции да не се прехвърлят.

За да отворите файл, създаден в друг файлов формат, или в по-стара версия на Excel, или в друга програма, щракнете върху Файл > Отвори. Ако отворите работна книга на Excel 97-2003, тя автоматично се отваря в режим на съвместимост. За да се възползвате от новите функции на Excel 2010, можете да запишете работната книга във Excel 2010 файлов формат. Имате обаче и опцията да продължите да работите в режим на съвместимост, който запазва първоначалния файлов формат за обратна съвместимост.

Файлови формати на Excel

Формат

Разширение

Описание

Работна книга на Excel

.xlsx

Подразбиращият се XML базиран файлов формат за Excel 2010 и Excel 2007. Не може да съхранява код на макроси на Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) или листове с макроси на Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm).

Работна книга Macro-Enabled Excel (код)

.xlsm

Файловият формат, базиран на XML и с разрешени макроси за Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 и Excel 2007. Съхранява VBA код на макроси или листове с макроси на Excel 4.0 (.xlm).

Двоична работна книга на Excel

.xlsb

Двоичният файлов формат (BIFF12) за Excel 2010 и Excel 2007.

Шаблон

.xltx

Файловият формат по подразбиране за шаблон на Excel за Excel 2010 и Excel 2007. Не може да съхранява VBA код на макроси или листове с макроси на Excel 4.0 (.xlm).

Шаблон (код)

.xltm

Файловият формат с разрешени макроси за шаблон на Excel Excel 2010 и Excel 2007. Съхранява VBA код на макроси или листове с макроси на Excel 4.0 (.xlm).

Работна книга на Excel 97 – Excel 2003

.xls

Двоичният файлов формат на Excel 97 – Excel 2003 (BIFF8).

Шаблон на Excel 97– Excel 2003

.xlt

Двоичният файлов формат на Excel 97 – Excel 2003 (BIFF8) за шаблони на Excel.

Работна книга на Microsoft Excel 5,0/95

.xls

Двоичният файлов формат на Excel 5.0/95 (BIFF5).

XML електронна таблица 2003

.xml

Файлов формат на XML електронна таблица 2003 (XMLSS).

XML данни

.xml

Формат на XML данни.

Добавка на Excel

.xlam

Форматът за XML базираната добавка с разрешени макроси за Excel 2010 и Excel 2007. Добавката е допълнителна програма, която е предназначена да изпълнява добавъчен код. Поддържа използването на VBA проекти и листове с макроси на Excel 4.0 (.xlm).

Добавка за Excel 97-2003

.xla

Добавката за Excel 97-2003 е добавъчна програма, която е предназначена за изпълняване на допълнителен код. Поддържа използването на VBA проекти.

Работна книга на Excel 4.0

.xlw

Файловият формат на Excel 4.0, който записва само работни листове, листове с диаграми и листове с макроси. Можете да отворите работна книга в този файлов формат в Excel 2010, но не можете да запишете файл на Excel в този файлов формат.

Работи с електронна таблица 6.0-9.0

.xlr

Електронна таблица, записана в Microsoft Works 6.0-9.0.

Забележка: Този формат се поддържа само Excel Starter.

Формати за текстови файлове

Формат

Разширение

Описание

Форматиран текст (разделен с интервали)

.prn

Разделен с интервали формат на Lotus. Записва само активния лист

Текст (разделен с табулатори)

.txt

Записва работна книга като текстов файл с разделители табулатори, за използване в друга Microsoft Windows операционна система, и гарантира, че тези знаци за табулатори, нови редове и други знаци се интерпретират правилно. Записва само активния лист.

Текст (Macintosh)

.txt

Записва работна книга като текстов файл с разделители табулатори за използване в операционната система Macintosh, като гарантира, че тези знаци за табулатори, нови редове и други знаци се интерпретират правилно. Записва само активния лист.

Текст (MS-DOS)

.txt

Записва работна книга като текстов файл с разделители табулатори за използване в операционната система MS-DOS, като гарантира, че тези знаци за табулатори, нови редове и други знаци се интерпретират правилно. Записва само активния лист.

Unicode текст

.txt

Записва работна книга като Unicode текст – стандарт за кодиране на символи, който е разработен от консорциума Unicode.

CSV (с разделители запетаи)

.csv

Записва работна книга като текстов файл с разделители запетаи, за използване в друга Windows операционна система, и гарантира, че тези знаци за табулатори, нови редове и други знаци се интерпретират правилно. Записва само активния лист.

CSV (Macintosh)

.csv

Записва работна книга като текстов файл с разделители запетаи за използване в операционната система на Macintosh, като гарантира, че тези знаци за табулатори, нови редове и други знаци се интерпретират правилно. Записва само активния лист.

CSV (MS-DOS)

.csv

Записва работна книга като текстов файл с разделители запетаи, за използване в операционната система MS-DOS, и гарантира, че тези знаци за табулатори, нови редове и други знаци се интерпретират правилно. Записва само активния лист.

DIF

.dif

Формат за обмен на данни. Записва само активния лист.

SYLK

.slk

Формат за символна връзка. Записва само активния лист.

Забележка: Ако запишете работна книга в какъв да е текстов формат, цялото форматиране се загубва.

Други файлови формати

Формат

Разширение

Описание

DBF 3, DBF 4

.dbf

dBase III и IV. Можете да отваряте тези файлови формати в Excel, но не можете да записвате файл на Excel в dBase формат.

Електронна таблица във формат OpenDocument

.ods

Електронна таблица в OpenDocument формат. Можете да записвате Excel 2010 файлове, така че да могат да се отварят в приложения за електронни таблици, които използват формата openDocument за електронни таблици, като например Google Docs и OpenOffice.org Calc. Можете също да отваряте електронни таблици във формат .ods в Excel 2010. Възможно е загубване на форматирането при записване и отваряне на .ods файлове.

PDF

.pdf

Преносим формат на документ (PDF). Този файлов формат запазва форматирането на документа и разрешава споделянето на файла. Когато PDF файл се преглежда онлайн или се отпечатва, той запазва предвидения от вас формат. Данните във файла не могат лесно да се променят. PDF форматът е полезен и за документи, които ще се възпроизвеждат с помощта на методи за печат в търговски вид.

Забележка: Този формат не се поддържа в Excel 2007.

XPS документ

.xps

XPS формат. Този файлов формат запазва форматирането на документа и разрешава споделянето на файла. Когато XPS файлът се разглежда онлайн или се отпечатва, той запазва точно формата, който очаквате, и данните във файла не могат да се променят лесно.

Забележка: Този формат не се поддържа в Excel 2007.

Файлови формати, които използват клипборда

Можете да поставите данни от клипборда на Microsoft Office в Excel, като използвате командата Постави или Постави специално(раздел Начало,група Клипборд, бутон Поставяне), ако данните от клипборда на Office са в един от следните формати:

Формат

Разширение

Идентификатори на типа на клипборда

Картина

.wmf или .emf

Картини във формат Windows метафайл (WMF) или във формат Windows разширен метафайл (EMF).

Забележка    Ако копирате картина с формат на Windows метафайл от друга програма, Excel поставя картината като разширен метафайл.

Растерна графика

.bmp

Картини, съхранени във формат на растерно изображение (BMP).

Файлови формати на Microsoft Excel

.xls

Двоични файлови формати за версии 5.0/95 на Excel (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) и Excel 2010 (BIFF12).

SYLK

.slk

Формат за символна връзка.

DIF

.dif

Формат за обмен на данни.

Текст (разделен с табулатори)

.txt

Текстов формат с разделители табулатори.

CSV (разделен със запетаи)

.csv

Формат за стойности с разделители запетаи

Форматиран текст (разделен с интервали)

.rtf

Обогатен текстов формат (RTF). Само от Excel.

Вграден обект

.gif, .jpg, .doc, .xls или .bmp

Обекти на Microsoft Excel, обекти от правилно регистрирани програми, които поддържат OLE 2.0 (OwnerLink ) и Картина или друг формат на презентация.

Свързан обект

.gif, .jpg, .doc, .xls или .bmp

OwnerLink, ObjectLink, Връзка, картина или друг формат.

Рисуван обект на Office

.emf

Формат на Office за графичен обект или картина (формат на Windows разширен метафайл, EMF).

Текст

.txt

Показване на текст, OEM текст.

Уеб страница от един файл

.mht, .mhtml

Уеб страница от един файл (MHT или MHTML). Този файлов формат обединява вградени графики, аплети, свързани документи и други поддържани елементи, адресирани в документа.

Забележка: Този формат не се поддържа в Excel 2007.

Уеб страница

.htm, .html

Език HTML (HTML формат).

Забележка: Когато копирате текст от друга програма, Excel поставя текста в HTML формат, независимо от формата на първоначалния текст.

Файлови формати, които не се поддържат в Excel

Следните файлови формати вече не се поддържат в Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel Starter и Excel 2007. Не можете да отваряте или записвате файлове в тези файлови формати.

Формат

Разширение

Идентификатори на типа на клипборда

Диаграма на Excel

.xlc

Файлови формати на Excel 2.0, 3.0 и 2.x

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

.wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wks

Файлови формати на Lotus 1-2-3 (всички версии)

Microsoft Works

.wks

Файлов формат на Microsoft Works (всички версии)

DBF 2

.dbf

Файлов формат на DBASE II

WQ1

.wq1

Файлов формат на Quattro Pro за MS-DOS

WB1, WB3

.wb1, .wb3

Quattro Pro 5.0 и 7.0 за Windows

Файлови формати, които не се поддържат в Excel Starter

Освен това следните файлови формати вече не се поддържат в Excel Starter. Не можете да отваряте или записвате файлове в тези файлови формати.

Формат

Разширение

Добавка за Excel 97-2003

.xla

Добавка на Excel

.xlam

Име на източник на данни

.dsn

MDE база данни на Access

.mde

Връзка с данни на Office

.odc

Файл с връзка за данни

.udl

Отваряне и преглед на неподдържани файлови формати

Ако файлов формат, който искате да използвате, не се поддържа в Excel, можете да опитате следното:

  • Потърсете в интернет фирма, която създава конвертори на файлови формати за файлови формати, които не се поддържат в Excel.

  • Запишете във файлов формат, който друга програма поддържа, и след това експортирайте от тази програма във файлов формат, поддържан от Excel.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Сродни теми

Форматиране и функции на Excel, които не се прехвърлят в други файлови формати

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×