Статистически функции (справка)

За да получите подробна информация за дадена функция, щракнете върху името й в първата колона.

Забележка: Маркерите за версия показват версията на Excel, в която е въведена функцията. Тези функции не са налични в по-старите версии. Например маркер за версия 2013 показва, че тази функция е налична в Excel 2013 и всички по-нови версии.

Функция

Описание

AVEDEV функция

Връща средната стойност на абсолютните отклонения на точки от данни от тяхната средна стойност

AVERAGE функция

Връща средната стойност на аргументите

AVERAGEA функция

Връща средната стойност на аргументите, включително числа, текст и логически стойности

AVERAGEIF функция

Връща средната стойност (средноаритметичното) на всички клетки в диапазон, които отговарят на дадени критерии

AVERAGEIFS функция

Връща средната стойност (средноаритметично) на всички клетки, които отговарят на множество критерии

BETA.DIST функция
Excel 2010

Връща кумулативната функция на бета разпределението

BETA.INV функция
Excel 2010

Връща обратната на кумулативната функция на разпределение за зададено бета разпределение

BINOM.DIST функция
Excel 2010

Връща вероятността за събитие при биномиално разпределение на вероятностите

BINOM.DIST.RANGE функция
Excel 2013

Връща вероятността за пробен резултат с използване на биномиално разпределение.

BINOM.INV функция
Excel 2010

Връща най-малката стойност, за която кумулативното биномиално разпределение е по-малко или равно на зададена като критерий стойност

CHISQ.DIST функция
Excel 2010

Връща кумулативната бета функция на вероятностната плътност

CHISQ.DIST.RT функция
Excel 2010

Връща едностранната вероятност на разпределението хи-квадрат

CHISQ.INV функция
Excel 2010

Връща кумулативната бета функция на вероятностната плътност

CHISQ.INV.RT функция
Excel 2010

Връща обратната функция на едностранната вероятност за хи-квадрат разпределението

CHISQ.TEST функция
Excel 2010

Връща теста за независимост

CONFIDENCE.NORM функция
Excel 2010

Връща доверителния интервал за средната стойност на генерална съвкупност

CONFIDENCE.T функция
Excel 2010

Връща доверителния интервал за средната стойност на генералната съвкупност с използване на t-разпределението на Стюдънт

CORREL функция

Връща коефициента на корелация между два набора данни

COUNT функция

Преброява колко числа има в списъка с аргументи

COUNTA функция

Преброява колко стойности има в списъка с аргументи

COUNTBLANK функция

Преброява празните клетки в диапазон

COUNTIF функция

Преброява клетките в зададен диапазон, които отговарят на зададен критерий

COUNTIFS функция

Преброява клетките в зададен диапазон, които отговарят на няколко критерии

COVARIANCE.P функция
Excel 2010

Връща ковариацията, средната стойност на произведенията на съответните отклонения

COVARIANCE.S функция
Excel 2010

Връща ковариацията на извадката – средната стойност на произведенията от отклоненията за всяка двойка точки от данни в два набора от данни

DEVSQ функция

Връща сумата от квадратите на отклоненията

EXPON.DIST функция
Excel 2010

Връща експоненциалното разпределение

F.DIST функция
Excel 2010

Връща вероятностното разпределение F

F.DIST.RT функция
Excel 2010

Връща вероятностното разпределение F

F.INV функция
Excel 2010

Връща обратното на вероятностното разпределение F

F.INV.RT функция
Excel 2010

Връща обратното на вероятностното разпределение F

F.TEST функция
Excel 2010

Връща резултата от F-тест

FISHER функция

Връща трансформацията на Фишер

FISHERINV функция

Връща трансформацията, обратна на трансформацията на Фишер

FORECAST функция

Връща стойност от линейна тенденция

Забележка: В Excel 2016 тази функция е заместена с FORECAST.LINEAR като част от новите функции за прогнозиране, но все още е налична за съвместимост с по-старите версии.

FORECAST.ETS функция
Excel 2016

Връща бъдеща стойност на базата на съществуващи (хронологически) стойности с помощта на AAA версията на алгоритъма на експоненциално изглаждане (ETS)

FORECAST.ETS.CONFINT функция
Excel 2016

Връща доверителния интервал за прогнозната стойност на посочената целева дата

FORECAST.ETS.SEASONALITY функция
Excel 2016

Връща дължината на повтарящия се модел, който Excel разпознава за определената времева серия

FORECAST.ETS.STAT функция
Excel 2016

Връща статистическа стойност като резултат от прогнозиране на времева серия

FORECAST.LINEAR функция
Excel 2016

Връща бъдеща стойност на базата на съществуващи стойности

FREQUENCY функция

Връща честотно разпределение като вертикален масив

GAMMA функция
Excel 2013

Връща стойността на гама функцията

GAMMA.DIST функция
Excel 2010

Връща гама разпределението

GAMMA.INV функция
Excel 2010

Връща обратното на кумулативното гама разпределение

GAMMALN функция

Връща натуралния логаритъм от гама функцията, Г(x)

GAMMALN.PRECISE функция
Excel 2010

Връща натуралния логаритъм от гама функцията, Г(x)

GAUSS функция
Excel 2013

Връща с 0,5 по-малко от стандартното нормално кумулативно разпределение

GEOMEAN функция

Връща геометричната средна стойност

GROWTH функция

Връща стойности от експоненциална тенденция

HARMEAN функция

Връща хармоничната средна стойност

HYPGEOM.DIST функция

Връща хипергеометричното разпределение

INTERCEPT функция

Връща пресечената точка на линията на линейна регресия

KURT функция

Връща ексцеса на набор данни

LARGE функция

Връща k-тата по големина стойност в набор данни

LINEST функция

Връща параметрите на линейна тенденция

LOGEST функция

Връща параметрите на експоненциална тенденция

LOGNORM.DIST функция
Excel 2010

Връща логонормалното кумулативно разпределение

LOGNORM.INV функция
Excel 2010

Връща обратното на логонормалното кумулативно разпределение

MAX функция

Връща максималната стойност в списък от аргументи

MAXA функция

Връща максималната стойност в списък от аргументи, включително числа, текст и логически стойности

MAXIFS функция
Excel 2016

Връща максималната стойност от зададени клетки по зададен набор от условия или критерии

MEDIAN функция

Връща медианата на дадените числа

MIN функция

Връща минималната стойност в списък от аргументи

MINIFS функция
Excel 2016

Връща минималната стойност от зададени клетки по зададен набор от условия или критерии

MINA функция

Връща най-малката стойност в списък от аргументи, включително числа, текст и логически стойности

MODE.MULT функция
Excel 2010

Връща вертикален масив от най-често срещаните или повтарящи се стойности в масив или диапазон от данни.

MODE.SNGL функция
Excel 2010

Връща най-често срещаната стойност в набор данни

NEGBINOM.DIST функция
Excel 2010

Връща отрицателното биномиално разпределение

NORM.DIST функция
Excel 2010

Връща нормалното кумулативно разпределение

NORM.INV функция
Excel 2010

Връща обратното на нормалното кумулативно разпределение

NORM.S.DIST функция
Excel 2010

Връща стандартното нормално кумулативно разпределение

NORM.S.INV функция
Excel 2010

Връща обратното на стандартното нормално кумулативно разпределение

PEARSON функция

Връща коефициента на корелация на Pearson

PERCENTILE.EXC функция
Excel 2010

Връща k-тия процентил на стойностите в диапазон, където k е в диапазона 0..1, без крайните точки.

PERCENTILE.INC функция
Excel 2010

Връща k-я процентил на стойности в диапазон

PERCENTRANK.EXC функция
Excel 2010

Връща ранга на стойност в набор данни като процент (0..1, без крайните точки) от набора от данни

PERCENTRANK.INC функция
Excel 2010

Връща ранга в проценти на една стойност от набор данни

PERMUT функция

Връща броя на пермутациите за зададен брой обекти

PERMUTATIONA функция
Excel 2013

Връща броя на пермутациите за даден брой обекти (с повторения), които могат да бъдат избрани измежду "число" обекта

PHI функция
Excel 2013

Връща стойността на функцията на плътността за стандартното нормално разпределение

POISSON.DIST функция
Excel 2010

Връща разпределението на Поасон

PROB функция

Връща вероятността стойности в един диапазон да са между две граници

QUARTILE.EXC функция
Excel 2010

Връща квартила на набора от данни, базиран на процентилни стойности от 0..1, без крайните точки

QUARTILE.INC функция
Excel 2010

Връща квартила на набор данни

RANK.AVG функция
Excel 2010

Връща ранга на число в списък с числа

RANK.EQ функция
Excel 2010

Връща ранга на число в списък с числа

RSQ функция

Връща квадрата на коефициента на корелация на Pearson

SKEW функция

Връща асиметрията на разпределение

SKEW.P функция
Excel 2013

Връща несиметричността на разпределение на базата на генерална съвкупност: характеризация на степента на асиметрията на разпределение около средната му стойност

SLOPE функция

Връща наклона на линията на линейна регресия

SMALL функция

Връща k-тата най-малка стойност в набор данни

STANDARDIZE функция

Връща нормализирана стойност

STDEV.P функция
Excel 2010

Изчислява стандартното отклонение на базата на цялата генерална съвкупност

STDEV.S функция
Excel 2010

Оценява стандартното отклонение на базата на извадка

STDEVA функция

Оценява стандартното отклонение на базата на извадка, включително числа, текст и логически стойности

STDEVPA функция

Изчислява стандартното отклонение на базата на цялата генерална съвкупност, включително числа, текст и логически стойности

STEYX функция

Връща стандартната грешка на прогнозираната стойност на y за всяко x в регресията

T.DIST функция
Excel 2010

Връща точките на процентите (вероятност) за t-разпределението на Стюдънт

T.DIST.2T функция
Excel 2010

Връща точките на процентите (вероятност) за t-разпределението на Стюдънт

T.DIST.RT функция
Excel 2010

Връща t-разпределението на Стюдънт

T.INV функция
Excel 2010

Връща t-стойността от t-разпределението на Стюдънт като функция на вероятността и степените на свобода

T.INV.2T функция
Excel 2010

Връща обратното на t-разпределението на Стюдънт

T.TEST функция
Excel 2010

Връща вероятността, свързана с t-теста на Стюдънт

TREND функция

Връща стойности от линейна тенденция

TRIMMEAN функция

Връща средната стойност на вътрешната част на набор данни

VAR.P функция
Excel 2010

Изчислява дисперсия на базата на цялата генерална съвкупност

VAR.S функция
Excel 2010

Оценява дисперсия на базата на извадка

VARA функция

Оценява дисперсия на базата на извадка, включително числа, текст и логически стойности

VARPA функция

Изчислява дисперсия на базата на цялата генерална съвкупност, включително числа, текст и логически стойности

WEIBULL.DIST функция
Excel 2010

Връща разпределението на Weibull

Z.TEST функция
Excel 2010

Връща едностранната стойност на вероятност на z-тест

Важно: Изчислените резултати от формули и някои функции за работен лист на Excel може да се различават леко между компютър с Windows и x86 или x86-64 архитектура и компютър с Windows RT с ARM архитектура. Научете повече за разликите.

Сродни теми

Функции на Excel (по категории)
Функции на Excel (по азбучен ред)

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×