Преминаване към основното съдържание

Създаване на диаграма във формуляр или отчет

Диаграмата е графика, която изобразява числови данни в компактно, визуално оформление и разкрива основни релации между данните. Можете да добавите диаграма към формуляр/отчет, за да визуализирате данните и да вземете информирани решения. Можете да обвържете диаграмата с таблица или заявка и да я персонализирате с различни свойства. Можете дори да направите диаграмата интерактивна. Ако например изберете друго поле на категория във филтър на формуляр или отчет, ще видите други стойности в диаграмата. В Access можете да създавате колонни, линейни, стълбовидни, кръгови и комбинирани диаграми.

Забележка   Имате проблем с показването на диаграмата? За повече информация вижте диаграма изчезва, когато добавите легенда (серия) в екрана настройки на диаграма.

Комбинирана диаграма: колонна диаграма с клъстери на годишните продажби на жилища и линейна диаграма на средната цена за месеца

Примерна комбинирана диаграма

Какво искате да направите?

Създаване на диаграма
Начални стъпки
Настройки на данни
Настройки за форматиране
Важни съображения
Свързване на диаграма към данните във формуляр или отчетИзберете най-добрия тип диаграма за вашите нужди
COLUMN (с видео "стъпка по стъпка")
Line (с видео "стъпка по стъпка")
Стълбовидна (с видео "стъпка по стъпка"
) – Кръгова (с видео "стъпка по стъпка"
) – Комбиниране (с видео "стъпка по стъпка"
)най-добри практики за създаване
на диаграма на Access диаграмиизчезва, когато добавите легенда (серия) в екрана настройки на диаграма .

Създаване на диаграма

Основните стъпки за създаване на диаграма в Access са:

 • Обвързване на диаграмата с източник на данни (например таблица или заявка).

 • Съпоставяне на полетата с измеренията на диаграмата, които са основните елементи на една диаграма. Измеренията Ос (категория), Легенда (серия) и Стойности (ос Y) се оформят по различен начин в зависимост от типа на диаграмата.

 • Добавяне на допълнителни елементи на диаграмата (например етикети на данните и линии на тренда) за подобряване и изясняване на диаграмата.

 • Форматиране на диаграмата и различните й елементи. Можете също да форматирате отделна серия от данни, която представлява набор от стойности в сегмента от колонна, стълбовидна, линейна или кръгова диаграма, съответстващ на легендата на диаграмата.

Най-горе на страницата

Начални стъпки

 1. Създайте или отворете формуляр или отчет в изглед на Проектиране. За да създадете, изберете Създаване на > дизайн на формуляр или модел на отчет. За да отворите, щракнете с десния бутон върху името на формуляра или отчета в навигационната лента, след което изберете Проектиране на формуляр или Проектиране на отчет.

 2. Изберете Проектиране > Вмъкване на диаграма Икона на модерна диаграма , изберете тип на диаграмата и след това я пуснете във формуляра или отчета. За повече информация вижте Избор на най-добрия тип диаграма за вашите нужди.

  Отваря се екранът Настройки на диаграма и примерна диаграма се показва в мрежата за проектиране на формуляра.

  Примерна диаграма

  Използвайте манипулатори за управление Изображение на курсора, който е вертикална двупосочна стрелка Изображение на курсора, който е хоризонтална двупосочна стрелка за преоразмеряване на диаграма или промяна на позицията на диаграмата чрез плъзгане Икона на компас

  Използвайте екрана Настройки на диаграма, за да конфигурирате източника на данни на диаграмата, да изберете полетата за Ос (категория), Легенда (серия) и Стойности (ос Y) и да форматирате диаграмата.

Най-горе на страницата

Настройки на данни

 1. Изберете раздела Данни в екрана Настройки на диаграма.

 2. Изберете Таблици, Заявки или И двете, след което изберете източник на данни от падащия списък. Поддържат се транзитни заявки.

  По подразбиране примерната диаграма се замества с динамична диаграма, която използва първите две полета в източника на данни като измерения за Ос (категория) и Стойности (ос Y). Често първата колона в таблица е първичен ключ и може да не искате да я използвате като измерение в диаграма. Свойството на диаграмата Визуализиране на динамични данни определя дали ще виждате динамични данни.

  Съвет    Ако вашият източник на данни има много полета, може да ви е по-лесно да създадете заявка, която ограничава полета само до тези, които желаете, за да можете да опростите избирането на полетата.

 3. Изберете поне две полета в разделите Ос (категория), Легенда (серия) и Стойности (ос Y), за да създадете диаграма. Направете следното:

  • Ос (категория)    В този раздел изберете едно или повече полета.

   Това измерение на диаграмата показва хоризонтални стойности в оформление на диаграма от тип XY в колонна диаграма с клъстери и линейна диаграма и вертикални стойности – в стълбовидна диаграма с клъстери.

   Икона на ос на колонна диаграма с клъстери

   Ос на колонна диаграма с клъстери

   Икона на ос на линейна диаграма

   Ос на линейна диаграма

   Икона на ос на стълбовидна диаграма с клъстери

   Ос на стълбовидна диаграма с клъстери

   Агрегирането по подразбиране на поле за дата е Месеци. За да го промените, щракнете върху стрелката надолу и изберете от списъка, включително Няма за премахване на агрегирането.

   Когато изберете повече от едно поле за Ос (категория), се създава йерархия от знаци за отметка по линията на измерението (например щати в рамките на подразделение).

   Йерархия на данните с отметки
  • Легенда (серия)    В този раздел изберете поле.

   Това измерение на диаграмата обръща стойности на полета в заглавия на колони. Например стойностите в поле "Щат" се транспонират като заглавия на колони и всяка става отделна серия от данни.

   Обобщение прехвърля стойностите за състояние към заглавките на колони
  • Стойности (ос Y)     В този раздел изберете едно или повече полета.

   Това измерение на диаграмата показва вертикални стойности в оформление на диаграма от тип XY в колонна диаграма с клъстери и линейна диаграма и хоризонтални стойности – в стълбовидна диаграма с клъстери.

   Икона на стойности на колонна диаграма с клъстери

   Стойности на колонна диаграма с клъстери

   Икона на стойности на линейна диаграма

   Стойности на линейна диаграма

   Икона на стойности на стълбовидна диаграма с клъстери

   Стойности на стълбовидна диаграма с клъстери

   Всяко поле, което избирате, съответства на серия от данни. Когато изберете две или повече полета за Стойности (ос Y), не можете да изберете поле за Легенда (серия). По подразбиране полетата за Стойности (ос Y) образуват легендата.

   По подразбиране всяко избрано поле се агрегира. За полета с числа и валути агрегирането по подразбиране е Сумиране. За всички други полета агрегирането по подразбиране е Брой. За да промените агрегирането, щракнете върху стрелката надолу и изберете от списъка, включително Няма, за премахване на агрегирането.

   Забележка    Текстовите полета трябва да използват агрегиране по Брой. Всички избрани полета за Стойности (ос Y) трябва да са или агрегирани, или неагрегирани.

Забележки    Възможни са различни комбинации от полета, но имайте предвид следното:

 • Като минимум, изберете поне едно поле за Ос (категория) и едно поле за Стойности (ос Y).

 • Можете да изберете само едно поле за Легенда (серия), но можете да изберете няколко полета в разделите Стойности (ос Y) или Ос (категория).

 • Ако изберете едно поле за Ос (категория) и едно поле за Легенда (серия), ще можете да изберете само едно поле за Стойности (ос Y). За да добавите допълнително поле за Стойности (ос Y), изчистете полето или за Ос (категория), или за Легенда (серия).

 • Ако изберете поле за Легенда (серия), изберете само едно поле за Стойности (ос Y) , и то трябва да е агрегирано.

Най-горе на страницата

Настройки за форматиране

 1. Изберете раздела Формат в екрана Настройки на диаграма.

 2. Изберете серия от данни от падащия списък.

  Форматиране на различни серии от данни в раздела "Формат"

  Всяка серия от данни има уникален набор от свойства

 3. За всяка серия от данни задайте едно или повече от следните свойства:

  • Показвано име    Името на серията от данни в легендата на диаграмата.

  • Тип диаграма     Това свойство се показва само за комбинирана диаграма. Използвайте това свойство, за да добавите други типове диаграми към комбинираната диаграма – по една за всяка серия от данни. Комбинацията за комбинирана диаграма по подразбиране е колонна диаграма с клъстери за първата серия от данни и линейна диаграма за втората серия от данни. Можете да зададете друг тип диаграма за всяка серия от данни. Ако диаграмата има само една серия от данни, тя ще бъде колонна диаграма с клъстери.

   Забележка   Не бъркайте това свойство със свойството Тип диаграма в списъка със свойства на диаграмата.

  • Дебелина на линията     Изберете дебелина на линията през стъпки от 0,25 пункта. Това свойство се показва само за линейна диаграма.

  • Тип тире     Изберете тип линия между Плътна, Тире, Точка, Тире-точка или Тире-точка-точка. Това свойство се показва само за линейна диаграма.

  • Начертай серията върху     Изберете основна или вторична ос за начертаване на серия от данни. Използвайте тази опция, когато серия от данни в диаграмата варира значително или включва различни мерки (например цена и обем). Комбинирана диаграма от колонна диаграма с клъстери и линейна диаграма, която има и заглавия на осите, често върши най-добра работа.

  • Правила за липсващи данни     Изберете едно от следните: Начертай като нула за представяне на липсващи данни като 0, Не начертавай за игнориране на липсващи данни и Начертай като интерполирани за изчисляване на нови данни, които попълват липсващите данни. Това свойство се показва само за линейна диаграма.

  • Цвят на запълване на серия     Изберете цвят на запълване на серията от данни, като например колона или стълб.

  • Цвят на граница на серия    Изберете цвят за добавяне на очертание на серията от данни, като например колона или стълб.

  • Покажи етикет на данните     Изберете тази опция за показване на етикет на данните, който разяснява серията от данни.

  • Покажи линии на тренда     Изберете тази опция за показване на линия на тренда, което е начин за показване на тенденции в данните.

  • Опции за линии на тренда     Изберете една от следните линии на тренда:

   • Линейна     Това е най-подходяща права линия за набори от данни, които нарастват или намаляват с постоянен темп.

   • Експоненциална     Това е крива от положителни числа, растящи или намаляващи с непрекъснато увеличаващи се темпове.

   • Логаритмична     Това е най-подходяща крива на данни за темп на промяна, които нарастват или намаляват бързо, след което запазват нивото си.

   • Полиномна     Използва се най-добре, когато има колебания в данните, като например печалби и загуби в голям набор от данни.

   • Активна     Това е крива от положителни числа, които нарастват с определен темп, например ускорение през интервали от 1 секунда.

   • Подвижна средна стойност     Това е начин за изравняване на колебанията в данните и по-ясно показване на модел или тенденция.

  • Име на линията на тренда     Въведете име, което е по-смислено и се показва в легендата на диаграмата.

  • Форма на маркер     Изберете форма като линеен маркер. Това свойство се показва само за линейна диаграма.

Най-горе на страницата

Важни съображения

Агрегиране    Въпреки че източникът на данни често започва като набор от неагрегирани данни, докато създавате диаграма, по подразбиране Access създава агрегатни изчисления, като например Сума, Брой и Средно, за полетата, за да опрости броя на сериите от данни. Можете обаче да премахнете агрегатните изчисления по подразбиране, като изберете Няма в падащия списък. Този процес на избиране на полета и агрегирания създава SQL команда SELECT, GROUP BY или TRANSFORM, която се съхранява в свойството Преобразуван източник на редове. За да видите командата, щракнете с десния бутон върху свойството и изберете Мащабиране. По-долу са резюмирани трите основни възможности:

 • Ако изберете полета за Ос (категория) и Стойности (ос Y), но премахнете агрегиранията, Access преобразува източника на редове в по-проста команда SELECT. Например:

  SELECT [Segment], [Sales] FROM [Orders]
 • Ако изберете полета за Ос (категория) и Стойности (ос Y), Access преобразува източника на редове в команда GROUP BY. Например:

  SELECT [Segment], Sum([Sales]) AS [SumOfSales FROM [Orders] GROUP BY [Segment] ORDER BY [Segment]
 • Ако изберете и поле за Легенда (серия), Access преобразува източника на редове в кръстосана заявка (чрез SQL команда за заявка TRANSFORM). Стойностите за полета, върнати от клаузата PIVOT на SQL командата за заявка TRANSFORM, се използват като заглавия на колони, например поле "Щат", което може да създаде много заглавия – всяко като отделна серия от данни. Например:

  TRANSFORM Sum([Sales]) AS [SumOfSales] SELECT [Segment] FROM [Orders] GROUP BY [Segment] ORDER BY [Segment] PIVOT [State]

За повече информация относно агрегирането на данни вижте Улесняване на четенето на обобщени данни с помощта на кръстосана заявка.

Свойства    За по-нататъшно персонализиране на диаграмата изберете проектиране > лист със свойства > <> за име на диаграма, който показва всички свойства, свързани с диаграмата. Натиснете F1 върху всяко свойство, за да получите помощ за това свойство. Когато промените свойство в списъка на свойствата, съответната стойност се променя в екрана Настройки на диаграма, и обратното.

Има много свойства за Формат, които са уникални за диаграмите. Можете да ги използвате, за да форматирате стойностите на осите, заглавията и диаграмата. Има също няколко свойства за Данни, които са уникални за диаграмите, включително Визуализиране на динамични данни, Преобразуван източник на редове, Ос на диаграмата, Легенда на диаграмата и Стойност на диаграмата.

Добавяне на вторична вертикална ос    Когато създавате диаграма, обикновено има една основна вертикална ос, но можете да добавите и вторична вертикална ос, когато данните варират значително или за да начертаете различни мерки, като например цена и обем. Скалата на вторичната вертикална ос показва стойностите за свързаната с нея серия от данни. За да добавите вторична вертикална ос, използвайте свойството Начертай серията върху в раздела Формат на екрана Настройки на диаграма.

Добавяне на линия на тренда    При числови данни може да поискате да добавите линия на тренда, за да покажете тенденции в данните. Можете да използвате опциите Линия на тренда и Име на линията на тренда в раздела Формат на екрана Настройки на диаграма.

Промяна на диаграма     За да промените диаграма, отворете формуляра или отчета в изглед на проектиране или оформление, след което изберете диаграмата, с което се отваря екранът Настройки на диаграма. За да смените типа на диаграмата, изберете друга диаграма от падащия списък на свойството Тип диаграма. Можете също да промените всяка единична диаграма на комбинирана диаграма, като промените свойството Тип диаграма в списъка със свойства (а не в раздела Формат в екрана Настройки на диаграма).

Обновяване на изходните данни     За да обновите данните на диаграмата, превключете към изглед на формуляр или отчет, изберете диаграмата и след това изберете Обнови всички (или натиснете F5).

Настройки на диаграма    Ако екранът Настройки на диаграма е затворен, уверете се, че диаграмата е избрана, след което изберете Проектиране > Настройки на диаграма.

Класическа диаграма    Не бъркайте новата диаграма Икона на модерна диаграма , която е базирана на модерна технология, със класическата диаграма Икона на стара диаграма , която е ActiveX контрола. Можете обаче пак да използвате класическата диаграма и дори да я добавите към формуляр или отчет, в който е новата диаграма.

Най-горе на страницата

Свързване на диаграма към данните във формуляр или отчет

За да създадете взаимодействие между диаграмата и данните във формуляр или отчет, обвържете диаграмата с източника на данни на формуляра или отчета. След това задайте съответстващо поле в свойствата за данни Подчинени полета на връзката и Основни полета на връзката на диаграмата.

 1. Създайте формуляр или отчет, обвързан с източник на данни. За повече информация вижте Създаване на формуляр в Access или Създаване на прост отчет.

 2. Добавете диаграма към същия формуляр или отчет. За повече информация вижте Създаване на диаграма.

 3. Направете свойството Източник на записи на диаграмата същото като свойството Източник на записи на формуляра или отчета.

 4. Щракнете върху диаграмата, отворете списъка със свойства на диаграмата, като натиснете F4, след което щракнете върху раздела Данни.

 5. Щракнете върху бутона Изграждане Бутон на конструктор в полето на свойството Подчинени полета на връзката или Основни полета на връзката.

  Появява се диалоговият прозорец Свързване на полета на подформуляр.

 6. В Основни полета на връзката и Подчинени полета на връзката изберете полето, което искате да свържете, след което щракнете върху OK. Често е най-добре да използвате поле на категория, като например "Щат", "Сегмент" или "Регион".

  Ако не сте сигурни кое поле да използвате, щракнете върху Предложи за препоръки.

 7. Запишете формуляра или отчета, превключете към изглед на формуляр или отчет, след което проверете дали диаграмата работи по очаквания начин. Например филтрирайте формуляра или отчета по поле на категория, например "Щат", "Сегмент" или "Регион", за да видите различни резултати в диаграмата. За повече информация вижте Прилагане на филтър за преглед на избрани записи в база данни на Access.

Най-горе на страницата

Избор на най-добрия тип диаграма за вашите нужди

Следващите раздели предоставят основна информация за диаграмите и ви помагат да решите каква диаграма да използвате.

Какво е диаграма?

Диаграмата е графика, която изобразява числови данни в компактно, визуално оформление и разкрива основни релации между данните. Диаграмата има много елементи. Някои от тези елементи се показват по подразбиране, а други можете да добавите, ако е необходимо. Можете да промените начина на показване на елементите на диаграмата, като им промените размера или форматирането. Можете също да премахнете елементите от диаграмата, които не искате да се показват. Диаграмата по-долу показва основните елементи на диаграма.

Общ преглед на диаграма

Най-горе на страницата

Какви диаграми можете да създавате?

В Access можете да създавате колонни, линейни, стълбовидни, кръгови и комбинирани диаграми. Този раздел обяснява всяка диаграма и най-уместните сценарии за употребата й.

Колонна диаграма

В колонна диаграма категориите се показват по хоризонталната ос (свойство Ос (категория)), а стойностите се показват по вертикалната ос (свойство Стойности (ос Y)). Обикновено избирате едно поле за измерението Ос (категория) и едно или повече полета за измерението Стойности (ос Y), като всяко от тези полета става серия от данни. Ако изберете няколко полета за измерението Стойности (ос Y), може да ги начертаете на отделна ос.

Access поддържа три типа колонни диаграми.

Диаграма

Описание

Проста колонна диаграма с клъстери

Колонна диаграма с клъстери

Използва вертикални колони за сравняване на стойности в хоризонтални категории. Често се използва за диапазон от стойности (брой елементи), скали (оценки от анкети) и имена (места или хора).

Проста колонна диаграма с наслагване

Колонна диаграма с наслагване

Подобна на колонната диаграма с клъстери, но показва две или повече серии от данни във всяка колона. Често се използва за показване на зависимостта между серията от данни и цялото.

Проста 100% колонна диаграма с наслагване

100% колонна диаграма с наслагване

Подобна на колонната диаграма с наслагване, но стойностите на колоните се допълват до 100%. Често се използва за сравняване на приноса на всяка серия от данни към цялото в проценти.

Най-горе на страницата

Линейна диаграма

В линейна диаграма категориите са разпределени равномерно по хоризонталната ос (свойство Ос (категория)), а стойностите са разпределени равномерно по вертикалната ос (свойство Стойности (ос Y)). Обикновено избирате едно поле за измерението Ос (категория) и едно или повече полета за измерението Стойности (ос Y), като всяко от тези полета става серия от данни. Ако изберете няколко полета за измерението Стойности (ос Y), може да ги начертаете на отделна ос.

Access поддържа три типа линейни диаграми.

Диаграма

Описание

Проста линейна диаграма

Линейна диаграма

Показва непрекъснати, равномерно разпределени данни и по двете оси, за сравняване на стойности във времето. Често се използва за показване на тенденции през равни интервали, например месеци, тримесечия или финансови години, и за сравняване на две или повече серии от данни.

Проста линейна диаграма с наслагване

Линейна диаграма с наслагване

Подобна на линейната диаграма, но показва две или повече серии от данни по всяка линия. Често се използва за сравняване на свързани тенденции.

Проста 100% линейна диаграма с наслагване

100% линейна диаграма с наслагване

Подобна на линейната диаграма с наслагване, но показва тенденциите като процент във времето. Често се използва за сравняване на свързани тенденции спрямо цялото от 100%.

Забележка   В раздела формат на екрана Настройки на диаграма следните свойства са уникални за линейните диаграми: дебелина на линията, тип тире, правила за липсващи даннии форма на маркер.

Съвет    Ако има много категории или стойностите са близки, използвайте линейна диаграма без маркери.

Най-горе на страницата

Стълбовидна диаграма

В стълбовидна диаграма категориите са организирани по вертикалната ос (свойство Стойности (ос Y)), а стойностите са организирани по хоризонталната ос (свойство Ос (категория)). Стълбовидните диаграми обръщат нормалното позициониране на измеренията за ос и стойности. Обикновено избирате едно поле за измерението Ос (категория) и едно или повече полета за измерението Стойности (ос Y), като всяко от тези полета става серия от данни. Ако изберете няколко полета за измерението Стойности (ос Y), може да ги начертаете на отделна ос.

Access поддържа три типа стълбовидни диаграми.

Диаграма

Описание

Проста стълбовидна диаграма с клъстери

Стълбовидна диаграма с клъстери

Използва хоризонтални стълбове за сравняване на стойности във вертикални категории. Често се използва, когато етикетите на оста са дълги или стойностите са времеви периоди.

Проста стълбовидна диаграма с наслагване

Стълбовидна диаграма с наслагване

Подобна на стълбовидната диаграма с клъстери, но показва две или повече серии от данни във всеки стълб. Често се използва за показване на зависимостта между серията от данни и цялото.

Проста 100% стълбовидна диаграма с наслагване

100% стълбовидна диаграма с наслагване

Подобна на стълбовидната диаграма с наслагване, но стойностите на стълбовете се допълват до 100%. Често се използва за сравняване на приноса на всяка серия от данни към цялото в проценти.

Най-горе на страницата

Кръгова диаграма

В кръгова диаграма категориите се показват като парчета от торта (свойство Ос (категория)). Стойностите на данните (свойство Стойности (ос Y)) се сумират като процент от цялото, показано във формата на кръг. Изберете само едно поле за измерението Ос (категория) и само едно поле за измерението Стойности (ос Y). Не използвайте поле за Легенда (серия), понеже полето за Ос (категория) става легенда по подразбиране. В раздела Формат на екрана Настройки на диаграма има само една Серия от данни и само едно свойство – Покажи етикет на данните. Цветовете, използвани в легендата на диаграмата, са зададени по подразбиране и не могат да се променят.

Access поддържа един тип кръгова диаграма.

Диаграма

Описание

Проста кръгова диаграма

Кръгова диаграма

Показва частта от категориите като процент към цяло. Използва се най-добре за една серия от данни само с положителни стойности и по-малко от десет категории.

Най-горе на страницата

Комбинирана диаграма

Комбинираната диаграма съчетава два или повече типа диаграми, например колонна диаграма с клъстери и линейна диаграма, за да обясни различни, но свързани данни.

Access поддържа една комбинирана диаграма, в която можете да съчетаете всички останали типове единични диаграми и да съпоставите всяка диаграма с различна серия от данни. Съпоставете например колонна диаграма с клъстери със серия от данни за годишни продажби на жилища, а линейна диаграма – със серия от данни за средна цена за месеца, като използвате свойствата Серия от данни и Тип диаграма в раздела Формат на екрана Настройки на диаграма. Можете също да промените всяка единична диаграма на комбинирана диаграма, като промените свойството Тип диаграма в раздела Данни на списъка със свойства.

Диаграма

Описание

Просто комбинирана диаграма за произволна комбинация

Комбинация по избор

Комбинира две различни диаграми по ваш избор.

Най-горе на страницата

Най-добри практики за създаване на диаграми на Access

Използвайте насоките по-долу, за да създадете желаната от вас диаграма, която е лесна за разбиране.

 • Направете си план, преди да започнете. Разгледайте различни диаграми в книги, отчети и интернет. Решете предварително коя диаграма върши най-добра работа във вашия случай и какъв облик искате да постигнете.

 • Решете зависимостите между кои полета искате да покажете в диаграмата. Обмислете създаването на заявка, която ограничава резултатите само до полета, които са ви нужни за диаграмата.

 • Докато изграждате диаграмата, избирайте измеренията едно по едно. Можете да видите промените незабавно и да разберете по-добре как всяко поле, измерение и агрегиране влияе на диаграмата.

 • Задайте си като цел създаването на проста диаграма. Броят на сериите от данни трябва да е малък, за да не претоварите потребителя с твърде много числа, колони, стълбове или сегменти, които са трудни за разчитане.

 • Първо, постигнете желаните зависимости между данните и основен облик на диаграмата. След това, форматирайте диаграмата и всяка серия от данни. Бъдете разумни, когато избирате цветовете, редактирате текста и добавяте други елементи в диаграмата. Търсете баланс между празно пространство и смисъл.

 • Експериментирайте, но намалете до минимум използването на помощна мрежа, цветове, специални ефекти, етикети, допълване и други свойства за форматиране. Избягвайте текст в получерен шрифт, тъмни цветове и прекомерни линии.

 • Когато смятате, че сте готови, прегледайте отново диаграмата, за да видите дали сте я направили възможно най-проста и изчистена. Помнете, че "по-малко е повече".

Най-горе на страницата

Диаграмата изчезва, когато добавите легенда (серия) в екрана настройки на диаграма

В някои случаи диаграмата ви може да изчезне. Това може да възникне, когато източникът на данни на диаграмата се базира на заявка за параметър или когато използвате стойност в контрола на формуляр като критерий в заявката. Ние продължаваме да проучваме, за да определим най-добрия начин за отстраняване на този проблем.

Най-горе на страницата

Вж. също

Въведение в контролите

Въведение във формулярите

Въведение в отчетите в Access

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×