Условия за използване на услугата Microsoft Power Query

Забележка: Power Query е известен като Получаване и трансформиране в Excel 2016. Информацията, предоставена тук, се отнася и за двата варианта. За да научите повече, вижте Получаване и трансформиране в Excel 2016.

Последна актуализация 20 април 2018 г.

1. КАКВО ОБХВАЩА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ

Това е споразумение между вас ("вие"или"ваши") и Microsoft Corporation (или въз основа на мястото, където живеете, един от нашите партньори) ("Microsoft","ние", "нас" или "наши"). Условията на това споразумение ("споразумението") се отнасят за достъпа и използването на услугата Microsoft Power Query ("Услугите"). Услугите позволяват на потребителите да извършват търсене на определени набори от данни, като използват Microsoft Power Query за Microsoft Excel ("Добавката"). Ако използвате услугите във връзка с абонамент за Power BI за Microsoft 365 ("Power BI"), услугите ще ви позволят също да споделите определена информация с други хора във вашата организация. (За повече информация за Power BI вижте www.powerbi.com). При достъп до услугите или използване на услугите вие приемате условията на това споразумение. Ако не ги приемате, не осъществявайте достъп до Услугите и не ги използвайте. Ако осъществявате достъп до услугите в Германия, германското споразумение се отнася за вас.

2. ДАННИ

Вие носите пълната отговорност за всякакви данни и за всички данни, използвани във връзка с достъпа до или използването на Услугите от вас ("Данните") и всякакви софтуерни програми или услуги, които използвате във връзка с достъпа до или използването на Услугите от вас, включително, без ограничение, предприемането на стъпките, необходими, за да архивирате такива Данни, софтуерни програми или услуги.

3. УСЛУГИТЕ

3.1. Как можете да използвате Услугите.

Може да осъществявате достъп до Услугите и да ги използвате само съгласно условията на това споразумение и правилата и процедурите, които ние определим за използването на Услугите. При условие че отговаряте на условията на това споразумение, можете да използвате Услугите, за (а) търсене и откриване на определени публично достъпни данни и източници на данни и (б), ако имате абонамент за Power BI, споделяне на вашите заявки и Данни с други хора във вашата организация и достъп до заявки и данни, споделени от други хора във вашата организация.

3.2. На какво нямате право при използване на Услугите.

При използване на Услугите нямате право:

(а) да филтрирате, извличате, анотирате, генерирате или публикувате каквито и да било Данни или друго съдържание посредством Услугите, което (i) не е ваша собственост, освен ако не сте получили разрешение от законния собственик за такова използване, или (ii) е в нарушение на права или лична неприкосновеност или публичност на което и да било трето лице или на интелектуална собственост, права на ползване (включително без ограничение до правила на употреба на API (приложен програмен интерфейс) или на други условия във връзка с тези Данни или друго съдържание;

(б) да отдавате под наем, на лизинг, да продавате или да прехвърляте Услугите на трето лице или да използвате Услугите за търговски услуги за хостинг;

(в) да използвате каквито и да било неразрешени средства, за да променяте или пренасочвате или да се опитвате да промените или пренасочите Услугите;

(г) да повреждате, забранявате или влошавате Услугите (или мрежи, свързани с услугите) или по друг начин да пречите на възможността на когото и да било за достъп и използване на Услугите;

(д) да осъществявате достъп до Услугите или да ги използвате по начин, който е незаконен или съдейства за незаконни дейности, включително без ограничение по какъвто и да било начин, който би могъл да е дискриминационен на базата на всяко защитено основание, включително раса, род, място на произход, семейно положение, пол, религия, националност, увреждане, сексуална ориентация или възраст;

(е) да нарушавате местни, щатски, национални, федерални, провинциални или други приложими разпоредби за поверителността на клиентите;

(ж) да осъществявате достъп до Услугите или да ги използвате по начин, който нарушава Правилата на Microsoft за нежелана поща на https://privacy.microsoft.com/en-US/; или

(з) да осъществявате достъп до Услугите или да ги използвате по начин, който е позорящ, обиден, злонамерен или вреден за което и да било физическо или юридическо лице.

4. ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ

4.1. Запазени права; Не се дава друг лиценз

С изключение за ограничено използване и права на достъп до услугите, както е посочено в това споразумение, Microsoft си запазва всички други права, които не са изрично предоставени в това споразумение. Никакви допълнителни права (включително подразбиращи лицензи, права или спогодби) не се дават косвено, поради възбрана или по друг начин. Като улеснява откриването на Данни и достъпa до тях, Microsoft не ви предоставя никакви права за достъп до такива Данни или използването им.

4.2.Лиценз за Microsoft.

Като използвате Услугите, вие давате на Microsoft (с правото на подлицензиране на повече от един подлицензант и посредством много нива на подлицензанти), съгласно вашите права върху интелектуалната собственост, всички права, необходими на Microsoft, за да използва или обработва Данните чрез Услугите или всякаква друга информация, която ни предоставите във връзка с използването от вас на Услугите, единствено с цел да разрешите на Microsoft да ви предоставя Услугите или услуги за поддръжка (ако има такива). Вие също така давате на Microsoft правото да проследява и записва моделите на използване, тенденциите и други статистически данни, свързани с използване ви на Услугите, за вътрешна употреба на Microsoft.

4.3. Без претенции за собственост от страна на Microsoft.

Microsoft няма претенции за собственост или контрол върху Данните или друга информация, която ни предоставяте във връзка с Използването на услугите от вас. Единствено вие носите отговорност за защитата на всички права, които може да имате върху Данните и подобна информация.

4.4.Без претенции за собственост от ваша страна

Освен когато има изрично разрешение съгласно това споразумение, вие не може да имате претенции за собственост или контрол върху Услугите.

4.5. Използване на Услугите от вас.

Вие ще гарантирате, че имате необходимите права за всички Данни, софтуерни програми или услуги, които използвате във връзка с Услугите, и че използването от вас на всякакви такива Данни, софтуерни програми или услуги не нарушават правата на интелектуална собственост или други права на собственост на трети лица. Вие ще получите всички необходими права, като зачитате всички лицензи или други условия, от законния собственик на такива Данни, софтуерни програми или услуги, които не притежавате. Вие ще осъществявате достъп до Услугите и ще ги използвате (a) без да нарушавате правата на трети лица и без да имате претенции към Microsoft за каквито и да било други задължения към вас или трети лица и (б) единствено по начин, който е в съответствие с всички приложими закони и разпоредби.

5. НИВА НА УСЛУГИТЕ; ЗАЩИТА

5.1. Нива на Услугите.

Ние нямаме задължението да предоставя каквито и да било услуги за поддръжка за Услугите. Услугите може да бъдат недостъпни по планирани и непланирани причини, сред които актуализации за поддръжка, отпадане на захранването, сривове на системата, продължителни престои и други прекъсвания. По време на такива периоди може да нямате достъп до или да не можете да използвате всички или част от Услугите. Някои или всички от Данните може да бъдат загубени. В случай на отпадане на захранването или прекъсване, за което Microsoft реши, че може да доведе до риск за Услугите, Microsoft може да реши по свое усмотрение да прекрати Услугите.

5.2. Защита.

Ние използваме различни защитни технологии и процедури за защитата от неразрешен достъп до или използване на Услугите; въпреки това ние не можем да гарантираме, че ще бъдем успешни в това. Съответно, без ограничение за всякакви други разпоредби на това споразумение, вие приемате, че носите цялата отговорност за необходимата сигурност, защита и резервно копие на Данните, както и всякакви други данни, софтуерни програми или услуги, които използвате за Услугите. Настоятелно ви препоръчваме, когато е уместно и необходимо, да предприемате мерки за защита на Данните, включително без ограничение с помощта на технология за шифроване за защита на Данните от неупълномощен достъп, и редовно да архивирате Данните.

5.3. Пробив в сигурността – съобщение до Microsoft.

Вие ще ни информирате своевременно, ако научите за пробив в сигурността, свързан с Услугите.

6. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Софтуерът може да събира информация за вас и вашето използване на софтуера и да я изпраща на Microsoft. Microsoft може да използва тази информация, за да предоставя услуги и да подобрява продуктите и услугите на Microsoft. Правата ви за отписване, ако има такива, са описани в документацията на продукта. Някои функции на софтуера може да разрешат събирането на данни от потребителите на вашите приложения, които имат достъп до или използват софтуера. Ако използвате тези функции, за да разрешите събирането на данни в своите приложения, трябва да спазвате приложимите закони, включително за получаване на необходимото съгласие от потребителите, и да поддържате видима декларация за поверителност, която точно информира потребителите за това как използвате, събирате и споделяте техните данни. Можете да научите повече за събирането и използването на данни от Microsoft в документацията на продукта и декларацията за поверителност на Microsoft на адрес https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Вие се съгласявате да спазвате всички приложими разпоредби на декларацията за поверителност на Microsoft.

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ. До степента, в която Microsoft е обработващ или подобработващ на лични данни във връзка със софтуера, Microsoft поема ангажиментите в условията на Общия регламент относно защитата на данните на Европейския съюз за онлайн услугите за всички клиенти, влизащи в сила от 25 май 2018 г. и посочени на адрес http://go.microsoft.com/?linkid=9840733.

7. ВАШАТА ПРАКТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА

Ако събирате, съхранявате или по друг начин обработвате лична информация при използването на услугите, трябва да: (а) спазвате всички приложими закони за поверителност и защита на данните; и (б) да получат достатъчно разрешение от лицата, които предоставят информацията, за да разрешат обработката на информацията от Microsoft, нейните свързани лица, дъщерни дружества и доставчици на услуги (наричани общо "Microsoft страни"), които са предвидени от настоящото споразумение, включително (i) прехвърляне на информацията към страните на Microsoft за тяхната обработка; и (II) обработката на информацията извън юрисдикцията, в която се предоставя информацията за вас, като например съхранение и други обработки в Съединените щати..

8. СОФТУЕР

За да използвате Услугите, трябва да изтеглите и инсталирате Добавката. Ние може автоматично да проверим вашата версия на Добавката. Ние може автоматично да изтегляме надстройки за Добавката на вашия компютър, за да актуализираме, подобряваме или развиваме допълнително Услугите.

9. СЪОБЩЕНИЯ

9.1 Съобщения, които ви изпращаме.

Вие се съгласявате, че Microsoft може да ви изпраща съобщения по начин, определен от Microsoft единствено по тяхно усмотрение, включително без ограничение с публикуване на такива уведомления в уеб сайт на портал или център за развитие на общността за Услугите. Доколкото можете да осъществявате достъп и да използвате Услугите, вие разполагате с необходимия софтуер и хардуер за получаване на тези съобщения. Ако не сте съгласни да получавате съобщения по електронен път, трябва да спрете да използвате Услугите.

9.2. Ваши съобщения до нас.

Може да ни уведомявате чрез функциите за обратна връзка или помощ в Добавката.

10. ОБРАТНА ВРЪЗКА

Вие с настоящото давате на Microsoft (с правото на подлицензиране на повече от един подлицензант и посредством много нива на подлицензанти), без такси, всички права (а) да използва, споделя и комерсиализира по всякакъв начин и за всякакви цели всяка обратна връзка за Услугите, която ни предоставяте, и (б) продуктите, технологиите и услугите, за използване или интерфейс с определени части на даден продукт или услуга на Microsoft, включващи тази обратна връзка. Вие няма да изпращате обратна връзка, която е предмет на лиценз, изискващ Microsoft да лицензира софтуер или документация или да предоставя услугите си на трети лица само по причина, че в тях сме включили вашата обратна връзка. Правата в този раздел не могат да се оттеглят, нито прекратяват, като се запазват след всяко прекратяване или изтичане на срока на това споразумение.

11. ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ

Вие ще обезщетите, ще заплатите разноските по защитата и ще предпазвате Microsoft и неговите наследници, ръководители, директори и служители от и срещу всякакви и всички претенции, искания, разходи, задължения, решения, загуби, разноски и щети (включително адвокатски/юридически хонорари), произтичащи от или свързани с (a) използването от вас на услугите в нарушение на настоящото споразумение или в нарушение на приложим закон или разпоредба или (б) всички данни, софтуерни програми или услуги, които използвате във връзка с Услугите, включително без ограничение всяка претенция, че такива данни, софтуерна програма или услуги или част от тях нарушава, злоупотребява със или по друг начин нарушава авторско право, патент, търговска тайна, търговска марка или други законови права на трети лица.

12. НИЕ НЕ ДАВАМЕ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ

НИЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, УСЛУГИ И УСЛУГИ ЗА ПОДДРЪЖКА (АКО ИМА ТАКИВА) "КАКТО Е" "С ВСИЧКИ ГРЕШКИ" И "КАКТО Е ВЪЗМОЖНО", И ЦЕЛИЯТ РИСК ЗА ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, ТОЧНОСТ, ДОСТЪПНОСТ НА ДАННИ ОТ УСЛУГАТА И УСИЛИЯ Е С ВАС. MICROSOFT, ДОКОЛКОТО ТОВА Е РАЗРЕШЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НЕ ПРАВИ ДЕКЛАРАЦИИ. ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ ЗА ПОДДРЪЖКА (АКО ИМА ТАКИВА). ДОКОЛКОТО Е РАЗРЕШЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, MICROSOFT ОТКАЗВА И ИЗКЛЮЧВА ВСЯКАКВИ И ВСИЧКИ ДЕКЛАРАЦИИ, ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, ИЗРИЧНИ, ЗАКОНОВИ И ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ; ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО (А) ПРЕДСТАВЯНИЯ; ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ; ИЗКУСЕН УСИЛИЯ, ТОЧНОСТ, ТИХА НАСЛАДА И НЕНАРУШЕНИЯ, (B) ПРЕДСТАВЯНИЯ, ГАРАНЦИИ, ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, ВЪЗНИКВАЩИ ЧРЕЗ КУРС НА РАБОТА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА И (В) ПРЕДСТАВЯНИЯ, ГАРАНЦИИ, ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, ЧРЕЗ КОИТО ДОСТЪПЪТ ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ЩЕ ФУНКЦИОНИРА, КАКТО Е ОПИСАНО, ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТО, БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ ДА ЗАЩИТИТЕ ИЛИ ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ЩЕ БЪДЕ НАДЕЖДНО И ТОЧНО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, СЪХРАНЕНИЕ, ЧЕТЕНЕ, АКТУАЛИЗИРАНЕ ИЛИ ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ. НИТО ЕДНА УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ, НАПРАВЕНА ЗА ВАС В КОНТЕКСТА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ ЗА ПОДДРЪЖКА (АКО ИМА ТАКИВА), ЩЕ СЪЗДАДЕ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, КОЯТО Е ИЗРИЧНО ОТКАЗАНА В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. ВЪЗМОЖНО Е ДА ИМАТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА СПОРЕД МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО NOWITHSTANDING УСЛОВИЯТА НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. НИЩО В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДА ЗАСЯГА ТЕЗИ ПРАВА, АКО ТЕ СА ПРИЛОЖИМИ.

Ако сте клиент от Австралия, ние сме задължени да ви информираме за следното: Нашите стоки се предоставят с гаранции, които не могат да бъдат изключени от Закона за потребителите в Австралия. Вие имате право на замяна или връщане на парите при голям дефект и на компенсация за всяка друга разумно предвидима щета или повреда. Вие имате също право стоките ви да бъдат ремонтирани или заменени, ако се окаже, че те не са с приемливо качество, а дефектът не се квалифицира като голям дефект.

13. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ MICROSOFT НЯМА ДА НОСИ КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО ПРОИЗТИЧА ОТ ИЛИ Е РЕЗУЛТАТ ОТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ ЗА ПОДДРЪЖКА (АКО ИМА ТАКИВА), ЗА (А) КАКВИТО И ДА Е КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, ОБРАЗЦОВИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ (B) ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ , (Д) ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБА НА ПОЛОЖИТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ, (Е) УПОТРЕБА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ ЗА ПОДДРЪЖКА (АКО ИМА ТАКИВА); (Ж) РАЗХОДИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ, ДАННИ, СОФТУЕРНИ ПРОГРАМИ ИЛИ УСЛУГИ; (З) НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА, КОРУПЦИЯ, ИЗТРИВАНЕ, ПОВРЕДА ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ДРУГИ ДАННИ, СОФТУЕРНИ ПРОГРАМИ ИЛИ УСЛУГИ, ИЗПОЛЗВАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГИТЕ; (I) ЛИПСА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОЧНА ИНФОРМАЦИЯ; (J) ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ИНВАЛИДИЗИРАЩИ ФУНКЦИИ, КОИТО ОКАЗВАТ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДОСТЪПА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ИЛИ КОИТО СА ВИ ПРЕХВЪРЛЕНИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ; (K) НЕСЪВМЕСТИМОСТ МЕЖДУ УСЛУГИТЕ И ДРУГИТЕ УСЛУГИ, СОФТУЕР ИЛИ ХАРДУЕР; И (Л) ВСЯКО ПОВЕДЕНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ, ТРАНСМИСИИ ИЛИ ДАННИ. ОТГОВОРНОСТТА НА MICROSOFT ЗА ДИРЕКТНИ ЩЕТИ Е ОГРАНИЧЕНА ДО US $5,00. ТЕЗИ ОГРАНИЧЕНИЯ ВАЖАТ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СЕ БАЗИРА НА НАРУШЕН ДОГОВОР; ПРАВОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), СТРОГА ОТГОВОРНОСТ, НАРУШЕНИЕ НА ГАРАНЦИИ ИЛИ ДРУГА ЮРИДИЧЕСКА ТЕОРИЯ И ДОРИ АКО (Y) ТОВА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НЕ ВИ КОМПЕНСИРА НАПЪЛНО ЗА КАКВИТО И ДА Е ЗАГУБИ ИЛИ НЕУСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕГОВАТА ОСНОВНА ЦЕЛ И (Я) MICROSOFT Е ИНФОРМИРАН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

MICROSOFT НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКЪСВАНИЯ В УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ СПИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО, СРИВОВЕ НА СИСТЕМАТА ИЛИ ДРУГИ ПРЕКЪСВАНИЯ.

НЯКОИ ИЛИ ВСИЧКИ ОТ ТЕЗИ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ ВАЖАТ ЗА ВАС, АКО ВАШАТА ДЪРЖАВА, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ЩАТ НЕ РАЗРЕШАВА ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СЛУЧАЙНИ, ЗАКОНОМЕРНИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ.

14. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Услугите може да съдържат връзки към сайтове на трети лица. Свързаните сайтове не са под контрола на Microsoft и Microsoft не носи отговорност за съдържанието на който и да било свързан сайт, нито за връзки, които се съдържат в свързания сайт, както и за промени или актуализации на такива сайтове. Microsoft не носи отговорност за поточно предаване или каквато и да било друга форма на предаване, получено от свързан сайт. Microsoft ви предоставя тези връзки само за удобство и включването на връзка не означава, че Microsoft одобрява този сайт.

15. СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА

Услугите може да включват, предоставят или улесняват достъпа ви до съдържание от трети лица, включително данни, единствено с цел удобство. Такова съдържание от трети лица не е под контрола на Microsoft и Microsoft не носи отговорност за качеството, точността или изпълнението на всяко такова съдържание. Фактът, че такова съдържание може да бъде включено, предоставено или достъпно чрез Услугите не означава одобрение от Microsoft или третите лица за сайтовете или услугите на никоя от страните. В зависимост от вашата юрисдикция, известно съдържание от трети лица може да не бъде достъпно за вас.

16. ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА; ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

16.1. Промяна на условията

Microsoft може по свое усмотрение да промени това споразумение по всяко време. Ако ние променим това споразумение, ще актуализираме датата, посочена в началото на това споразумение. Можете да получите достъп до действащата версия на споразумението чрез връзката, дадена в полето "За програмата" на Добавката. Ако не сте съгласни с тези промени, тогава трябва незабавно да спрете да използвате Услугите. Ако не спрете да използвате Услугите, тогава използването на Услугите от вас ще продължи при условията на промененото споразумение.

16.2. Допълнителни условия.

Това споразумение включва чрез препратка и всякакви допълнителни условия, приложими към определени аспекти на Услугите, включително без ограничение правилата за нежелана поща. Ако използвате Услугите във връзка с абонамент за Power BI, (а) използването на Услугите от вас също се подчинява и на условията, на които се подчинява използването на Power BI от вас ("вашите условия за Power BI") и (б) в случай на конфликт между вашите условия за Power BI и условията на това споразумение, приоритет имат вашите условия за Power BI, докогато имате активен абонамент за Power BI.

17. 18. СРОК; ПРЕКРАТЯВАНЕ

Това споразумение влиза в сила от датата, на която го приемете.

Вие можете да прекратите това споразумение по всяко време чрез спиране на използването на Услугите. Независимо от срока на това споразумение, посочен по-горе, Microsoft може по свое усмотрение да преустанови използването от вас на Услугите или да отмени това споразумение по каквато и да било причина или без причина, по всяко време. При преустановяване или всякакво прекратяване, правото ви да използвате Услугите спира веднага. Вие носите отговорност за предприемане на необходимите стъпки за архивиране на Данните. След всяко прекратяване на това споразумение всички други права, предоставени ви от това споразумение, също автоматично се прекратяват.

18. БЕЗ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИ ТРЕТИ ЛИЦА

Това споразумение облагодетелства единствено вас и нас. То не облагодетелства никое друго лице, освен упълномощени приемници или пълномощници съгласно това споразумение.

19. БЕЗ ОТКАЗ ОТ ПРАВА

Всяко закъснение или неуспешно упражняване на право или компенсация от страна на Microsoft няма да доведе до отказ от тези права или каквито и да било други права или компенсации.

20. СТРАНА ПО ДОГОВОРА, ИЗБОР НА ЗАКОНАДЕЛСТВО И МЯСТО ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Ако живеете в Съединените щати, тълкуването на това споразумение се подчинява на законите на щата Вашингтон, САЩ, независимо от конфликт в правните принципи. Всички други искове, включително искове, отнасящи се до законите за защита на потребителите, законите за нелоялна конкуренция и искове вследствие правонарушения, ще се подчиняват на законите на вашия щат на местопребиваване в САЩ. Ако живеете извън САЩ – те ще се подчиняват на законите на страната, към която насочваме вашата услуга. Вие и ние неотменимо се съгласяваме с изключителната юрисдикция и местоположения на щатските и федералните съдилища в окръг Кинг, щата Вашингтон, САЩ, за всички спорове, произтичащи от или свързани с това споразумение.

21. ТЪЛКУВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Всички разпоредби важат до степента, позволена от приложимите закони. Съдът може да се произнесе, че не можем да приложим част от това споразумение така, както е написана. Ако това се случи, вие и ние ще заменим тази част с условия, които възможно най-много съответстват на намеренията на частта, която не можем да приложим. Останалата част от това споразумение няма да се промени. Това споразумение, включително всякакви други правила или условия, включени чрез цитиране, е цялото споразумение между вас и нас по отношение на използването от вас на Услугите. То замества всички предишни споразумения или изложения (било то устни или писмени) по отношение на използването на услугите от вас.

22. ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Ние можем да прехвърляме по всяко време правата си по това споразумение, изцяло или частично, със или без уведомление до вас. Вие не може да прехвърляте правата си по това споразумение или част от него на никое трето лице. Всеки опит да направите това е недействителен. Вие не може да прехвърляте на трето лице нито временно, нито завинаги, никакви права за използване на Услугите или която и да било част от тях.

23. БЕЛЕЖКИ ЗА АВТОРСКО ПРАВО И ТЪРГОВСКА МАРКА

Цялото съдържание на Услугите е с авторско право © 2014 Microsoft, нейните доставчици или други трети лица, чието съдържание (включително данни) е предоставено или по друг начин направено налично посредством Услугите. Всички права запазени. Авторското право и другите закони и спогодби за интелектуална собственост защитават всеки софтуер или съдържание, предоставени като част от Услугите. Ние или нашите доставчици притежаваме правата на собственост, авторското право и други права върху интелектуалната собственост за софтуера или съдържанието. Microsoft, Windows и/или други продукти и услуги на Microsoft, споменати тук, също може да бъдат търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft в САЩ и/или други страни. W® е регистрирана търговска марка на Wikimedia Foundation. Всички права, които не са изрично дадени в настоящото, са запазени. Определен софтуер, използван в някои сървъри за уеб сайтове на Microsoft, се основава частично на работата на Independent JPEG Group. © 1991-1996 Thomas G. Lane. Всички права запазени. Софтуерът "gnuplot", използван в някои сървъри за уеб сайтове на Microsoft, е с авторско право © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Всички права запазени.

24. ПРИЛОЖИМО САМО ЗА СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ: БЕЛЕЖКИ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ ЗА НАРУШАВАНЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА

Съгласно Дял 17, Кодекс на Съединените щати, Член 512(c)(2), известия за претенции за нарушаване на авторското право трябва да бъдат изпращани на определен агент на доставчика на услуги. ВСИЧКИ ЗАПИТВАНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ОТНАСЯТ ДО СЛЕДВАЩАТА ПРОЦЕДУРА, НЯМА ДА ПОЛУЧАТ ОТГОВОР.

Вж. "Известия и процедура за предявяване на искове за нарушаване на авторски права" на адрес www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm.

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×