Филтриране чрез използване на разширени критерии

Ако данните, които искате да филтрирате, изискват сложни критерии (например тип = "продукти" OR Продавач = "Даволио"), можете да използвате диалоговия прозорец разширен филтър .

За да отворите диалоговия прозорец допълнителен филтър , щракнете върху > Разширениданни .

Групата "Сортиране и филтриране" в раздела "Данни"

Пример

Overview

Няколко критерия, една колона, някой критерий е изпълнен

Продавач = "Думанова" OR Продавач = "Банков"

Няколко критерия, няколко колони, всички критерии са изпълнени

Тип = "Продукти" AND Продажби > 1000

Няколко критерия, няколко колони, някой критерий е изпълнен

Тип = "Продукти" OR Продавач = "Банков"

Няколко набора от критерии, една колона във всички набори

(Продажби > 6000 AND Продажби < 6500 ) OR (Продажби < 500)

Няколко набора от критерии, няколко колони във всеки набор

(Продавач = "Даволио" и продажби >3000) ИЛИ
(Продавач = "Димитров" и продажби > 1500)

Критерии със заместващ символ

Продавач = име с "а" като втора буква

Общ преглед

Работата на командата Разширени се различава от командата Филтър по няколко важни характеристики.

 • Тя показва диалоговия прозорец Допълнителен филтър вместо менюто "Автофилтър".

 • Въвеждате допълнителните критерии в отделен диапазон на критериите в работния лист над диапазона от клетки (или таблицата), който искате да филтрирате. Microsoft Office Excel използва отделния диапазон на критериите в диалоговия прозорец Допълнителен филтър като източник за допълнителните критерии.

Примерни данни

За всички процедури в тази статия се използва следните примерни данни.

Данните включват четири празни реда над диапазона от списъка, който ще се използва като диапазон от критерии (a1: C4) и диапазон от списъци (A6: C10). Диапазонът на критериите има етикети на колоните и включва поне един празен ред между стойностите на критериите и диапазона на списъка.

За да работите с тези данни, изберете я в таблицата по-долу, копирайте я и след това я поставете в клетка a1 на нов работен лист на Excel.

Тип

Продавач

Продажби

Тип

Продавач

Продажби

Напитки

Тодоров

5122 лв.

Месо

Маринова

450 лв.

продукти

Банков

6328 лв.

Продукти

Думанова

6544 лв.

Оператори за сравнение

С помощта на операторите по-долу можете да сравнявате две стойности. Резултатът от сравнението е логическата стойност – TRUE или FALSE.

Оператор за сравнение

Значение

Пример

= (знак за равенство)

Е равно на

A1=B1

> (знак “по-голямо”)

По-голямо от

A1>B1

< (знак “по-малко”)

По-малко от

A1<B1

>= (знак "по-голямо или равно")

По-голямо или равно

A1>=B1

<= (знак “по-малко или равно")

По-малко или равно

A1<=B1

<> (знак за неравенство)

Не е равно на

A1<>B1

Използване на знака за равенство за въвеждане на текст или стойност

Тъй като знакът за равенство (=) се използва за указване на формула, когато въвеждате текст или стойност в клетка, Excel изчислява това, което въвеждате – това обаче може да доведе до неочаквани резултати от филтрирането. За да укажете оператор за равенство за текст или стойност, въведете критериите като израз за низ в съответната клетка в диапазона на критериите:

=''= запис ''

Където запис е текстът или стойността, които искате да намерите. Например:

Какво въвеждате в клетката

Какво изчислява и показва Excel

="=Думанова"

=Думанова

="=3000"

=3000

Отчитане на разликата между малки и главни букви

Когато филтрирате текстови данни, Excel не прави разлика между главни и малки букви. Можете обаче да използвате формула, за да извършите търсене с отчитане на разликата между главни и малки букви. За пример вижте раздела Критерии със заместващ символ.

Използване на предварително дефинирани имена

Можете да наименувате диапазон Критерии и препратката за диапазона ще се показва автоматично в полето Диапазон на критериите. Можете също да дефинирате името База данни за диапазона на списъка, който трябва да се филтрира, и да дефинирате името Извличане за областта, където искате да поставите редовете, и тези диапазони ще се показват автоматично, съответно в полетата Диапазон на списъка и Копирай в.

Създаване на критерии с помощта на формула

Можете да използвате като ваш критерий изчисляема стойност, която е резултат на формула. Запомнете следните важни правила:

 • Формулата трябва да изчислява стойност TRUE или FALSE.

 • Тъй като използвате формула, въведете я по нормалния начин, а не въвеждайте израза във вида:

  =''= запис ''

 • Не използвайте етикет на колона за етикети на критериите – или оставете етикетите на критериите празни, или използвайте етикет, който не е етикет на колона от диапазона на списъка (в следващите примери – "Изчисляема средна стойност" и "Точно съвпадение").

  Ако използвате във формулата етикет на колона вместо относителна препратка към клетка или име на диапазон, Excel показва стойност за грешка като #NAME? или #VALUE! в клетката, съдържаща критерия. Можете да игнорирате тази грешка, защото тя не засяга начина, по който е филтриран диапазонът на списъка.

 • Формулата, която използвате за критерии, трябва да използва относителна препратка, за да препрати към съответната клетка в първия ред с данни.

 • Всички други препратки във формулата трябва да бъдат абсолютни препратки.

Няколко критерия, една колона, някой критерий е изпълнен

Булева логика: (Продавач = "Думанова" OR Продавач = "Димитров")

 1. Вмъкнете поне три празни реда над диапазона на списъка, които да могат да се използват като диапазон на критериите. Диапазонът на критериите трябва да има етикети на колони. Трябва да има поне един празен ред между стойностите на критериите и диапазона на списъка.

 2. За да намерите редове, които отговарят на няколко критерия за една колона, въведете критериите директно един под друг в отделни редове на диапазона на критериите. За примера въведете:

  Тип

  Продавач

  Продажби

  ="=Думанова"

  ="=Банков"

 3. Щракнете върху клетка в диапазона на списъка. За примера щракнете върху някоя клетка в диапазона A6:C10.

 4. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Разширени.

  Групата "Сортиране и филтриране" в раздела "Данни"

 5. Направете едно от следните неща:

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като скриете редовете, които не отговарят на вашите критерии, щракнете върху Филтрирай списъка на място.

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като копирате редовете, които отговарят на вашите критерии, в друга област на работния лист, щракнете върху Копирай на друго място, щракнете в полето Копирай в и след това щракнете върху горния ляв ъгъл на областта, в която искате да поставите редовете.

   Съвет    Когато копирате филтрирани редове в друго местоположение, можете да зададете кои колони да бъдат включени в операцията за копиране. Преди да филтрирате, копирайте етикетите на колони за колоните, които искате да съществуват на първия ред на областта, където планирате да поставите филтрираните редове. Когато филтрирате, въведете препратка към копираните етикети на колони в полето Копирай в. Копираните редове тогава ще включват само колоните, за които сте копирали етикетите.

 6. В полето Диапазон на критериите въведете препратката за диапазона на критериите, включително етикетите на критериите. За примера въведете $A$1:$C$3.

  За да прехвърлите временно диалоговия прозорец допълнителен филтър , докато избирате диапазона на критериите, щракнете върху свий диалоговия Изображение на бутон .

 7. В примера филтрираният резултат за диапазона на списъка е:

  Тип

  Продавач

  Продажби

  Месо

  Думанова

  450 лв.

  продукти

  Банков

  6328 лв.

  Продукти

  Думанова

  6544 лв.

Няколко критерия, няколко колони, всички критерии са изпълнени

Булева логика: (Тип = "Продукти" AND Продажби > 1000)

 1. Вмъкнете поне три празни реда над диапазона на списъка, които да могат да се използват като диапазон на критериите. Диапазонът на критериите трябва да има етикети на колони. Трябва да има поне един празен ред между стойностите на критериите и диапазона на списъка.

 2. За да намерите редове, които отговарят на няколко критерия в няколко колони, въведете всички критерии в един и същ ред от диапазона на критериите. За примера въведете:

  Тип

  Продавач

  Продажби

  ="=Продукти"

  >1000

 3. Щракнете върху клетка в диапазона на списъка. За примера щракнете върху някоя клетка в диапазона A6:C10.

 4. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Разширени.

  Групата "Сортиране и филтриране" в раздела "Данни"

 5. Направете едно от следните неща:

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като скриете редовете, които не отговарят на вашите критерии, щракнете върху Филтрирай списъка на място.

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като копирате редовете, които отговарят на вашите критерии, в друга област на работния лист, щракнете върху Копирай на друго място, щракнете в полето Копирай в и след това щракнете върху горния ляв ъгъл на областта, в която искате да поставите редовете.

   Съвет    Когато копирате филтрирани редове в друго местоположение, можете да зададете кои колони да бъдат включени в операцията за копиране. Преди да филтрирате, копирайте етикетите на колони за колоните, които искате да съществуват на първия ред на областта, където планирате да поставите филтрираните редове. Когато филтрирате, въведете препратка към копираните етикети на колони в полето Копирай в. Копираните редове тогава ще включват само колоните, за които сте копирали етикетите.

 6. В полето Диапазон на критериите въведете препратката за диапазона на критериите, включително етикетите на критериите. За примера въведете $A$1:$C$2.

  За да прехвърлите временно диалоговия прозорец допълнителен филтър , докато избирате диапазона на критериите, щракнете върху свий диалоговия Изображение на бутон .

 7. В примера филтрираният резултат за диапазона на списъка е:

  Тип

  Продавач

  Продажби

  продукти

  Банков

  6328 лв.

  Продукти

  Думанова

  6544 лв.

Няколко критерия, няколко колони, някой критерий е изпълнен

Булева логика:    (Тип = "Продукти" OR Продавач = "Банков"

 1. Вмъкнете поне три празни реда над диапазона на списъка, които да могат да се използват като диапазон на критериите. Диапазонът на критериите трябва да има етикети на колони. Трябва да има поне един празен ред между стойностите на критериите и диапазона на списъка.

 2. За да намерите редове, които отговарят на няколко критерия в няколко колони, където може да бъде изпълнен само някой от критериите, въведете критериите в различни редове и колони от диапазона на критериите. За примера въведете:

  Тип

  Продавач

  Продажби

  ="=Продукти"

  ="=Банков"

 3. Щракнете върху клетка в диапазона на списъка. За примера щракнете върху някоя клетка в диапазона на списъка A6:C10.

 4. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Разширени.

  Групата "Сортиране и филтриране" в раздела "Данни"

 5. Направете едно от следните неща:

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като скриете редовете, които не отговарят на вашите критерии, щракнете върху Филтрирай списъка на място.

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като копирате редовете, които отговарят на вашите критерии, в друга област на работния лист, щракнете върху Копирай на друго място, щракнете в полето Копирай в и след това щракнете върху горния ляв ъгъл на областта, в която искате да поставите редовете.

  Съвет: Когато копирате филтрирани редове в друго местоположение, можете да зададете кои колони да бъдат включени в операцията за копиране. Преди да филтрирате, копирайте етикетите на колони за колоните, които искате да съществуват на първия ред на областта, където планирате да поставите филтрираните редове. Когато филтрирате, въведете препратка към копираните етикети на колони в полето Копирай в. Копираните редове тогава ще включват само колоните, за които сте копирали етикетите.

 6. В полето Диапазон на критериите въведете препратката за диапазона на критериите, включително етикетите на критериите. За примера въведете $A$1:$B$3.

  За да прехвърлите временно диалоговия прозорец допълнителен филтър , докато избирате диапазона на критериите, щракнете върху свий диалоговия Изображение на бутон .

 7. В примера филтрираният резултат за диапазона на списъка е:

  Тип

  Продавач

  Продажби

  продукти

  Банков

  6328 лв.

  Продукти

  Думанова

  6544 лв.

Няколко набора от критерии, една колона във всички набори

Булева логика:  ( (Продажби > 6000 AND Продажби < 6500 ) OR (Продажби < 500) )

 1. Вмъкнете поне три празни реда над диапазона на списъка, които да могат да се използват като диапазон на критериите. Диапазонът на критериите трябва да има етикети на колони. Трябва да има поне един празен ред между стойностите на критериите и диапазона на списъка.

 2. За да намерите редове, които отговарят на няколко набора от критерии, където всеки набор съдържа критерии за една колона, включете няколко колони с едно и също заглавие. За примера въведете:

  Тип

  Продавач

  Продажби

  Продажби

  >6000

  <6500

  <500

 3. Щракнете върху клетка в диапазона на списъка. За примера щракнете върху някоя клетка в диапазона на списъка A6:C10.

 4. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Разширени.

  Групата "Сортиране и филтриране" в раздела "Данни"

 5. Направете едно от следните неща:

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като скриете редовете, които не отговарят на вашите критерии, щракнете върху Филтрирай списъка на място.

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като копирате редовете, които отговарят на вашите критерии, в друга област на работния лист, щракнете върху Копирай на друго място, щракнете в полето Копирай в и след това щракнете върху горния ляв ъгъл на областта, в която искате да поставите редовете.

   Съвет: Когато копирате филтрирани редове в друго местоположение, можете да зададете кои колони да бъдат включени в операцията за копиране. Преди да филтрирате, копирайте етикетите на колони за колоните, които искате да съществуват на първия ред на областта, където планирате да поставите филтрираните редове. Когато филтрирате, въведете препратка към копираните етикети на колони в полето Копирай в. Копираните редове тогава ще включват само колоните, за които сте копирали етикетите.

 6. В полето Диапазон на критериите въведете препратката за диапазона на критериите, включително етикетите на критериите. За примера въведете $A$1:$D$3.

  За да прехвърлите временно диалоговия прозорец допълнителен филтър , докато избирате диапазона на критериите, щракнете върху свий диалоговия Изображение на бутон .

 7. В примера филтрираният резултат за диапазона на списъка е:

  Тип

  Продавач

  Продажби

  Месо

  Думанова

  450 лв.

  продукти

  Банков

  6328 лв.

Няколко набора от критерии, няколко колони във всеки набор

Булева логика: ( (Продавач = "Думанова" AND Продажби >3000) OR (Продавач = "Димитров" AND Продажби > 1500) )

 1. Вмъкнете поне три празни реда над диапазона на списъка, които да могат да се използват като диапазон на критериите. Диапазонът на критериите трябва да има етикети на колони. Трябва да има поне един празен ред между стойностите на критериите и диапазона на списъка.

 2. За да намерите редове, които отговарят на няколко набора от критерии, където всеки набор включва критерии за няколко колони, въведете всеки набор от критерии в отделни колони и редове. За примера въведете:

  Тип

  Продавач

  Продажби

  ="=Думанова"

  >3000

  ="=Банков"

  >1500

 3. Щракнете върху клетка в диапазона на списъка. За примера щракнете върху някоя клетка в диапазона на списъка A6:C10.

 4. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Разширени.

  Групата "Сортиране и филтриране" в раздела "Данни"

 5. Направете едно от следните неща:

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като скриете редовете, които не отговарят на вашите критерии, щракнете върху Филтрирай списъка на място.

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като копирате редовете, които отговарят на вашите критерии, в друга област на работния лист, щракнете върху Копирай на друго място, щракнете в полето Копирай в и след това щракнете върху горния ляв ъгъл на областта, в която искате да поставите редовете.

   Съвет    Когато копирате филтрирани редове в друго местоположение, можете да зададете кои колони да бъдат включени в операцията за копиране. Преди да филтрирате, копирайте етикетите на колони за колоните, които искате да съществуват на първия ред на областта, където планирате да поставите филтрираните редове. Когато филтрирате, въведете препратка към копираните етикети на колони в полето Копирай в. Копираните редове тогава ще включват само колоните, за които сте копирали етикетите.

 6. В полето Диапазон на критериите въведете препратката за диапазона на критериите, включително етикетите на критериите. Като използвате примера, въведете $A $1: $C $3.To, за да прехвърлите диалоговия прозорец допълнителен филтър извън начина, по който временно избирате диапазона на критериите, щракнете върху свий диалоговия Изображение на бутон .

 7. За примера филтрираният резултат за диапазона на списъка ще бъде:

  Тип

  Продавач

  Продажби

  продукти

  Банков

  6328 лв.

  Продукти

  Думанова

  6544 лв.

Критерии със заместващ символ

Булева логика: Продавач = име с "а" като втора буква

 1. За да намерите текстови стойности, в които някои (но не всички) знаци съвпадат, направете едно или повече от следните неща:

  • Въведете един или повече знаци без знак за равенство (=), за да намерите редове с текстова стойност в колона, която започва с тези знаци. Ако например въведете текста Дум като критерий, Excel намира "Думанова", "Думбар" и "Думков".

  • Използване на заместващ символ.

   Използване

   За да намерите

   ? (въпросителен знак)

   Произволен единичен знак
   Например SM? TH намира "Smith" и "Смит"

   * (звездичка)

   Произволен брой знаци
   Например * East намира "североизточно" и "югоизток"

   ~ (тилда), следвана от ?, * или ~

   Въпросителен знак, звездичка или тилда
   Например fy91 ~? намира "fy91?"

 2. Вмъкнете поне три празни реда над диапазона на списъка, които да могат да се използват като диапазон на критериите. Диапазонът на критериите трябва да има етикети на колони. Трябва да има поне един празен ред между стойностите на критериите и диапазона на списъка.

 3. В редовете под етикетите на колоните въведете критериите, които искате да бъдат спазени. За примера въведете:

  Тип

  Продавач

  Продажби

  ="=Ме*"

  ="=?а*"

 4. Щракнете върху клетка в диапазона на списъка. За примера щракнете върху някоя клетка в диапазона на списъка A6:C10.

 5. В раздела Данни, в групата Сортиране и филтриране щракнете върху Разширени.

  Групата "Сортиране и филтриране" в раздела "Данни"

 6. Направете едно от следните неща:

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като скриете редовете, които не отговарят на вашите критерии, щракнете върху Филтрирай списъка на място.

  • За да филтрирате диапазона на списъка, като копирате редовете, които отговарят на вашите критерии, в друга област на работния лист, щракнете върху Копирай на друго място, щракнете в полето Копирай в и след това щракнете върху горния ляв ъгъл на областта, в която искате да поставите редовете.

   Съвет: Когато копирате филтрирани редове в друго местоположение, можете да зададете кои колони да бъдат включени в операцията за копиране. Преди да филтрирате, копирайте етикетите на колони за колоните, които искате да съществуват на първия ред на областта, където планирате да поставите филтрираните редове. Когато филтрирате, въведете препратка към копираните етикети на колони в полето Копирай в. Копираните редове тогава ще включват само колоните, за които сте копирали етикетите.

 7. В полето Диапазон на критериите въведете препратката за диапазона на критериите, включително етикетите на критериите. За примера въведете $A$1:$B$3.

  За да прехвърлите временно диалоговия прозорец допълнителен филтър , докато избирате диапазона на критериите, щракнете върху свий диалоговия Изображение на бутон .

 8. В примера филтрираният резултат за диапазона на списъка е:

  Тип

  Продавач

  Продажби

  Напитки

  Тодоров

  5122 лв.

  Месо

  Думанова

  450 лв.

  продукти

  Банков

  6328 лв.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×