Функции на Excel (по азбучен ред)

Функции на Excel (по азбучен ред)

Щракнете върху буква, за да отидете на функциите, започващи с нея. Или натиснете Ctrl+F, за да намерите функция, като въведете първите няколко букви или описателна дума. За да получите подробна информация за дадена функция, щракнете върху името й в първата колона.

A B C D E F G H I J K L M   

N O P Q R S T U V W X Y Z

Забележка: Маркерите за версия показват версията на Excel, в която е въведена функцията. Тези функции не са налични в по-старите версии.

Важно: Изчислените резултати от формули и някои функции за работен лист на Excel може да се различават леко между компютър с Windows и x86 или x86-64 архитектура и компютър с Windows RT с ARM архитектура. Научете повече за разликите.

Име на функцията

Тип и описание

ABS функция

Математически и тригонометрични:    Връща абсолютната стойност на число

ACCRINT функция

Финансови:    Връща натрупаната лихва за ценна книга, която изплаща периодична лихва

ACCRINTM функция

Финансови:    Връща натрупаната лихва за ценна книга, която изплаща лихва при падежа

ACOS функция

Математически и тригонометрични:    Връща аркускосинуса на число

ACOSH функция

Математически и тригонометрични:    Връща обратния хиперболичен косинус от число

ACOT функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Връща аркускотангенса на число

ACOTH функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Връща хиперболичния аркускотангенс на число

AGGREGATE функция

Математически и тригонометрични:    Връща сбор в списък или база данни

ADDRESS функция

Търсене и препратки:    Връща препратка в текстов вид в единична клетка от работен лист

AMORDEGRC функция

Финансови:    Връща амортизацията за всеки счетоводен период, като използва коефициент на амортизация

AMORLINC функция

Финансови:    Връща амортизацията за всеки счетоводен период

AND функция

Логически:    Връща TRUE, ако всички аргументи са TRUE

ARABIC функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Преобразува римско число в арабско, като число

AREAS функция

Търсене и препратки:    Връща броя на областите в препратка

ARRAYTOTEXT функция
Бутон "Office 365"

Текст:    Връща масив от текстови стойности от всеки зададен диапазон

ASC функция

Текст:    Променя английските букви или катакана с пълна ширина (двубайтови) в низ от знаци с половин ширина (еднобайтови)

ASIN функция

Математически и тригонометрични:    Връща аркуссинуса на число

ASINH функция

Математически и тригонометрични:    Връща обратния хиперболичен синус от число

ATAN функция

Математически и тригонометрични:    Връща аркустангенса на число

ATAN2 функция

Математически и тригонометрични:    Връща аркустангенса от x– и y-координати

ATANH функция

Математически и тригонометрични:    Връща обратния хиперболичен тангенс на число

AVEDEV функция

Статистически:    Връща средната стойност на абсолютните отклонения на точки от данни от тяхната средна стойност

AVERAGE функция

Статистически:    Връща средната стойност на аргументите

AVERAGEA функция

Статистически:    Връща средната стойност на аргументите, включително числа, текст и логически стойности

AVERAGEIF функция

Статистически:    Връща средната стойност (средноаритметичното) на всички клетки в диапазон, които отговарят на дадени критерии

AVERAGEIFS функция

Статистически:    Връща средната стойност (средноаритметичното) на всички клетки, които отговарят на много критерии.

BAHTTEXT функция

Текст:    Преобразува число в текст, като използва валутния формат ß (baht)

BASE функция

Математически и тригонометрични:    Преобразува число в текстово представяне с дадена основа (база)

BESSELI функция

Инженерни:    Връща модифицираната беселова функция In(x)

BESSELJ функция

Инженерни:    Връща беселовата функция Jn(x)

BESSELK функция

Инженерни:    Връща модифицираната беселова функция Kn(x)

BESSELY функция

Инженерни:    Връща беселовата функция Yn(x)

BETADIST функция

Съвместимост:    Връща кумулативната функция на бета разпределението

В Excel 2007 това е статистическа функция.

BETA.DIST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща кумулативната функция на бета разпределението

BETAINV функция

Съвместимост:    Връща обратната на кумулативната функция на разпределение за зададено бета разпределение

В Excel 2007 това е статистическа функция.

BETA.INV функция
Excel 2010

Статистически:    Връща обратната на кумулативната функция на разпределение за зададено бета разпределение

BIN2DEC функция

Инженерни:    Преобразува двоично число в десетично

BIN2HEX функция

Инженерни:    Преобразува двоично число в шестнадесетично

BIN2OCT функция

Инженерни:    Преобразува двоично число в осмично

BINOMDIST функция

Съвместимост:    Връща вероятността за събитие при биномиално разпределение на вероятностите

В Excel 2007 това е статистическа функция.

BINOM.DIST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща вероятността за събитие при биномиално разпределение на вероятностите

BINOM.DIST.RANGE функция
Excel 2013

Статистически:    Връща вероятността за пробен резултат с използване на биномиално разпределение

BINOM.INV функция
Excel 2010

Статистически:    Връща най-малката стойност, за която кумулативното биномиално разпределение е по-малко или равно на зададена като критерий стойност

BITAND функция
Excel 2013

Инженерни:    Връща побитово "И" на две числа

BITLSHIFT функция
Excel 2013

Инженерни:    Връща число, изместено наляво с размер_на_изместване бита

BITOR функция
Excel 2013

Инженерни:    Връща побитово "ИЛИ (OR)" на 2 числа

BITRSHIFT функция
Excel 2013

Инженерни:    Връща число, изместено надясно с размер_на_изместване бита

BITXOR функция
Excel 2013

Инженерни:    Връща побитово "Изключващо ИЛИ" на две числа.

CALL функция

Добавки и автоматизация:    Извиква процедура в библиотека за динамично свързване или кодов ресурс

CEILING функция

Съвместимост:    Закръглява число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимост

CEILING.MATH функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Закръглява нагоре число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на стъпката

CEILING.PRECISE функция

Математически и тригонометрични:    Закръглява число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимост. Числото се закръглява нагоре независимо от знака му.

CELL функция

Информация:    Връща информация за форматирането, местоположението или съдържанието на клетка

Тази функция не е налична в Excel за уеб.

CHAR функция

Текст:    Връща знака, зададен с кода му

CHIDIST функция

Съвместимост:    Връща едностранната вероятност на разпределението хи-квадрат

Забележка: В Excel 2007 това е статистическа функция.

CHIINV функция

Съвместимост:    Връща обратната функция на едностранната вероятност за хи-квадрат разпределението

Забележка: В Excel 2007 това е статистическа функция.

CHITEST функция

Съвместимост:    Връща теста за независимост

Забележка: В Excel 2007 това е статистическа функция.

CHISQ.DIST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща кумулативната бета функция на вероятностната плътност

CHISQ.DIST.RT функция
Excel 2010

Статистически:    Връща едностранната вероятност на разпределението хи-квадрат

CHISQ.INV функция
Excel 2010

Статистически:    Връща кумулативната бета функция на вероятностната плътност

CHISQ.INV.RT функция
Excel 2010

Статистически:    Връща обратната функция на едностранната вероятност за хи-квадрат разпределението

CHISQ.TEST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща теста за независимост

CHOOSE функция

Търсене и препратки:    Избира стойност от списък със стойности

CLEAN функция

Текст:    Премахва всички непечатаеми знаци от текст

CODE функция

Текст:    Връща числовия код на първия знак в текстов низ

COLUMN функция

Търсене и препратки:    Връща номера на колоната на препратка

COLUMNS функция

Търсене и препратки:    Връща броя на колоните в препратка

COMBIN функция

Математически и тригонометрични:    Връща броя на комбинациите за даден брой обекти

COMBINA функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:   
Връща броя на комбинациите с повторения за зададен брой елементи.

COMPLEX функция

Инженерни:    Преобразува реална и имагинерна част в комплексно число

CONCAT функция
2019

Текст:    Комбинира текста от множество диапазони и/или низове, но не предоставя аргументите "разделител" или "игнорирай_празните".

CONCATENATE функция

Текст:    Обединява няколко текстови елемента в общ текстов елемент

CONFIDENCE функция

Съвместимост:    Връща доверителния интервал за средната стойност на генерална съвкупност

В Excel 2007 това е статистическа функция.

CONFIDENCE.NORM функция
Excel 2010

Статистически:    Връща доверителния интервал за средната стойност на генерална съвкупност

CONFIDENCE.T функция
Excel 2010

Статистически:    Връща доверителния интервал за средната стойност на генералната съвкупност с използване на t-разпределението на Стюдънт

CONVERT функция

Инженерни:    Преобразува число от една мерна система в друга

CORREL функция

Статистически:    Връща коефициента на корелация между два набора данни

COS функция

Математически и тригонометрични:    Връща косинуса от число

COSH функция

Математически и тригонометрични:    Връща хиперболичния косинус от число

COT функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Връща хиперболичния косинус от число

COTH функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Връща котангенса на ъгъл

COUNT функция

Статистически:    Преброява колко числа има в списъка с аргументи

COUNTA функция

Статистически:    Преброява колко стойности има в списъка с аргументи

COUNTBLANK функция

Статистически:    Преброява празните клетки в диапазон

COUNTIF функция

Статистически:    Преброява клетките в зададен диапазон, които отговарят на зададен критерий

COUNTIFS функция

Статистически:    Преброява клетките в зададен диапазон, които отговарят на няколко критерия

COUPDAYBS функция

Финансови:    Връща броя на дните от началото на купонен период до датата на сделката

COUPDAYS функция

Финансови:    Връща броя на дните в купонния период, съдържащ датата на сделката

COUPDAYSNC функция

Финансови:    Връща броя на дните от датата на сделката до датата на следващия купон

COUPNCD функция

Финансови:    Връща следващата купонна дата след датата на сделката

COUPNUM функция

Финансови:    Връща броя на купоните, платими между датата на сделката и датата на падежа

COUPPCD функция

Финансови:    Връща предишната купонна дата преди датата на сделката

COVAR функция

Съвместимост:    Връща ковариацията, средната стойност на произведенията на съответните отклонения

В Excel 2007 това е статистическа функция.

COVARIANCE.P функция
Excel 2010

Статистически:    Връща ковариацията, средната стойност на произведенията на съответните отклонения

COVARIANCE.S функция
Excel 2010

Статистически:    Връща ковариацията на извадката – средната стойност на произведенията от отклоненията за всяка двойка точки от данни в два набора от данни

CRITBINOM функция

Съвместимост:    Връща най-малката стойност, за която кумулативното биномиално разпределение е по-малко или равно на зададена като критерий стойност

В Excel 2007 това е статистическа функция.

CSC функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Връща косеканса на ъгъл.

CSCH функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Връща хиперболичния косеканс на ъгъл

CUBEKPIMEMBER функция

Куб:    Връща име, свойство и мярка на "Водещ показател на представянето" (KPI) и показва името и свойството в клетката. KPI е количествено измерване, подобно на месечен брутен приход или брой постъпили и напуснали за тримесечие, което се използва за контрол на представянето на организация.

CUBEMEMBER функция

Куб:    Връща член или кортеж в йерархията на куба. Служи за потвърждаване на това, че членът или кортежът съществуват в куба.

CUBEMEMBERPROPERTY функция

Куб:    Връща стойността на свойство на член в куба. Служи за потвърждение, че името на члена съществува в куба и да връща определеното за този член свойство.

CUBERANKEDMEMBER функция

Куб:    Връща n-тия по ред член на едно множество. Служи за връщане на един или повече елементи в множество, като например извършилия най-много продажби или десетте най-добри обучавани.

CUBESET функция

Куб:    Определя изчисляемо множество от членове или кортежи посредством изпращане на израз за множеството в куба на сървъра, който създава множеството, и след това връща това множество на Microsoft Office Excel.

CUBESETCOUNT функция

Куб:    Връща броя на елементите в множество.

CUBEVALUE функция

Куб:    Връща една агрегирана стойност от куб.

CUMIPMT функция

Финансови:    Връща натрупаната лихва, платена между два периода

CUMPRINC функция

Финансови:    Връща натрупаната главница, платена по заем между два периода

DATE функция

Дата и час:    Връща поредния номер на зададената дата

DATEDIF функция

Дата и час:    Изчислява броя на дните, месеците или годините между две дати. Тази функция е полезна във формули, където трябва да изчислите възраст.

DATEVALUE функция

Дата и час:    Преобразува дата от текстов вид в пореден номер

DAVERAGE функция

База данни:    Връща средната стойност на избраните записи от базата данни

DAY функция

Дата и час:    Преобразува пореден номер в ден от месеца

DAYS функция
Excel 2013

Дата и час:    Връща броя на дните между две дати.

DDAYS360 функция

Дата и час:    Изчислява броя на дните между две дати на базата на година от 360 дни

DB функция

Финансови:    Връща амортизацията на актив за зададен период с използване на балансния метод с фиксирано намаление

DBCS функция
Excel 2013

Текст:    Променя английските букви или катакана с половин ширина (еднобайтови) в низ от знаци с пълна ширина (двубайтови)

DCOUNT функция

База данни:    Преброява клетките, съдържащи числа, в база данни

DCOUNTA функция

База данни:    Преброява непразните клетки в база данни

DDB функция

Финансови:    Връща амортизацията на актив за зададен период, като използва метода за баланс с двойно намаление или друг зададен от вас метод

DEC2BIN функция

Инженерни:    Преобразува десетично число в двоично

DEC2HEX функция

Инженерни:    Преобразува десетично число в шестнадесетично

DEC2OCT функция

Инженерни:    Преобразува десетично число в осмично

DECIMAL функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Преобразува текстово представяне на число с дадена основа в десетично число

DEGREES функция

Математически и тригонометрични:    Преобразува радиани в градуси

DELTA функция

Инженерни:    Проверява дали две стойности са равни

DEVSQ функция

Статистически:    Връща сумата от квадратите на отклоненията

DGET функция

База данни:    Извлича от база данни единичен запис, който отговаря на зададени критерии

DISC функция

Финансови:    Връща дисконтовата ставка на ценна книга

DMAX функция

База данни:    Връща максималната стойност от избрани записи в база данни

DMIN функция

База данни:    Връща минималната стойност от избрани записи в база данни

DOLLAR функция

Текст:    Преобразува число в текст, като използва валутния формат $ (долар)

DOLLARDE функция

Финансови:    Преобразува цена в долари, изразена като дроб, в цена в долари, изразена като десетично число

DOLLARFR функция

Финансови:    Преобразува цена в долари, изразена като десетично число, в цена в долари, изразена като дроб

DPRODUCT функция

База данни:    Умножава стойностите в определено поле от записите, които отговарят на критериите, в база данни

DSTDEV функция

База данни:    Оценява стандартното отклонение на базата на извадка от избрани записи в база данни

DSTDEVP функция

База данни:    Изчислява стандартното отклонение на базата на цялата генерална съвкупност от избрани записи в база данни

DSUM функция

База данни:    Сумира числата в колоната на поле от записи в базата данни, които отговарят на критериите

DURATION функция

Финансови:    Връща годишното времетраене на ценна книга с периодични плащания на лихва

DVAR функция

База данни:    Оценява дисперсията на базата на извадка от избрани записи в база данни

DVARP функция

База данни:    Изчислява дисперсията на базата на цялата генерална съвкупност от избраните записи в база данни

EDATE функция

Дата и час:    Връща поредния номер на датата, която е със зададения брой месеци преди или след началната дата

EFFECT функция

Финансови:    Връща действителната годишна лихва

ENCODEURL функция
Excel 2013

Уеб:    Връща URL кодиран низ.

Тази функция не е налична в Excel за уеб.

EOMONTH функция

Дата и час:    Връща поредния номер на последния ден от месеца преди или след зададен брой месеци

ERF функция

Инженерни:    Връща функцията на грешката

ERF.PRECISE функция
Excel 2010

Инженерни:    Връща функцията на грешката

ERFC функция

Инженерни:    Връща допълнителната функция на грешката

ERFC.PRECISE функция
Excel 2010

Инженерни:    Връща допълнителната ERF функция, интегрирана между x и безкрайност

ERROR.TYPE функция

Информация:    Връща число, съответстващо на тип грешка

EUROCONVERT функция

Добавки и автоматизация:    Преобразува число в евро, преобразува число от евро във валута, която е член на еврозоната, или преобразува число от една валута, която е член на еврозоната, в друга с помощта на еврото като посредник (триангулация).

EVEN функция

Математически и тригонометрични:    Закръглява число до най-близкото четно цяло число

EXACT функция

Текст:    Проверява дали две текстови стойности са идентични

EXP функция

Математически и тригонометрични:    Връща числото e, повдигнато на зададена степен

EXPON.DIST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща експоненциалното разпределение

EXPONDIST функция

Съвместимост:    Връща експоненциалното разпределение

В Excel 2007 това е статистическа функция.

FACT функция

Математически и тригонометрични:    Връща факториела на число

FACTDOUBLE функция

Математически и тригонометрични:    Връща двойния факториел от число

FALSE функция

Логически:    Връща логическата стойност FALSE

F.DIST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща вероятностното разпределение F

FDIST функция

Съвместимост:    Връща вероятностното разпределение F

В Excel 2007 това е статистическа функция.

F.DIST.RT функция
Excel 2010

Статистически:    Връща вероятностното разпределение F

Функция FILTER

Бутон "Office 365"

Търсене и препратки:    Филтрира диапазон от данни въз основа на критериите, които дефинирате

FILTERXML функция
Excel 2013

Уеб:    Връща точно определени данни от XML съдържанието, като използва зададения XPath.

Тази функция не е налична в Excel за уеб.

FIND, FINDB функции

Текст:    Намира една текстова стойност в друга (различава малките и главните букви)

F.INV функция
Excel 2010

Статистически:    Връща обратното на вероятностното разпределение F

F.INV.RT функция
Excel 2010

Статистически:    Връща обратното на вероятностното разпределение F

FINV функция

Съвместимост:    Връща обратното на вероятностното разпределение F

В Excel 2007 това е статистическа функция.

FISHER функция

Статистически:    Връща трансформацията на Фишер

FISHERINV функция

Статистически:    Връща трансформацията, обратна на трансформацията на Фишер

FIXED функция

Текст:    Форматира число като текст с фиксиран брой десетични знаци

FLOOR функция

Съвместимост:    Закръглява число надолу, към нулата

В Excel 2007 и Excel 2010, това е математическа и тригонометрична функция.

FLOOR.MATH функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Закръгляване надолу на число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимостта

FLOOR.PRECISE функция

Математически и тригонометрични:    Закръглява число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимост. Числото се закръглява нагоре независимо от знака му.

FORECAST функция

Статистически:    Връща стойност от линейна тенденция

В Excel 2016 тази функция е заместена с FORECAST.LINEAR като част от новите функции за прогнозиране, но все още е налична за съвместимост с по-старите версии.

FORECAST.ETS функция
Excel 2016

Статистически:    Връща бъдеща стойност на базата на съществуващи (хронологически) стойности с помощта на AAA версията на алгоритъма на експоненциално изглаждане (ETS)

FORECAST.ETS.CONFINT функция
Excel 2016

Статистически:    Връща доверителния интервал за прогнозната стойност на посочената целева дата

FORECAST.ETS.SEASONALITY функция
Excel 2016

Статистически:    Връща дължината на повтарящия се модел, който Excel разпознава за определената времева серия

FORECAST.ETS.STAT функция
Excel 2016

Статистически:    Връща статистическа стойност като резултат от прогнозиране на времева серия

FORECAST.LINEAR функция
Excel 2016

Статистически:    Връща бъдеща стойност на базата на съществуващи стойности

FORMULATEXT функция
Excel 2013

Търсене и препратки:    Връща формулата в дадена препратка като текст

FREQUENCY функция

Статистически:    Връща честотно разпределение като вертикален масив

F.TEST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща резултата от F-тест

FTEST функция

Съвместимост:    Връща резултата от F-тест

В Excel 2007 това е статистическа функция.

FV функция

Финансови:    Връща бъдещата стойност на инвестиция

FVSCHEDULE функция

Финансови:    Връща бъдещата стойност на първоначална главница след прилагане последователност от сложни лихви

GAMMA функция
Excel 2013

Статистически:    Връща стойността на гама функцията

GAMMA.DIST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща гама разпределението

GAMMADIST функция

Съвместимост:    Връща гама разпределението

В Excel 2007 това е статистическа функция.

GAMMA.INV функция
Excel 2010

Статистически:    Връща обратното на кумулативното гама разпределение

GAMMAINV функция

Съвместимост:    Връща обратното на кумулативното гама разпределение

В Excel 2007 това е статистическа функция.

GAMMALN функция

Статистически:    Връща натуралния логаритъм от гама функцията, Γ(x)

GAMMALN.PRECISE функция
Excel 2010

Статистически:    Връща натуралния логаритъм от гама функцията, Γ(x)

GAUSS функция
Excel 2013

Статистически:    Връща с 0,5 по-малко от стандартното нормално кумулативно разпределение

GCD функция

Математически и тригонометрични:    Връща най-големия общ делител

GEOMEAN функция

Статистически:    Връща геометричната средна стойност

GESTEP функция

Инженерни:    Проверява дали число е по-голямо от прагова стойност

GETPIVOTDATA функция

Търсене и препратки:    Връща данни, съхранени в отчет с обобщена таблица

GROWTH функция

Статистически:    Връща стойности от експоненциална тенденция

HARMEAN функция

Статистически:    Връща хармоничната средна стойност

HEX2BIN функция

Инженерни:    Преобразува шестнадесетично число в двоично

HEX2DEC функция

Инженерни:    Преобразува шестнадесетично число в десетично

HEX2OCT функция

Инженерни:    Преобразува шестнадесетично число в осмично

HLOOKUP функция

Търсене и препратки:    Търси в най-горния ред от масив и връща стойността на зададената клетка

HOUR функция

Дата и час:    Преобразува пореден номер в час

HYPERLINK функция

Търсене и препратки:    Създава пряк път или преход, който отваря документ, съхранен в мрежов сървър, интранет или интернет

HYPGEOM.DIST функция

Статистически:    Връща хипергеометричното разпределение

HYPGEOMDIST функция

Съвместимост:    Връща хипергеометричното разпределение

В Excel 2007 това е статистическа функция.

IF функция

Логически:    Задава извършването на логическа проверка

IFERROR функция

Логически:    Връща зададена от вас стойност, ако дадена формула изчисли грешка; в противен случай връща резултата от формулата

IFNA функция
Excel 2013

Логически:    Връща стойността, която задавате, ако изразът дава #N/A, в противен случай връща резултата от израза

IFS функция
2019

Логически:    Проверява дали са спазени едно или повече условия и връща стойност, която съответства на първото условие TRUE (ИСТИНА).

IMABS функция

Инженерни:    Връща абсолютната стойност (модула) на комплексно число

IMAGINARY функция

Инженерни:    Връща имагинерната част на комплексно число

IMARGUMENT функция

Инженерни:    Връща аргумента тета, ъгъл, изразен в радиани

IMCONJUGATE функция

Инженерни:    Връща комплексно спрегнатата стойност на комплексно число

IMCOS функция

Инженерни:    Връща косинуса от комплексно число

IMCOSH функция
Excel 2013

Инженерни:    Връща хиперболичния косинус от комплексно число

IMCOT функция
Excel 2013

Инженерни:    Връща котангенса от комплексно число

IMCSC функция
Excel 2013

Инженерни:    Връща косеканса от комплексно число

IMCSCH функция
Excel 2013

Инженерни:    Връща хиперболичния косеканс от комплексно число

IMDIV функция

Инженерни:    Връща частното на две комплексни числа

IMEXP функция

Инженерни:    Връща експонентата на комплексно число

IMLN функция

Инженерни:    Връща натуралния логаритъм от комплексно число

IMLOG10 функция

Инженерни:    Връща логаритъма с основа 10 от комплексно число

IMLOG2 функция

Инженерни:    Връща логаритъма с основа 2 от комплексно число

IMPOWER функция

Инженерни:    Връща комплексно число, повдигнато на цяла степен

IMPRODUCT функция

Инженерни:    Връща произведението на комплексни числа

IMREAL функция

Инженерни:    Връща реалната част на комплексно число

IMSEC функция
Excel 2013

Инженерни:    Връща секанса от комплексно число

IMSECH функция
Excel 2013

Инженерни:    Връща хиперболичния секанс от комплексно число

IMSIN функция

Инженерни:    Връща синуса от комплексно число

IMSINH функция
Excel 2013

Инженерни:    Връща хиперболичния синус от комплексно число

IMSQRT функция

Инженерни:    Връща квадратния корен от комплексно число

IMSUB функция

Инженерни:    Връща разликата между две комплексни числа

IMSUM функция

Инженерни:    Връща сумата на комплексни числа

IMTAN функция
Excel 2013

Инженерни:    Връща тангенса от комплексно число

INDEX функция

Търсене и препратки:    Използва индекс, за да избере стойност от препратка или масив

INDIRECT функция

Търсене и препратки:    Връща препратка, зададена с текстова стойност

INFO функция

Информация:    Връща информация за текущата работна среда

Тази функция не е налична в Excel за уеб.

INT функция

Математически и тригонометрични:    Закръглява число надолу до най-близкото цяло число

INTERCEPT функция

Статистически:    Връща пресечената точка на линията на линейна регресия

INTRATE функция

Финансови:    Връща лихвата при напълно изплатена ценна книга

IPMT функция

Финансови:    Връща лихвеното плащане за инвестиция за даден период

IRR функция

Финансови:    Връща вътрешната норма на печалба за последователност от парични потоци

ISBLANK функция

Информация:    Връща TRUE, ако стойността е празна

ISERR функция

Информация:    Връща TRUE, ако стойността е някоя стойност за грешка, освен #N/A

ISERROR функция

Информация:    Връща TRUE, ако стойността е която и да е стойност за грешка

ISEVEN функция

Информация:    Връща TRUE, ако числото е четно

ISFORMULA функция
Excel 2013

Информация:    Връща TRUE, ако е препратка към клетка, която съдържа формула

ISLOGICAL функция

Информация:    Връща TRUE, ако стойността е логическа

ISNA функция

Информация:    Връща TRUE, ако стойността е стойността на грешката #N/A

ISNONTEXT функция

Информация:    Връща TRUE, ако стойността не е текст

ISNUMBER функция

Информация:    Връща TRUE, ако стойността е число

ISODD функция

Информация:    Връща TRUE, ако числото е нечетно

ISREF функция

Информация:    Връща TRUE, ако стойността е препратка

ISTEXT функция

Информация:    Връща TRUE, ако стойността е текст

ISO.CEILING функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Връща число, което е закръглено нагоре до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимост

ISOWEEKNUM функция
Excel 2013

Дата и час:    Връща номера на седмицата на годината по ISO за дадена дата

ISPMT функция

Финансови:    Изчислява лихвата, платена по време на определен период на инвестиция

JIS функция

Текст:   Променя знаците с половин ширина (еднобайтови) в низ от знаци с пълна ширина (двубайтови)

KURT функция

Статистически:    Връща ексцеса на набор данни

LARGE функция

Статистически:    Връща k-тата по големина стойност в набор данни

LCM функция

Математически и тригонометрични:    Връща най-малкото общо кратно

LEFT, LEFTB функции

Текст:    Връща най-левите знаци от текстова стойност

LEN, LENB функции

Текст:    Връща броя на знаците в текстов низ

LET функция
Бутон "Office 365"

Математически и тригонометрични:    Присвоява имена към резултатите от изчисленията, за да позволи съхраняването на междинни изчисления, стойности или дефиниране на имена във формула

LINEST функция

Статистически:    Връща параметрите на линейна тенденция

LN функция

Математически и тригонометрични:    Връща натуралния логаритъм от число

LOG функция

Математически и тригонометрични:    Връща логаритъма на число при зададена основа

LOG10 функция

Математически и тригонометрични:    Връща логаритъма на число при основа 10

LOGEST функция

Статистически:    Връща параметрите на експоненциална тенденция

LOGINV функция

Съвместимост:    Връща обратното на логонормалното кумулативно разпределение

LOGNORM.DIST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща логонормалното кумулативно разпределение

LOGNORMDIST функция

Съвместимост:    Връща логонормалното кумулативно разпределение

LOGNORM.INV функция
Excel 2010

Статистически:    Връща обратното на логонормалното кумулативно разпределение

LOOKUP функция

Търсене и препратки:    Търси стойности във вектор или масив

LOWER функция

Текст:    Преобразува текст в малки букви

MATCH функция

Търсене и препратки:    Търси стойности в препратка или масив

MAX функция

Статистически:    Връща максималната стойност в списък от аргументи

MAXA функция

Статистически:    Връща максималната стойност в списък от аргументи, включително числа, текст и логически стойности

MAXIFS функция
2019

Статистически:    Връща максималната стойност от зададени клетки по зададен набор от условия или критерии

MDETERM функция

Математически и тригонометрични:    Връща детерминантата на матрица, съдържаща се в масив

MDURATION функция

Финансови:    Връща модифицираното времетраене на Macauley за ценна книга с предполагаема номинална стойност от $100

MEDIAN функция

Статистически:    Връща медианата на дадените числа

MID, MIDB функции

Текст:    Връща определен брой знаци от текстов низ, започвайки от зададена от вас позиция

MIN функция

Статистически:    Връща минималната стойност в списък от аргументи

MINIFS функция
2019

Статистически:    Връща минималната стойност от зададени клетки по зададен набор от условия или критерии.

MINA функция

Статистически:    Връща най-малката стойност в списък от аргументи, включително числа, текст и логически стойности

MINUTE функция

Дата и час:    Преобразува пореден номер в минута

MINVERSE функция

Математически и тригонометрични:    Връща обратната матрица на матрица в масив

MIRR функция

Финансови:    Връща вътрешната норма на печалба при положителен и отрицателни парични потоци с различни лихви

MMULT функция

Математически и тригонометрични:    Връща матричното произведение на два масива

MOD функция

Математически и тригонометрични:    Връща остатъка от деление

MODE функция

Съвместимост:    Връща най-често срещаната стойност в набор данни

В Excel 2007 това е статистическа функция.

MODE.MULT функция
Excel 2010

Статистически:    Връща вертикален масив от най-често срещаните или повтарящи се стойности в масив или диапазон от данни

MODE.SNGL функция
Excel 2010

Статистически:    Връща най-често срещаната стойност в набор данни

MONTH функция

Дата и час:    Преобразува пореден номер в месец

MROUND функция

Математически и тригонометрични:    Връща число, закръглено до желаното кратно

MULTINOMIAL функция

Математически и тригонометрични:    Връща мултиномиала на набор от числа

MUNIT функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Връща единичната матрица за зададената размерност.

N функция

Информация:    Връща стойност, преобразувана в число

NA функция

Информация:    Връща стойността за грешка #N/A

NEGBINOM.DIST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща отрицателното биномиално разпределение

NEGBINOMDIST функция

Съвместимост:    Връща отрицателното биномиално разпределение

В Excel 2007 това е статистическа функция.

NETWORKDAYS функция

Дата и час:    Връща броя на целите работни дни между две дати

NETWORKDAYS.INTL функция
Excel 2010

Дата и час:    Връща броя на пълните работни дни между две дати като използва параметри за посочване на това кои и колко на брой са почивните дни

NOMINAL функция

Финансови:    Връща годишната номинална лихва

NORM.DIST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща нормалното кумулативно разпределение

NORMDIST функция

Съвместимост:    Връща нормалното кумулативно разпределение

В Excel 2007 това е статистическа функция.

NORMINV функция

Статистически:    Връща обратното на нормалното кумулативно разпределение

NORM.INV функция
Excel 2010

Съвместимост:    Връща обратното на нормалното кумулативно разпределение

Забележка: В Excel 2007 това е статистическа функция.

NORM.S.DIST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща стандартното нормално кумулативно разпределение

NORMSDIST функция

Съвместимост:    Връща стандартното нормално кумулативно разпределение

В Excel 2007 това е статистическа функция.

NORM.S.INV функция
Excel 2010

Статистически:    Връща обратното на стандартното нормално кумулативно разпределение

NORMSINV функция

Съвместимост:    Връща обратното на стандартното нормално кумулативно разпределение

В Excel 2007 това е статистическа функция.

NOT функция

Логически:    Връща логическата стойност, противоположна на аргумента

NOW функция

Дата и час:    Връща поредния номер на текущата дата и час

NPER функция

Финансови:    Връща броя на периодите за инвестиция

NPV функция

Финансови:    Връща настоящата нетна стойност на инвестиция на базата на последователност от периодични парични потоци и дисконтова ставка

NUMBERVALUE функция
Excel 2013

Текст:    Преобразува текст в число по независим от локалните настройки начин.

OCT2BIN функция

Инженерни:    Преобразува осмично число в двоично

OCT2DEC функция

Инженерни:    Преобразува осмично число в десетично

OCT2HEX функция

Инженерни:    Преобразува осмично число в шестнадесетично

ODD функция

Математически и тригонометрични:    Закръглява число до най-близкото нечетно цяло число

ODDFPRICE функция

Финансови:    Връща цената за $100 номинална стойност на ценна книга с нерегулярен първи период

ODDFYIELD функция

Финансови:    Връща доходността на ценна книга с нерегулярен първи период

ODDLPRICE функция

Финансови:    Връща цената за $100 номинална стойност на ценна книга с нерегулярен последен период

ODDLYIELD функция

Финансови:    Връща доходността на ценна книга с нерегулярен последен период

OFFSET функция

Търсене и препратки:    Връща препратка, отместена спрямо зададена препратка

OR функция

Логически:    Връща TRUE, ако поне един аргумент е TRUE

PDURATION функция
Excel 2013

Финансови:    Връща броя на периодите, изисквани от дадена инвестиция, за да достигне посочена стойност

PEARSON функция

Статистически:    Връща коефициента на корелация на Pearson

PERCENTILE.EXC функция
Excel 2010

Статистически:    Връща k-тия процентил на стойностите в диапазон, където k е в диапазона 0..1, без крайните точки

PERCENTILE.INC функция
Excel 2010

Статистически:    Връща k-ия процентил на стойности в диапазон

PERCENTILE функция

Съвместимост:    Връща k-ия процентил на стойности в диапазон

В Excel 2007 това е статистическа функция.

PERCENTRANK.EXC функция
Excel 2010

Статистически:    Връща ранга на стойност в набор данни като процент (0..1, без крайните точки) от набора от данни

PERCENTRANK.INC функция
Excel 2010

Статистически:    Връща ранга в проценти на една стойност от набор данни

PERCENTRANK функция

Съвместимост:    Връща ранга в проценти на една стойност от набор данни

В Excel 2007 това е статистическа функция.

PERMUT функция

Статистически:    Връща броя на пермутациите за зададен брой обекти

PERMUTATIONA функция
Excel 2013

Статистически:    Връща броя на пермутациите за даден брой обекти (с повторения), които могат да бъдат избрани измежду "число" обекта

PHI функция
Excel 2013

Статистически:    Връща стойността на функцията на плътността за стандартното нормално разпределение

PHONETIC функция

Текст:    Извлича фонетичните (фуригана) знаци от текстов низ

PI функция

Математически и тригонометрични:    Връща стойността на числото пи

PMT функция

Финансови:    Връща периодичната вноска за анюитет

POISSON.DIST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща разпределението на Поасон

POISSON функция

Съвместимост:    Връща разпределението на Поасон

В Excel 2007 това е статистическа функция.

POWER функция

Математически и тригонометрични:    Връща резултата от повдигането на число на степен

PPMT функция

Финансови:    Връща плащането по главницата на инвестиция за даден период

PRICE функция

Финансови:    Връща цената за $100 номинална стойност на ценна книга, която изплаща периодична лихва

PRICEDISC функция

Финансови:    Връща цената за $100 номинална стойност на сконтирана ценна книга

PRICEMAT функция

Финансови:    Връща цената за $100 номинална стойност на ценна книга, която изплаща лихва при падежа

PROB функция

Статистически:    Връща вероятността стойности в един диапазон да са между две граници

PRODUCT функция

Математически и тригонометрични:    Умножава аргументите си

PROPER функция

Текст:    Преобразува в главна първата буква на всяка дума в текст

PV функция

Финансови:    Връща настоящата стойност на инвестиция

QUARTILE функция

Съвместимост:    Връща квартила на набор данни

В Excel 2007 това е статистическа функция.

QUARTILE.EXC функция
Excel 2010

Статистически:    Връща квартила на набора от данни, базиран на процентилни стойности от 0..1, без крайните точки

QUARTILE.INC функция
Excel 2010

Статистически:    Връща квартила на набор данни

QUOTIENT функция

Математически и тригонометрични:    Връща цялата част на резултат от деление

RADIANS функция

Математически и тригонометрични:    Преобразува градуси в радиани

RAND функция

Математически и тригонометрични:    Връща случайно число между 0 и 1

RANDARRAY функция

Бутон "Office 365"

Математически и тригонометрични:    Връща масив от случайни числа между 0 и 1. Въпреки това можете да зададете броя на редовете и колоните за запълване, минималните и максималните стойности и дали да се върнат цели числа, или десетични стойности.

RANDBETWEEN функция

Математически и тригонометрични:    Връща случайно число между числата, които зададете

RANK.AVG функция
Excel 2010

Статистически:    Връща ранга на число в списък с числа

RANK.EQ функция
Excel 2010

Статистически:    Връща ранга на число в списък с числа

RANK функция

Съвместимост:    Връща ранга на число в списък с числа

В Excel 2007 това е статистическа функция.

RATE функция

Финансови:    Връща лихвения процент за един период от анюитет

RECEIVED функция

Финансови:    Връща сумата, получена при падежа за напълно инвестирана ценна книга

REGISTER.ID функция

Добавки и автоматизация:    Връща ИД на регистъра на зададената библиотека за динамично свързване (DLL) или кодовия ресурс, които са били предварително регистрирани

REPLACE, REPLACEB функции

Текст:    Замества знаци в текст

REPT функция

Текст:    Повтаря текст зададен брой пъти

RIGHT, RIGHTB функции

Текст:    Връща най-десните знаци от текстова стойност

ROMAN функция

Математически и тригонометрични:    Преобразува арабско число в запис с римски цифри във вид на текст

ROUND функция

Математически и тригонометрични:    Закръглява число до зададен брой цифри

ROUNDDOWN функция

Математически и тригонометрични:    Закръглява число надолу, към нулата

ROUNDUP функция

Математически и тригонометрични:    Закръглява число в посока, обратна на нулата

ROW функция

Търсене и препратки:    Връща номера на реда на препратка

ROWS функция

Търсене и препратки:    Връща броя на редовете в препратка

RRI функция
Excel 2013

Финансови:    Връща еквивалентен лихвен процент за нарастването на инвестицията

RSQ функция

Статистически:    Връща квадрата на коефициента на корелация на Pearson

RTD функция

Търсене и препратки:    Извлича в реално време данни от програма, която поддържа COM автоматизация

SEARCH, SEARCHB функции

Текст:    Намира една текстова стойност в друга (не различава малки и главни букви)

SEC функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Връща секанса на ъгъл

SECH функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Връща хиперболичния секанс на ъгъл

SECOND функция

Дата и час:    Преобразува пореден номер в секунда

SEQUENCE функция

Бутон "Office 365"

Математически и тригонометрични:    Генерира списък с последователни числа в масив, като например 1, 2, 3, 4

SERIESSUM функция

Математически и тригонометрични:    Връща сумата на степенен ред съгласно формулата

SHEET функция
Excel 2013

Информация:    Връща номера на листа в препратката

SHEETS функция
Excel 2013

Информация:    Връща броя на листовете в препратка

SIGN функция

Математически и тригонометрични:    Връща знака на число

SIN функция

Математически и тригонометрични:    Връща синуса от даден ъгъл

SINH функция

Математически и тригонометрични:    Връща хиперболичния синус от число

SKEW функция

Статистически:    Връща асиметрията на разпределение

SKEW.P функция
Excel 2013

Статистически:    Връща несиметричността на разпределение на базата на генерална съвкупност: характеризация на степента на асиметрията на разпределение около средната му стойност

SLN функция

Финансови:    Връща праволинейната амортизация на актив за един период

SLOPE функция

Статистически:    Връща наклона на линията на линейна регресия

SMALL функция

Статистически:    Връща k-тата най-малка стойност в набор данни

SORT функция

Бутон "Office 365"

Търсене и препратки:    Сортира съдържанието на диапазон или масив

SORTBY функция

Бутон "Office 365"

Търсене и препратки:    Сортира съдържанието на диапазон или масив въз основа на стойностите в съответстващ диапазон или масив

SQRT функция

Математически и тригонометрични:    Връща положителен квадратен корен

SQRTPI функция

Математически и тригонометрични:    Връща квадратния корен от число, умножено по пи

STANDARDIZE функция

Статистически:    Връща нормализирана стойност

STDEV функция

Съвместимост:    Оценява стандартното отклонение на базата на извадка

STDEV.P функция
Excel 2010

Статистически:    Изчислява стандартното отклонение на базата на цялата генерална съвкупност

STDEV.S функция
Excel 2010

Статистически:    Оценява стандартното отклонение на базата на извадка

STDEVA функция

Статистически:    Оценява стандартното отклонение на базата на извадка, включително числа, текст и логически стойности

STDEVP функция

Съвместимост:    Изчислява стандартното отклонение на базата на цялата генерална съвкупност

В Excel 2007 това е статистическа функция.

STDEVPA функция

Статистически:    Изчислява стандартното отклонение на базата на цялата генерална съвкупност, включително числа, текст и логически стойности

STEYX функция

Статистически:    Връща стандартната грешка на прогнозираната стойност на y за всяко x в регресията

SUBSTITUTE функция

Текст:    Замества стар текст с нов текст в текстов низ

SUBTOTAL функция

Математически и тригонометрични:    Връща междинна сума в списък или в база от данни

SUM функция

Математически и тригонометрични:    Сумира аргументите си

SUMIF функция

Математически и тригонометрични:    Сумира зададени клетки по зададен критерий

SUMIFS функция

Математически и тригонометрични:    Сумира клетките в диапазон, който отговаря на няколко критерия

SUMPRODUCT функция

Математически и тригонометрични:    Връща сумата от произведенията на съответните елементи на масивите

SUMSQ функция

Математически и тригонометрични:    Връща сумата от квадратите на аргументите

SUMX2MY2 функция

Математически и тригонометрични:    Връща сумата от разликите между квадратите на съответните стойности в два масива

SUMX2PY2 функция

Математически и тригонометрични:    Връща сумата от сумите на квадратите на съответните стойности в два масива

SUMXMY2 функция

Математически и тригонометрични:    Връща сумата от квадратите на разликите между съответните стойности в два масива

SWITCH функция
Бутон "Office 365"
2019

Логически:    Оценява израз спрямо списък със стойности и връща резултата, който съответства на първата съвпадаща стойност. Ако няма съвпадение, може да се върне опционална стойност по подразбиране.

SYD функция

Финансови:    Връща сумарната амортизация на актив за зададен период

T функция

Текст:    Преобразува аргументите си в текст

TAN функция

Математически и тригонометрични:    Връща тангенса от число

TANH функция

Математически и тригонометрични:    Връща хиперболичния тангенс от число

TBILLEQ функция

Финансови:    Връща дохода на съкровищен бон, еквивалентен на дохода на облигация

TBILLPRICE функция

Финансови:    Връща цената на съкровищен бон за $100 номинална стойност

TBILLYIELD функция

Финансови:    Връща дохода на съкровищен бон

T.DIST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща точките на процентите (вероятност) за t-разпределението на Стюдънт

T.DIST.2T функция
Excel 2010

Статистически:    Връща точките на процентите (вероятност) за t-разпределението на Стюдънт

T.DIST.RT функция
Excel 2010

Статистически:    Връща t-разпределението на Стюдънт

TDIST функция

Съвместимост:    Връща t-разпределението на Стюдънт

TEXT функция

Текст:    Форматира число и го преобразува в текст

TEXTJOIN функция
2019

Текст:    Комбинира текста от множество диапазони и/или низове и включва разделител, който сте задали, между всяка текстова стойност, която ще се комбинира. Ако разделителят е празен текстов низ, тази функция ефективно ще комбинира диапазоните.

TIME функция

Дата и час:    Връща поредния номер на зададен час

TIMEVALUE функция

Дата и час:    Преобразува час от текстов вид в пореден номер

T.INV функция
Excel 2010

Статистически:    Връща t-стойността от t-разпределението на Стюдънт като функция на вероятността и степените на свобода

T.INV.2T функция
Excel 2010

Статистически:    Връща обратното на t-разпределението на Стюдънт

TINV функция

Съвместимост:    Връща обратното на t-разпределението на Стюдънт

TODAY функция

Дата и час:    Връща поредния номер на днешната дата

TRANSPOSE функция

Търсене и препратки:    Връща транспонирания масив

TREND функция

Статистически:    Връща стойности от линейна тенденция

TRIM функция

Текст:    Премахва интервали от текст

TRIMMEAN функция

Статистически:    Връща средната стойност на вътрешната част на набор данни

TRUE функция

Логически:    Връща логическата стойност TRUE

TRUNC функция

Математически и тригонометрични:    Закръглява число до цяло число

T.TEST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща вероятността, свързана с t-теста на Стюдънт

TTEST функция

Съвместимост:    Връща вероятността, свързана с t-теста на Стюдънт

В Excel 2007 това е статистическа функция.

TYPE функция

Информация:    Връща число, показващо типа данни на стойност

UNICHAR функция
Excel 2013

Текст:    Връща Unicode знака, сочен от дадената числова стойност

UNICODE функция
Excel 2013

Текст:    Връща числото (кодова точка), което съответства на първия знак на текста

UNIQUE функция

Бутон "Office 365"

Търсене и препратки:    Връща списък с уникални стойности в списък или диапазон

UPPER функция

Текст:    Преобразува текст в главни букви

VALUE функция

Текст:    Преобразува текстов аргумент в число

VALUETOTEXT функция
Бутон "Office 365"

Текст:    Връща текст от зададена стойност

VAR функция

Съвместимост:    Оценява дисперсия на базата на извадка

В Excel 2007 това е статистическа функция.

VAR.P функция
Excel 2010

Статистически:    Изчислява дисперсия на базата на цялата генерална съвкупност

VAR.S функция
Excel 2010

Статистически:    Оценява дисперсия на базата на извадка

VARA функция

Статистически:    Оценява дисперсия на базата на извадка, включително числа, текст и логически стойности

VARP функция

Съвместимост:    Изчислява дисперсия на базата на цялата генерална съвкупност

В Excel 2007 това е статистическа функция.

VARPA функция

Статистически:    Изчислява дисперсия на базата на цялата генерална съвкупност, включително числа, текст и логически стойности

VDB функция

Финансови:    Връща амортизацията на актив за зададен или частичен период с използване на метод с намаляващ баланс

VLOOKUP функция

Търсене и препратки:    Намира стойност в първата колона от масив и връща стойността на клетка от същия ред

WEBSERVICE функция
Excel 2013

Уеб:    Връща данни от уеб услуга.

Тази функция не е налична в Excel за уеб.

WEEKDAY функция

Дата и час:    Преобразува пореден номер в ден от седмицата

WEEKNUM функция

Дата и час:    Преобразува пореден номер в число, показващо номера на седмицата в рамките на годината

WEIBULL функция

Съвместимост:    Изчислява дисперсия на базата на цялата генерална съвкупност, включително числа, текст и логически стойности

В Excel 2007 това е статистическа функция.

WEIBULL.DIST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща разпределението на Weibull

WORKDAY функция

Дата и час:    Връща поредния номер на датата преди или след зададен брой работни дни

WORKDAY.INTL функция
Excel 2010

Дата и час:    Връща поредния номер на датата преди или след указан брой работни дни с помощта на параметри, показващи кои и колко на брой са почивните дни

XIRR функция

Финансови:    Връща вътрешна норма на печалба за разписание на парични потоци, които не са непременно периодични

XLOOKUP функция

Бутон "Office 365"

Търсене и препратки:    Търси в диапазон или масив и връща елемент, съответстващ на първото съвпадение, което намери. Ако не съществува съвпадение, XLOOKUP може да върне най-близкото (приблизително) съвпадение. 

XMATCH функция

Бутон "Office 365"

Търсене и препратки:    Връща относителната позиция на елемент в масив или диапазон от клетки. 

XNPV функция

Финансови:    Връща настоящата нетна стойност за разписание на парични потоци, които не са непременно периодични

XOR функция
Excel 2013

Логически:    Връща логическо "Изключващо ИЛИ (OR)" на всички аргументи

YEAR функция

Дата и час:    Преобразува пореден номер в година

YEARFRAC функция

Дата и час:    Връща частта от годината, която представлява периодът между зададени начална и крайна дата

YIELD функция

Финансови:    Връща доходността на ценна книга, която изплаща периодична лихва

YIELDDISC функция

Финансови:    Връща годишната доходност на сконтирана ценна книга, например съкровищен бон

YIELDMAT функция

Финансови:    Връща годишната доходност на ценна книга, която изплаща лихва при падежа

Z.TEST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща едностранната стойност на вероятност на z-тест

ZTEST функция

Съвместимост:    Връща едностранната стойност на вероятност на z-тест

В Excel 2007 това е статистическа функция.

Най-горе на страницата

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на excel или да получите поддръжка в Общността за отговори от.

Сродни теми

Функции на Excel (по категории)

Общ преглед на формулите в Excel
Начини за избягване на повредени формули
Откриване на грешки във формули

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×