Функция StrComp

Връща стойност от тип Variant (integer), указваща резултата от низов израз.

Синтаксис

StrComp ( низ1; низ2 [, сравнение ] )

Синтаксисът на функцията StrComp има следните аргументи:

Аргумент

Описание

низ1

Задължително. Всеки валиден израз във формата на низ.

низ2

Задължително. Всеки валиден израз във формата на низ.

сравнение

Незадължително. Указва типа на сравнение на низ. Ако сравняването нааргумент е Null, възниква грешка. Ако сравнението е пропуснато, настройката за Сравняване на опции определя типа на сравнение.

Настройки

Настройката Сравняване на аргументите е:

Константа

Стойност

Описание

vbBinaryCompare

0

Извършва двоично сравнение.

vbTextCompare

1

Извършва текстово сравнение.

vbDatabaseCompare

2

самоMicrosoft Office Access 2007. Извършва сравнение на базата на информацията във вашата база данни.

Връщащи се стойности

Функцията StrComp има следните върнати стойности:

If

StrComp връща

низ1 е по-малко от низ2

-1

низ1 е равно на низ2

0

низ1 е по-голямо от низ2

1

низ1 или низ2 е NULL

Null

Пример за заявка

Израз

Резултати

Изберете ProductSales. StrComp (продуктово производство; "PRO_XYZ10") като ComparisonResult от ProductSales;

Връща стойностите от полето "продуктов идентификатор", сравнява стойностите в "продуктови идентификатори" с "PRO_XYZ1" и връща резултатите в колона ComparisonResult. "Продуктовият идентификатор" е равно на "PRO_XYZ10", функцията StrComp ще върне 0. Ако "продуктовият идентификатор" е по-малък от "PRO_XYZ10", функцията StrComp ще върне-1. Ако "идентификатор" е по-голямо от "PRO_XYZ10", функцията StrComp ще върне 1. Ако или "продуктов идентификатор" или "PRO_XYZ10" е NULL, функцията StrComp ще върне NULL.

Пример за VBA

Забележка: Примерите по-долу илюстрират използването на тази функция във Visual Basic for Applications (VBA).

Този пример използва функцията StrComp , за да върне резултата от сравнение на низове. Ако третият аргумент е 1, се извършва текстово сравнение; Ако третият аргумент е 0 или пропуснато, се извършва двоично сравнение.

Dim MyStr1, MyStr2, MyComp
MyStr1 = "ABCD": MyStr2 = "abcd" ' Define variables.
MyComp = StrComp(MyStr1, MyStr2, 1) ' Returns 0.
MyComp = StrComp(MyStr1, MyStr2, 0) ' Returns -1.
MyComp = StrComp(MyStr2, MyStr1) ' Returns 1.

Вж. също

Функции за низове и как да ги използвате

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×