В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията PRICEDISC в Microsoft Excel.

Описание

Връща цената за $100 номинална стойност на сконтирана ценна книга.

Синтаксис

PRICEDISC(разчет; погасяване; дисконт; изкупуване; [база])

Важно: Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции. Например използвайте DATE(2008;5;23) за 23-ия ден на май 2008 г. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст.

Синтаксисът на функцията PRICEDISC има следните аргументи:

 • Разчет    Задължително. Датата на сделката с ценната книга. Датата на сделката е датата след датата на издаване, когато книгата е продадена на купувача.

 • Погасяване    Задължително. Датата на падежа на ценната книга. Датата на падежа е датата, когато срокът на книгата изтича.

 • Дисконт    Задължително. Дисконтовата ставка на ценната книга.

 • Изкупуване    Задължително. Погасителната стойност на книгата за $100 номинална стойност.

 • База    Незадължително. Типът на годишната база, която се използва.

База

Брой на дните

0 или пропуснато

US (NASD) 30/360

1

Действителен/действителен

2

Действителен/360

3

Действителен/365

4

Европейска 30/360

Забележки

 • Microsoft Excel съхранява датите като поредни числа, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е с поредно число 1, а 1 януари 2008 е с поредно число 39448, понеже той е 39 448 дни след 1 януари 1900.

 • Датата на сделката е датата, когато един купувач закупи купон, например облигация. Датата на падежа е датата, когато купонът изтича. Нека например една 30-годишна облигация да е издадена на 1 януари 2008 г. и закупена от купувач шест месеца по-късно. Датата на издаване ще бъде 1 януари 2008 г., датата на сделката – 1 юли 2008 г, а датата на падежа – 1 януари 2038 г., 30 години след 1 януари 2008 г., датата на издаване.

 • Разчет, погасяване и база се закръгляват надолу до цели числа.

 • Ако разчетът или падежът не е валидна дата, PRICEDISC връща #VALUE! стойност на грешката.

 • Ако отстъпка ≤ 0 или ако ≤ 0, PRICEDISC връща #NUM! стойност на грешката.

 • Ако база < 0 или база > 4, PRICEDISC връща #NUM! стойност на грешката.

 • Ако разчетът ≥ по падежа, PRICEDISC връща #NUM! стойност на грешката.

 • PRICEDISC се изчислява по следния начин:

  Уравнение

  където:

  • B = брой на дните в една година в зависимост от годишната база.

  • DSM = брой на дните от сделката до падежа.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание на аргумента

16.02.2008

Дата на разчета

1.03.2008

Дата на погасяване

5,25%

Процентна дисконтова ставка

100 лв.

Погасителна стойност

2

Действителна/360 база

Формула

Описание

Резултат

=PRICEDISC(A2;A3;A4;A5;A6)

Цена на облигацията за облигацията с аргументите, зададени в клетки A2:A6.

99,80 лв.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?

Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Имате ли допълнителна обратна връзка? (по избор)

Благодарим ви за обратната връзка!

×