PRICEDISC функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията PRICEDISC в Microsoft Excel.

Описание

Връща цената за $100 номинална стойност на сконтирана ценна книга.

Синтаксис

PRICEDISC(разчет; погасяване; дисконт; изкупуване; [база])

Важно: Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции. Например използвайте DATE(2008;5;23) за 23-ия ден на май 2008 г. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст.

Синтаксисът на функцията PRICEDISC има следните аргументи:

 • Разчет    Задължително. Датата на сделката с ценната книга. Датата на сделката е датата след датата на издаване, когато книгата е продадена на купувача.

 • Погасяване    Задължително. Датата на падежа на ценната книга. Датата на падежа е датата, когато срокът на книгата изтича.

 • Дисконт    Задължително. Дисконтовата ставка на ценната книга.

 • Изкупуване    Задължително. Погасителната стойност на книгата за $100 номинална стойност.

 • База    Незадължително. Типът на годишната база, която се използва.

База

Брой на дните

0 или пропуснато

US (NASD) 30/360

1

Действителен/действителен

2

Действителен/360

3

Действителен/365

4

Европейска 30/360

Забележки

 • Microsoft Excel съхранява датите като поредни числа, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е с поредно число 1, а 1 януари 2008 е с поредно число 39448, понеже той е 39 448 дни след 1 януари 1900.

 • Датата на сделката е датата, когато един купувач закупи купон, например облигация. Датата на падежа е датата, когато купонът изтича. Нека например една 30-годишна облигация да е издадена на 1 януари 2008 г. и закупена от купувач шест месеца по-късно. Датата на издаване ще бъде 1 януари 2008 г., датата на сделката – 1 юли 2008 г, а датата на падежа – 1 януари 2038 г., 30 години след 1 януари 2008 г., датата на издаване.

 • Разчет, погасяване и база се закръгляват надолу до цели числа.

 • Ако разчетът или падежът не е валидна дата, PRICEDISC връща #VALUE! стойност на грешката.

 • Ако отстъпка ≤ 0 или ако ≤ 0, PRICEDISC връща #NUM! стойност на грешката.

 • Ако база < 0 или база > 4, PRICEDISC връща #NUM! стойност на грешката.

 • Ако разчетът ≥ по падежа, PRICEDISC връща #NUM! стойност на грешката.

 • PRICEDISC се изчислява по следния начин:

  Уравнение

  където:

  • B = брой на дните в една година в зависимост от годишната база.

  • DSM = брой на дните от сделката до падежа.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание на аргумента

16.02.2008

Дата на разчета

1.03.2008

Дата на погасяване

5,25%

Процентна дисконтова ставка

100 лв.

Погасителна стойност

2

Действителна/360 база

Формула

Описание

Резултат

=PRICEDISC(A2;A3;A4;A5;A6)

Цена на облигацията за облигацията с аргументите, зададени в клетки A2:A6.

99,80 лв.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×