Въведение

Статията описва проблемите, разрешени в сборна актуализация 3 за Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager. Има две актуализации за System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager. Една актуализация е за сървъри, а другият е за администриране на конзолата. Тази статия съдържа инструкции за инсталиране на сборна актуализация 3 за System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager.

Проблеми, които са отстранени и функциите, които са добавени в диспечера на виртуална машина

Проблеми, които са отстранени в тази сборна актуализация

 • Общо съхранение за потребителска роля се съобщава неправилно. Например ролята на потребителя да използвате само половината от позволените квота.

 • Актуализиране на клъстер хост не периодично поради фиксирани работа.

 • Виртуална машина (VM) освежители актуализира достъпен виртуални машини (HAVMs) след срив в друг.

 • IP адрес на клъстер за гости Клъстерната конфигурация в Hyper-V мрежа виртуализация Млекопроизводителни среда не е актуализиран правилно чрез HNV правила по време на преместване при отказ. За повече информация относно този проблем вижте следната статия в базата знания на Microsoft:

  2981736 IP адресът на клъстера в среда на HNV се актуализира неправилно по време на преместване при отказ

 • Сървър съобщение Block (SMB) дял не може да бъде достъпна за висока достъпност (HA) натоварвания ако те са свързани и със самостоятелен хостове.

 • Откриване на обекти на съхранение не възниква на диспечера на виртуална машина сървър, ако откриването елемент е твърде голям.

 • Диспечер на виртуална машина работа, която задава мрежовата услуга сървърната връзка е неуспешно.

 • Разрешаване поддръжка режим е неуспешно, когато се евакуират неуспешно състояние виртуални машини.

 • Диспечерът на виртуалната машина не може да бъде рестартиран поради повреда.

 • Неправилно ZH-TW език се появява пояснение на иконата VM мрежа.

 • Библиотека за опресняване извършва презапис на потока алтернативно данни за всеки файл при всяка актуализация.

 • ISCSI хардуер за съхранение базирани масива когато MaskingPortsPerView свойство е зададена на "мулти-порт на изглед" крайна точка на целта не е получен като адрес на порт.

 • Виртуален твърд диск (VHD) остава в папката източник след за мигриране завърши.

 • Добавяне на лента за ограничаване на съществуваща връзка с виртуална частна мрежа (VPN) не се добавя към генерирани скрипт.

 • VM, който е свързан към мрежа HNV VM губи връзка при живи е пренесена на друг възел в клъстер при отказ, който в момента не се поддържат VM, принадлежащи към същата мрежа VM.

 • VM мрежов споделен достъп се губи след рестартиране на услугата или актуализация на интервал.

 • Командата Премахване SCFileShare не за мрежата независими съхранение SMI-S доставчик.

 • Задаване на шаблон за часова зона на UTC (GMT + 0:00) се показва неправилно като "Магадан – стандартно време."

 • Virtual Machine Manager System Center 2012 R2 се срива, когато добавяте групи, които съдържат знака (@) като потребителски роли.

 • VM инсталирането е неуспешно в среда с VMWare, когато имате виртуален твърд диск (член .vmdk) файлове със същия размер във вашия шаблон.

 • Разполагане на множество приложения на HAVMM е неуспешно и генерира 22570 грешка.

 • Миграция на HAVM кръстосано клъстер създава дублирани VM роля в целевата клъстер.

 • Възниква грешка, когато приложите физически адаптер мрежовите настройки партнира адаптер.

 • VMM агент срива непрекъснато при HvStats_HyperVHypervisorLogicalProcessor заявка връща празна стойност.

 • Обновяване на хоста не актуализира VMHostGroup стойността на VMWARE клъстер след клъстера се премества от VCENTER.

 • VMM отчети неправилен размер разпределение на диск за динамичен VHDs, добавени към виртуална машина.

 • VMM сервизно приложение шаблон скрипт не работи за самообслужване роля.

 • Създаване на VM е неуспешно, ако Virtual Machine Manager претърпява срив в процеса на създаване.

 • Достъп на статуса на споделяне на файлове е неправилен в потребителския интерфейс.

 • Диспечерът на виртуалната машина се срива поради невалидна стойност ClusterFlags .

 • Виртуални машини не може да бъдат разположени от услугата шаблон облак в няколко клъстери на хост (множество центрове за данни).

 • Активни процеси не се изпращат сигнал прекратяване преди закриването възникнали при VM специализация.

 • RunOnce команди, които се изпълняват по време на Linux OS специализация има настройка на времето за изчакване, която не е конфигуриране на потребителския интерфейс. За контрол на настройката на времето за изчакване за Linux RunOnce команди:

 • Създаване на файл и го наречете /opt/microsoft/scvmmguestagent/etc/commandtimeout. Поставете брой секунди, за да използвате като времето за изчакване на първия ред.

  Този файл може да се създаде или промени на VHD преди импортирането на библиотеката или чрез командата първия RunOnce в профила на операционната система. Например следната команда определя RunOnce команда изчакване 900 секунди:

  ECHO 900 > /opt/microsoft/scvmmguestagent/etc/commandtimeout

Функции, които са добавени в тази сборна актуализация

 • Тази актуализация включва Linux гост агент надстройка да поддържа следните нови операционни системи:

  • Ubuntu Linux 14,04 LTS (32-битова)

  • Ubuntu Linux 14,04 LTS (64-битова)

  • Забележка: Ubuntu 14,04 x64 се поддържа като поколение 1 или 2 генериране на виртуалната машина. За да създадете поколение 2 VM шаблон за Ubuntu x64, по-долу конфигурация трябва да се прилагат VHDX преди импортиране VMM библиотека:

   1. Уверете се, че root достъп и след това да промените директорията /boot/efi/EFI:

    CD /boot/efi/EFI

   2. Рекурсивно копирайте директорията Ubuntu нова директория с име зареждане:

    ПС - r ubuntu/зареждане

   3. В директорията новосъздадените зареждане преименувайте shimx64.efi като bootx64.efi:

    средно напрежение /boot/efi/EFI/shimx64.efi /boot/efi/EFI/bootx64.efi

 • Тази актуализация включва следното:

  • Хост DHCP разширение драйвер за надстройка

  • Няколко подобрения в производителността

  • Няколко подобрения в управление пакет пакет

Как да получите и инсталирате Update Rollup N за System Center 2012

Информация за изтегляне

Пакетите за актуализация за Virtual Machine Manager са достъпни от Microsoft Update или чрез ръчно изтегляне.

Microsoft Update

За да получите и инсталирате пакет с актуализации от Microsoft Update, изпълнете следните стъпки на компютър с инсталиран компонент приложими System Center 2012 R2:

 1. Щракнете върху Старт и след това щракнете върху Контролен панел.

 2. В контролния панел щракнете двукратно върху Windows Update.

 3. В прозореца на Windows Update щракнете върху Онлайн проверка за актуализации от Microsoft Update.

 4. Щракнете върху важните актуализации.

 5. Изберете update сборни пакети, които искате да инсталирате и след това щракнете върху OK.

 6. За да инсталирате избраните актуализиране на пакетите, щракнете върху Инсталиране на актуализации.


Ръчно изтегляне на пакета за актуализация

Посетете следния уеб сайт за ръчно изтегляне на пакетите с актуализации от каталога на Microsoft Update:

Download Изтеглете сега пакета за актуализация на сървъра.

Download Изтеглете сега пакета за актуализация на конзолата за управление.

Инструкции за инсталиране

Тази сборна актуализация включва пакет за управление на пакета за надграждане. Ако използвате интегриране на System Center Operations Manager и System Center Virtual Machine Manager, препоръчваме да надстроите вашата инсталация на пакет за управление на най-новата версия след като приложите тази актуализация. Път за инсталация по подразбиране за този пакет е "C:\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\Virtual машина Manager\ManagementPacks."

За ръчно инсталиране на пакетите за актуализация, изпълнете следната команда в команден ред с повишени потребителски права:

msiexec.exe /update <packagename> Забележка: В тази команда < именапакета > представлява името на действителния пакет. Например за да инсталирате пакета за сборна актуализация 3 за System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager сървър, изпълнете следната команда:

msiexec.exe /update kb2965414_vmmserver.msp Важно: След инсталиране на пакета за актуализация, трябва да стартирате следния скрипт SQL база данни на Microsoft Virtual Machine Manager на SQL Server така че сборна актуализация 3 функционира правилно.

/* script starts here */ALTER Procedure [dbo].[prc_RBS_UserRoleSharedObjectRelation_Insert]
(
@ID uniqueidentifier,
@ObjectID uniqueidentifier,
@ObjectType int,
@RoleID uniqueidentifier,
@UserOrGroup varbinary (85),
@ForeignAccount nvarchar (256),
@IsADGroup bit,
@ExistingID uniqueidentifier = NULL OUTPUT
)
AS
SET NOCOUNT ON
SELECT @ExistingID = [ID] FROM [dbo].[tbl_RBS_UserRoleSharedObjectRelation]
WHERE [ObjectID] = @ObjectID AND [RoleID] = @RoleID
AND
-- Select owner OR Select all which matches ForeignAccount or UserOrGroup OR
-- both ForeignAccount and UserOrGroup is NULL
(([UserOrGroup] = @UserOrGroup OR [ForeignAccount] = @ForeignAccount) OR
([UserOrGroup] IS NULL AND @UserOrGroup IS NULL AND [ForeignAccount] IS NULL AND @ForeignAccount IS NULL))
/* Ignore duplicate entries */
IF (@ExistingID IS NULL)
BEGIN
INSERT [dbo].[tbl_RBS_UserRoleSharedObjectRelation]
([ID]
,[ObjectID]
,[ObjectType]
,[RoleID]
,[UserOrGroup]
,[ForeignAccount]
,[IsADGroup]
,[IsOwner]
)
VALUES
(
@ID,
@ObjectID,
@ObjectType,
@RoleID,
@UserOrGroup,
@ForeignAccount,
@IsADGroup,
0
)
END
SET NOCOUNT OFF
RETURN @@ERROR
GO

ALTER PROCEDURE [dbo].[prc_WLC_IsVHDSharedByAnotherVmOnHost]
@HostId [uniqueidentifier],
@VHDId [uniqueidentifier],
@VMId [uniqueidentifier]
AS
BEGIN
DECLARE @error int
SET @error = 0
SET NOCOUNT ON;

SELECT TOP 1 1 FROM dbo.[fn_WLC_GetParentChildRelationForVHD](@VHDId) vcr
JOIN dbo.tbl_WLC_VDrive vd ON
vcr.VHDId = vd.VHDId
JOIN dbo.tbl_WLC_VObject vo ON
vo.ObjectId = vd.ParentId
JOIN dbo.tbl_WLC_VMInstance vi ON
vo.ObjectId = vi.VMInstanceId
WHERE
vo.HostId = @HostId
AND
vo.ObjectId <> @VMId
AND
vi.RootVMInstanceId <> @VMId
SET @error = @@ERROR
SET NOCOUNT OFF
RETURN @error
END
GO

IF EXISTS (SELECT * FROM dbo.sysobjects
WHERE id = OBJECT_ID(N'prc_ADHC_HostDisk_GetByClusterDiskIdAndHostId')
AND OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1)
DROP PROCEDURE dbo.prc_ADHC_HostDisk_GetByClusterDiskIdAndHostId
GO
CREATE PROCEDURE dbo.prc_ADHC_HostDisk_GetByClusterDiskIdAndHostId
(
@ClusterDiskID guid,
@HostID guid
)
AS
DECLARE @error int
SET @error = 0
SET NOCOUNT ON
SELECT
[DiskID],
[Signature],
[UniqueID],
[HostID],
[LibraryServerID],
[StArrayID],
[LastUpdatedDateTime],
[DeviceID],
[Index],
[Capacity],
[IsPassThroughCapable],
[IsSanAttached],
[ClusterDiskID],
[Location],
[StorageLUNID],
[SMLunId],
[SMLunIdFormat],
[SMLunIdNamespace],
[SANType],
[Bus],
[Lun],
[Target],
[Port],
[IsVHD],
[StClassificationId]
FROM dbo.tbl_ADHC_HostDisk
WHERE
[HostID] = @HostID
AND
[ClusterDiskID] = @ClusterDiskID
SELECT @error = @@ERROR
SET NOCOUNT OFF
RETURN @error
GO

-- The stored procedure will be deleted after the OS table is updated
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[prc_IL_AddOSTemp]') AND type in (N'P', N'PC'))
DROP PROCEDURE [dbo].[prc_IL_AddOSTemp]
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[prc_IL_AddOSTemp]
@OSId GUID,
@Name nvarchar(64),
@Description nvarchar(max),
@Edition int,
@ProductType int,
@Version nvarchar(32),
@Architecture nvarchar(32),
@OSFlags int,
@VMWareGuestId nvarchar(32),
@OSType int
AS
BEGIN
DECLARE @error int
SET @error = 0

SELECT * FROM dbo.tbl_IL_OS WHERE OSId = @OSId
-- If the OS entry doesn't exist, add the entry.
-- If it exists, update
IF (@@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
INSERT INTO dbo.tbl_IL_OS
(
[OSId],
[Name],
[Description],
[Edition],
[ProductType],
[Version],
[Architecture],
[OSFlags],
[VMWareGuestId],
[OSType]
)
VALUES
(
@OSId,
@Name,
@Description,
@Edition,
@ProductType,
@Version,
@Architecture,
@OSFlags,
@VMWareGuestId,
@OSType
)
END
ELSE
BEGIN
UPDATE dbo.tbl_IL_OS
SET
[Name] = @Name,
[Description] = @Description,
[Edition] = @Edition,
[ProductType] = @ProductType,
[Version] = @Version,
[Architecture] = @Architecture,
[OSFlags] = @OSFlags,
[VMWareGuestId] = @VMWareGuestId,
[OSType] = @OSType
WHERE OSId = @OSId
END

SET @error = @@ERROR
RETURN @error
END
GO
prc_IL_AddOSTemp 'A3281FA8-6633-4A1D-9AB2-6B563121EC8D', 'Ubuntu Linux 14.04 (32 bit)', 'Ubuntu Linux 14.04 (32 bit)', NULL, NULL, NULL, x86 , 0x1C, 'ubuntuGuest', 1
GO
prc_IL_AddOSTemp '2AF8E4A1-05F0-444E-A96F-D4D5B86B5CC8', 'Ubuntu Linux 14.04 (64 bit)', 'Ubuntu Linux 14.04 (64 bit)', NULL, NULL, NULL, amd64 , 0x1C, 'ubuntu64Guest', 1
GO
-- Delete the temporary stored procedure
-- used to populate this table
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[prc_IL_AddOSTemp]') AND type in (N'P', N'PC'))
DROP PROCEDURE [dbo].[prc_IL_AddOSTemp]
GO
/* script ends here */Важно: System Center Диспечер на виртуална машина DHCP сървър (x64) компонент трябва да се актуализира ръчно всички хостове VMM Hyper-V. Ако този раздел не се актуализира, виртуални машини не се възлага IP адрес за няколко минути след рестартиране на VM. (Евентуално VM ще получите IP адрес и функционират нормално.) За да проверите версията на VMM DHCP агент, изпълнете следната команда от повишени командния прозорец PowerShell на хоста:

Get-WmiObject -Class win32_product -Filter 'Name = "Microsoft System Center Virtual Machine Manager DHCP Server (x64)"'

Ако версията е по-рано от 3.2.7672.0, трябва да актуализирате агент. За да актуализирате агент, първо да деинсталирате старата версия като изпълните следната команда от повишени командния прозорец PowerShell:

MsiExec.exe /X{3834A905-5CC1-454D-8CA4-AC449F12775D}

Копирайте файла Dhcpextn.msi от VMM сървър, след като приложите сборния пакет за актуализация 3 за System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager на хостове на Hyper-V. По подразбиране файлът се намира в следната папка на сървъра на VMM:

\VMM_installation_folder\SwExtn\DHCPExtn.msi
След като сте копирали файла Dhcpextn.msi на хоста, щракнете двукратно върху файла, за да стартирате процеса на инсталиране и следвайте стъпките в съветника.

Конзола за управление

Променени файлове

Размер на файла

Версия

ИД на език

Платформа

DB.DelegatedAdmin.dll

93000

3.2.7672.0

Engine.Common.dll

228200

3.2.7634.0

Engine.Deployment.dll

638792

3.2.7672.0

Errors.dll

4570952

3.2.7672.0

Errors.resources.dll

1579344

3.2.7672.0

1028

x64

Errors.resources.dll

1579336

3.2.7672.0

1028

x86

Errors.resources.dll

1836368

3.2.7672.0

1029

x64

Errors.resources.dll

1836360

3.2.7672.0

1029

x86

Errors.resources.dll

1974088

3.2.7672.0

1031

Errors.resources.dll

1939272

3.2.7672.0

1036

Errors.resources.dll

1984328

3.2.7672.0

1038

Errors.resources.dll

1827648

3.2.7672.0

1040

x64

Errors.resources.dll

1827664

3.2.7672.0

1040

x86

Errors.resources.dll

2168648

3.2.7672.0

1041

x64

Errors.resources.dll

2168656

3.2.7672.0

1041

x86

Errors.resources.dll

1923912

3.2.7672.0

1042

Errors.resources.dll

1799504

3.2.7672.0

1043

Errors.resources.dll

1894216

3.2.7672.0

1045

Errors.resources.dll

1836872

3.2.7672.0

1046

Errors.resources.dll

2605904

3.2.7672.0

1049

x64

Errors.resources.dll

2605896

3.2.7672.0

1049

x86

Errors.resources.dll

1758536

3.2.7672.0

1053

x64

Errors.resources.dll

1758544

3.2.7672.0

1053

x86

Errors.resources.dll

1776968

3.2.7672.0

1055

x64

Errors.resources.dll

1776976

3.2.7672.0

1055

x86

Errors.resources.dll

1556304

3.2.7672.0

2052

x64

Errors.resources.dll

1556296

3.2.7672.0

2052

x86

Errors.resources.dll

1858896

3.2.7672.0

2070

Errors.resources.dll

1579336

3.2.7672.0

3076

Errors.resources.dll

1886024

3.2.7672.0

3082

ImgLibEngine.dll

4114760

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll

2019656

3.2.7672.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll

3193168

3.2.7672.0

x64

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll

3193160

3.2.7672.0

x86

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1021792

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1056608

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1050464

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1046368

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1068896

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1046880

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1119072

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1050464

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1023840

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1047392

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1023840

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1048928

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1043296

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1055584

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1047392

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1049440

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1038688

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1042784

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll

612200

3.2.7634.0

x64

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll

612192

3.2.7634.0

x86

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

280928

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

285024

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

285024

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284000

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

286048

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284000

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

293216

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284512

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

280928

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

283488

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

280928

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284000

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284512

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284000

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

283488

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

283488

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

283488

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284000

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.dll

3382600

3.2.7672.0

x64

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.dll

3382608

3.2.7672.0

x86

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1253216

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1288544

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1281376

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1276256

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1300832

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1277280

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1349984

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1281376

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1256288

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1278304

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1256288

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1281376

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1273696

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1285984

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1278816

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1280352

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1270624

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1274208

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.dll

301896

3.2.7672.0

x64

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.dll

301904

3.2.7672.0

x86

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.dll

371040

3.2.7620.0

x64

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117600

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119648

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119648

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

122208

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117600

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117600

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118112

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.dll

894304

3.2.7620.0

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

281952

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

289120

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286560

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286560

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

290656

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287072

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

302944

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287584

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

282464

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286048

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

282464

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287072

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286048

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

288096

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286560

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286560

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

285024

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286048

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.dll

399712

3.2.7620.0

Remoting.dll

1024336

3.2.7672.0

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

2052

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1036

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1031

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22576

3.5.41019.1

1040

RibbonControlsLibrary.resources.dll

23072

3.5.41019.1

1041

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1046

RibbonControlsLibrary.resources.dll

23584

3.5.41019.1

1049

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

3082

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1028

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1042

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22552

3.5.41019.1

3076

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22552

3.5.41019.1

1029

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1043

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1038

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1045

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

2070

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1053

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1055

Допълнителни съобщения за docx SC 2012 R2 Virtual Machine Manager Сборен пакет за актуализация 3.

31929

TraceWrapper.dll

76104

3.2.7672.0

Utils.dll

890192

3.2.7672.0

x64

Utils.dll

890184

3.2.7672.0

x86

VirtualizationInterfaces.dll

96080

3.2.7672.0

x64

VirtualizationInterfaces.dll

96072

3.2.7672.0

x86

VmmEtwEvents.man

186460

VMWareImplementation.dll

2065256

3.2.7634.0

WSManAutomation.dll

35176

3.2.7634.0

WsManWrappers.dll

3825512

3.2.7634.0

VMM сървър

Променени файлове

Размер на файла

Версия

ИД на език

Платформа

DB.DelegatedAdmin.dll

93000

3.2.7672.0

DHCPExtn.msi

1228800

Engine.Adhc.Operations.dll

1338696

3.2.7672.0

Engine.AuthorizationManager.dll

104264

3.2.7672.0

Engine.AuthorizationManagerTasks.dll

51016

3.2.7672.0

Engine.Backup.dll

69960

3.2.7672.0

Engine.BitBos.dll

268096

3.2.7672.0

Engine.CloudService.dll

204104

3.2.7672.0

Engine.Common.dll

228200

3.2.7634.0

Engine.Deployment.dll

638792

3.2.7672.0

Engine.ImgLibOperation.dll

547656

3.2.7672.0

Engine.IndigoAccessLayer.dll

516424

3.2.7672.0

Engine.MomDal.dll

648528

3.2.7672.0

Engine.PhysicalMachine.dll

360800

3.2.7515.0

Engine.Placement.dll

286032

3.2.7672.0

Engine.Placement.ResourceModel.dll

329544

3.2.7672.0

Engine.ServiceOperations.dll

297280

3.2.7672.0

Engine.TaskRepository.dll

131408

3.2.7672.0

Engine.Tasks.dll

46408

3.2.7672.0

Engine.VmOperations.dll

1266504

3.2.7672.0

Errors.dll

4570952

3.2.7672.0

Errors.resources.dll

1556304

3.2.7672.0

2052

Errors.resources.dll

1939272

3.2.7672.0

1036

Errors.resources.dll

1974088

3.2.7672.0

1031

Errors.resources.dll

1827648

3.2.7672.0

1040

Errors.resources.dll

2168648

3.2.7672.0

1041

Errors.resources.dll

1836872

3.2.7672.0

1046

Errors.resources.dll

2605904

3.2.7672.0

1049

Errors.resources.dll

1886024

3.2.7672.0

3082

Errors.resources.dll

1579344

3.2.7672.0

1028

Errors.resources.dll

1923912

3.2.7672.0

1042

Errors.resources.dll

1579336

3.2.7672.0

3076

Errors.resources.dll

1836368

3.2.7672.0

1029

Errors.resources.dll

1799504

3.2.7672.0

1043

Errors.resources.dll

1984328

3.2.7672.0

1038

Errors.resources.dll

1894216

3.2.7672.0

1045

Errors.resources.dll

1858896

3.2.7672.0

2070

Errors.resources.dll

1758536

3.2.7672.0

1053

Errors.resources.dll

1776968

3.2.7672.0

1055

GoalState.dll

61800

3.2.7634.0

x86

GuestAgent.Common.dll

69472

3.2.7634.0

x64

GuestAgent.Common.dll

69480

3.2.7634.0

ImgLibEngine.dll

4114760

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Discovery.mp

441072

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Monitoring.mp

703224

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Reports.mp

1010416

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Dashboard.mpb

98304

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Library.mp

162552

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Network.Dashboard.mpb

106496

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Override.xml

10848

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Pro.2008.Library.mp

109296

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Pro.2012.Diagnostics.mp

22776

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.Library.mp

19696

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.V2.HyperV.HostPerformance.mp

56056

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.V2.Library.mp

68344

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.2012.Discovery.mp

80624

7.1.10132.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.2012.Monitoring.mp

76528

7.1.10132.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.Dashboard.mpb

102400

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.Library.mp

84728

7.1.10132.0

msiInstaller.dat

12

x86

msiInstaller.exe

275728

3.2.7510.0

x64

msiInstaller.exe

327952

3.2.7510.0

Remoting.dll

1024336

3.2.7672.0

scvmmguestagent.1.0.2.1059.x64.tar

4014080

scvmmguestagent.1.0.2.1059.x86.tar

3522560

SCXStorageWrapper.dll

100704

3.2.7634.0

Допълнителни съобщения за docx SC 2012 R2 Virtual Machine Manager Сборен пакет за актуализация 3.

31929

TraceWrapper.dll

76104

3.2.7672.0

Utils.dll

890192

3.2.7672.0

ValHyperVImplementation.dll

424776

3.2.7672.0

ViridianImplementation.dll

227144

3.2.7672.0

ViridianImplementationV2.dll

409416

3.2.7672.0

VirtualizationInterfaces.dll

96080

3.2.7672.0

VMGuestAgent.iso

136839168

vmmAgent.exe

6325584

3.2.7672.0

x86

vmmAgent.msi

7147520

x64

vmmAgent.msi

8142848

VmmEtwEvents.man

186460

x86

vmmGuestAgent.msi

2863104

x64

vmmGuestAgent.msi

2936832

VMWareImplementation.dll

2065256

3.2.7634.0

WindowsRemoteServerPlugin.dll

295248

3.2.7672.0

WSManAutomation.dll

35176

3.2.7634.0

WsManWrappers.dll

3825512

3.2.7634.0

scxvmmguestagent.1.0.2.1059.x64.tar

3920

1.0.2.1059

scxvmmguestagent.1.0.2.1059.x86.tar

3440

1.0.2.1059Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×