Sazinieties ar mums: Klientu atbalsta inform?cija
* nepiecie?ams aizpild?t
M?s ar prieku atbild?sim uz J?su jaut?jumiem par produktiem un pakalpojumiem. Lai p?rliecin?tos, ka sa?emsiet atbildi, l?dzam aizpild?t formu prec?zi.
*
*
*
Lai m?s var?tu ar Jums sazin?ties, l?dzam pievienot e-pasta adresi zem?k. Nepievienojiet nek?du priv?tu inform?ciju, kad apstiprin?siet ?o atsauksmi.
*
*
*
*
Ja J?su koment?ri ir saist?ti ar sa?emtu k??das pazi?ojumu, pievienojiet ?o inform?ciju (bez pielikumiem):
  • M?jas lapas adrese, kur par?d?j?s probl?ma.
  • Nepiecie?amie so?i, lai reproduc?tu probl?mu (jo detaliz?t?k, jo lab?k).
  • Gaid?tais darb?bas rezult?ts un re?lais darb?bas rezult?ts.
  • Konkr?ts k??das pazi?ojuma teksts.
  • P?rliecinieties, ka J?s sa?emsiet atbildi no Microsoft - P?rskatiet svar?gu inform?ciju par SPAM filtriem