Autorská práva a další oznámení pro telefon Lumia 535 Dual SIM

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Společnost Microsoft Mobile může, podle svého výhradního rozhodnutí, celé své služby nebo jejich části změnit, opravit nebo přestat poskytovat. Další informace zjistíte u svého prodejce nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU SE DODÁVÁ „TAK, JAK JE“. V SOUVISLOSTI S OBSAHEM TOHOTO DOKUMENTU A SPRÁVNOSTÍ A SPOLEHLIVOSTI INFORMACÍ V NĚM OBSAŽENÝCH SE KROMĚ ZÁRUK STANOVENÝCH PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO IMPLICITNÍ, VČETNĚ (NE VŠAK POUZE) ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI POUŽITÍ PRO URČITÝ ÚČEL. Microsoft Mobile si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST MICROSOFT MOBILE ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

Rozmnožování, přenos nebo rozšiřování obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Microsoft Mobile. Společnost Microsoft Mobile se řídí politikou neustálého vývoje. SPOLEČNOST MICROSOFT MOBILE SI VYHRAZUJE PRÁVO PROVÁDĚT ZMĚNY A VYLEPŠENÍ U VŠECH VÝROBKŮ POPSANÝCH V TOMTO DOKUMENTU BEZ PŘEDCHOZÍHO OZNÁMENÍ.

Společnost Microsoft Mobile nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována „tak jak je“.

Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videosouborů na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace a informace o dostupnosti získáte u místního prodejce.

UPOZORNĚNÍ ÚŘADŮ FCC/INDUSTRY CANADA/MEXICO

Tento přístroj splňuje normy RSS podle části 15 pravidel FCC a licenční výjimky Industry Canada. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení; a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Další informace najdete na webu transition.fcc.gov (v angličtině). Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Microsoft Mobile, mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.

TM © 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows, logo Windows a Lumia jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft. Názvy výrobků jiných výrobců mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Značka slova a loga Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových značek společností Microsoft Mobile vyžaduje licenci.

Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Vyrobeno v rámci licence společnosti Dolby Laboratories.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se využití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz www.mpegla.com (v angličtině).

Značka aptX® a logo aptX jsou ochranné známky společnosti CSR plc nebo její skupiny společností a mohou být registrovány v jedné nebo více jurisdikcích.

Vlastnosti

ID článku: 10923 - Poslední kontrola: 17. 5. 2016 - Revize: 7

Váš názor
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)