LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT


MICROSOFT VIDEOMOMENTKY

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací v závislosti na tom, kde bydlíte) a vámi. Přečtěte si je prosím. Vztahují se na výše uvedený software včetně médií, na nichž jste jej získali (pokud existují). Tyto podmínky se dále vztahují na všechny

 • aktualizace,
 • doplňky,
 • internetové služby a
 • služby podpory

společnosti Microsoft pro tento software, pokud s těmito položkami nejsou dodávány jiné podmínky. Pokud ano, budou platit tyto jiné podmínky.

Použitím softwaru přijímáte tyto podmínky. Pokud je nepřijímáte, software nepoužívejte.

Jak je popsáno dále, používáním některých funkcí rovněž vyjadřujete svůj souhlas s přenosem určitých standardních počítačových informací pro internetové služby.

Dodržíte-li tyto licenční podmínky, máte následující neomezená práva.

 1. PRÁVA K UŽÍVÁNÍ A INSTALACI
  1. Instalace a užívání. Na svých zařízeních můžete nainstalovat a testovat libovolný počet kopií softwaru.
  2. Zahrnuté programy společnosti Microsoft. Software obsahuje další programy společnosti Microsoft. Tyto licenční podmínky se vztahují na vaše užívání těchto programů.
 2. DALŠÍ LICENČNÍ POŽADAVKY A/NEBO PRÁVA POUŽÍVÁNÍ.

  Multimediální prvky a šablony. Můžete kopírovat a používat obrázky, kliparty, animace, zvuky, hudbu, tvary, videoklipy a šablony, které jsou poskytované se softwarem a jsou pro takové použití v dokumentech a projektech, které se chystáte vytvořit, určené. Tyto dokumenty a projekty můžete nekomerčně distribuovat. Pokud chcete používat tyto multimediální prvky nebo šablony k jakýmkoli jiným účelům, přejděte na www.microsoft.com/permission, kde zjistíte, jestli je takové použití povoleno.
 3. INTERNETOVÉ SLUŽBY Společnost Microsoft poskytuje se softwarem internetové služby. Tyto služby může kdykoli změnit nebo zrušit.
  1. Souhlas pro internetové služby. Softwarové funkce popsané níže se připojují k počítačovým systémům společnosti Microsoft nebo poskytovatele služby prostřednictvím internetu. V některých případech nebudete na toto připojení výslovně upozorněni. V některých případech tyto funkce můžete vypnout nebo je nepoužívat. Další informace o těchto funkcích naleznete na webu Podpora Microsoftu. Použitím tohoto softwaru vyjadřujete svůj souhlas s přenosem těchto informací. Společnost Microsoft tyto informace nepoužívá k tomu, aby vás identifikovala nebo kontaktovala.
   1. Informace o počítači Následující funkce používají internetové protokoly, které příslušným systémům zasílají informace o počítači, například internetovou adresu, typ operačního systému, prohlížeč, název a verzi softwaru, který používáte, a kód jazyka zařízení, v němž je software nainstalován. Společnost Microsoft tyto informace používá ke zpřístupnění internetových služeb.
    1. Funkce webového obsahu Funkce v softwaru mohou načítat související obsah od společnosti Microsoft a poskytovat ho vám. Příkladem těchto funkcí mohou být kliparty, šablony, online školení, online asistence, nápověda a nápověda k aplikacím. Můžete se rozhodnout, že nebudete používat tyto funkce webového obsahu.
   2. Použití informací Informace o počítači můžeme použít ke zlepšení našeho softwaru a služeb. Můžeme je také sdílet s ostatními, například s dodavateli hardwaru a softwaru. Ti mohou tyto informace použít ke zlepšení kompatibility svých produktů se softwarem společnosti Microsoft.
  2. Zneužívání internetových služeb Tyto služby nemůžete využívat žádným způsobem, který by je mohl poškodit nebo narušit jejich používání dalšími osobami. Pomocí služby se žádným způsobem nesmíte pokusit získat neoprávněný přístup k jakékoli službě, datům, účtu nebo síti.
 4. ROZSAH LICENCE Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Tato smlouva vám dává jen určitá práva k použití softwaru. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo bez ohledu na tato omezení neposkytuje více práv, smíte software užívat pouze způsobem výslovně povoleným v této smlouvě. Současně musíte dodržovat veškerá technická omezení v softwaru, která umožňují jeho užívání pouze určitými způsoby. Nesmíte:
  1. předávat výsledky testů softwaru třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu společnosti Microsoft,
  2. překračovat žádná technická omezení softwaru,
  3. provádět zpětnou analýzu softwaru, jeho dekompilaci ani převod ze strojového kódu s výjimkou a v rozsahu takových aktivit, které jsou výslovně povoleny rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,
  4. vytvářet více kopií softwaru, než je určeno v této smlouvě nebo povoleno rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,
  5. zveřejnit software, aby jej ostatní mohli kopírovat,
  6. pronajímat software, půjčovat jej nebo poskytovat na leasing,
  7. převést software nebo tuto smlouvu na třetí stranu nebo
  8. užívat software pro komerční hostitelské služby.
 5. ZÁLOŽNÍ KOPIE Smíte zhotovit jednu záložní kopii softwaru. Smíte ji použít pouze k přeinstalaci softwaru.
 6. DOKUMENTACE Jakákoli osoba, která má platný přístup k vašemu počítači nebo k interní síti, smí kopírovat a používat dokumentaci pouze pro vaše interní referenční účely.
 7. VÝVOZNÍ OMEZENÍ Software podléhá nařízením a zákonům o vývozu platným ve Spojených státech amerických. Musíte dodržovat všechny příslušné místní a mezinárodní právní předpisy a předpisy na kontrolu vývozu, které se na software vztahují. Tyto zákony zahrnují omezení, pokud jde o cílové země, koncové uživatele a koncové použití. Další informace naleznete na adrese www.microsoft.com/exporting.
 8. SLUŽBY PODPORY Vzhledem k tomu, že software je poskytován „tak jak je“, nemusíme k němu poskytovat žádné služby podpory.
 9. ÚPLNÁ SMLOUVA Tato smlouva a podmínky pro dodatky, aktualizace, internetové služby a služby podpory, které užíváte, tvoří úplnou dohodu ohledně softwaru a služeb podpory.
 10. ROZHODNÉ PRÁVO
  1. Spojené státy americké Pokud jste tento software získali ve Spojených státech amerických, řídí se výklad této smlouvy bez ohledu na kolizní ustanovení práva zákony státu Washington a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením. Všechny ostatní nároky, včetně nároků spojených s místními zákony na ochranu spotřebitele, se zákony proti nekalé soutěži a s občanskoprávními delikty, se řídí zákony státu, v němž žijete.
  2. Mimo území Spojených států amerických Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, bude se tato smlouva řídit zákony této země.
 11. PRÁVNÍ ÚČINKY Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vaší země vám mohou poskytovat i další práva. Můžete mít rovněž určitá práva ve vztahu ke straně, od níž jste software získali. Tato smlouva nemění vaše práva v rámci právního řádu vaší země, pokud právní řád vaší země nepovoluje jejich změnu.
 12. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY Software je licencován „tak jak je“. Rizika spojená s jeho používáním nesete vy. Společnost Microsoft neposkytuje žádné výslovné záruky ani podmínky. V rámci vašich místních zákonů můžete mít další spotřebitelská práva nebo statutární záruky, která tato smlouva nemůže změnit. V rozsahu povoleném vašimi místními zákony společnost Microsoft vylučuje předpokládané záruky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení práv. PRO AUSTRÁLII: Australské spotřebitelské právo vám garantuje zákonné záruky a žádná část těchto podmínek nemá za cíl tato práva měnit.
 13. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRAD ŠKOD Od společnosti Microsoft a jejích dodavatelů můžete získat pouze náhradu za přímé škody do maximální výše 5,00 USD. Nemáte nárok na náhradu za žádné jiné škody, včetně následných škod, ušlého zisku a zvláštních, nepřímých nebo náhodných škod.

  Toto omezení se vztahuje:

  • na všechny záležitosti související se softwarem, službami, obsahem na internetových stránkách třetích stran (včetně kódu) nebo programy třetích stran a

  • na nároky vyplývající z porušení smlouvy, porušení záruky, garance nebo podmínky, objektivní odpovědnosti, nedbalosti nebo jiných občanskoprávních deliktů v rozsahu povoleném rozhodným právem.

  Vztahuje se rovněž na situace, kdy společnost Microsoft věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat v případě, že vaše země neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.