Konfigurační parametry protokolu TCP/IP a rozhraní NBT pro systémy Windows 2000 nebo Windows NT

Tento článek určený pro systém Microsoft Windows XP naleznete pod číslem 314053 .


Upozornění: Tento článek obsahuje informace o úpravách registru. Předtím, než provedete jakékoli úpravy registru, prověřte své schopnosti obnovit registr v případě, že dojde k potížím. Informace o možnostech obnovení registru naleznete v nápovědě pro program Regedit.exe v tématu Obnovení registru nebo v nápovědě pro program Regedt32.exe v tématu Obnovení klíče registru.

Souhrn

Implementace sady protokolů TCP/IP čte v systémech Windows NT 3.5x a 4.0 veškerá konfigurační data z registru. Ta se do registru zapisují pomocí panelu Síť v okně Ovládací panely během instalace. Některé z těchto informací může v případě, je-li povolen, také poskytnout klient protokolu DHCP.


Tento článek popisuje všechny parametry registru určené ke konfiguraci ovladače protokolu (Tcpip.sys), který je implementací standardního síťového protokolu TCP/IP.


Implementace sady protokolů by měla být ve většině prostředí plně funkční a efektivní s využitím konfiguračních informací pouze z panelu Síť okna Ovládací panely a od serveru DHCP. Výchozí hodnoty všech ostatních konfigurovatelných parametrů jsou součástí příslušných ovladačů.


Za určitých neobvyklých okolností při vlastních instalacích může být nutné některé parametry změnit. Pro tyto případy je možné v registru vytvořit volitelné parametry, které změní výchozí chování některých částí ovladačů protokolu.
Upozornění
: Implementace protokolu TCP/IP je v systému Windows NT ve velké míře automatická. Nastavení parametrů registru bez pečlivé přípravy může nepříznivě ovlivnit výkon systému.

Další informace

Upozornění: Chybné použití programu Editor registru může způsobit vážné potíže, které mohou vést k nutnosti přeinstalace operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že potíže způsobené chybným použitím programu Editor registru mohou být odstraněny. Tento program používáte pouze na vlastní nebezpečí.

Informace o úpravách registru naleznete v nápovědě pro program Editor registru (Regedit.exe) v tématu Změna klíčů a hodnot nebo v nápovědě pro program Regedt32.exe v tématech Přidání a odstranění informací v registru nebo Úpravy informací v registru. Doporučujeme zazálohovat registr před provedením úprav. Pokud používáte operační systém Windows NT nebo Windows 2000, doporučujeme také aktualizovat Záchrannou opravnou disketu.

Tyto parametry změníte podle následujících pokynů:
 1. Spusťte program Editor registru (Regedt32.exe).
 2. V podstromu HKEY_LOCAL_MACHINE přejděte na následující klíč:
  \SYSTEM\CurrentControlSet\Services
 3. Dále postupujte podle následujících pokynů. V nabídce
  Upravit
  klepněte na příkaz
  Přidat hodnotu.
  Zadejte hodnotu a poté v poli
  Datový typ
  vyberte její typ.
 4. Klepněte na tlačítko
  OK
  .
 5. Ukončete program Editor registru.
 6. Nové nastavení se projeví až po restartování systému.
Všechny parametry protokolu TCP/IP jsou hodnotami registru umístěnými v jednom nebo dvou různých podklíčích klíče
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services


Tcpip\Parameters

Název adaptéru
\Parameters\Tcpip,
kde
Název adaptéru
odkazuje na podklíč síťového adaptéru, se kterým je protokol TCP/IP svázán, například Lance01. Hodnoty v dalších klíčích se již týkají konkrétního adaptéru. Parametry, které lze konfigurovat staticky nebo pomocí protokolu DHCP, mohou, ale nemusí existovat v závislosti na tom, zda je systém či adaptér nakonfigurován pro protokol DHCP a/nebo zda byly zadány statické hodnoty, které mají přednost. Nově zadané parametry se projeví až po restartování systému.


Upozornění
: Dokumentace Windows NT 3.5 Resource Kit nebyla od verze 3.1 správně aktualizována a obsahuje několik nesprávných parametrů protokolu TCP v registru. Uvedené parametry lze použít pouze tak, jak jsou uvedeny. Zásobník protokolu TCP/IP systému Windows NT 3.5 byl zcela přepracován a mnoho starších parametrů již neplatí.

Standardní parametry, které lze konfigurovat pomocí programu Editor registru

Během instalace součástí protokolu TCP/IP pomocí panelu Síť v okně Ovládací panely se instalují následující parametry s výchozími hodnotami. Poté je lze upravovat pomocí programu Editor registru (Regedt32.exe).


DatabasePath
Klíč: Tcpip\Parameters

Typ hodnoty: REG_EXPAND_SZ - Řetězec znaků

Platný rozsah: Platná cesta k souboru v systému Windows NT

Výchozí hodnota: %SystemRoot%\system32\drivers\etc

Popis: Tento parametr určuje platnou cestu ke standardním databázovým souborům sítě Internet (HOSTS, LMHOSTS, NETWORKS, PROTOCOLS) používanou rozhraním Windows Sockets.
ForwardBroadcasts
Klíč: Tcpip\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Logická hodnota

Platný rozsah: 0 nebo 1 (False nebo True)

Výchozí hodnota: 0 (False)

Popis: Předávání všesměrového vysílání není podporováno. Tento parametr se neuplatňuje.
UseZeroBroadcast
Klíč:
Název adaptéru
\Parameters\Tcpip

Poznámka
: V systému Windows 2000 a vyšším se tato hodnota nachází v následujícím klíči:
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\
Kód ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_DWORD - Logická hodnota

Platný rozsah: 0 nebo 1 (False nebo True)

Výchozí hodnota: 0 (False)

Popis: Pokud je hodnota parametru 1 (True), bude protokol IP používat všesměrové vysílání nul (na adresu IP 0.0.0.0) místo všesměrového vysílání jedniček (na adresu IP 255.255.255.255). Většina systémů používá všesměrové vysílání jedniček, ale některé systémy vycházející ze systému BSD používají všesměrové vysílání nul. Systémy s různými typy všesměrového vysílání nebudou ve stejné síti správně spolupracovat.

Volitelné parametry, které lze konfigurovat pomocí programu Editor registru

Tyto parametry se standardně v registru nevyskytují. Mohou ale být vytvořeny s cílem upravit výchozí chování ovladače protokolu TCP/IP.


ArpAlwaysSourceRoute (novinka v systému NT 3.51)
Klíč: Tcpip\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Logická hodnota

Platný rozsah: 0,1 (False nebo True)

Výchozí hodnota: 0 (False)

Popis: Nastavení tohoto parametru na hodnotu 1 přiměje protokol TCP/IP přenášet dotazy protokolu ARP v sítích Token Ring s povoleným zdrojovým směrováním Ve výchozím nastavení přenáší zásobník dotazy protokolu ARP nejprve bez zdrojového směrování a pokud nepřijme odpověď, opakuje přenos s povoleným zdrojovým směrováním.
ArpUseEtherSNAP
Klíč: Tcpip\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Logická hodnota

Platný rozsah: 0,1 (False nebo True)

Výchozí hodnota: 0 (False)

Popis: Nastavení tohoto parametru na hodnotu 1 přiměje protokol TCP/IP přenášet pakety v síti Ethernet pomocí kódování 802.3 SNAP. Ve výchozím nastavení přenáší zásobník protokolu pakety ve formátu DIX Ethernet. Přijímat bude v každém případě oba formáty.
DefaultTOS
Klíč: Tcpip\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Číslo

Platný rozsah: 0 - 255

Výchozí hodnota: 0

Popis: Určuje nastavení výchozí hodnoty TOS (Type Of Service) v hlavičce odesílaných paketů IP. Další definice hodnot jsou uvedeny v dokumentu RFC 791.


Klíč DefaultTOS není v systému Windows 2000 a vyšším k dispozici.
DefaultTTL
Klíč: Tcpip\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Počet

sekund/směrování

Platný rozsah: 1-255

Výchozí hodnota: 32 pro systém Windows NT verze 3.51

Výchozí hodnota: 128 pro systém Windows NT verze 4.0

Popis: Určuje výchozí hodnotu TTL (Time To Live) v hlavičce odesílaných paketů IP. Hodnota TTL určuje maximální dobu životnosti paketu IP v síti bez dosažení svého cíle. Prakticky to znamená počet směrovačů, přes které paket protokolu IP projde předtím, než bude zahozen.
EnableDeadGWDetect
Klíč: Tcpip\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Logická hodnota

Platný rozsah: 0,1 (False, True)

Výchozí hodnota: 1 (True)

Popis: Hodnota parametru 1 umožní protokolu TCP rozpoznávat mrtvé brány. Pokud je tato funkce povolena, potom pokud dochází k opakovanému přenosu segmentu odpovědi, požádá protokol TCP protokol IP o změnu brány Záložní brána musí být zadána v části in Upřesnit dialogu konfigurace protokolu TCP/IP v panelu Síť okna Ovládací panely.
EnablePMTUBHDetect
Klíč: Tcpip\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Logická hodnota

Platný rozsah: 0,1 (False, True)

Výchozí hodnota: 0 (False)

Popis: Hodnota tohoto parametru 1 (True) přiměje protokol TCP rozpoznávat směrovače "Černá díra" při určování největší přenosové jednotky cestou ke vzdálenému hostiteli. Směrovač "Černá díra" nevrací zprávy protokolu ICMP "Cíl nedostupný" v případě, kdy je nutné rozdělit datagram IP s příznakem "nerozdělovat". Protokol TCP je na příjmu těchto zpráv závislý při zjišťování největší přenosové jednotky cestou ke vzdálenému hostiteli. Pokud je tato funkce povolena, bude se protokol TCP snažit odesílat segmenty bez příznaku "nerozdělovat" i v případě, kdy se při několika opakovaných přenosech segmentu neobjeví odpověď. Pokud se potvrdí přenos segmentu, hodnota MSS se sníží a bit "nerozdělovat" bude nastaven v dalších paketech spojení. Povolení rozpoznávání černých děr zvyšuje největší možný počet opakovaných přenosů daného segmentu.
EnablePMTUDiscovery
Klíč: Tcpip\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Logická hodnota

Platný rozsah: 0,1 (False, True)

Výchozí hodnota: 1 (True)

Popis: Hodnota tohoto parametru 1 (True) umožní protokolu TCP zjistit cestou ke vzdálenému hostiteli největší přenosovou jednotku (MTU) nebo maximální velikost paketu. Zjištěním hodnoty MTU a omezením velikosti segmentu protokolu TCP na tuto velikost může protokol TCP vyloučit rozdělování paketů ve směrovačích v cestě, která spojuje dvě sítě s různými MTU. Rozdělení paketů nepříznivě ovlivňuje propustnost a zahlcení protokolu TCP. Hodnota parametru 0 způsobí, že pro všechna spojení mezi počítači v jiných podsítích bude použita MTU o velikosti 576 bajtů.
ForwardBufferMemory
Klíč: Tcpip\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Počet bajtů

Platný rozsah:
velikost MTU (největší přenosová jednotka) v síti
-
odpovídající nějaké smysluplné

hodnotě menší než 0xFFFFFFFF

Výchozí hodnota: 74 240 (dostatečná pro padesát paketů

o velikosti 1 480 bajtů zaokrouhlená na násobek čísla 256)

Popis: Tento parametr určuje velikost fronty paketů IP směrovače použité k uložení paketů. Pokud se tato vyrovnávací paměť zaplní, začne směrovač náhodně zahazovat pakety umístěné ve frontě. Velikost vyrovnávacích pamětí pro frontu paketů je 256 bajtů, takže hodnota tohoto parametru by měla být násobkem čísla 256. V případě větších paketů se spojí více vyrovnávacích pamětí. Hlavička paketu protokolu IP se ukládá samostatně. Pokud není povoleno směrování paketů IP, tento parametr se neuplatní a nebude vyhrazena žádná vyrovnávací paměť.
IGMPLevel
Klíč: Tcpip\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Číslo

Platný rozsah: 0,1,2

Výchozí hodnota: 2

Popis: Tento parametr určuje rozsah podpory vícesměrového vysílání protokolu IP systémem a jeho vliv na protokol IGMP (Internet Group Management Protocol). Při hodnotě 0 neposkytuje systém žádnou podporu vícesměrového vysílání. Při hodnotě 1, může systém pouze odesílat pakety IP vícesměrového vysílání. Při hodnotě 2 může systém odesílat pakety IP vícesměrového vysílání a plně podporovat protokol IGMP při příjmu paketů vícesměrového vysílání.
KeepAliveInterval
Klíč: Tcpip\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Čas v milisekundách

Platný rozsah: 1 - 0xFFFFFFFF

Výchozí hodnota: 1 000 (jedna sekunda)

Popis: Tento parametr určuje hodnotu intervalu oddělujícího opakované přenosy Keep Alive, dokud není přijata odpověď. Po přijetí odpovědi se bude čas dalšího přenosu Keep Alive řídit hodnotou KeepAliveTime. Pokud nebude při opakovaném přenosu určeném hodnotou TcpMaxDataRetransmission přijata odpověď, spojení se přeruší.
KeepAliveTime
Klíč: Tcpip\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Čas v milisekundách

Platný rozsah: 1 - 0xFFFFFFFF

Výchozí hodnota: 7 200 000 (dvě hodiny)

Popis: Parametr KeepAliveTime určuje interval, po jakém protokol TCP odesláním paketu Keep Alive zkontroluje, zda je nečinné Připojení stále k dispozici. Pokud je vzdálený systém stále dosažitelný a funkční, potvrdí přenos paketu Keep Alive. Tyto pakety se standardně neodesílají. Je ale možné, že tuto funkci využije při svém spojení aplikace.
MTU
Klíč:
Název adaptéru
\Parameters\Tcpip


Poznámka
: V systému Windows 2000 a vyšším se tato hodnota nachází v následujícím klíči:
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\
Kód ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_DWORD Číslo

Platný rozsah: 68 -
největší přenosová jednotka MTU v dané síti

Výchozí hodnota: 0xFFFFFFFF

Popis: Tento parametr přepíše výchozí největší přenosovou jednotku (MTU) síťového rozhraní. Největší přenosová jednotka (MTU) je největší velikost paketu v bajtech, která se v dané síti přenáší. Její velikost zahrnuje hlavičku přenosu a datagram IP může obsahovat více paketů. Hodnoty MTU větší než výchozí v dané síti mají za následek přenos s výchozí velikostí MTU. Hodnoty nižší než 68 mají za následek přenos s hodnotou MTU 68.
NumForwardPackets
Klíč: Tcpip\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD Číslo

Platný rozsah: 1 -
nějaká smysluplná hodnota

menší než 0xFFFFFFFF
Výchozí hodnota: 50

Popis: Tento parametr slouží k nastavení počtu hlaviček paketů IP přidělených frontě paketů směrovače. Pokud jsou použity všechny hlavičky, směrovač začne pakety náhodně zahazovat. Tato hodnota by měla být nejméně stejně veliká jako hodnota parametru ForwardBufferMemory dělená nejvyšší velikostí paketu IP sítě připojené ke směrovači. Neměla by být větší, než je hodnota parametru ForwardBufferMemory dělená číslem 256, neboť se pro každý paket používá 256 bajtů vyrovnávací paměti pro předávání. Optimální počet předávaných paketů pro danou hodnotu parametru ForwardBufferMemory záleží na typu provozu v síti a leží mezi uvedenými dvěma hodnotami. Pokud není směrovač povolen, tento parametr se neuplatní a nepřidělují se žádné hlavičky.
TcpMaxConnectRetransmissions
Klíč: Tcpip\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Číslo

Platný rozsah: 0 - 0xFFFFFFFF

Výchozí hodnota: 3

Popis: Tento parametr určuje počet opakovaných pokusů protokolu TCP o přenos žádosti o připojení (SYN) před ukončením připojení. Časový limit opakovaného přenosu se při každém úspěšném pokusu ve stejné relaci spojení zdvojnásobuje. Počáteční limit jsou 3 sekundy.
TcpMaxDataRetransmissions
Klíč: Tcpip\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Číslo

Platný rozsah: 0 - 0xFFFFFFFF

Výchozí hodnota: 5

Popis: Tento parametr určuje počet opakovaných pokusů protokolu TCP o přenos jednoho segmentu (nespojeného segmentu) dat před ukončením připojení. Časový limit opakovaného přenosu se s každým dalším úspěšným pokusem ve stejné relaci spojení zdvojnásobuje. Po přijetí odpovědi se obnoví jeho původní nastavení. Výchozí časový limit se dynamicky mění v závislosti na skutečném čase příchodu ozvěny daného spojení.
TcpNumConnections
Klíč: Tcpip\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Číslo

Platný rozsah: 0 - 0xfffffe

Výchozí hodnota: 0xfffffe

Popis: Tento parametr označuje maximální počet připojení, která může protokol TCP současně otevřít.
TcpTimedWaitDelay (novinka v systému Windows NT verze 3.51s aktualizací SP5 and vyšší)
Klíč: Tcpip\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Čas v sekundách

Platný rozsah: 30 - 300 (v desítkové soustavě)

Výchozí hodnota: 0xF0 (240 v desítkové soustavě)

Popis: Tento parametr určuje dobu, po kterou spojení zůstane ve stavu TIME_WAIT poté, co bylo zavřeno. Po dobu, kdy je spojení ve stavu TIME_WAIT, nelze dvojici soketů znovu použít. Tento stav se také nazývá "2MSL" podle dokumentu RFC, kde by hodnota parametru měla být dvakrát větší, než je životnost segmentu v síti. Další informace naleznete v dokumentu RFC 793.


TcpUseRFC1122UrgentPointer
Klíč: Tcpip\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Logická hodnota

Platný rozsah: 0,1 (False, True)

Výchozí hodnota: 0 (False)

Popis: Tento parametr určuje, zda protokol TCP používá pro naléhavá data specifikaci RFC 1122 nebo režim používaný systémy odvozenými od BSD. Tyto dva mechanismy přistupují odlišně k příznaku naléhavosti (Urgent Pointer) v hlavičce protokolu TCP a k délce naléhavých dat a neumějí spolupracovat. Výchozí hodnotou je v systému Windows NT režim BSD.
TcpWindowSize
Klíč: Tcpip\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Počet bajtů

Platný rozsah: 0 - 0xFFFF

Výchozí hodnota: Menší než 0xFFFF

nebo

(Větší z hodnoty čtyřnásobku velikosti dat protokolu TCP v síti

nebo

hodnoty 8 192 zaokrouhlené směrem nahoru na sudý násobek velikosti dat protokolu TCP.)

V síti Ethernet je výchozí hodnota 8 760.

Popis: Tento parametr určuje maximální velikost přijímaného okna protokolu TCP poskytovanou systémem. Přijímané okno určuje, kolik bajtů může odesílatel přenést bez přijetí potvrzení. Obecně platí, že větší přijímaná okna zvyšují výkon v rychlých sítích. Nejvyšší výkon lze dosáhnout velikostí přijímaného okna jako sudého násobku maximální velikosti segmentu (MSS) protokolu TCP.

Parametry, které lze konfigurovat v panelu Síť okna Ovládací panely

Následující parametry se vytvářejí a konfigurují automaticky pomocí panelu Síť okna Ovládací panely podle informací zadaných uživatelem. Jejich konfigurace přímo v registru by neměla být nutná.


DefaultGateway
Klíč:
Název adaptéru
\\Parameters\Tcpip


Poznámka
: V systému Windows 2000 a vyšším se tato hodnota nachází v následujícím klíči:
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\
Kód ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_MULTI_SZ - Seznam adres IP v desítkové soustavě

Platný rozsah: Jakákoli sada platných adres IP

Výchozí hodnota: Žádná

Popis: Tento parametr obsahuje seznam bran pro směrování paketů, které nejsou určeny pro podsíť, ke které je počítač připojen a pro které neexistuje konkrétní cesta. Pokud má tento parametr platnou hodnotu, má přednost před parametrem DhcpDefaultGateway.
Domain
Klíč: Tcpip\Parameters

Typ hodnoty: REG_SZ - Řetězec znaků

Platný rozsah: Jakýkoli platný název domény DNS

Výchozí hodnota: Žádná

Popis: Tento parametr určuje název domény DNS systému používanou rozhraním Windows Sockets.
EnableDhcp
Klíč:
Název adaptéru
\Parameters\Tcpip


Poznámka
: V systému Windows 2000 a vyšším se tato hodnota nachází v následujícím klíči:
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\
Kód ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_DWORD - Logická hodnota

Platný rozsah: 0 nebo 1 (False nebo True)

Výchozí hodnota: 0 (False) Popis: Hodnota

1 (True) tohoto parametru způsobí, že klient DHCP se u adaptéru využívajícího DHCP pokusí o konfiguraci prvního rozhraní IP.
Hostname
Klíč: Tcpip\Parameters

Typ hodnoty: REG_SZ - Řetězec znaků

Platný rozsah: Jakýkoli hostitelský název DNS

Výchozí hodnota: Název počítače v systému

Popis: Tento parametr obsahuje hostitelský název DNS systému, který se zobrazí po zadání příkazu "hostname".
IPAddress
Klíč:
Název adaptéru
\Parameters\Tcpip


Poznámka
: V systému Windows 2000 a vyšším se tato hodnota nachází v následujícím klíči:
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\
Kód ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_MULTI_SZ - Seznam adres IP v desítkové soustavě

Platný rozsah: Jakákoli sada platných adres IP

Výchozí hodnota: Žádná

Popis: Tento parametr určuje adresy IP rozhraní IP svázaných s adaptérem. Pokud je první adresa IP v seznamu 0.0.0.0, je primární rozhraní adaptéru nakonfigurováno serverem DHCP. V parametru SubnetMask musí být pro každou adresu IP z tohoto parametru zadána platná hodnota.
IPEnableRouter
Klíč: Tcpip\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Logická hodnota

Platný rozsah: 0 nebo 1 (False nebo True)

Výchozí hodnota: 0 (False)

Popis: Pokud je hodnota tohoto parametru 1 (True), bude systém mezi sítěmi, se kterými je spojen, směrovat pakety IP.
NameServer
Klíč: Tcpip\Parameters

Typ hodnoty: REG_SZ - Seznam adres IP v desítkové soustavě oddělený mezerami

Platný rozsah: Jakákoli sada platných adres IP

Výchozí hodnota: Žádná (prázdná)

Popis: Tento parametr určuje názvové servery služby DNS, které bude využívat rozhraní Windows Sockets pro překlad názvů.
SearchList
Klíč: Tcpip\Parameters

Typ hodnoty: REG_SZ - Oddělený seznam přípon názvů domén DNS

Platný rozsah: Jakákoli sada platných přípon názvů domén DNS (V systému NT 4.0 a nižších oddělené mezerami a v systému Win2000 oddělené čárkami)

Platný rozsah: Jakákoli sada platných přípon názvů domén DNS

Výchozí hodnota: Žádná

Popis: Tento parametr obsahuje seznam přípon názvů domén, které budou připojeny k názvu počítače v dotazu DNS, pokud nebude samostatný název postačovat. Standardně se připojuje pouze hodnota parametru Domain. Tento parametr používá rozhraní Windows Sockets.
SubnetMask
Klíč:
Název adaptéru
\Parameters\Tcpip


Poznámka
: V systému Windows 2000 a vyšším se tato hodnota nachází v následujícím klíči:
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\
Kód ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_MULTI_SZ - Seznam adres IP v desítkové soustavě

Platný rozsah: Jakákoli sada platných adres IP.

Výchozí hodnota: Žádná

Popis: Tento parametr určuje masku podsítě, která bude použita spolu s rozhraním IP adaptéru. Pokud je první maska v seznamu 0.0.0.0, je primární rozhraní adaptéru nakonfigurováno serverem DHCP. Platná maska podsítě musí existovat pro všechny adresy IP zadané v parametru IPAddress.

Parametry, které lze v systému Windows NT 3.51 konfigurovat příkazem Route.exe

V systému Windows 3.51 ukládá příkaz route.exe trvalá směrování IP jako hodnoty v klíči Tcpip\Parameters\PersistentRoutes. Hodnota každého směrování je uložena jako seznam oddělený čárkou ve formátu:

cíl,maska podsítě,brána

Například hodnota hostitelského směrování k cíli 45.100.23.10 přes bránu 131.110.0.1 by měla mít název:

45.100.23.10,255.255.255.255,131.110.0.1

Typ hodnoty je REG_SZ a hodnota neobsahuje žádná data (prázdný řetězec).Přidávání a odstraňování těchto hodnot lze zcela provádět pomocí příkazu route. Přímá konfigurace by neměla být nutná.

Parametry, které nelze konfigurovat

Následující parametry vytvářejí a interně používají součásti protokolu TCP/IP. Neměli by být nikdy upravovány pomocí programu Editor registru. Jsou uvedeny pouze pro informaci.


DhcpDefaultGateway
Klíč:
Název adaptéru
\Parameters\ Tcpip


Poznámka
: V systému Windows 2000 a vyšším se tato hodnota nachází v následujícím klíči:
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\
Kód ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_MULTI_SZ - Seznam adres IP v desítkové soustavě

Platný rozsah: Jakákoli sada platných adres IP

Výchozí hodnota: Žádná

Popis: Tento parametr obsahuje seznam výchozích bran pro směrování paketů, které nejsou určeny pro podsíť, ke které je počítač připojen a pro které neexistuje konkrétní cesta. Tento parametr určuje klient DHCP (je-li povolen) a může být přepsán hodnotou parametru DefaultGateway.
DhcpIPAddress
Klíč:
Název adaptéru
\Parameters\Tcpip


Poznámka
: V systému Windows 2000 a vyšším se tato hodnota nachází v následujícím klíči:
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\
Kód ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_SZ - Adresa IP v desítkové soustavě

Platný rozsah: Jakákoli platná adresa IP

Výchozí hodnota: Žádná

Popis: Tento parametr určuje adresu IP rozhraní poskytnutou serverem DHCP. Pokud parametr IPAddress obsahuje první hodnotu jinou než 0.0.0.0, potom taková hodnota přepíše tento parametr.
DhcpNameServer
Klíč: Tcpip\Parameters

Typ hodnoty: REG_SZ - Seznam adres IP v desítkové soustavě oddělený mezerami

Platný rozsah: Jakákoli sada platných adres IP

Výchozí hodnota: Žádná

Popis: Tento parametr určuje názvové servery služby DNS, které bude využívat rozhraní Windows Sockets pro překlad názvů. Vytváří je klient DHCP (je-li povolen). Pokud má parametr NameServer platnou hodnotu, bude jí tento parametr přepsán.
DhcpServer
Klíč:
Název adaptéru
\Parameters\Tcpip


Poznámka
: V systému Windows 2000 a vyšším se tato hodnota nachází v následujícím klíči:
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\
Kód ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_SZ - Adresa IP v desítkové soustavě

Platný rozsah: Jakákoli platná adresa IP

Výchozí hodnota: Žádná

Popis: Tento parametr určuje adresu IP serveru DHCP, který pronajal adresu IP uvedenou v parametru DhcpIPAddress.
DhcpSubnetMask
Klíč:
Název adaptéru
\Parameters\Tcpip


Poznámka
: V systému Windows 2000 a vyšším se tato hodnota nachází v následujícím klíči:
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\
Kód ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_SZ - Maska podsítě IP v desítkové soustavě

Platný rozsah: Jakákoli maska podsítě platná pro nakonfigurovanou adresu IP

Výchozí hodnota: Žádná

Popis: Tento parametr určuje masku podsítě od serveru DHCP pro adresu zadanou v parametru DhcpIPAddress.
IPInterfaceContext
Klíč:
Název adaptéru
\Parameters\Tcpip


Poznámka
: V systému Windows 2000 a vyšším se tato hodnota nachází v následujícím klíči:
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\
Kód ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_DWORD

Platný rozsah: 0 - 0xFFFFFFFF

Výchozí hodnota: Žádná

Popis: Tento parametr zapisuje ovladač protokolu TCP/IP pro službu klient DHCP.
Lease
Klíč:
Název adaptéru
\Parameters\Tcpip


Poznámka
: V systému Windows 2000 a vyšším se tato hodnota nachází v následujícím klíči:
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\
Kód ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_DWORD - Čas v sekundách

Platný rozsah: 1 - 0xFFFFFFFF

Výchozí hodnota: Žádná

Popis: Tento parametr používá služba klient DHCP k uložení času v sekundách, který určuje dobu platnosti pronájmu adresy IP.
LeaseObtainedTime
Klíč:
Název adaptéru
\Parameters\Tcpip


Poznámka
: V systému Windows 2000 a vyšším se tato hodnota nachází v následujícím klíči:
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\
Kód ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_DWORD - Absolutní čas v sekundách od půlnoci 1. ledna 1970

Platný rozsah: 1 - 0xFFFFFFFF

Výchozí hodnota: Žádná

Popis: Tento parametr používá klient DHCP k uložení času, který určuje, kdy byla adresa IP tomuto adaptéru pronajata.
LeaseTerminatesTime
Klíč:
Název adaptéru
\Parameters\Tcpip


Poznámka
: V systému Windows 2000 a vyšším se tato hodnota nachází v následujícím klíči:
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\
Kód ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_DWORD - Absolutní čas v sekundách od půlnoci 1. ledna 1970

Platný rozsah: 1 - 0xFFFFFFFF

Výchozí hodnota: Žádná

Popis: Tento parametr používá klient DHCP k uložení času, který určuje, kdy vyprší platnost pronájmu adresy IP tomuto adaptéru.
LLInterface
Klíč:
Název adaptéru
\Parameters\Tcpip


Poznámka
: V systému Windows 2000 a vyšším se tato hodnota nachází v následujícím klíči:
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\
Kód ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_SZ - Název zařízení v systému NT

Platný rozsah: Platný název zařízení v systému NT

Výchozí hodnota: Prázdný řetězec (prázdná hodnota)

Popis: Tento parametr je určen k nasměrování protokolu IP, aby vytvořil vazbu s jiným protokolem ve spojovací vrstvě namísto vestavěného modulu ARP. Hodnotou parametru je název zařízení systému Windows NT, se kterým by měl protokol IP vytvořit vazbu. Tento parametr se využívá například ve spojení se součástí vzdáleného připojení RAS.
T1
Klíč:
Název adaptéru
\Parameters\Tcpip


Poznámka
: V systému Windows 2000 a vyšším se tato hodnota nachází v následujícím klíči:
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\
Kód ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_DWORD - Absolutní čas v sekundách od půlnoci 1. ledna 1970

Platný rozsah: 1 - 0xFFFFFFFF

Výchozí hodnota: Žádná

Popis: Tento parametr používá klient DHCP k uložení času, který určuje, kdy se služba poprvé pokusí obnovit adresu IP adaptéru spojením se serverem, jenž adresu pronajal.
T2
Klíč:
Název adaptéru
\Parameters\Tcpip


Poznámka
: V systému Windows 2000 a vyšším se tato hodnota nachází v následujícím klíči:
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\
Kód ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_DWORD - Absolutní čas v sekundách od půlnoci 1. ledna 1970

Platný rozsah: 1 - 0xFFFFFFFF

Výchozí hodnota: Žádná

Popis: Tento parametr používá klient DHCP k uložení času, který určuje, kdy se služba pokusí obnovit pronájem adresy IP adaptéru pomocí všesměrového vysílání požadavku na obnovení. Čas T2 by měl být využit pouze v případě, pokud nebyl klient z nějakého důvodu schopen obnovit pronájem od původního serveru.

Protokol NBT

Všechny parametry NBT jsou hodnotami registru umístěnými v jednom nebo dvou různých podklíčích klíče
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services


Netbt\Parameters

Netbt\Adapters\
Název adaptéru,
kde
Název adaptéru
odkazuje na podklíč síťového adaptéru, se kterým má protokol NBT vazbu, například Lance01. Hodnoty v dalších klíčích se již týkají konkrétního adaptéru. Pokud je systém nakonfigurován ze serveru DHCP, projeví se změna v parametrech po zadání příkazu ipconfig /renew na příkazovém řádku. V opačném případě se změna parametrů projeví až po restartování systému.

Standardní parametry, které lze konfigurovat pomocí programu Editor registru

Následující parametry se instalují s výchozími hodnotami pomocí panelu Síť v okně Ovládací panely při instalaci součástí protokolu TCP/IP. Poté je lze upravovat pomocí programu Editor registru (Regedt32.exe).


BcastNameQueryCount
Klíč: Netbt\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Počet

Platný rozsah: 1 až 0xFFFF

Výchozí hodnota: 3

Popis: Tato hodnota určuje, kolikrát bude protokol NetBT provádět všesměrové vysílání daného názvu bez přijetí odpovědi.
BcastQueryTimeout
Klíč: Netbt\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Čas v milisekundách

Platný rozsah: 100 - 0xFFFFFFFF

Výchozí hodnota: 0x2ee ( 750 v desítkové soustavě)

Popis: Tato hodnota určuje časový interval mezi následným všesměrovým vysíláním dotazů na stejný název.
CacheTimeout
Klíč: Netbt\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Čas v milisekundách

Platný rozsah: 60000 - 0xFFFFFFFF

Výchozí hodnota: 0x927c0 ( 600 000 milisekund = 10 minut)

Popis: Tato hodnota určuje dobu, po kterou jsou názvy uloženy v mezipaměti ve vzdálené tabulce názvů.
NameServerPort
Klíč: Netbt\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Číslo portu protokolu UDP

Platný rozsah: 0 - 0xFFFF

Výchozí hodnota: 0x89

Popis: Tento parametr určuje číslo cílového portu, na který bude protokol NetBT odesílat pakety týkající se názvových služeb, jako jsou dotazy na názvy a registrace názvů v serveru WINS. Služba WINS společnosti Microsoft naslouchá na portu 0x89. Názvové servery protokolu NetBIOS jiných dodavatelů mohou naslouchat na jiných portech.
NameSrvQueryCount
Klíč: Netbt\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Počet

Platný rozsah: 0 - 0xFFFF

Výchozí hodnota: 3

Popis: Tato hodnota určuje, kolikrát odešle protokol NetBT dotaz serveru WINS na daný název bez přijetí odpovědi.
NameSrvQueryTimeout
Klíč: Netbt\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Čas v milisekundách

Platný rozsah: 100 - 0xFFFFFFFF

Výchozí hodnota: 1 500 (1,5 sekundy)

Popis: Tato hodnota určuje časové intervaly mezi odesláním dalšího dotazu na daný název službě WINS.
SessionKeepAlive
Klíč: Netbt\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Čas v milisekundách

Platný rozsah: 60 000 - 0xFFFFFFFF

Výchozí hodnota: 3 600 000 (1 hodina)

Popis: Tato hodnota určuje časový interval mezi přenosy Keep Alive v relaci. Hodnota 0xFFFFFFF přenosy Keep Alive zakáže.
Size/Small/Medium/Large
Klíč: Netbt\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD

Platný rozsah: 1, 2, 3 (Small, Medium, Large)

Výchozí hodnota: 1 (Small)

Popis: Tato hodnota určuje velikost tabulky názvů pro ukládání místních a vzdálených názvů. Obecně tato hodnota postačuje. Pokud plní systém roli názvového serveru proxy, nastaví se tato hodnota automaticky na Large a velikost tabulky názvů hash se tak zvětší. Tabulka obsahuje následující počty řádků: Large: 256 Medium: 128 Small: 16

Volitelné parametry, které lze konfigurovat z programu Editor registru

Tyto parametry se v registru běžně nevyskytují. Jejich vytvořením lze upravit výchozí chování ovladače protokolu NetBT.


BroadcastAddress
Klíč: Netbt\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Adresa IP zakódovaná ve čtyřech bajtech formátu little endian

Platný rozsah: 0 - 0xFFFFFFFF

Výchozí hodnota: Adresa všech sítí pro všesměrové vysílání jedniček.

Popis: Pomocí tohoto parametru lze přimět protokol NetBT, aby všechna všesměrová vysílání paketů prováděl na konkrétní adresu. Protokol NetBT používá standardně v každé síti všesměrové vysílání jedniček (například v síti 11.101.0.0 s maskou podsítě 255.255.0.0 by adresa pro všesměrové vysílání byla 11.101.255.255). Tento parametr by se měl využít například v případě, kdy síť používá všesměrové vysílání nul (nastavuje se pomocí parametru UseZeroBroadcast protokolu TCP/IP). V takovém případě by adresa pro všesměrové vysílání byla 11.101.0.0. Tento parametr by pak měl být nastaven na hodnotu 0x0b650000. Uvědomte si, že tento parametr je globální a bude se používat ve všech podsítích, se kterými má protokol NetBT vazbu.
EnableProxyRegCheck
Klíč: Netbt\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Logická hodnota

Platný rozsah: 0 nebo 1 (False nebo True)

Výchozí hodnota: 0 (False)

Popis: Pokud je tento parametr nastaven na hodnotu 1 (True), bude názvový server proxy při žádosti o registraci odesílat zápornou odpověď, pokud je název již zaregistrován službou WINS nebo je uložen v mezipaměti pro názvy místního serveru proxy s jinou adresou IP. Nebezpečí použití tohoto parametru je nemožnost změnit systému adresu IP, pokud je registrován službou WINS. Z tohoto důvodu je funkce standardně zakázaná.
InitialRefreshTimeout
Klíč: Netbt\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Čas v milisekundách

Platný rozsah: 960000 - 0xFFFFFFF

Výchozí hodnota: 960 000 (16 minut)

Popis: Tento parametr určuje počáteční časový limit obnovení používaný protokolem NBT při registraci názvů. Při první registraci názvů se protokol NBT snaží spojit se servery WINS v 1/8 tohoto intervalu. Pokud přijme odpověď o úspěšné registraci, bude tato odpověď obsahovat nový interval, který se uplatní.


Poznámka
: V systému Windows 2000 se název tohoto parametru liší:


InitialRefreshT.O.


Klíč: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters
LmhostsTimeout
Klíč: Netbt\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Čas v milisekundách

Platný rozsah: 1000 - 0xFFFFFFFF

Výchozí hodnota: 6 000 (6 sekund)

Popis: Tento parametr určuje časový limit pro dotazy na názvy v souboru Lmhosts a databázi DNS. Časovač má velmi mnoho možností nastavení, takže aktuální limit by mohl být i dvojnásobný.
MaxDgramBuffering
Klíč: Netbt\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Počet bajtů

Platný rozsah: 0 - 0xFFFFFFFF

Výchozí hodnota: 0x20000 (128 kb)

Popis: Tento parametr určuje maximální velikost paměti, kterou bude protokol NetBT dynamicky přidělovat všem nezpracovaným odeslaným datagramům. Po dosažení limitu se další odesílání vinou nedostatečných prostředků nezdaří.
NodeType
Klíč: Netbt\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Číslo

Platný rozsah: 1,2,4,8 (Uzel B, Uzel P, Uzel M, Uzel H)

Výchozí hodnota: 1 nebo 8 v závislosti na konfiguraci serveru WINS

Popis: Tento parametr určuje, které metody protokol NetBT použije k registraci a překladu názvů. Systém s uzlem B používá všesměrová vysílání. Systém s uzlem P používá překlad názvů s využitím názvového serveru (WINS). Systém s uzlem M provádí nejprve všesměrové vysílání a poté se dotáže názvového serveru. Systém s uzlem H se nejprve dotáže názvového serveru a poté začne provádět všesměrové vysílání. Pokud jsou povoleny překlady názvů pomocí souboru LMHOSTS a/nebo serveru DNS, použijí se po těchto metodách. Pokud je tento klíč použit, přepíše hodnotu klíče DhcpNodeType. Pokud není přítomen žádný z klíčů a v síti není nakonfigurován server WINS, bude systém uzlem B. Pokud je nakonfigurován alespoň jeden server WINS, bude se systém uzlem H.
RandomAdapter
Klíč: Netbt\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Logická hodnota

Platný rozsah: 0 nebo 1 (False nebo True)

Výchozí hodnota: 0 (False)

Popis: Tento parametr se týká pouze hostitelů s více adresami IP. Pokud je nastaven na hodnotu 1 (True), vybere protokol NetBT pro odpověď dotazu na název náhodně adresu IP ze všech rozhraní. Odpověď obvykle obsahuje adresu rozhraní, které ji přijalo. Tuto funkci lze využít u serveru, které má ve stejné síti dvě rozhraní, pro rozložení zátěže.
RefreshOpCode
Klíč: Netbt\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Číslo

Platný rozsah: 8, 9

Výchozí hodnota: 8

Popis: Tento parametr přiměje protokol NetBT, aby v paketech obnovení názvů používal speciální kód (opcode). Specifikace protokolu NetBT je v této oblasti nejednoznačná. Ačkoli hodnota 8 vypadá v implementaci společnosti Microsoft jako optimální, používají některé jiné implementace, například Ungermann-Bass, hodnotu 9. Aby dvě odlišné implementace spolupracovaly, musí používat stejný speciální kód (opcode).
SingleResponse
Klíč: Netbt\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Logická hodnota

Platný rozsah: 0 nebo 1 (False nebo True)

Výchozí hodnota: 0 (False)

Popis: Tento parametr se týká pouze hostitelů s více adresami IP. Pokud má hodnotu 1 (True), bude protokol NBT v odpovědích dotazů na názvy vracet pouze adresu IP jednoho z rozhraní. Standardně odpověď obsahuje adresy všech rozhraní, které mají vazbu s protokolem NBT.
WinsDownTimeout
Klíč: Netbt\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Čas v milisekundách

Platný rozsah: 1000 - 0xFFFFFFFF

Výchozí hodnota: 15 000 ( 15 sekund)

Popis: Tento parametr určuje dobu, po kterou bude protokol NBT čekat, než se znovu pokusí spojit se serverem WINS po předchozím neúspěšném pokusu. Tato funkce umožňuje počítačům, které jsou dočasně odpojené od sítě (například přenosné počítače), pokračovat ve spouštění bez čekání na vypršení časového limitu pro registraci názvů u každé služby WINS nebo se dotazovat jednotlivě.

Parametry, které lze konfigurovat v panelu Síť okna Ovládací panely

Následující parametry lze nastavit pomocí panelu Síť okna Ovládací panely. Jejich konfigurace přímo v registru by neměla být nutná.


EnableDns
Klíč: Netbt\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Logická hodnota

Platný rozsah: 0 nebo 1 (False nebo True)

Výchozí hodnota: 0 (False)

Popis: Pokud je hodnota parametru 1 (True), bude se protokol NBT dotazovat na názvy, které nebyly přeloženy službou WINS, všesměrovým vysíláním ani souborem LMHOSTS, služby DNS.
EnableLmhosts
Klíč: Netbt\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Logická hodnota

Platný rozsah: 0 nebo 1 (False nebo True)

Výchozí hodnota: 1 (True)

Popis: Pokud je hodnota parametru 1 (True), bude protokol NBT v případě, kdy nedošlo k překladu názvů službou WINS ani všesměrovým vysíláním, prohledávat soubor LMHOSTS (pokud existuje). Soubor Lmhosts standardně v adresáři (cesta k němu je zadaná v klíči Tcpip\Parameters\DatabasePath) není a žádná akce tedy neproběhne. Tato hodnota se do registru zapisuje pomocí dialogu Upřesnit nastavení TCP/IP v panelu Síť okna Ovládací panely.
EnableProxy
Klíč: Netbt\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Logická hodnota

Platný rozsah: 0 nebo 1 (False nebo True)

Výchozí hodnota: 0 (False)

Popis: Pokud je hodnota parametru 1 (True), bude systém pracovat jako názvový server proxy pro sítě, se kterými má protokol NBT vazbu. Názvový server proxy odpovídá na všesměrová vysílání dotazů na názvy, které rozpoznal prostřednictvím serveru WINS. Názvový server proxy umožňuje připojit síť s uzly B k serverům v jiných podsítích, které jsou registrovány službou WINS.
NameServer
Klíč: Netbt\Adapters\
Název adaptéru


Poznámka
: V systému Windows 2000 se tato hodnota vyskytuje v následujícím klíči:
Klíč: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_
Kód ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_SZ - Adresa IP v desítkové soustavě (například 11.101.1.200)

Platný rozsah: Jakákoli platná adresa IP

Výchozí hodnota: prázdná ( bez adresy )

Popis: Tento parametr určuje adresu IP primárního serveru WINS. Pokud má tento parametr platnou hodnotu, přepíše parametr protokolu DHCP stejného názvu.
NameServerBackup
Klíč: Netbt\Adapters\
Název adaptéru


Poznámka
: V systému Windows 2000 se tato hodnota vyskytuje v následujícím klíči:
Klíč: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_
Kód ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_SZ - Adresa IP v desítkové soustavě (například 11.101.1.200)

Platný rozsah: Jakákoli platná adresa IP.

Výchozí hodnota: prázdná ( bez adresy )

Popis: Tento parametr určuje adresu IP záložního serveru WINS. Pokud má tento parametr platnou hodnotu, přepíše parametr protokolu DHCP stejného názvu.
ScopeId
Klíč: Netbt\Parameters

Typ hodnoty: REG_SZ - Řetězec znaků

Platný rozsah: Jakýkoli platný název domény DNS sestávající ze dvou částí oddělených tečkou nebo znak "*".

Výchozí hodnota: Žádná

Popis: Tento parametr určuje obor názvů rozhraní NetBIOS pro daný uzel. Tato hodnota nesmí začínat tečkou. Pokud má tento parametr platnou hodnotu, přepíše parametr protokolu DHCP se stejným názvem. Prázdná hodnota (prázdný řetězec) bude ignorována. Nastavení hodnoty parametru na "*" určuje prázdný obor a přepíše parametr protokolu DHCP.

Parametry, které nelze konfigurovat

Následující parametry jsou vytvářené a interně využívané součástmi protokolu NetBT. Neměly by být nikdy upravovány pomocí programu Editor registru. Jsou uvedeny pouze pro informaci.


DhcpNameServer
Klíč: Netbt\Adapters\
Název adaptéru


Poznámka
: V systému Windows 2000 se tato hodnota vyskytuje v následujícím klíči:
Klíč: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_
Kód ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_SZ - Adresa IP v desítkové soustavě (například 11.101.1.200)

Platný rozsah: Jakákoli platná adresa IP

Výchozí hodnota: Žádná

Popis: Tento parametr určuje adresu IP primárního serveru WINS. Zapisuje jej klient DHCP, pokud je povolen. Platná hodnota parametru NameServer jej přepíše.
DhcpNameServerBackup
Klíč: Netbt\Adapters\
Název adaptéru


Poznámka
: V systému Windows 2000 se tato hodnota vyskytuje v následujícím klíči:
Klíč: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_
Kód ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_SZ - Adresa IP v desítkové soustavě (například 11.101.1.200)

Platný rozsah: Jakákoli platná adresa IP

Výchozí hodnota: Žádná

Popis: Tento parametr určuje adresu IP záložního serveru WINS. Zapisuje jej klient DHCP, pokud je povolen. Platná hodnota parametru BackupNameServer jej přepíše.
DhcpNodeType
Klíč: Netbt\Parameters

Typ hodnoty: REG_DWORD - Číslo

Platný rozsah: 1 - 8

Výchozí hodnota: 1

Popis: Tento parametr určuje typ uzlu protokolu NBT. Zapisuje jej klient DHCP, pokud je povolen. Platná hodnota parametru NodeType jej přepíše. Úplný popis naleznete u položky NodeType.
DhcpScopeId
Klíč: Netbt\Parameters

Typ hodnoty: REG_SZ - Řetězec znaků

Platný rozsah: Řetězec s názvem odděleným tečkou, například "microsoft.com"

Výchozí hodnota: Žádná

Popis: Tento parametr určuje obor názvů rozhraní NetBIOS pro daný uzel. Zapisuje jej klient DHCP, pokud je povolen. Tato hodnota nesmí začínat tečkou. Další informace naleznete u položky ScopeId.
NbProvider
Klíč: Netbt\Parameters

Typ hodnoty: REG_SZ - Řetězec znaků

Platný rozsah: _tcp

Výchozí hodnota: _tcp

Popis: Tento parametr využívá interně součást RPC. Výchozí hodnota by se neměla měnit.
TransportBindName
Klíč: Netbt\Parameters

Typ hodnoty: REG_SZ - Řetězec znaků

Platný rozsah: Není k dispozici

Výchozí hodnota: \Device\

Popis: Tento parametr se používá interně během vývoje produktu. Výchozí hodnota by se neměla měnit.
Vlastnosti

ID článku: 120642 - Poslední kontrola: 26. 10. 2007 - Revize: 1

Váš názor