Jak extrahovat původní komprimované soubory systému Windows

Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti pro už nepodporovaný obsah KB

Tento článek byl napsán pro produkty, ke kterým již Microsoft nadále nenabízí podporu. Článek je tedy poskytován „tak, jak je“ a nebude už nadále aktualizován.

Souhrn

Tento článek popisuje postupy pro extrahování komprimovaných souborů. Produkty společnosti Microsoft jsou komprimovány v instalačních souborech CAB, které je nutné před použitím nejprve extrahovat. Nový extrahovaný soubor můžete použít například pro nahrazení poškozeného, případně doplnění chybějícího souboru. Tento článek ukazuje několik metod, které vám pomohou tyto operace uskutečnit. Systémy Windows 95 a Windows 98 se dodávají na disku CD-ROM a na disketách, a v obou případech obsahují instalační soubory CAB. Systém Windows Millenium Edition (ME) se dodává na disku CD-ROM, který obsahuje instalační soubory CAB a současně je instaluje do adresáře C:\Windows\Options\Install. Aplikace Internet Explorer 4.0 a vyšší se dodává na disku CD-ROM nebo ji lze stáhnout ze sítě WWW a také obsahuje instalační soubory CAB. Ty v sobě obsahují současně aktuální soubory systému Windows a aplikace Internet Explorer. K dekomprimaci souborů systému Windows nebo aplikace Internet Explorer z originálního média lze použít nástroj Extract nebo nové nástroje Kontrola systémových souborů a pomocník pro příkaz Extract zadávaný z příkazového řádku v systému Windows 98. Tento článek popisuje, jak lze extrahovat jednotlivé soubory z instalačních souborů CAB, a obsahuje následující části:
 • Umístění instalačních souborů CAB
 • Extrahování souborů systému Windows z neznámého instalačního souboru CAB
 • Vyhledání souborů systému Windows
 • Extrahování souborů systému Windows ze známého instalačního souboru CAB
 • Výpis obsahu instalačního souboru CAB
 • Kopírování instalačních souborů CAB na pevný disk počítače
 • Další možné parametry
Následující oddíly se vztahují pouze k systému Windows 98 a Windows ME:
 • Nástroj Kontrola systémových souborů (pouze pro systém Windows 98)
 • Použití spouštěcí diskety systému Windows 98 a Windows ME pro získání přístupu k jednotce CD-ROM a extrahování souborů
 • Extrahování souborů pomocí nástroje Ext.exe
 • Jak extrahovat a nahradit chráněný soubor systému Windows ME
Následující oddíly se vztahují pouze k aplikaci Internet Explorer 4.x a 5:
 • Extrahování jednotlivých souborů aplikace Internet Explorer 4.x nebo 5


  Poznámka
  : Aplikace Internet Explorer 4.0 a vyšší a systém Windows 98 používají pro komprimaci do instalačních souborů CAB nový komprimační algoritmus. K extrahování souborů z instalačních souborů CAB aplikace Internet Explorer.x nebo 5 nebo systému Windows 98 tedy nelze použít nástroj Extract.exe, který je součástí systému Windows 95. V tomto případě je nutné použít nástroj Extract.exe, který je součástí aplikace Internet Explorer 4.x nebo 5 nebo systému Windows 98 nebo Windows ME. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base.
  171241 Z instalačních souborů CAB nelze ručně extrahovat soubory

Další informace

Pokud používáte systém Windows 95, je před použitím nutné nejprve nástroj Extract.exe zkopírovat z diskety č. 1 do kořenové složky jednotky C:. Tento krok můžete vynechat v případě, že používáte systém Windows 98 a máte již vytvořenu spouštěcí disketu systému Windows 98. Postup pro vytvoření spouštěcí diskety systému Windows 98 najdete v oddílu "Použití spouštěcí diskety systému Windows 98 a Windows ME pro získání přístupu k jednotce CD-ROM a extrahování souborů" v tomto článku. Zkopírování nástroje Extract.exe z diskety č. 1 do kořenové složky jednotky C: provedete následujícím příkazem z příkazového řádku systému MS-DOS:

copy <sdrive>:\extract.exe <hdrive>:\

kde <sdrive> je označení jednotky s diskem CD-ROM nebo diskety systému Windows 95 a <hdrive> je písmeno pevného disku počítače.


Například:

copy a:\extract.exe c:\

Nástroj Extract lze spustit pouze z příkazového řádku (nemá žádné grafické uživatelské rozhraní). Protože systém Windows neumožňuje odstranit nebo přepsat soubor, který právě používá jiná aplikace, budete muset počítač před použitím nástroje Extract restartovat do režimu Jen systém MS-DOS. Pokud se při pokusu o smazání souboru před použitím nástroje Extract nebo při pokusu přepsat existující soubor pomocí nástroje Extract objeví chybová zpráva "Přístup byl odepřen", použijte následující kroky k restartování počítače do režimu Jen systém MS-DOS a poté použijte nástroj Extract:

 1. Klepněte na tlačítko Start a poté na příkaz Vypnout.
 2. Klepněte na tlačítko Restartovat nebo Restartovat počítač a poté klepněte na tlačítko OK nebo Ano.
 3. Pokud používáte systém Windows 95, v okamžiku, kdy se zobrazí zpráva "Start systému Windows 95", stiskněte klávesu F8 a poté zvolte režim Jen systém MS-DOS. Pokud používáte systém Windows 98, stiskněte a držte při restartování počítače stisknutou klávesu CTRL, dokud se nezobrazí spouštěcí nabídka systému Windows 98. Poté zvolte režim Jen systém MS-DOS.

Poznámka
: Pokud extrahujete soubory z disku CD-ROM, přesvědčte se, zda máte v příkazovém řádku zobrazenu cestu k disku CD-ROM. Zkuste například po každém příkazu napsat následující příkaz a stisknout klávesu ENTER:


cd <drive:>

dir


kde <drive> je písmeno jednotky CD-ROM.


Pokud se objeví chybová zpráva "Neplatné určení jednotky", je možné, že jednotka CD-ROM není v reálném režimu podporována. Další informace o podpoře jednotek CD-ROM v reálném režimu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
135174 Jednotka CD-ROM není přístupná v režimu MS-DOS nebo z příkazového řádku

Umístění instalačních souborů CAB

Z pevného disku:


V systému Windows ME jsou instalační soubory CAB na pevném disku počítače. Systém Windows ME kopíruje instalační soubory CAB během instalace do složky C:\Windows\Options\Install.


Z jednotky CD-ROM:


Pokud extrahujete soubory systému Windows z disku CD-ROM, najdete veškeré instalační soubory CAB ve složce Win95 nebo Win98. Chcete-li například extrahovat soubory systému Windows 95 z instalačního souboru Win95_02.cab a písmeno jednotky CD-ROM je D, použijte pro příkaz EXTRACT následující parametr:
d:\win95\win95_02.cab
Pokud extrahujete soubory aplikace Internet Explorer 4 nebo vyšší, naleznete instalační soubory CAB na disku CD-ROM (jejich umístění je různé) nebo ve složce "Internet Explorer 4.01 SP2 Setup" (aplikace Internet Explorer 4.01 SP2) nebo ve složce "Windows Update Setup Files" (aplikace Internet Explorer 5) na pevném disku počítače. Některé instalační soubory CAB nemusí být na pevném disku počítače k dispozici - to záleží na způsobu stažení aplikace a provedení instalace.


Z disket:


Pokud extrahujete soubory systému Windows 95 z disket, pomůže vám následující tabulka zjistit, která disketa obsahuje příslušný instalační soubor CAB:


Instalační soubor CAB Disketa
--------------------------------------
Mini.cab Disketa č. 1
Precopy1.cab Disketa č. 1
Precopy2.cab Disketa č. 2
Win95_nn.cab Disketa č. nn

Chcete-li například extrahovat soubor, který je součástí instalačního souboru Win95_10.cab na disketě v jednotce A:, vložte disketu č. 10 do jednotky A: a použijte příkaz EXTRACT s následujícím parametrem:

a:\win95_10.cab

Extrahování souborů systému Windows z neznámého instalačního souboru CAB

Extrahování jednoho souboru:


Pokud nevíte, ve kterém instalačním souboru CAB je obsažen soubor, který chcete extrahovat, použijte k prohledání všech instalačních souborů CAB a k následnému extrahování tento příkaz:

extract /a <souborcab> <nazevsouboru> /l <cilovaslozka>

Například k extrahování souboru Unidrv.dll z diskety v jednotce A: do složky Windows\System v jednotce C: použijte následující příkaz:

extract /a a:\win95_02.cab unidrv.dll /l c:\windows\system

Příkaz Extract s parametrem /a prohledá všechny instalační soubory CAB, jako první právě soubor zadaný v příkazovém řádku (v uvedeném případě Win95_02.cab). Vložte disketu obsahující zmíněný instalační soubor CAB do příslušné jednotky. Dále budete požádáni o vložení dalších disket. Extrahujete-li soubory z disku CD-ROM, je nutné změnit parametr <souborcab> tak, aby odpovídal skutečnému umístění instalačních souborů CAB.


Poznámka: V systému Windows 98 by měl být v příkazovém řádku s parametrem /a použit soubor Base4.cab


Nenajde-li nástroj Extract zadaný soubor systému Windows 95 v žádném instalačním souboru CAB, může být soubor ještě součástí instalačních souborů Mini.cab, Precopy1.cab nebo Precopy2.cab. K prohledání těchto souborů použijte následující dva příkazy zadané z příkazového řádku.

 • extract /a a:\precopy1.cab <nazevsouboru> /l <cilovaslozka>
 • extract a:\mini.cab <nazevsouboru> /l <cilovaslozka>
Poznámka: První příkaz prohledává soubory Precopy1.cab a Precopy2.cab. Druhý příkaz prohledává soubor Mini.cab. Extrahujete-li soubory z disku CD-ROM, je nutné v příkazech změnit příslušný parametr <souborcab>.


Extrahování několika souborů najednou


Chcete-li extrahovat několik souborů najednou, použijte stejné příkazy jako jsou výše uvedené, ale namísto parametru <nazevsouboru> zadejte zástupný znak *. Chcete-li například extrahovat všechny soubory systému Windows 95 s příponou TXT z diskety v jednotce A: do složky Windows v jednotce C:, použijte následující příkaz:

extract /a a:\win95_02.cab *.txt /l c:\windows

Extrahujete-li soubory z disku CD-ROM, je nutné v příkazu změnit příslušný parametr <souborcab>.

Vyhledání souborů systému Windows

Vyhledání jednoho souboru:


Příkaz Extract lze použít i k vyhledání instalačního souboru CAB, který v sobě obsahuje konkrétní soubor systému Windows. Při použití této syntaxe nástroj Extract pouze prohledá instalační soubory CAB, ale neprovede extrakci souboru.

extract /a /d <souborcab> <nazevsouboru>

Například pro vyhledání souboru Unidrv.dll, které začne prohledáváním souboru Win95_02.cab na disketách v jednotce A: použijte tento příkaz:

extract /a /d a:\win95_02.cab unidrv.dll

Vyhledání několika souborů najednou:


Pokud chcete vyhledat několik souborů najednou, použijte stejný příkaz jako je výše uvedený, ale namísto parametru <nazevsouboru> zadejte zástupný znak *. Chcete-li například najít všechny soubory systému Windows 95 s příponou TXT na disketách v jednotce A:, použijte následující příkaz:

extract /a /d a:\win95_02.cab *.txt

Extrahování souborů systému Windows ze známého instalačního souboru CAB

Extrahování jednoho souboru:


Pokud víte, ve kterém instalačním souboru CAB je obsažen soubor, který chcete extrahovat, použijte k jeho extrakci následující příkaz:

extract <souborcab> <nazevsouboru> /l <cilovaslozka>

Například k extrakci souboru Unidrv.dll z instalačního souboru Win95_10.cab na disketě v jednotce A: do složky Windows\System v jednotce C: použijte tento příkaz:

extract a:\win95_10.cab unidrv.dll /l c:\windows\system

Extrahování několika souborů najednou:


Pokud chcete z instalačního souboru CAB extrahovat několik souborů najednou, použijte stejný příkaz jako je výše uvedený, ale namísto parametru <nazevsouboru> zadejte zástupný znak *. Chcete-li například extrahovat všechny soubory systému Windows 95 s příponou TXT ze souboru Win95_06.cab na disketě v jednotce A: do složky Windows\System v jednotce C:, použijte následující příkaz:

extract a:\win95_06.cab *.txt /l c:\windows\system

Výpis obsahu instalačního souboru CAB

Nástroj Extract lze použít i pro výpis obsahu instalačních souborů CAB, aniž by se extrahoval jediný soubor. Pokud chcete vypsat obsah instalačního souboru CAB, použijte následující příkaz:

extract /d <souborcab>

Pokud chcete vypsat obsah všech instalačních souborů CAB začínající zadaným souborem, použijte následující syntaxi:

extract /a /d <souborcab>

Pokud chcete například zobrazit obsah všech instalačních souborů CAB systému Windows 95 na disketách v jednotce A:, začínajících souborem Win95_02.cab, použijte následující příkaz:

extract /a /d a:\win95_02.cab

Poznámka: Příkaz Extract s parametrem /a vypíše seznam všech instalačních souborů CAB, jako první právě obsah souboru zadaného v příkazovém řádku.

Kopírování instalačních souborů CAB na pevný disk

Přestože nelze kopírovat originální diskety systému Windows 95 pomocí nástrojů v systému Windows 95 obsažených, můžete pro kopírování instalačních souborů CAB z disku CD-ROM nebo z disket na pevný disk počítače použít nástroj Extract. Pro kopírování použijte následující příkaz:

extract /c <souborcab> <cilovaslozka>

Soubor Win95_02.cab například zkopírujete z diskety v jednotce A: do složky Windows jednotky C: pomocí příkazu:

extract /c a:\win95_02.cab c:\windows

Poznámka: Parametry /a a /c nelze použít současně. Všechny instalační soubory CAB tedy nelze kopírovat pomocí jediného příkazu.

Další možné parametry

 • Parametr /y způsobí, že nástroj Extract nezobrazí dotaz, zda se má přepsat existující soubor. Pokud použijete tento parametr při extrahování souboru, bude soubor se stejným názvem v cílové složce automaticky přepsán.


  Například k extrakci souboru Unidrv.dll z instalačního souboru Win95_02.cab na disketě v jednotce A: do složky Windows\System v jednotce C: s automatickým přepsáním již existujícího souboru Unidrv.dll použijte tento příkaz:
  extract /y /a a:\win95_02.cab unidrv.dll /l c:\windows\system
 • Pokud chcete extrahovat nebo najít několik souborů najednou, můžete použít parametr /e místo zástupného znaku "*.*" Pokud chcete například extrahovat všechny soubory ze souboru Win95_06.cab, který se nachází na disketě v jednotce A: do složky Windows v jednotce C:, použijte některý z následujících příkazů:


  1. extract /e a:\win95_06.cab /l c:\windows
  2. extract a:\win95_06.cab *.* /l c:\windows
Pokud chcete získat seznam všech parametrů nástroje Extract zadávaných na příkazovém řádku, zadejte na příkazovém řádku příkaz "extract" (bez uvozovek).

Nástroj Kontrola systémových souborů

Systém Windows 98 obsahuje nástroj Kontrola systémových souborů. Tento nástroj můžete použít pro ověření integrity systémových souborů, pro jejich obnovení v případě, že jsou poškozeny, a také pro extrahování komprimovaných souborů z disku CD-ROM se systémem Windows 98. Poznámka: Pokud chcete použít nástroj Kontrola systémových souborů k extrakci komprimovaných souborů ze systému Windows 98, postupujte podle následujících pokynů:

 1. Klepněte na tlačítko Start, poté klepněte na položku Programy, dále klepněte na položku Příslušenství, dále klepněte na položku Systémové nástroje a poté klepněte na položku Systémové informace.
 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Kontrola systémových souborů.
 3. Klepněte na příkaz "Z instalační diskety extrahovat jeden soubor", do pole "Soubor, který chcete extrahovat" napište jméno souboru, který chcete extrahovat, a poté klepněte na tlačítko Spustit.
 4. V poli Obnovit z zadejte cestu ke složce Win98 na disku CD-ROM systému Windows 98, do pole Uložit soubor do zadejte cílovou složku a klepněte na tlačítko OK.
 5. Klepněte na tlačítko OK, poté znovu klepněte na tlačítko OK a jste-li vyzváni k restartování počítače, klepněte na tlačítko Ano.
Poznámka: Pokud v poli Obnovit z nezadáte zdrojový instalační soubor CAB, hledá nástroj Kontrola systémových souborů soubor nejprve přímo v zadané složce (mimo instalační soubor CAB). Teprve poté prohledá všechny instalační soubory CAB v zadané složce v abecedním pořadí podle názvů souborů kompatibilních se systémem MS-DOS. Poté nástroj Kontrola systémových souborů extrahuje první nalezený výskyt zadaného souboru. Pokud chcete zjistit pořadí, v jakém budou instalační soubory CAB prohledávány, zadejte z příkazového řádku v zadané složce příkaz "dir" (bez uvozovek).

Použití spouštěcí diskety systému Windows 98 a Windows ME pro získání přístupu k jednotce CD-ROM a extrahování souborů

Během instalace systému Windows 98 nebo Windows ME jste vyzváni k vytvoření Spouštěcí diskety systému Windows 98 nebo Windows ME. Jednou z vlastností spouštěcí diskety systému Windows 98 nebo Windows ME je podpora jednotek CD-ROM. Tuto vlastnost můžete využít v situaci, kdy potřebujete extrahovat soubor z disku CD-ROM systému Windows 98, ale nemůžete pro to použít nástroj Kontrola systémových souborů (například v situaci, kdy se nepodařilo řádně spustit počítač).


Poznámka: Spouštěcí disketa systému Windows 98 podporuje velké množství jednotek CD-ROM na sběrnici IDE a SCSI, ale může se stát, že podpora pro konkrétní jednotku CD-ROM bude chybět.


Pro postupy popsané v následujících oddílech je nutné mít k dispozici spouštěcí disketu systému Windows 98. Spouštěcí disketu lze vytvořit v jakémkoli počítači se systémem Windows 98, ke kterému máte přístup. Pokud chcete vytvořit spouštěcí disketu systému Windows 98, postupujte podle následujících pokynů:

 1. Klepněte na tlačítko Start, poté klepněte na položku Nastavení, dále klepněte na položku Ovládací panely a poté poklepejte na položku Přidat nebo odebrat programy.
 2. Klepněte na kartu Spouštěcí disketa, poté klepněte na tlačítko Vytvořit disketu a dále postupujte podle pokynů na obrazovce.
Jak spustit počítač s podporou jednotky CD-ROM a poté extrahovat soubory:


Ke spuštění počítače s podporou jednotky CD-ROM a následnému extrahování souborů postupujte podle následujících pokynů:

 1. Do jednotky A: vložte spouštěcí disketu systému Windows 98 nebo Windows ME a restartujte počítač.
 2. Ve spouštěcí nabídce systému Microsoft Windows 98 nebo Windows ME vyberte možnost Spustit počítač s podporou jednotky CD-ROM.
 3. Do jednotky CD-ROM vložte disk CD-ROM se systémem Windows 98 nebo Windows ME. Poznámka: Systém Windows ME kopíruje ve výchozím nastavení instalační soubory CAB do složky \Windows\Options\Install. Pokud jsou tyto soubory v počítači, nepotřebujete v tomto kroku disk CD-ROM se systémem Windows ME a můžete extrahovat potřebné soubory ze složky \Windows\Options\Install.
 4. K extrahování souborů z příkazového řádku můžete použít dříve uvedené informace v tomto článku nebo můžete použít pomocníka pro příkaz Extract spouštěný z příkazového řádku. Nejprve spusťte v příkazovém řádku pomocníka nástroje Extract příkazem "ext" (bez uvozovek) a dále postupujte podle pokynů na obrazovce.

Extrahování souborů pomocí nástroje Ext.exe

Nástroj Ext.exe vytváří nástroji Extract.exe příkazový řádek. Nástroj je přítomen na spouštěcí disketě systému Windows 98 nebo Windows ME.


K extrahování souboru z instalačního souboru CAB spusťte nástroj Ext.exe, který je přítomen na spouštěcí disketě systému Windows 98 nebo Windows ME, a dále postupujte podle pokynů na obrazovce.

Jak extrahovat chráněné soubory v systému Windows ME

Protože systém Windows ME obsahuje novou vlastnost - ochranu systémových souborů, proces extrahování souborů se poněkud liší. Další informace o extrahování chráněných souborů systému Windows ME naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

265371 Jak extrahovat a nahradit chráněný soubor v systému Windows ME

Extrahování jednotlivých souborů aplikace Internet Explorer 4.0 nebo 4.01

Soubory aplikace Internet Explorer 4.0 a 4.01 jsou uloženy v instalačních souborech CAB. Jednotlivé soubory pro systém Windows 95 jsou uloženy v souborech Ie4_1.cab až Ie4_5.cab, pro systém Windows NT v souborech Ie4nt_1.cab až Ie4nt_5.cab. Soubory Ie4_1.cab až Ie4_5.cab (a Ie4nt_1.cab až Ie4nt_5.cab) jsou obsaženy v souborech Ie4_s1.cab až Ie4_s5.cab (a Ie4nt_s1.cab až Ie4nt_s5.cab). Pokud chcete extrahovat jednotlivé soubory, musíte nejprve extrahovat soubor Ie4_<n>.cab (nebo Ie4nt_<n>.cab). Pokud chcete extrahovat tento soubor, zadejte z příkazového řádku následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

extract ie4_s<n>.cab /e

kde <n> je číslo instalačního souboru CAB, který chcete extrahovat.


Pokud chcete extrahovat jednotlivé soubory aplikace Internet Explorer 4.0 nebo 4.01, postupujte podle dříve uvedených postupů týkajících se systému Windows 95 v tomto článku a použijte soubory Ie4_<n>.cab.


Vlastnosti

ID článku: 129605 - Poslední kontrola: 31. 10. 2007 - Revize: 1

Váš názor