LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT

Platí pro: Windows 8.1Windows 7

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS


Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací v závislosti na tom, kde bydlíte) a vámi. Tyto podmínky si prosím přečtěte. Vztahují se na výše uvedený software včetně případných médií, na kterých jste jej dostali. Tyto podmínky se dále vztahují na všechny

  • následné verze softwaru (včetně veškerých aktualizací nebo dodatků),
  • aktualizace,
  • doplňky,
  • internetové služby a
  • služby podpory

společnosti Microsoft pro tento software, pokud s těmito položkami nejsou dodávány jiné podmínky. Pokud ano, budou platit tyto jiné podmínky.

Použitím softwaru přijímáte tyto podmínky. Pokud je nepřijímáte, software nepoužívejte.

Jak je popsáno dále, instalací nebo použitím tohoto softwaru vyjadřujete rovněž souhlas s přenosem určitých standardních informací o počítači v průběhu ověření, s automatickým stahováním a instalací určitých aktualizací a s internetovými službami.

Pokud tyto licenční podmínky dodržíte, máte následující práva.

1. PRÁVA K UŽÍVÁNÍ A INSTALACI.

  • Domácí použití. Pokud jste domácím uživatelem, smíte nainstalovat a užívat libovolný počet kopií softwaru na svých osobních zařízeních určených k užívání osobami, které pobývají ve vaší domácnosti.
  • Malá firma. Jestliže provozujete malou firmu, smíte software instalovat a užívat v maximálně deseti (10) zařízeních ve své firmě.
  • Omezení. Software nesmí být užíván v zařízeních, která jsou vlastnictvím státních a akademických institucí.
  • Oddělení komponent. Komponenty tohoto softwaru jsou licencovány jako jeden celek. Komponenty nesmíte oddělit a instalovat je v jiných zařízeních.
  • Zahrnuté programy společnosti Microsoft. Tento software může obsahovat jiné programy společnosti Microsoft. Na užívání těchto programů se vztahují licenční podmínky, které jsou s nimi dodávány. 

2. INTERNETOVÉ SLUŽBY. Společnost Microsoft poskytuje se softwarem internetové služby. Tyto služby může kdykoli změnit nebo zrušit.

  • Souhlas pro internetové služby. Softwarové funkce popsané níže a v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro Microsoft Security Essentials se připojují k počítačovým systémům společnosti Microsoft nebo poskytovatele služby přes internet. V některých případech nebudete na toto připojení výslovně upozorněni. V některých případech tyto funkce můžete vypnout nebo je nepoužívat. Další informace o těchto funkcích naleznete na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. Použitím těchto funkcí vyjadřujete souhlas s přenosem těchto informací. Společnost Microsoft tyto informace nepoužívá k tomu, aby vás identifikovala nebo kontaktovala.

   1. Informace o počítači. Následující funkce používají internetové protokoly, které příslušným systémům zasílají informace o počítači, například internetovou adresu, typ operačního systému, prohlížeč, název a verzi softwaru, který používáte, a kód jazyka zařízení, v němž je software nainstalován. Společnost Microsoft tyto informace používá ke zpřístupnění internetových služeb.
   • Aktualizace. Ve výchozím nastavení bude software automaticky stahovat aktualizace definic. Další informace naleznete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Odebrání škodlivého softwaru. Software provede kontrolu určitého vysoce závažného škodlivého softwaru („malware“) uloženého ve vašem zařízení a odebere jej, a to během naplánované kontroly a jen v případě, že tuto akci vyberete. Software po dokončení kontroly, zda zařízení neobsahuje malware, odešle společnosti Microsoft zprávu o nalezeném malwaru nebo o chybách, k nimž došlo při kontrole malwaru prováděné softwarem, konkrétní informace ohledně zjišťování a další informace o vašem zařízení, které napomáhají při zlepšování tohoto produktu a dalších produktů a služeb společnosti Microsoft. Ve zprávě nejsou zahrnuty žádné informace, které by vás mohly identifikovat.
   • Potenciálně nežádoucí software. Software vyhledá ve vašem počítači malware s nízkou až střední závažností, a to zejména spyware a jiný potenciálně nežádoucí software („potenciálně nežádoucí software“). Software odebere nebo zablokuje potenciálně nežádoucí software s nízkou až střední závažností pouze v případě vašeho souhlasu. Odebrání nebo zablokování tohoto potenciálně nežádoucího softwaru může způsobit nefunkčnost jiného softwaru v počítači a porušení licence pro použití tohoto jiného softwaru ve vašem počítači, pokud takový software nainstaloval do vašeho počítače tento potenciálně nežádoucí software jako podmínku užívání tohoto softwaru. Před autorizací odebrání tohoto potenciálně nežádoucího softwaru si přečtěte licenční podmínky tohoto jiného softwaru. Při použití tohoto softwaru se může stát, že dojde k odebrání nebo zablokování softwaru, který není potenciálně nežádoucím softwarem.
   • Účast ve službě MAPS (Microsoft Active Protection Service). Komunita MAPS (Microsoft Active Protection Service) zaměřená na ochranu proti malwaru je dobrovolná celosvětová komunita zahrnující uživatele programu Security Essentials. Po úvodní instalaci budou uživatelé standardně přihlášeni k účasti v komunitě MAPS formou základního členství. Služba MAPS se základním členstvím může, je-li software zapnutý, hlásit informace o malwaru a dalších formách potenciálně nežádoucího softwaru společnosti Microsoft. Pokud zpráva MAPS obsahuje podrobnosti o malwaru nebo potenciálně nežádoucím softwaru, který tento software může odebrat, stáhne služba MAPS nejnovější signaturu, která se na něj vztahuje. Služba MAPS může najít také „falešně pozitivní“ výsledky (kdy se ukáže, že položka původně identifikovaná jako malware jím není) a opravit je. V některých případech mohou být společnosti Microsoft nezáměrně odeslány osobní údaje. Společnost Microsoft však tyto informace nepoužije k vaší identifikaci ani k vašemu kontaktování. Další informace o službě MAPS a informacích, které tato služba přenáší společnosti Microsoft, naleznete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Zprávy o chybách. Tento software automaticky odesílá společnosti Microsoft zprávy o chybách, které popisují softwarové komponenty, u nichž došlo k chybám. Nebudou odeslány žádné soubory ani výpisy stavu paměti, pokud možnost jejich odeslání nezvolíte. Další informace o zprávách o chybách naleznete na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Windows Update; Microsoft Update. Software zapne automatické aktualizace ze služeb Windows Update a Microsoft Update. Za účelem správného fungování služby Windows Update a Microsoft Update v softwaru budou příležitostně zapotřebí aktualizace a stažení souborů do služby Windows Update anebo Microsoft Update. Stažení a instalace proběhne, aniž byste na to byli dále upozorňováni.

    2. Použití informací.
    Informace o počítači, zprávy o chybách, informace programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů a zprávy o nalezeném malwaru můžeme použít ke zlepšení našeho softwaru a služeb. Můžeme je také sdílet s ostatními, například s dodavateli hardwaru a softwaru. Ti mohou informace použít ke zlepšení kompatibility svých produktů se softwarem společnosti Microsoft.


3. ROZSAH LICENCE. Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Tato smlouva vám dává jen určitá práva k užívání tohoto softwaru. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo bez ohledu na tato omezení neposkytuje více práv, smíte software užívat pouze způsobem výslovně povoleným v této smlouvě. Současně musíte dodržovat veškerá technická omezení v softwaru, která umožňují jeho užívání pouze určitými způsoby. Nesmíte:

  • obcházet žádná technická omezení softwaru,
  • provádět zpětnou analýzu softwaru, jeho dekompilaci ani převod ze strojového kódu s výjimkou a v rozsahu takových aktivit, které jsou výslovně povoleny rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,
  • vytvářet více kopií softwaru, než je určeno v této smlouvě nebo povoleno rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,
  • zveřejnit software, aby jej ostatní mohli kopírovat,
  • pronajímat software, půjčovat jej nebo poskytovat na leasing,
  • převést software nebo tuto smlouvu na třetí stranu nebo
  • užívat software pro komerční hostitelské služby.

4. ZÁLOŽNÍ KOPIE. Smíte zhotovit jednu záložní kopii softwaru. Smíte ji použít pouze k přeinstalaci softwaru.

5. DOKUMENTACE. Jakákoli osoba, která má oprávněný přístup k vašemu počítači nebo k interní síti, smí kopírovat a používat dokumentaci pouze pro vaše interní referenční účely.

6. PŘENOS DO JINÉHO ZAŘÍZENÍ. Tento software smíte odinstalovat a nainstalovat jej v jiném zařízení. Tuto operaci nesmíte provést s cílem sdílet tuto licenci mezi zařízeními.

7. VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Software podléhá nařízením a zákonům o vývozu platným ve Spojených státech amerických. Musíte dodržovat všechny příslušné místní a mezinárodní právní předpisy a předpisy na kontrolu vývozu, které se na software vztahují. Tyto zákony zahrnují omezení, pokud jde o cílové země, koncové uživatele a koncové použití. 

8. SLUŽBY PODPORY. Vzhledem k tomu, že software je poskytován, „jak stojí a leží,“ nemusíme k němu poskytovat žádné služby podpory.

9. ÚPLNÁ DOHODA. Tato smlouva a podmínky pro dodatky, aktualizace, internetové služby a služby podpory, které užíváte, tvoří úplnou dohodu ohledně softwaru a služeb podpory.

10. ROZHODNÉ PRÁVO.

  • Spojené státy americké. Pokud jste tento software pořídili ve Spojených státech amerických, řídí se výklad této smlouvy bez ohledu na kolizní ustanovení práva zákony státu Washington a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením. Všechny ostatní nároky, včetně nároků spojených s místními zákony na ochranu spotřebitele, se zákony proti nekalé soutěži a s občanskoprávními delikty, se řídí zákony státu, v němž žijete.
  • Mimo území Spojených států amerických. Pokud jste software pořídili na území jakékoli jiné země, bude se tato smlouva řídit zákony této země.

11. PRÁVNÍ ÚČINKY. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vaší země vám mohou poskytovat i další práva. Můžete mít rovněž určitá práva ve vztahu ke straně, od níž jste software pořídili. Tato smlouva nemění vaše práva v rámci právního řádu vaší země, pokud právní řád vaší země nepovoluje jejich změnu.

 12. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY. Software je licencován „jak stojí a leží“. Rizika spojená s jeho užíváním nesete vy. Společnost Microsoft neposkytuje žádné výslovné záruky, garance ani podmínky. V rámci vašich místních zákonů můžete mít další spotřebitelská práva, která tato smlouva nemůže změnit. V rozsahu povoleném vašimi místními zákony společnost Microsoft vylučuje předpokládané záruky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení práv. VÝJIMKA PRO AUSTRÁLII: Australské spotřebitelské právo vám garantuje zákonné záruky a žádná část těchto podmínek nemá za cíl tato práva měnit.

OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRAD ŠKOD. Od společnosti Microsoft a jejích dodavatelů můžete získat pouze náhradu za přímé škody do maximální výše 5 USD. Nemáte nárok na náhradu za žádné jiné škody, včetně následných škod, ušlého zisku a zvláštních, nepřímých nebo náhodných škod.
Toto omezení se vztahuje

 • na všechny záležitosti související se softwarem, službami, obsahem na internetových stránkách třetích stran (včetně kódu) nebo programy třetích stran a
 • na nároky vyplývající z porušení smlouvy, porušení záruky, garance nebo podmínky, objektivní odpovědnosti, nedbalosti nebo jiných občanskoprávních deliktů v rozsahu povoleném rozhodným právem.

Vztahuje se rovněž na situace, kdy společnost Microsoft věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat v případě, že vaše země neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.