Změna názvu okna aplikace Internet Explorer

DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Souhrn

Název okna aplikace Internet Explorer se skládá z názvu stránky a názvu okna aplikace Internet Explorer. Tento článek popisuje, jak oknu aplikace Internet Explorer přidat nebo odebrat vlastní název.

Další informace

Název stránky je určen značkou <TITLE> (Název) jazyka HTML (Hypertext Markup Language) v aktuální stránce. Pokud například navštívíte webovou stránku obsahující následující značkou <TITLE>, v záhlaví názvu okna aplikace Internet Explorer se zobrazí text „Vítá vás domovská stránka společnosti Microsoft“.

<TITLE>Vítá vás domovská stránka společnosti Microsoft</TITLE>
Výchozím názvem okna aplikace Internet Explorer je „Microsoft Internet Explorer“. Poskytovatelé obsahu Internetu (ICP), poskytovatelé služeb Internetu (ISP) nebo podnikoví správci mohou nicméně zadat vlastní nastavení názvu okna pomocí sady IEAK (Microsoft Internet Explorer Administration Kit). Název okna lze nastavit také ručně pomocí úpravy registru.

Když zadáte vlastní nastavení názvu okna aplikace Internet Explorer, přidá se k výchozímu názvu okna aplikace Microsoft Internet Explorer řetězec „poskytovatel: <váš vlastní název>“. Viz následující příklad:

Název stránky – Microsoft Internet Explorer – poskytovatel: Vlastní název

Ruční přidání nebo odebrání vlastního názvu okna

UPOZORNĚNÍ: Použijete-li program Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že problémy vzniklé v důsledku nesprávného použití programu Editor registru budete moci vyřešit. Program Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Tato část popisuje, jak přidat nebo odebrat vlastní název okna aplikace Internet Explorer pomocí ruční úpravy registru. Chcete-li to provést, použijte odpovídající metodu.

Přidání vlastního názvu okna aplikace Internet Explorer

Pomocí programu Editor registru přidejte řetězcovou hodnotu s názvem Window Title do následujícího klíče registru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Hodnota dat je název, který chcete zobrazit v okně aplikace Internet Explorer.


POZNÁMKA: V systému Windows NT by hodnota měla být typu REG_SZ, nikoli řetězcová hodnota.

Odebrání vlastního názvu okna aplikace Internet Explorer

Pomocí programu Editor registru odstraňte z registru následující hodnotu:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
Po odstranění této hodnoty se název okna obnoví na výchozí název „Microsoft Internet Explorer“.
Vlastnosti

ID článku: 176497 - Poslední kontrola: 21. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor