Popis programu Isinteg

Souhrn

Program Isinteg je nástroj, který v úložišti informací offline vyhledává slabá místa z hlediska integrity. Zjištěné problémy můžete programem Isinteg také opravit. Program Isinteg se spouští na příkazovém řádku.

Při spouštění programu Isinteg na příkazovém řádku jsou k dispozici následující přepínače. Mezi ně patří i zobrazení informaci o použití (přepínač -?).
isinteg [-pri] [-pub] [-fix] [-l [název_souboru_protokolu]]

Přepínač Výsledek
------ ------

-? Zobrazí se informace o použití.
-pri Zkontroluje soukromé úložiště informací (výchozí nastavení).
-pub Zkontroluje veřejné úložiště informací.
-fix Opraví úložiště informací.
-l [název_souboru_protokolu] Uloží protokolované informace do souboru název_souboru_protokolu.
Výchozím souborem je isinteg.pri nebo isinteg.pub.
-patch Obnoví zálohu offline.
Poznámka: Microsoft Exchange 2000 Server již přepínač Isinteg -patch nepoužívá. Procedura Isinteg -patch se provádí automaticky při spuštění databáze MDB (Messaging Database).

Server Exchange 2000 zahrnuje také následující přepínač.

Přepínač Výsledek
------ ------

-s Název serveru
Na serveru Exchange 2000 je třeba určit databázi, ve které program Isinteg spouštíte (například isinteg -s Server1 -test allfoldertests). Další informace o verzi tohoto příkazu pro server Exchange 2000 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
301460 Parametry příkazového řádku programu Isinteg.exe pro server Exchange (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Záhlaví

Následující záhlaví se zobrazí bez ohledu na zadání přepínačů:
Microsoft (r) Exchange Server Information Store Integrity Utility Version 4.0 Copyright (c) Microsoft Corporation 1996. All Rights Reserved.

Soubor protokolu

Lze určit soubor protokolu pro výstup.

Výchozí hodnoty:
 • Private (Soukromé): Cesta k databázi pro soukromé úložiště – DB\Isinteg.pri.
 • Public (Veřejné): Cesta k databázi pro veřejné úložiště – DB\Isinteg.pub.

Spuštění

Program Isinteg po svém spuštění v počítači se spuštěným serverem Exchange Server 2003 nejprve zkontroluje, zda běží služba MSExchangeIS. Pokud služba MSExchangeIS neběží, zobrazí se následující zpráva a program Isinteg se zastaví:
Error: unable to get databases status from server. The reason could be either wrong server name or networking problems. Isinteg quits now. (Chyba: ze serveru nelze získat stav databáze. Důvodem může být buď nesprávný název serveru, nebo problémy se sítí. Program Isinteg se nyní ukončí.)

Pokud je služba MSExchangeIS spuštěná a cílová databáze je stále připojená, zobrazí se následující zpráva a program Isinteg se zastaví:
Invalid selection, this database cannot be checked (it is online). Please make another selection or try this database again later. (Neplatný výběr, tuto databázi nelze zkontrolovat (je ve stavu online). Proveďte jiný výběr, nebo se tuto databázi pokuste zkontrolovat později.)
Pokud je program Isinteg spuštěn s přepínačem -fix, budou tyto výčty aktualizovány na skutečné hodnoty zjištěné programem. Další prováděnou kontrolou je vyčištění vlastností s přiděleným ID nebo pojmenovaných vlastností. Tato kontrola odebere nepoužívané pojmenované vlastnosti.

Program Isinteg kontroluje následující tabulky:
 • ACL List (seznam řízení přístupu),
 • ACL Member (členové seznamu řízení přístupu),
 • Attachment (přílohy),
 • Cross Reference (křížové odkazy),
 • Deleted Folders (odstraněné složky),
 • Deleted Recipients (odstranění příjemci),
 • DeliveredTo (příjemci),
 • Folder (složky),
 • Global (globální),
 • Mailbox (poštovní schránky),
 • Message (zprávy),
 • Miscellaneous (různé),
 • Oof History (historie mimo kancelář),
 • Per-User Read (čtení podle uživatelů),
 • PropsIn Contents (obsah vstupních vlastností),
 • ReplidMap (mapa ID odpovědí),
 • Special Folders (zvláštní složky),
 • Timed Events (časované události).
V případě serveru Microsoft Exchange Server 5.5 s aktualizací Service Pack 4 jsou v programu Isinteg k dispozici následující přepínače:
 • Použití programu Microsoft Exchange Information Store Integrity Checker verze 5.5.2653.22:
  isinteg -pri|-pub [-fix] [-detailed] [-verbose] [-l název_souboru_protokolu] -test název_testu[[, název_testu]...]
  • -pri soukromé úložiště
  • -pub veřejné úložiště
  • -fix kontrola s opravou (ve výchozím nastavení pouze kontrola)
  • -detailed podrobný režim (ve výchozím nastavení nepodrobný režim)
  • -verbose podrobná sestava
  • -l název_souboru_protokolu název souboru protokolu (ve výchozím nastavení .\isinteg.pri|pub)
  • -t umístění_referenční_databáze (ve výchozím nastavení umístění úložiště)
  • -test název_testu,... folder message aclitem mailbox(pouze pri) delfld acllist rcvfld(pouze pri) timedev rowcounts attach morefld oofhist(pouze pri) global searchq dlvrto namedprop (pouze režim -detailed) peruser artidx(pouze pub) search newsfeed(pouze pub) dumpsterprops fldprops
  Testy referenčních výčtů: msgref msgsoftref attachref acllistref aclitemref newsfeedref(pouze pub) fldrcv(pouze pri) fldsub dumpsterref

  Testy skupin: allfoldertests allacltests
  Zvláštní testy: deleteextracolumns isinteg -patch (oprava úložiště informací po obnovení offline) isinteg -pri|-pub -dump [-l název_souboru_protokolu] (podrobný výpis dat úložiště)
Další informace o použití programu Isinteg naleznete v souboru Isinteg.doc, který je na disku CD-ROM serveru Exchange Server 5.5 ve složce \SERVER\SUPPORT\UTILS.

Další informace

Další informace o použití programu Isinteg spolu se serverem Microsoft Exchange Server 2007 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 182081 - Poslední kontrola: 25. 11. 2007 - Revize: 1

Váš názor