Jak zpozdit načtení určitých služeb


Upozornění: Tento článek obsahuje informace o úpravách registru. Předtím, než provedete jakékoli úpravy registru, prověřte své schopnosti obnovit registr v případě, že dojde k potížím. Informace o možnostech obnovení registru naleznete v nápovědě pro program Regedit.exe v tématu Obnovení registru nebo v nápovědě pro program Regedt32.exe v tématu Obnovení klíče registru.

Souhrn

V některých počítačích, především ve starších systémech či v systémech s pomalejšími periferními zařízeními, může být nutně zpozdit načítání určitých služeb systému Windows NT, aby bylo možné počítač správně spustit. V jiných situacích může být nutné přesvědčit se, zda byla nějaká služba spuštěna a běží dříve než jiná, a to například z důvodu odstraňování potíží. Tento požadavek se může týkat situací, kdy například řadič domény nemá přístup k síti, protože se určitý protokol či služba, například DHCP, snaží o načtení DŘÍVE než byly vytvořeny vazby síťové karty (například Compaq Netflex).

Další informace

Nejprve je nutné ověřit, zda závislost, kterou chcete vytvořit, již neexistuje. Ve výchozí konfiguraci existují mimo jiné následující závislosti:


Služba Závisí na službě
------- ----------------------------------------
Alerter LanmanWorkstation
Browser LanmanWorkstation, LanmanServer, LmHosts
ClipSrv NetDDE
DHCP Afd, NetBT, TCP/IP
Messenger LanmanWorkstation, NetBIOS
NetBT TCP/IP
NetDDE NetDDEDSDM
NetLogon LanmanWorkstation, LmHosts
Parallel Parport
Replicator LanmanServer, LanmanWorkstation

Podklíče služeb jsou v registru umístěné v následující cestě a určují způsob načítání služeb.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<Název služby>
Upozornění: Chybné použití programu Editor registru může způsobit vážné potíže, které mohou vést k nutnosti přeinstalace operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že potíže způsobené chybným použitím programu Editor registru mohou být odstraněny. Tento program používáte pouze na vlastní nebezpečí.

Informace o úpravách registru naleznete v nápovědě pro program Editor registru (Regedit.exe) v tématu Změna klíčů a hodnot nebo v nápovědě pro program Regedt32.exe v tématech Přidání a odstranění informací v registru nebo Úpravy informací v registru. Doporučujeme zazálohovat registr před provedením úprav. Pokud používáte operační systém Windows NT nebo Windows 2000, doporučujeme také aktualizovat Záchrannou opravnou disketu.

Pokud chcete vytvořit novou závislost, vyberte klíč představující službu, kterou chcete zpozdit, klepněte na nabídku
Úpravy
a poté klepněte na příkaz
Přidat hodnotu
. Vytvořte nový název hodnoty "DependOnService" (bez uvozovek) s datovým typem REG_MULTI_SZ a poté klepněte na tlačítko
OK
. Otevře se dialog
Data
, ve kterém zadejte název či názvy služeb, které chcete spustit před touto službou (jednotlivé názvy zadejte na samostatné řádky), a poté klepněte na tlačítko
OK
.


Název služby, který zadáte v dialogu Data, musí být přesný název služby tak, jak se zobrazuje v registru v klíči Services.


Při spuštění počítače je použita tato položka pro ověření, zda byla služba či služby uvedené v této hodnotě spuštěné před pokusem o spuštění této závislé služby.


Můžete například požadovat spuštění služby Server před službou Windows Internet Name Service (WINS). Jak uvidíte v registru v klíči služby WINS, hodnota DependOnService v něm již existuje. Ve výchozí instalaci je služba WINS závislá na službách RPCSS (Remote Procedure Call) a NTLMSSP (Windows NT LanMan Security Support Provider). Pokud chcete přidat službu Server, poklepejte na hodnotu
DependOnService
. V okně editoru víceřádkových řetězců zadejte pod položku NTMLSSP název "LANMANSERVER" (bez uvozovek) a poté klepněte na tlačítko
OK
.


Adresářová služba systému Windows 2000 musí najít a mít možnost používat službu DNS Server. Služba Netlogon může být zpožděna, aby bylo zajištěno, že běží služba DNS Server pro registrace a dotazy služby Dynamic DNS pro stávající řadiče domény používající adresářovou službu, které jsou uvedené v databázi serveru DNS. V hodnotě DependOnService v klíči pro službu Netlogon přidejte položku DNS do seznamů LanmanWorkstation a LanmanServer. Takto zpozdíte spuštění služby Netlogon až po spuštění služby DNS Server.


Poznámka
: Spuštění služby Netlogon zpožďujte před službou DNS na serveru Windows 2000 Server pouze tehdy, běží-li služba DNS na stejném serveru se systémem Windows 2000.


Poznámka
: Položky v tomto poli nerozlišují malá a velká písmena.


Upozornění
: Pokud při ručním přidání položky vytvoříte kruhovou závislost, nebude možné spustit počítač. Ve své nejjednodušší formě může k takové závislosti dojít tehdy, pokud na sobě navzájem závisí dvě služby. Ani jedna ze služeb se nespustí před spuštěním druhé služby.


Poznámka
: Pokud požadujete zpožděné spuštění určité služby, ale není možné vytvořit závislost, jak je vysvětleno výše, vyberte některou ze služeb spouštěných jako poslední. Mezi běžně používané služby patří Spooler a Messenger.

Odkazy

Další informace naleznete v kapitole 8, Obecné postupy pro odstraňování potíží, v příručce Windows NT Server Resource Kit.
Vlastnosti

ID článku: 193888 - Poslední kontrola: 24. 5. 2004 - Revize: 1

Váš názor