Přehled předdefinovaných typů grafů v aplikaci Excel

Souhrn

Tento článek popisuje typy a podtypy grafů. Článek popisuje i pro jaké typy dat je každý graf nejvhodnější.

Další informace

Plošný graf

Plošný graf klade důraz na velikost změny v čase. Zobrazením součtu zobrazených hodnot také plošný graf ukazuje poměr částí k celku.

Pruhový graf

Pruhový graf slouží k porovnání jednotlivých položek. Kategorie jsou organizovány svisle a hodnoty vodorovně, aby byl kladen větší důraz na porovnání hodnot a méně na čas. Skládaný pruhový graf ukazuje vztah jednotlivých položek k celku.


Prostorový pruhový graf zvýrazňuje hodnoty jednotlivých položek v určitém čase nebo tyto položky porovnává. Podtypy skládaný pruhový graf a 100% skládaný pruhový graf znázorňují vztahy k celku.

Sloupcový graf

Sloupcový graf zobrazuje změny dat v průběhu časového období nebo znázorňuje porovnání položek. Kategorie jsou organizovány vodorovně, hodnoty svisle, aby byl kladen důraz na změnu v čase. Skládaný sloupcový graf zobrazuje vztah jednotlivých položek k celku.


Prostorový sloupcový graf představuje prostorové zobrazení sloupcového grafu ve dvou variantách: jednoduchý prostorový a perspektivní prostorový. Jednoduchý prostorový sloupcový graf zobrazuje podél osy x (osa kategorií) značky sloupců. Perspektivní prostorový sloupcový graf porovnává data podél dvou os: osy x a osy y (osa řad). V obou variantách grafu jsou datové řady zobrazeny podél osy z. Tento graf umožňuje snazší porovnání dat v rámci jednotlivých řad a přitom zachovat zobrazení dat podle kategorií.

Spojnicový graf

Spojnicový graf zobrazuje trendy dat ve shodných časových intervalech. Ačkoli jsou spojnicové grafy podobné plošným grafům, kladou spojnicové grafy důraz na změnu času a poměr změny, nikoli na velikost změny nebo hodnoty dat.


Prostorový spojnicový graf představuje prostorové zobrazení spojnicového grafu ve formě pruhů. Tento druh grafu je často díky své atraktivitě používán v prezentacích.

Výsečový graf

Výsečový graf zobrazuje poměrnou část jednotlivých položek vzhledem k celkovému součtu řady položek. Vždy zobrazuje pouze jednu datovou řadu a je vhodný, pokud je třeba zdůraznit jednu významnou část celku. Aby byly malé výseče lépe viditelné, lze je ve výsečovém grafu spojit do jedné položky a tu následně rozdělit a zobrazit v menší výseči nebo sloupcovém grafu vedle hlavního výsečového grafu.

Bodový graf

Bodový graf (XY) zobrazuje buď vztahy mezi číselnými hodnotami v několika datových řadách, nebo dvě skupiny čísel jako jednu řadu souřadnic xy. Zobrazuje nestejné intervaly nebo shluky dat a je často používán pro prezentaci vědeckých dat. Při přípravě dat umístěte hodnoty osy x do jedné řady nebo sloupce a poté odpovídající hodnoty osy y do sousední řady nebo sloupce.

Prstencový graf

Podobně jako výsečový graf ukazuje prstencový graf poměr částí k celku, ale může obsahovat více datových řad. Každý prstenec grafu pak představuje jednu datovou řadu.

Paprskový graf

V paprskovém grafu má každá kategorie svůj vlastní paprsek představující osu hodnot a směřující od středu ven. Čáry spojují hodnoty ve stejných řadách. Paprskový graf tak porovnává úhrnné hodnoty několika datových řad.

Povrchový graf

Povrchový graf je vhodný pro hledání optimální kombinace mezi dvěma sadami dat. Podobně jako v topografické mapě představují barvy a vzorky jednotlivé oblasti nacházející se ve stejném rozsahu hodnot.


Prostorový povrchový graf představuje prostorové zobrazení plošného grafu roztaženého na prostorový sloupcový graf. Povrchové grafy jsou vhodné pro hledání optimální kombinace mezi dvěma sadami dat. Tento graf může být použit pro zobrazení poměru mezi velkým množstvím dat, která by jinak bylo složité zobrazit. Podobně jako v topografické mapě představují barvy a vzorky jednotlivé oblasti nacházející se ve stejném rozsahu hodnot. Barvy nepředstavují datové řady. Formát drátěného modelu zobrazuje data černobíle. Formát obrysového grafu poskytuje plošné zobrazení dat v pohledu shora, podobně jako na topografické mapě.

Bublinový graf

Bublinový graf je typem bodového grafu XY. Velikost datové značky představuje hodnotu třetí proměnné. Při přípravě dat umístěte hodnoty osy x do jedné řady nebo sloupce a poté odpovídající hodnoty osy y a velikosti bublin do sousedních řad nebo sloupců.

Burzovní graf

Burzovní graf je často používán k zobrazení cen akcií. Lze jej ale použít i pro vědecká data, například ke znázornění změn teploty. Příprava burzovních grafů vyžaduje, aby byla data uspořádána ve správném pořadí. Burzovní graf zobrazující objem má dvě osy hodnot: jedna osa zobrazuje objem, druhá osa cenu akcií. Objem může být zobrazen v grafech Maximum-minimum-konec a Počátek-maximum-minimum-konec.

Válcový, kuželový nebo jehlanový graf

Kuželový, válcový a jehlanový graf mohou zvýraznit efekt prostorových sloupcových a pruhových grafů.

Odkazy

Další informace o typech grafů získáte následujícím postupem: V nabídce Nápověda klepněte na příkaz Nápověda pro Microsoft Excel, do pole Pomocník Office nebo Průvodce odpověďmi zadejte heslo dostupné typy grafů a poté klepnutím na tlačítko Hledat zobrazíte požadované téma.
Vlastnosti

ID článku: 211951 - Poslední kontrola: 25. 5. 2007 - Revize: 1

Váš názor