Po přidání grafu do sešitu aplikace Excel se zobrazí chybová zpráva

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Informace o registru systému Windows pro pokročilé uživatele

Příznaky

Když přidáte graf do sešitu aplikace Microsoft Office Excel, může se zobrazit následující chybová zpráva:
V tomto sešitu již nelze použít další nová písma.
Když klepnete na tlačítko OK, abyste zavřeli chybovou zprávu, může se zobrazit následující chybová zpráva:
Selhání integrity tabulky buněk.

Příčina

K tomuto problému dochází kvůli nastavení Automatické měřítko. Když do sešitu přidáváte graf, je jako výchozí povoleno nastavení Automatické měřítko. Toto nastavení způsobuje, že grafy používají dvě nebo více písem namísto jediného. Když přidáte do sešitu s tímto povoleným nastavením více grafů, může být překročeno omezení počtu písem na jeden sešit. V aplikaci Microsoft Excel 2000 nebo novější je maximální počet písem 512. Pokud přidáváte grafy ručně nebo pokud stávající grafy zkopírujete a vložíte, můžete překročit omezení počtu písem na sešit. Následuje příklad kopírování stávajících grafů:
 • V sešitu vytvoříte objekt grafu.
 • Zkopírujete a vložíte tento objekt desetkrát nebo vícekrát do stejného listu.
 • Poté několikrát zkopírujete a vložíte tento list do stejného sešitu.

Řešení

Chcete-li zabránit automatickému nastavení měřítka písma v nových grafech, je k dispozici klíč registru. Chcete-li opravit stávající grafy, použijte jednu z metod uvedených v části Zakázání automatického nastavení měřítka písma ve stávajících grafech.

Zabránění automatickému nastavení měřítka písma v nových grafech

Automatické nastavení měřítka písma ve všech nových grafech lze zakázat pomocí nastavení klíče registru. Předejde se tak tomu, aby sešit překročil maximální počet povolených písem.
Chcete-li zakázat nastavení Automatické měřítko, postupujte takto:Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí programu Editor registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
POZNÁMKA: Z důvodu různých verzí systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud tomu tak je, vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.
 1. Ukončete všechny spuštěné programy.
 2. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit.
 3. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 4. V závislosti na verzi aplikace Excel přejděte na následující podklíč registru (složku):

  Excel 2003

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Options

  Excel 2002

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel\Options

  Excel 2000

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel\Options
 5. V nabídce Úpravy přejděte na podnabídku Nový a klepněte na příkaz Hodnota DWORD. Zadejte název AutoChartFontScaling a potom stiskněte klávesu ENTER.
 6. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Změnit. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 0 a klepněte na tlačítko OK.
 7. Ukončete program Editor registru klepnutím na příkaz Konec v nabídce Soubor.
Po přidání tohoto klíče registru veškeré nové grafy vytvořené v aplikaci Excel nebudou mít povoleno nastavení Automatické měřítko.

Zakázání automatického nastavení měřítka písma ve stávajících grafech

Chcete-li zakázat automatické nastavení měřítka písma ve stávajících grafech, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1: Zakažte nastavení Automatické měřítko v každém grafu

 1. Vyberte graf.
 2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Vybraná oblast grafu.
 3. Klepněte na kartu Písmo.
 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Automatické měřítko.
 5. Klepněte na tlačítko OK.
 6. Zopakujte tyto kroky pro všechny grafy v sešitu.

Metoda 2: Zakažte pomocí programu nastavení Automatické měřítko pro všechny stávající grafy v sešitu

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci, bez jakékoli záruky výslovně uvedené nebo odvozené, včetně, bez omezení, odvozených záruk vztahujících se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že uživatel je obeznámený s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky, a s nástroji použitými pro vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci technické podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určitého postupu, nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo konstrukce podle konkrétních požadavků uživatele. Chcete-li pomocí programu zakázat nastavení Automatické měřítko pro všechny stávající grafy v sešitu, postupujte takto:
 1. Spusťte aplikaci Excel a otevřete soubor, v němž se zobrazila chybová zpráva.
 2. V nabídce Nástroje přejděte na podnabídku Makro a potom klepněte na příkaz Editor jazyka Visual Basic (nebo stiskněte klávesy ALT + F11).
 3. V aplikaci Visual Basic Editor klepněte v nabídce Insert (Vložit) na příkaz Module (Modul).
 4. Zadejte nebo vložte do modulu následující kód:
  Sub AutoScale_Off()
  Dim ws As Worksheet, co As ChartObject, i As Integer
  Dim ch As Chart
  For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets

  ' Projít všechny listy sešitu

  For Each co In ws.ChartObjects

  ' V každém grafu vypnout funkci písma Automatické měřítko

  i = i + 1
  co.Chart.ChartArea.AutoScaleFont = False
  Next co
  Next ws

  For Each ch In ActiveWorkbook.Charts

  ' Projít všechny grafy sešitu

  ch.ChartArea.AutoScaleFont = False
  i = i + 1
  Next
  MsgBox i & " grafů bylo upraveno"
  Application.DisplayAlerts = True
  End Sub
 5. Klepněte kamkoliv do kódu funkce AutoScale_Off a poté v nabídce Run (Spustit) klepněte na příkaz Run Sub/UserForm. Po spuštění makra by mělo být možné vložit graf bez zobrazení chybové zprávy.
Vlastnosti

ID článku: 215573 - Poslední kontrola: 24. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor