Jak automatizovat aplikaci Microsoft Excel pomocí jazyka Visual Basic

Souhrn

Tento článek ukazuje, jak vytvářet a manipulovat s aplikace Excel pomocí automatizace prostřednictvím jazyka Visual Basic.

Další informace

K ovládání automatizační server dvěma způsoby: pomocí pozdní vazba nebo časná vazba. S pozdní vazbou metody nejsou svázány do běhu a automatizační server je deklarován jako Object. Pomocí časná vazba zná aplikace v době návrhu přesný typ objektu bude komunikovat s a můžete deklarovat objekty jako určitého typu. Tento příklad používá časná vazba, která je považována za lepší ve většině případů vzhledem k tomu, že poskytuje vyšší výkon a lepší bezpečnost typů.

Chcete nejdříve vytvořit vazbu automatizační server musíte nastavit odkaz na knihovnu typů pro daný server. V jazyce Visual Basic lze realizovat prostřednictvím dialogového okna odkazy nalezené v rámci projektu | Nabídka odkazy. Pro tento příklad musíte přidat odkaz na knihovnu typů pro aplikaci Excel, před spuštěním kódu. Jak přidat odkaz naleznete v níže popsané kroky.

Sestavení ukázkové automatizace

 1. Spusťte aplikaci Visual Basic a vytvoření nového projektu standardní EXE. Ve výchozím nastavení je vytvořen formulář Form1.
 2. Klepněte na tlačítkoprojekt a klepněte na tlačítko odkazy. Zobrazí se dialogové okno odkazy. Přejděte v seznamu dolů, dokud vyhledejte Knihovna objektů Microsoft Excela potom vyberte položku, kterou chcete přidat odkaz do aplikace Excel. Pokud správný objekt knihovny pro verzi aplikace Excel nezobrazí v seznamu, ujistěte se, že máte verzi aplikace Excel správně nainstalována.

  Poznámky
  • Při automatizaci aplikace Microsoft Office Excel 2007, zobrazí se knihovny typů jako Knihovna objektů aplikace Microsoft Excel 12.0 v seznamu odkazů.
  • Při automatizaci aplikace Microsoft Office Excel 2003, typ knihovny se zobrazí jako Microsoft Excel 11.0 Object Library v seznamu odkazy.
  • Při automatizaci aplikace Microsoft Excel 2002, zobrazí se jako typ knihovny
   Microsoft Excel 10.0 Object Library v seznamu odkazy
  • Při automatizaci aplikace Microsoft Excel 2000, zobrazí se jako typ knihovny
   Microsoft Excel 9.0 Object Library v seznamu odkazy .
  • Při automatizaci aplikace Microsoft Excel 97, zobrazí se jako typ knihovny
   Microsoft Excel 8.0 Object Library v seznamu odkazy
 3. Klepněte na tlačítko OK zavřete dialogové okno odkazy .
 4. Přidáte CommandButton Form1.
 5. V okně kódu Form1 vložte následující kód:
    Option Explicit  
  Private Sub Command1_Click()
  Dim oXL As Excel.Application
  Dim oWB As Excel.Workbook
  Dim oSheet As Excel.Worksheet
  Dim oRng As Excel.Range


  'On Error GoTo Err_Handler

  ' Start Excel and get Application object.
  Set oXL = CreateObject("Excel.Application")
  oXL.Visible = True

  ' Get a new workbook.
  Set oWB = oXL.Workbooks.Add
  Set oSheet = oWB.ActiveSheet

  ' Add table headers going cell by cell.
  oSheet.Cells(1, 1).Value = "First Name"
  oSheet.Cells(1, 2).Value = "Last Name"
  oSheet.Cells(1, 3).Value = "Full Name"
  oSheet.Cells(1, 4).Value = "Salary"


  ' Format A1:D1 as bold, vertical alignment = center.
  With oSheet.Range("A1", "D1")
  .Font.Bold = True
  .VerticalAlignment = xlVAlignCenter
  End With

  ' Create an array to set multiple values at once.
  Dim saNames(5, 2) As String
  saNames(0, 0) = "John"
  saNames(0, 1) = "Smith"
  saNames(1, 0) = "Tom"
  saNames(1, 1) = "Brown"
  saNames(2, 0) = "Sue"
  saNames(2, 1) = "Thomas"
  saNames(3, 0) = "Jane"

  saNames(3, 1) = "Jones"
  saNames(4, 0) = "Adam"
  saNames(4, 1) = "Johnson"

  ' Fill A2:B6 with an array of values (First and Last Names).
  oSheet.Range("A2", "B6").Value = saNames

  ' Fill C2:C6 with a relative formula (=A2 & " " & B2).
  Set oRng = oSheet.Range("C2", "C6")
  oRng.Formula = "=A2 & "" "" & B2"

  ' Fill D2:D6 with a formula(=RAND()*100000) and apply format.
  Set oRng = oSheet.Range("D2", "D6")
  oRng.Formula = "=RAND()*100000"
  oRng.NumberFormat = "$0.00"

  ' AutoFit columns A:D.
  Set oRng = oSheet.Range("A1", "D1")
  oRng.EntireColumn.AutoFit

  ' Manipulate a variable number of columns for Quarterly Sales Data.
  Call DisplayQuarterlySales(oSheet)

  ' Make sure Excel is visible and give the user control
  ' of Microsoft Excel's lifetime.
  oXL.Visible = True
  oXL.UserControl = True

  ' Make sure you release object references.
  Set oRng = Nothing
  Set oSheet = Nothing
  Set oWB = Nothing
  Set oXL = Nothing

  Exit Sub
  Err_Handler:
  MsgBox Err.Description, vbCritical, "Error: " & Err.Number
  End Sub

  Private Sub DisplayQuarterlySales(oWS As Excel.Worksheet)
  Dim oResizeRange As Excel.Range
  Dim oChart As Excel.Chart
  Dim iNumQtrs As Integer
  Dim sMsg As String
  Dim iRet As Integer

  ' Determine how many quarters to display data for.
  For iNumQtrs = 4 To 2 Step -1
  sMsg = "Enter sales data for" & Str(iNumQtrs) & " quarter(s)?"
  iRet = MsgBox(sMsg, vbYesNo Or vbQuestion _
  Or vbMsgBoxSetForeground, "Quarterly Sales")
  If iRet = vbYes Then Exit For
  Next iNumQtrs


  sMsg = "Displaying data for" & Str(iNumQtrs) & " quarter(s)."
  MsgBox sMsg, vbMsgBoxSetForeground, "Quarterly Sales"

  ' Starting at E1, fill headers for the number of columns selected.
  Set oResizeRange = oWS.Range("E1", "E1").Resize(ColumnSize:=iNumQtrs)

  oResizeRange.Formula = "=""Q"" & COLUMN()-4 & CHAR(10) & ""Sales"""

  ' Change the Orientation and WrapText properties for the headers.
  oResizeRange.Orientation = 38
  oResizeRange.WrapText = True

  ' Fill the interior color of the headers.
  oResizeRange.Interior.ColorIndex = 36

  ' Fill the columns with a formula and apply a number format.
  Set oResizeRange = oWS.Range("E2", "E6").Resize(ColumnSize:=iNumQtrs)
  oResizeRange.Formula = "=RAND()*100"
  oResizeRange.NumberFormat = "$0.00"

  ' Apply borders to the Sales data and headers.
  Set oResizeRange = oWS.Range("E1", "E6").Resize(ColumnSize:=iNumQtrs)
  oResizeRange.Borders.Weight = xlThin

  ' Add a Totals formula for the sales data and apply a border.
  Set oResizeRange = oWS.Range("E8", "E8").Resize(ColumnSize:=iNumQtrs)
  oResizeRange.Formula = "=SUM(E2:E6)"
  With oResizeRange.Borders(xlEdgeBottom)
  .LineStyle = xlDouble
  .Weight = xlThick
  End With

  ' Add a Chart for the selected data
  Set oResizeRange = oWS.Range("E2:E6").Resize(ColumnSize:=iNumQtrs)
  Set oChart = oWS.Parent.Charts.Add
  With oChart
  .ChartWizard oResizeRange, xl3DColumn, , xlColumns
  .SeriesCollection(1).XValues = oWS.Range("A2", "A6")
  For iRet = 1 To iNumQtrs
  .SeriesCollection(iRet).Name = "=""Q" & Str(iRet) & """"
  Next iRet
  .Location xlLocationAsObject, oWS.Name
  End With

  ' Move the chart so as not to cover your data.
  With oWS.Shapes("Chart 1")
  .Top = oWS.Rows(10).Top
  .Left = oWS.Columns(2).Left

  End With

  ' Free any references.
  Set oChart = Nothing
  Set oResizeRange = Nothing

  End Sub


 6. Stisknutím klávesy F5 ke spuštění projektu.

Odkazy

Další informace o automatizaci systému Office naleznete na webu Microsoft Office Development podpory na:(c) 1999 Microsoft Corporation, všechna práva vyhrazena. Příspěvky Richard R. Taylor, Microsoft Corporation.

Vlastnosti

ID článku: 219151 - Poslední kontrola: 8. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor