Popis skupin disků v nástroji Správa disků systému Windows

Souhrn

Tento článek popisuje dynamické disky a skupiny disků v systému Windows.

Další informace

Systém Windows používá novou funkci Dynamické disky, která je součástí koncepce Skupin disků.


Skupiny disků pomáhají při organizaci dynamických disků a pomáhají zabránit ztrátám dat. Každý počítač se systémem Windows může obsahovat pouze jednu skupinu disků (toto se může změnit). Při používání softwaru Veritas LDM-Pro mohou skupiny disků tvořit úložiště.


Název skupiny disků se skládá z názvu počítače a z přípony Dg0. Pokud používáte software Veritas LDM-Pro, může být přípona přírůstková, například Dg1 či Dg2. Název skupiny disků naleznete v následující položce registru počítače:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmio\Boot Info\Primary Disk Group\Name

Správa disků (přidávání, odebírání, přesouvání)

Běžné disky

Běžné disky ukládají své informace do hlavního spouštěcího záznamu (MBR), který je uložen v prvním sektoru disku. Konfigurace běžného disku se skládá z vytvoření oddílů pro ukládání informací. Běžné svazky odolné proti chybám zděděné ze systému Windows NT 4.0 jsou na těchto jednoduchých oddílech založeny, ale rozšiřují konfiguraci o některé další informace týkající se vazeb jednoduchých oddílů. Tyto informace jsou uloženy v první stopě na disku.

Dynamické disky

Dynamické disky jsou spojeny se skupinami disků. Skupina disků je sada disků, která se spravuje jako celá sada. Na každém disku ve skupině disků je uložena kopie stejných dat o jejich konfiguraci. Je uložena v oblasti 1 MB na konci každého dynamického disku.


Informace o jednoduchém, zrcadleném, prokládaném či rozloženém svazku nebo o svazku RAID-5 jsou součástí soukromé databáze, která je uložena na konci každého dynamického disku. Tato databáze se na všechny disky replikuje z důvodu zajištění odolnosti proti chybám. Protože jsou informace o discích uloženy na každém disku, je možné disk přesunout do jiného počítače nebo nainstalovat další disk bez jejich ztráty. Všechny dynamické disky v počítači jsou členem jedné skupiny disků.

Konfigurace nových dynamických disků

V systému Windows je možné převést běžný disk na dynamický. Při převodu disku na něm systém Windows hledá všechny existující oddíly nebo struktury odolné proti chybám. Poté jej systém Windows označí jako součást skupiny disků a zkopíruje na něj její aktuální konfiguraci. Dále systém Windows přidá do konfigurace dynamické svazky, které vznikly ze starších oddílů a struktur odolných proti chybám. Pokud v počítači nejsou připojené žádné dynamické disky, je nutné vytvořit novou skupinu disků. Pokud již dynamické disky existují, musíte převedený disk přidat do existující skupiny disků. Zcela nové disky jsou běžnými disky bez oddílů. Při použití konzoly Správa disků budete vyzváni k převedení běžných disků na dynamické.

Přesouvání běžných disků

Běžné i dynamické disky je možné přesouvat mezi počítači. Běžný disk je nutné fyzicky odebrat z počítače, nainstalovat jej v jiném počítači a počítač restartovat nebo v konzole Správa disků v nabídce Akce klepnout na příkaz Prohledat disky. Oddíly běžného disku jsou ihned k dispozici. Společnost Microsoft doporučuje, aby se běžné disky, které obsahují sady odolné proti chybám, přesouvaly v celé skupině.


Poznámka
: Pokud přesouváte běžnou sadu odolnou proti chybám z počítače se systémem Windows NT 4.0, musíte na disketu uložit její konfiguraci a poté pomocí konzoly Správa disků pevný disk obnovit.


Pokud z počítače odeberete disk a poté nainstalujete jiný disk se stejnou adresou hardwaru (například se stejným kódem ID sběrnice SCSI a stejným číslem logické jednotky), nemusí systém Windows tento disk rozpoznat. Pokud na něj konzola Správa disků nebo systém souborů provede zápis dat, může dojít k poškození dat na disku. U některých typů disků, například u disků PCMCIA nebo disků na sběrnici IEEE 1394, rozpozná systém Windows odebrání a přidání nového disku. Disky na sběrnici SCSI a IDE ale nemají žádné hardwarové upozornění, a je tedy možné je poškodit.


Existují případy odebrání disků na sběrnici SCSI a IDE, které se automaticky rozpoznají. Společnost Microsoft však doporučuje, abyste se u těchto typů disků na automatické rozpoznání nespoléhali.

Přesouvání dynamických disků

Odebrání disků z původního počítače


Pokud z počítače odeberete dynamický disk, zůstanou informace o něm a o jeho svazcích uloženy na zbývajících připojených dynamických discích. Odebraný disk je v konzole Správa disků zobrazen jako "Dynamický/Offline" s názvem "Nenalezeno". Položku tohoto disku je možné přejmenovat po odebrání všech svazků nebo zrcadlených svazků na disku příkazem Odebrat disk na daném disku.


Pokud chcete zachovat informace o nenalezeném disku a jeho svazcích, musíte mít v počítači připojený nejméně jeden dynamický disk. Pokud poslední dynamický disk fyzicky odeberete, ztratíte tyto informace a nenalezený disk se v konzole Správa disků nebude nadále zobrazovat.


Připojení disků do nového počítače:


Po fyzickém připojení disků do nového počítače klepněte na příkaz
Prohledat disky
v nabídce
Akce
v konzole Správa disků. Pokud fyzicky připojíte nový dynamický disk, zobrazí se v konzole Správa disků jako Dynamický/Cizí.


"Importování" cizích disků:


Pokud jednu skupinu disků přesunete do jiného počítače, který obsahuje vlastní skupinu disků, označí se přesunutá skupina jako Cizí a její importování do existující skupiny vyžaduje ruční zásah.


Pokud chcete používat disky označené jako Cizí/Dynamické, proveďte s jedním z disků operaci "Importovat cizí disky". Ruční postup zobrazí jednu nebo více skupin disků, které jsou označeny názvem počítače, ve kterém byly vytvořeny. Pokud rozbalíte podrobnosti skupiny disků, zobrazí se místně připojené disky, které jsou jejími členy. Klepněte na příslušnou skupinu disků a poté klepněte na tlačítko
OK
. Zobrazí se dialog, který obsahuje seznam svazků nalezených ve skupině disků spolu s dalšími příznaky o jejich stavu.


Protože rozložené, prokládané a zrcadlené svazky nebo svazky RAID-5 mohou zahrnovat více disků, mohou se v případě, kdy některý z disků nebyl přesunut, zobrazit v dialogu Importovat cizí disky složité informace o stavu svazků. Další potíže může způsobit přesunutí jednoho disku a pozdější přesunutí ostatních disků. Tato možnost je podporována, ale může být složitá. Pokud například dojde k přesunu jedné části aktivního zrcadleného svazku do jiného počítače a později k přesunu druhé části, jedna ze dvou částí bude v původním systému zobrazena jako aktuální a druhá bude v jiném systému také zobrazena jako aktuální. Pokud budou obě části společně umístěny ve stejném počítači, budou se oba zobrazovat jako aktuální, ale jejich obsah bude rozdílný. Správce logických disků v této situaci vezme jako aktuální tu část, která byla přesunuta jako první.Poznámka
: Vzhledem ke složitosti situací postupného přesouvání se doporučuje přesouvat všechny disky najednou.


Operace Importovat cizí disky se může mírně lišit v závislosti na tom, zda v cílovém počítači již existovaly dynamické disky. Pokud ne, přepne se skupina disků do stavu online tak, jak je, s výjimkou případu, kdy byly odstraněny nepřesunuté svazky nebo kdy některý z nepřesunutých disků neobsahoval žádné svazky. Pokud dojde k přesunutí pouze některých disků svazku, stanou se ze zbývajících disků Cizí disky. Skupina disků si ponechá původní identitu. Pokud v cílovém počítači existovaly dynamické disky, přečtou se informace o konfiguraci z nich a data o konfiguraci (spolu s nepodstatnými informacemi o odebraných svazcích jako v předešlém případě) se sloučí do existující připojené skupiny disků. Poté se disky stanou členy existující skupiny disků namísto své původní skupiny.


Stavy svazků po importování:


Stav svazku po importování záleží na tom, zda se jedná o jednoduchý či zrcadlený svazek nebo svazek RAID-5 nebo o svazek, který zahrnuje více disků (například jednoduché prokládání se pro tento účel chová jako rozložený svazek). Dále záleží na tom, zda se svazek přesune najednou nebo postupně a zda se část svazku přesune v jednom kroku a zbývající části v dalším. Stav záleží také na tom, zda byly do konfigurace částečně přesunutého svazku provedeny změny v původním nebo až v novém počítači.


  • Pokud se všechny disky, které obsahují části svazku, přesunou z jednoho počítače do jiného najednou, měl by být stav svazku po importování identický se stavem originálního svazku. Všechny jednoduché svazky na přesunutých discích budou obnoveny do původního stavu.
  • Pokud nejsou všechny disky svazku, který není odolný proti chybám, přesunuty do jiného počítače najednou, bude importování svazku zakázáno (zároveň bude svazek zakázán v původním počítači). Dokud nebude svazek odstraněn buď v původním nebo novém počítači, je možné zbývající disky přesunout. Po přesunutí všech disků se svazek obnoví do svého původního stavu.
  • Alternativním řešením je přesunout nejprve část svazku, který není odolný proti chybám, z původního počítače do nového a poté svazek v původním nebo novém počítači odstranit. Pokud místo, které používal odstraněný svazek, využije nový svazek, zatímco se zbývající disky přesunuly, bude svazek odstraněn. Pokud toto místo zůstane prázdné (nebo je využije nový svazek, který bude hned poté odstraněn a volné místo se tak obnoví), bude svazek umístěn zpět do tohoto volného místa (po přesunutí zbývajících disků). Správce logických disků ale neumí rozlišit mezi případem, kdy bylo místo použito a poté znovu uvolněno (tedy kdy se původní data svazku pravděpodobně změnila) a případem, kdy toto místo nebylo znovu použito (původní svazek zůstal nedotčen). Správce logických disků v takovém případě označí svazek jako Vadný. Jeho restartování provedete klepnutím na příkaz Aktivovat svazek v nabídce svazku.
  • Svazek RAID-5 se chová podobně jako svazky, které nejsou odolné proti chybám, s tím rozdílem, že svazek může být v novém systému (po přesunutí všech disků s výjimkou jednoho) jako online nebo může zůstat jako online v původním systému po přesunutí pouze jediného disku. Zda zůstane ve stavu online záleží na tom, zda je platná parita. Při prvním vytvoření svazku RAID-5 je parita vždy neplatná, neboť paritní bloky se musí nejprve spočítat, a to může trvat delší dobu. Parita je také jako neplatná označená po havárii systému, neboť aktuální zápis (v okamžiku havárie) může mít za následek neshodu mezi blokem parity a příslušným blokem dat. Pokud je parita svazku RAID-5 platná, může být jeden z disků cizí a svazek RAID-5 bude znovu (nebo zůstane) online. Pokud není parita platná, musí být pro stav online svazku RAID-5 k dispozici všechny jeho části.
  • V případě, kdy dojde k přesunutí všech disků svazku RAID-5 s výjimkou jediného disku z jednoho počítače do jiného a místo na zbývajícím disku (v původním systému) se použije pro nový svazek, zůstane svazek RAID-5 zachován, ale vytvoří se nový speciální cizí disk (který nereprezentuje žádný fyzický disk) určený pro "uložení" oblasti, která zůstala osamocena.
  • Stav částečně přesunutého zrcadleného svazku záleží na stavu původního zrcadlového svazku. Zrcadlené svazky jsou v nástroji Správce logických disků zobrazeny buď jako aktuální nebo neaktuální. Pokud přesunete zrcadlený svazek, který byl označen jako aktuální, stane se z přesunutého svazku automaticky aktuální svazek. Pokud přesunete zrcadlený svazek, který byl označen jako neaktuální, bude po přesunutí označen jako vadný (je možné jej spustit po klepnutí na příkaz Aktivovat svazek).
  • Pokud jsou obě části zrcadleného svazku označeny jako aktuální a jedna z nich se přesune, potom se přesunutý svazek v původním počítači označí jako neaktuální a nepřesunutý svazek se v novém počítači označí také jako neaktuální. Pokud se v tomto místě přesune do cílového počítače druhá část zrcadleného svazku, zobrazí se obě části jako aktuální, ačkoli mohou být rozdílné. V každém počítači se mohou objevit různé aktualizace souborů. V takovém případě upřednostní nový počítač soubor, který již používá, a přepíše naposledy přidanou část zrcadleného svazku obsahem svazku, který byl přesunut jako první.
  • Pokud se z jednoho počítače do jiného přesune neaktuální část zrcadleného svazku a později se přesune aktuální část stejného svazku, bude svazek označen automaticky jako online.
  • Pokud se nejprve přesune aktuální část zrcadleného svazku, potom je možné část zrcadleného svazku na cizím disku (nepřesunutou část) odebrat a přidělit jí místo na jiném disku. Tím se v novém počítači vytvoří plně zrcadlený svazek. Pokud se v takovém případě přesune druhá část původního zrcadleného svazku, dojde ke konfliktu, který nelze jednoduše vyřešit. V takové situaci se z druhé části zrcadleného svazku stane nový svazek.Upozornění
: Při odebírání a přesouvání disků se zrcadlenými svazky postupujte opatrně.


Zrcadlený svazek tvoří obvykle dva disky. Pokud jeden z nich z počítače odeberete, označí se zrcadlený svazek na tomto disku jako neaktuální. Konfiguraci uloženou na disku ale není možné aktualizovat a tato část zrcadleného svazku je tedy stále označena jako aktuální. Poté odeberte druhý disk. Nyní máte k dispozici dva odebrané disky: jeden označuje obě části svazku jako aktuální, druhý má svoji část označenu jako aktuální a část na druhém disku jako neaktuální. To znamená, že disk, který označuje druhou část zrcadleného svazku jako neaktuální, byl aktualizován jako poslední.


Bez ohledu na stav, zda se do cílového počítače přidá nejprve první nebo druhý disk (následovaný druhým diskem), a dokonce i v případě, kdy se oba disky přidají najednou, bude vždy jedna část zrcadleného svazku považována v cílovém počítači za neaktuální. Zároveň nebude svazek nadbytečný, dokud neprovedete operaci obnovení. Tato operace kopíruje všechny bloky ze zrcadleného aktuálního svazku na neaktuální svazek a může si vyžádat dodatečné náklady (u svazku o velikosti 10 GB se bude mezi disky kopírovat 10 GB dat). Důvod, proč se musí obnovení provádět, i když byly oba disky přesunuty současně, je ten, že poslední aktualizovaná kopie s konfigurací (tedy ta, která označena druhou část svazku jako neaktuální) je upřednostňována před dříve aktualizovanou kopií s konfigurací.


Lepším postupem je odebrat všechny disky najednou a najednou je i přidat. S disky na sběrnici SCSI je tento postup velmi jednoduchý: vyřaďte disky z provozu a s příkazem "Prohledat disky" vyčkejte, dokud nebudou všechny odebrány. Poté, co je přidáte do nového počítače, klepněte na příkaz "Prohledat disky" také až po přidání všech disků. U disků PCMCIA nebo jiných disků, jejichž odebrání rozpozná operační systém automaticky, může být tento postup mnohem obtížnější. Při odebírání disku je na tento stav upozorněn Správce logických disků, který požadavek disku zpracuje. Proto je obtížné odebrat všechny disky najednou. Správce logických disků ale pracuje se zpožděním, pokud tedy odeberete disky rychle (během několika sekund), nemusí se tyto potíže objevit.


Pro jakýkoli druh disků platí, že nejbezpečnějším způsobem pro jejich přesunutí je vypnutí původního systému před odebráním disků a vypnutí cílového systému před jejich přidáním.Upřesňující informace: Kopie konfigurace skupin disků


Úplná konfigurace skupiny disků se replikuje na každý disk, který je členem skupiny. Tato konfigurační data jsou uložena v kopiích s konfigurací. Na každém disku obsadí až 1 MB volného místa, které je rezervováno Správcem logických disků. Takto velké místo je nutné proto, aby bylo možné uchovat data o konfiguraci velkého počtu dynamických disků a svazků.


Každá aktualizace konfigurace skupiny disků se zapíše do kopie s konfigurací na všechny připojené disky ve skupině disků. Pokud se během aktualizace vyskytne chyba a dojde k zápisu jen některých kopií, vybere se kopie, která se zdá nejaktuálnější. Všechny ostatní kopie, které se od vybrané liší, se přepíší nejaktuálnějšími daty s konfigurací.


Může se stát, že se část dat s konfigurací poškodí. Vadný sektor může například za jistých okolností vést k chybám zápisu. V takovém případě se konfigurace označí jako "vadná" a přestane být aktualizována. Pokud jsou na dalších discích ve skupině disků uloženy platné kopie konfigurace, nejedná se o významný problém, neboť platné kopie na discích jsou totožné a neplatná kopie je uložena samostatně.


To ale neznamená, že byste neměli důvěřovat kopii s konfigurací uložené na jediném disku. Přechodné chyby mohou například způsobit chyby zápisu do kopie s konfigurací. V takovém okamžiku zastaví Správce logických jednotek aktualizaci kopie, ale vzhledem k přechodnému trvání chyby se při dalším pokusu o čtení kopie s konfigurací již nemusí chyba zobrazit. Pokud například přesunete disk z jednoho počítače do jiného, může cílový systém číst neaktuální kopii konfigurace, která neodráží stav svazků na disku.


Takové případy neaktuální konfigurace se vyskytují jen zřídka, ale je nutné s nimi počítat. To je dalším důvodem pro přesunutí všech disků najednou, neboť Správce logických disků vybírá nejaktuálnější sadu kopií konfigurace, než aby předpokládal platnost jedné kopie.


Mnohem pravděpodobnější je problém, kdy je sektor kopie s konfigurací poškozen trvale nebo kdy je nalezen při čtení. V takovém případě zobrazí Správce logických disků při čtení kopie konfigurace chybu. Pokud je v rámci stejné skupiny disků na některém disku uložena platná kopie konfigurace, chyby se neprojeví.
Vlastnosti

ID článku: 222189 - Poslední kontrola: 7. 1. 2004 - Revize: 1

Váš názor