Jak odstraňovat potíže s rozhraním HAL v systému Windows 2000

Souhrn

Systém Windows 2000 nabízí několik způsobů odstraňování potíží s rozhraním Hardware Abstraction Layer (HAL), ke kterým může docházet z důvodu chybného rozpoznání zařízení, zastaralostí nebo nekompatibilitou systému ACPI BIOS nebo chybného či ručně nastaveného typu počítače. Tento článek popisuje některé z metod, které je možné použít při odstraňování potíží týkajících se rozhraní HAL.


Poznámka
: Termíny "typ počítače" a "HAL" mají v tomto článku stejný význam a jsou zaměnitelné.

Další informace

Určení typu počítače

Při určování typu počítače postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko
  Start
  , dále na položku
  Nastavení
  , dále klepněte na položku
  Ovládací panely
  a poté poklepejte na položku
  Systém
  .
 2. Klepněte na kartu
  Hardware
  a poté klepnutím na položku
  Správce zařízení
  zobrazte obsah větve
  Počítač
  . Následující seznam obsahuje podporované typy počítače.


  Mezi hodnoty pro rozhraní HAL v seznamu Standardní počítač patří:
  Víceprocesorový osobní počítač s rozhraním ACPI

  Jednoprocesorový osobní počítač s rozhraním ACPI

  Osobní počítač s rozhraním ACPI

  Víceprocesorový osobní počítač s technologií MPS

  Jednoprocesorový osobní počítač s technologií MPS

  Standardní osobní počítač
  Mezi hodnoty pro rozhraní HAL v seznamu Compaq patří:
  Víceprocesorový nebo 100 % kompatibilní počítač Compaq SystemPro
  Mezi hodnoty pro rozhraní HAL v seznamu SGI patří:
  Silicon Graphics Visual Workstation

Zobrazení a změna nainstalovaného typu počítače

Pokud chcete zobrazit nebo změnit nainstalovaný typ počítače, postupujte podle následujících pokynů:


Upozornění
: Za žádných okolností neměňte typ počítače z ACPI HAL na HAL nebo z HAL na ACPI HAL. Počítač by nebylo možné správně či vůbec spustit. K tomu by došlo proto, že strom zařízení Plug and Play, který by byl načten, by byl určen pro počítač ACPI, strom zařízení Plug and Play ale není možné znovu sestavit či změnit na strom pro standardní počítač HAL. Z toho důvodu (struktury stromů zařízení by se významně lišily) by systém po restartování nevěděl o žádné změně hardwaru a nemohl by zjistit umístění spouštěcího zařízení. Společnost Microsoft tento postup nedoporučuje ani nepodporuje, protože jeho výsledkem může být ztráta dat.
 1. Klepněte na tlačítko
  Start
  , dále na položku
  Nastavení
  , dále klepněte na položku
  Ovládací panely
  a poté poklepejte na položku
  Systém
  .
 2. Klepněte na kartu
  Hardware
  a poté klepnutím na položku
  Správce zařízení
  zobrazte obsah větve
  Počítač
  . Jako rozpoznaný typ počítače může být uveden například "Standardní osobní počítač" či "Osobní počítač s rozhraním ACPI".
 3. Pokud chcete změnit nainstalovaný typ počítače, klepněte na kartu
  Ovladač
  a poté klepnete na tlačítko
  Aktualizovat ovladač
  .


  Poznámka
  : Typ rozhraní HAL je možné změnit nebo aktualizovat pouze na kartě Správce zařízení ve skupině
  Typ počítače
  při změně typu počítače ze standardního osobního počítače na víceprocesorový osobní počítač, protože změna z počítače ACPI na standardní počítač může způsobit potíže při spouštění počítače.
Pokud není možné správně spustit počítač jako výsledek instalace chybného typu počítače (HAL) po instalaci systému Windows 2000, spusťte záchranný opravný proces.
 1. Spusťte počítač použitím instalačních disket systému Windows 2000 nebo disku CD-ROM systému Windows 2000, pokud váš počítač podporuje spouštění z disku CD-ROM.
 2. Na obrazovce
  Vítá vás instalační program
  stiskněte klávesu R jako volbu oprav.
 3. Na obrazovce
  Možnosti opravy systému Windows 2000
  stiskněte klávesu R pro spuštění záchranného opravného procesu.
 4. Stiskněte klávesu M jako volbu Ruční opravy a vyberte možnosti Ověření systémových souborů systému Windows 2000 a Prověření spouštěcího prostředí, nebo stiskněte klávesu F jako volbu Rychlé opravy.
 5. Po dokončení by mělo být obnoveno původně nainstalované rozhraní HAL a přidružené soubory. Vyjměte disk CD-ROM či disketu a restartujte počítač.


  Poznámka
  : Ve Správci zařízení je stále zobrazený původní chybný typ počítače.
 6. Správný typ počítače zobrazíte na kartě
  Správce zařízení
  tak, že po restartování počítače stisknete klávesu F8, zvolíte možnost
  Poslední známá platná konfigurace
  a poté stiskněte klávesu Enter.
 7. Klepněte na požadovaný profil (pokud je k dispozici více profilů). V zobrazení hardwarového profilu klepněte na položku
  Obnovení konfigurace
  , stiskněte klávesu Enter a poté umožněte spuštění systému Windows 2000.
Nejvhodnějším postupem pro změnu typu počítače z ACPI na Standardní je přeinstalace systému Windows 2000 jako inovaci.
 1. Spusťte instalaci systému Windows 2000 jako inovaci.
 2. Pro automatické zakázání podpory ACPI a umožnění systému Windows 2000 automaticky rozpoznat či ručně změnit a nainstalovat správný typ počítače (Standardní osobní počítač) postupujte podle následujících pokynů:


  • Pro automatické rozpoznání typu počítače:


   Stiskněte klávesu F7, jakmile instalační program zobrazí následující informativní zprávu:
   Pokud chcete nainstalovat ovladač jiného výrobce pro zařízení SCSI nebo RAID, stiskněte klávesu F6.
   Poznámka
   : Po stisknutí klávesy F7 se nezobrazí žádné potvrzení automatického rozpoznávání; pokračujte v instalaci běžným způsobem.

  • Pro ruční nastavení typu počítače:


   Stiskněte klávesu F5 a poté ručně zvolte pomocí následujícího seznamu Standardní osobní počítač:
  Zdrojový soubor v adresáři i386
  Typ počítače
  *hal.dll
  Víceprocesorový nebo 100 % kompatibilní počítač Compaq SystemPro
  *halapic.dll
  Jednoprocesorový osobní počítač s technologií MPS
  *halapic.dll
  Víceprocesorový osobní počítač s technologií MPS
  *hal.dll
  Standardní osobní počítač
  *halborg.dll
  SGI mp


  Poznámka
  : Pro aktualizaci typu počítače ze standardního na víceprocesorový není třeba přeinstalovat systém. Je možné použít funkci Aktualizovat ovladač ve Správci zařízení. Pokud ale chcete změnit typ počítače ze standardního na ACPI, je třeba přeinstalovat systém Windows 2000 a poté povolit systému Windows 2000 automatické rozpoznání typu počítače.

Pokud záchranný opravný proces nemůže nalézt opravné informace nebo pokud jsou opravné informace neplatné, obnovte instalaci systému Windows 2000 spuštěním Konzoly pro obnovení:
 1. Spusťte počítač použitím instalačních disket systému Windows 2000 nebo disku CD-ROM systému Windows 2000, pokud váš počítač podporuje spouštění z disku CD-ROM. Na obrazovce
  Vítá vás instalační program
  stiskněte klávesu R jako volbu oprav a poté stisknutím klávesy C spusťte Konzolu pro obnovení.


  Poznámka
  : Další informace o použití Konzoly pro obnovení naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  229716 Popis Konzoly pro obnovení systému Windows 2000
 2. Po přihlášení k počítači zkopírujte a přejmenujte z příkazového řádku ze složky %SystemRoot%\System32 původní instalace systému Windows 2000 soubory uvedené v následujícím seznamu. Nejdříve pomocí následujícího seznamu podporovaných typů počítače určete, které rozhraní HAL a soubory jádra požaduje váš počítač:


  Poznámka
  : Položky označené hvězdičkou jsou standardní typy počítače (ne typ ACPI).


  Zdrojový soubor: i386\driver.cab\halmacpi.dll

  Typ počítače: Víceprocesorový osobní počítač s rozhraním ACPI

  Zkopírujte do této složky: winnt\System32

  Přejmenujte na tento název: hal.dll


  Zdrojový soubor: i386\driver.cab\halaacpi.dll

  Typ počítače: Jednoprocesorový osobní počítač s rozhraním ACPI

  Zkopírujte do této složky: winnt\System32

  Přejmenujte na tento název: hal.dll


  Zdrojový soubor: i386\driver.cab\halacpi.dll

  Typ počítače: Osobní počítač s rozhraním ACPI

  Zkopírujte do této složky: winnt\System32

  Přejmenujte na tento název: hal.dll


  Zdrojový soubor: *i386\driver.cab\halsp.dll

  Typ počítače: Víceprocesorový nebo 100 % kompatibilní počítač Compaq SystemPro

  Zkopírujte do této složky: winnt\System32

  Přejmenujte na tento název: hal.dll


  Zdrojový soubor: *i386\driver.cab\halapic.dll

  Typ počítače: Jednoprocesorový osobní počítač s technologií MPS

  Zkopírujte do této složky: winnt\System32

  Přejmenujte na tento název: hal.dll


  Zdrojový soubor: *i386\driver.cab\halmps.dll

  Typ počítače: Víceprocesorový osobní počítač s technologií MPS

  Zkopírujte do této složky: winnt\System32

  Přejmenujte na tento název: hal.dll


  Zdrojový soubor: *i386\driver.cab\hal.dll

  Typ počítače: Standardní osobní počítač

  Zkopírujte do této složky: winnt\System32

  Přejmenujte na tento název: hal.dll


  Zdrojový soubor: *i386\driver.cab\halborg.dll

  Typ počítače: SGI mp

  Zkopírujte do této složky: winnt\System32

  Přejmenujte na tento název: hal.dll


 3. Podle následující tabulky zkopírujte z disku CD-ROM systému Windows 2000 (i386\driver.cab) nebo instalované aktualizace Service Pack do odpovídající složky, uvedené v následující tabulce, všechny požadované soubory jádra pro váš systém (jednoprocesorový x víceprocesorový) a požadovaný soubor HAL, a poté je přejmenujte na Ntoskrnl.exe a Hal.dll (pokud je to třeba).


  Běžné soubory jádra pro víceprocesorové systémy
  Zkopírovat do následujícího adresáře
  Přejmenovat na následující soubor
  i386\driver.cab\ntkrnlmp.exe
  winnt\System32
  ntoskrnl.exe
  i386\driver.cab\ntkrpamp.exe
  winnt\System32
  ntkrnlpa.exe
  i386\driver.cab\kernel32.dll
  winnt\System32
  kernel32.dll
  i386\driver.cab\ntdll.dll
  winnt\System32
  ntdll.dll
  i386\driver.cab\win32k.sys
  winnt\System32\drivers
  win32k.sys
  i386\driver.cab\winsrv.dll
  winnt\System32
  winsrv.dll
  Běžné soubory jádra pro jednoprocesorové systémy
  Zkopírovat do následujícího adresáře
  Přejmenovat na následující soubor
  i386\driver.cab\ntoskrnl.exe
  winnt\System32
  ntoskrnl.exe
  i386\driver.cab\ntkrnlpa.exe
  winnt\System32
  ntkrnlpa.exe
  i386\driver.cab\kernel32.dll
  winnt\System32
  kernel32.dll
  i386\driver.cab\ntdll.dll
  winnt\System32
  ntdll.dll
  i386\driver.cab\win32k.sys
  winnt\System32
  win32k.sys
  i386\driver.cab\winsrv.dll
  winnt\System32
  winsrv.dll
 4. Rozbalte soubor Ntdll.dll z disku CD-ROM systému Windows 2000 (i386\driver.cab) nebo nainstalované aktualizace Service Pack do složky %SystemRoot%\system32 původní instalace systému Windows 2000.


  Například:
  jednotka
  :\i386\driver.cab /f:ntdll.dll c:\winnt\system32
  , kde
  jednotka
  je písmeno jednotky CD-ROM obsahující disk CD-ROM systému Windows 2000 Server.
 5. Rozbalte soubor Win32k.sys z disku CD-ROM systému Windows 2000 (i386\driver.cab) nebo nainstalované aktualizace Service Pack do složky %SystemRoot%\system32 původní instalace systému Windows 2000.
 6. Rozbalte soubor Kernel32.dll a Winsrv.dll z disku CD-ROM systému Windows 2000 (i386\driver.cab) nebo nainstalované aktualizace Service Pack do složky %SystemRoot%\system32 původní instalace systému Windows 2000. Zadejte například následující příkazy: expand
  jednotka
  :\i386\driver.cab /F:kernel32.dll %systemroot%\system32\kernel32.dll


  expand
  jednotka
  :\i386\driver.cab /F:winsrv.dll %systemroot%\system32\winsrv.dll


  , kde
  jednotka
  je písmeno vaší jednotky CD-ROM.


 7. expand Restartujte počítač.
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
234558 Jak přidat podporu více procesorů v systému Windows 2000
Upozornění
: Systém Windows 2000 zobrazuje seznam kompatibilních typů počítače, které je možné nainstalovat při ruční aktualizaci pomocí Správce zařízení. Jakýkoli jiný než uvedený typ pravděpodobně způsobí potíže při spouštění počítače. Pokud je jako typ počítače uvedený nebo při aktualizaci na nejnovější verzi systému ACPI BIOS nastavený "Osobní počítač s rozhraním ACPI", nemůžete pomocí Správce zařízení aktualizovat na typ "Víceprocesorový počítač s rozhraním ACPI". Aby systém Windows 2000 podporoval nebo rozpoznával oba procesory pomocí typu počítače ACPI, musíte nejdříve aktualizovat systém ACPI BIOS počítače na nejnovější plně kompatibilní verzi a poté přeinstalovat systém Windows 2000 jako inovaci, aby automaticky rozpoznal a nainstaloval typ počítače "Víceprocesorový osobní počítač". Pokud jej nerozpozná, není systém BIOS počítače plně kompatibilní.
Vlastnosti

ID článku: 237556 - Poslední kontrola: 10. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor