Použití ověřovače ovladačů ke zjištění problémů s ovladači systému Windows pro pokročilé uživatele

Podpora systému Windows Vista Service Pack 1 (SP1) byla ukončena 12. července 2011. Chcete-li pokračovat v přijímání aktualizací zabezpečení pro systém Windows, ověřte, zda používáte systém Windows Vista s aktualizací Service Pack 2 (SP2). Další informace naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft: Končí podpora pro některé verze systému Windows.

Souhrn

Ověřovač ovladačů, který je počínaje verzí Windows 2000 součástí každé verze systému Windows, slouží k detekci a řešení různých potíží s ovladači, které mohou způsobovat poškození či selhání systému nebo jiné nepředvídatelné chování. Tento článek popisuje, jak lze pomocí ověřovače ovladačů izolovat ovladač v systému a vyřešit potíže s tímto ovladačem.

Další informace

Tento článek je věnován následujícím tématům:

 • Možnosti ověřovače ovladačů
 • Požadavky ověřovače ovladačů
 • Povolení ověřovače ovladačů
 • Ladění porušení ověřovače ovladačů
 • Ověřovač ovladačů a ovladače grafických adaptérů
 • Správce ověřovače ovladačů (Verifier.exe)
 • Globální čítače
 • Sledování fondu
 • Nastavení
 • Nestálá nastavení
 • Rozhraní příkazového řádku
 • Další informace pro vývojáře ovladačů
Ověřovač ovladačů je dodáván s následujícími operačními systémy:
 • Windows 8
 • Windows Server 2012 
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008 
 • Windows XP 
 • Windows Server 2003 
 • Windows 2000

Možnosti ověřovače ovladačů

Chcete-li použít ověřovač ovladačů, spusťte program Verifier.exe pak restartujte počítač. Můžete začít analyzovat ovladače v systému bez provádění jakýchkoli dalších změn. V případě systému Windows Vista nebo novějších verzí jsou ke spuštění programu Verifier.exe vyžadována oprávnění správce.

Ověřovač ovladačů může kontrolovat celou řadu aspektů chování ovladačů. Jednotlivé možnosti jsou seskupeny do nastavení, která lze povolit použitím příznaků. (Termíny možnosti, nastavení a příznaky jsou v dokumentaci k ověřovači ovladačů obvykle zaměnitelné. Reprezentují podobnou koncepci.)

Podrobné informace o jednotlivých příznacích naleznete na následujícím webu MSDN:

Standardní možnosti

Následující možnosti reprezentují pravidla, která by ovladače v systému neměly porušovat. Tyto možnosti jsou povoleny, pokud se rozhodnete povolit standardní nastavení v grafickém uživatelském rozhraní ověřovače ovladačů nebo zadáte přepínač /standard, konfigurujete-li ověřovač ovladačů pomocí příkazového řádku. 

Automatické kontroly

Tyto kontroly jsou u ověřovaného ovladače prováděny vždy, bez ohledu na to, které možnosti byly vybrány.

Příklady automatických kontrol:
 • Kontroly IRQL
  • Zvýšená úroveň IRQL (aktuální úroveň IRQL je nižší než cílová úroveň IRQL).
  • Snížená úroveň IRQL (aktuální úroveň IRQL je vyšší než cílová úroveň IRQL).

 • Uzamčení:
  • Dvojité uvolnění uzamčení.
  • Získání nebo uvolnění uzamčení jsou prováděna na odpovídající úrovni IRQL.
 • Přidělení paměti:
  • Přiřazení nebo uvolnění stránkovaného fondu paměti jsou prováděna na správné úrovni IRQL (na úrovni APC_LEVEL nebo níže).
  • Přiřazení nebo uvolnění nestránkovaného fondu paměti jsou prováděna na správné úrovni IRQL (na úrovni DISPATCH_LEVEL nebo níže).
  • Těmto rozhraním API nejsou zadány žádné náhodné (neinicializované) hodnoty.
  • Uvolněná přidělení neodkazují na aktivní objekty časovače.
 • Kontrola uvolnění ovladačů:
  • Ověřuje, zda ovladače při uvolnění nemají nevyřízené operace, například nevyřízená volání DPC nebo pracovní vlákna.
 • Ostatní chování ovladačů:
  • Nesprávné přepínání zásobníků vláken.
  • Pokus o volání KeWaitXxx s nastavením IRQL >= DISPATCH_LEVEL.
  • Zrušení odkazů u objektu, který již má počet odkazů roven 0.

Speciální fond

je-li tato možnost aktivní, ověřovač ovladačů přiděluje většinu požadavků ovladače na paměť ze speciálního fondu. Tento speciální fond je monitorován na přetečení a podtečení paměti a přístupu k paměti po uvolnění.

Vynucená kontrola IRQL

Je-li tato možnost aktivní, ověřovač ovladačů vyvíjí extrémní tlak paměti na ovladač, a to zneplatněním stránkovaného kódu. Pokud se ovladač pokusí o přístup ke stránkované paměti s chybnou úrovní IRQL nebo při uzamčení, ověřovač ovladačů toto chování detekuje.

Sledování fondu

je-li tato možnost aktivní, ověřovač ovladačů kontroluje, zda ovladač při uvolnění uvolnil veškerou přidělenou paměť. Tímto způsobem se odhalí nevrácená paměť.

Ověřování V/V operací

Je-li tato možnost aktivní, ověřovač ovladačů přidělí pakety IRP ovladače ze speciálního fondu a monitoruje, jakým způsobem ovladač zpracovává V/V operace. Tímto způsobem je detekováno nelegální nebo nekonzistentní použití V/V rutin.

Je-li ověřování V/V operací povoleno:
 • Všechny pakety IRPS přiřazené pomocí procesu IoAllocateIrp jsou přiřazeny ze speciálního fondu, je-li k dispozici.
 • Proběhnou kontroly rutin IoCallDriver, IoCompleteRequest a IoFreeIrp, které zachytí chybové zprávy ovladačů.
 • Proběhne kontrola chyb všech selhání ověřovače V/V operací s kódem DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION (0xC9).
Poznámka: V systému Windows 7 a novějších verzích operačního systému Windows jsou všechny funkce možnosti Rozšířené ověření V/V zahrnuty jako součást funkce Ověřování V/V operací a již není nutné vybrat možnost Rozšířené ověření V/V ve Správci ověřování ovladačů nebo z příkazového řádku.

Zjišťování zablokování

(systém Windows XP a novější verze) Je-li tato možnost aktivní, ověřovač ovladačů monitoruje, jakým způsobem ovladač využívá zámky spinlock, mutexy a rychlé mutexy. Detekuje se tak, zda kód ovladače může potenciálně v určitém bodu způsobit zablokování.

Rozšířené ověření V/V

(systém Windows XP a novější verze)Je-li tato možnost aktivní, ověřovač ovladačů monitoruje volání několika rutin správce V/V operací a provádí zátěžový test paketů PnP IRP, paketů IRP napájení a paketů WMI IRP.

Poznámka: V systému Windows 7 a novějších verzích jsou všechny funkce možnosti Rozšířené ověření V/V zahrnuty jako součást funkce Ověřování V/V operací. Tato možnost již není dostupná a není vyžadována ve Správci ověřování ovladačů nebo z příkazového řádku.

Ověření DMA

(systém Windows XP a novější verze) Je-li tato možnost aktivní, ověřovač ovladačů monitoruje, jakým způsobem ovladač využívá rutiny DMA. Detekuje se tak nesprávné využití registrů pro mapování, adaptérů a vyrovnávacích pamětí DMA.

Kontroly zabezpečení

(systém Windows Vista a novější verze) Je-li tato možnost aktivní, ověřovač ovladačů hledá běžné chyby, které by mohly vést k chybám zabezpečení, jako je například odkaz rutin v režimu jádra na adresy v uživatelském režimu.

Různé kontroly

(systém Windows Vista a novější verze) Je-li tato možnost aktivní, ověřovač ovladačů hledá běžné příčiny chyb ovladačů, například chybné zpracování uvolněné paměti.

Kontrola shody rozhraní DDI

(systém Windows 8 a novější verze) Je-li tato možnost aktivní, ověřovač ovladačů použije sadu pravidel rozhraní DDI, která kontrolují správnou interakci mezi ovladačem a rozhraním jádra operačního systému.

Kontrola shody rozhraní DDI je implementována pomocí knihovny režimu jádra nazvané VerifierExt.sys. Je-li zjištěno porušení některého z pravidel kontrola shody rozhraní DDI, modul VerifierExt.sys bude původcem volání kontroly chyb v systému.

Další možnosti

Tyto možnosti jsou navrženy pro testování speciálních případů nebo se jedná o možnosti, které způsobí selhání nebo prodlevy určitých rutin DDI s cílem simulovat podmínky extrémní zátěže.

Požadavky ověřovače ovladačů

Jediným požadavkem je nainstalovaný systém Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server 2003. Ověřovač ovladačů je možné povolit jak v prodejní verzi systému Windows, tak ve verzi určené pro ladění. Další informace o tom, co je třeba znát před povolením Správce ověřovače ovladačů na provozních serverech, naleznete v článku 251233 znalostní báze Microsoft Knowledge Base. Je-li nainstalována aplikace Norton Antivirus, nepovolujte v ověřovači ovladačů funkci Zjišťování zablokování (viz doporučení v článku 325672 znalostní báze Microsoft Knowledge Base).

Povolení ověřovače ovladačů

Ověřovač ovladačů můžete povolit pomocí nástroje Verifier.exe. Nástroj Verifier.exe je součástí každé kopie systému Windows a je automaticky nainstalován do složky System32. Nástroj Verifier.exe obsahuje rozhraní příkazového řádku i grafické uživatelské rozhraní (GUI), pomocí kterých můžete určit ovladače a příslušné úrovně ověřování. Lze také zobrazit statistiku ověřovače ovladačů v reálném čase. Další informace naleznete v části Správce ověřovače ovladačů v tomto článku.

Ladění porušení ověřovače ovladačů

Pokud ověřovač ovladačů detekuje porušení, je standardním chováním provedení kontroly chyb v systému s cílem poskytnout co nejvíce informací o ladění těchto potíží. Jakmile dojde ke kontrole chyb, systém připojený k ladicímu programu se zastaví.

Následkem všech porušení ověřovače ovladačů jsou kontroly chyb. Nejčastější kontroly chyb jsou následující (výčet není úplný):
 • 0xC1: SPECIAL_POOL_DETECTED_MEMORY_CORRUPTION
 • 0xC4: DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
 • 0xC6: DRIVER_CAUGHT_MODIFYING_FREED_POOL
 • 0xC9: DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION
 • 0xD6: DRIVER_PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION
 • 0xE6: DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION
Nejvhodnějším příkazem pro zahájení nové ladicí relace je příkaz !analyze –v. Tento příkaz vytiskne užitečné informace a pokusí se zjistit ovladač, který je příčinou potíží.

Rozšíření ladicího programu, která jsou specifická pro ověřovač ovladačů:
 • !verifier zobrazí výpis zaznamenaných statistických údajů ověřovače ovladačů. !verifier -? zobrazí všechny dostupné možnosti.
 • !deadlock zobrazí výpis informací souvisejících se zámky nebo objekty sledovanými funkcí Zjišťování zablokování. !deadlock -? zobrazí všechny dostupné možnosti.
 • !iovirp [adresa] zobrazí výpis informací souvisejících s paketem IRP sledovaným funkcí Ověřování V/V operací.
 • !ruleinfo [ID_pravidla] zobrazí výpis informací souvisejících s pravidlem kontroly shody rozhraní DDI, které bylo porušeno (ID_pravidla je vždy první argument ke kontrole, všechny ID pravidel kontroly shody rozhraní DDI mají tvar 0x200nn).

Ověřovač ovladačů a ovladače grafických adaptérů

Ovladače grafických adaptérů v režimu jádra systému Windows (jako jsou například knihovny DLL ovladačů tiskárny nebo monitorů) mají zakázáno volat vstupní bod fondu paměti přímo. Přiřazení fondu paměti jsou místo toho prováděna nepřímo pomocí zpětných volání grafického rozhraní DDI (Device Driver Interface) souboru Win32k.sys. Například k explicitnímu přiřazení fondu paměti použije ovladač grafického adaptéru zpětné volání EngAllocMem. Také další speciální zpětná volání, například EngCreatePalette nebo EngCreateBitmap, vrátí paměť fondu.

Aby bylo možné poskytnout totéž automatické testování i pro ovladače grafických adaptérů, je v souboru Win32k.sys zahrnuta podpora některých funkcí ověřovače ovladačů. Ovladače grafických adaptérů jsou však omezeny více než ostatní ovladače režimu jádra, a proto vyžadují pouze podsadu funkcí ověřovače ovladačů. Konkrétně není potřeba kontrola IRQL a vstupně-výstupní ověřování. Ostatní funkce, konkrétně použití speciálního fondu paměti, náhodné selhání přiřazení fondu paměti a sledování fondu, jsou ve zpětných voláních různých grafických rozhraní DDI podporovány na různých úrovních.

Náhodná selhání jsou podporována pro následující funkce zpětného volání grafického rozhraní DDI:
 • EngAllocMem
 • EngAllocUserMem
 • EngCreateBitmap
 • EngCreateDeviceSurface
 • EngCreateDeviceBitmap
 • EngCreatePalette
 • EngCreateClip
 • EngCreatePath
 • EngCreateWnd
 • EngCreateDriverObj
 • BRUSHOBJ_pvAllocRbrush
 • CLIPOBJ_ppoGetPath
Pro funkci EngAllocMem je také podporováno použití zvláštního fondu a sledování fondu.


Povolení ověřovače ovladačů pro ovladače grafických adaptérů je identické jako pro ostatní ovladače (další informace naleznete v části Povolení ověřovače ovladačů v tomto článku). Nepodporované příznaky, jako například kontrola úrovně IRQL, jsou ignorovány. Můžete také pomocí příkazu ladění jádra !gdikdx.verifier zkontrolovat aktuální stav ověřovače ovladačů a sledování fondů pro ovladače grafických adaptérů.


POZNÁMKA: Náhodné selhání přidělení paměti používejte pouze k testování robustnosti. Použití tohoto nastavení může způsobit zprávy o chybě vykreslení. Toto nastavení by se tedy nemělo používat jako součást ověřovacích testů ke kontrole správnosti implementace ovladače grafického adaptéru (například porovnáním výstupu ovladače grafického adaptéru s referenčním obrázkem).

Správce ověřovače ovladačů (Verifier.exe)

Nástroj Správce ověřovače ovladačů (Verifier.exe) nabízí nejlepší způsob, jak vytvářet a měnit nastavení ověřovače ovladačů a získávat statistiky ověřovače ovladačů. Soubor verifier.exe je v každé instalaci systému Windows umístěn ve složce %WinDir%\System32.

Správce ověřovače ovladačů je grafické uživatelské rozhraní, které je v systému Windows zahrnuto pro konfiguraci ověřovače ovladačů. Můžete jej spustit použitím příkazu verifier.exe bez jakýchkoli dalších přepínačů příkazového řádku. Jsou-li zahrnuty přepínače, je vždy použita verze tohoto nástroje pro příkazový řádek.

Potřebujete-li pomoc s konfigurací ověřovače ovladačů, spusťte v okně příkazového řádku správce příkaz verifier.exe /?.

Stav ovladače

Stránka vlastností Stav ovladače poskytuje přehled o aktuálním stavu ověřovače ovladačů. Stránka zobrazuje, které ovladače ověřovač zjišťuje. Stav může být jeden z následujících:

 • Zavedeno: Ovladač je aktuálně zaveden a ověřen.
 • Nezavedeno: Ovladač není aktuálně zaveden, byl však zaveden minimálně jednou od posledního restartování počítače.
 • Nikdy nebyl načten: Ovladač nebyl nikdy zaveden. Tento stav může označovat, že soubor bitové kopie ovladače je porušen, nebo že byl zadán název ovladače, který v systému chybí.
Klepnutím na záhlaví seznamu lze seznam uspořádat podle názvů ovladačů nebo stavu. V pravé horní části dialogového okna jsou zobrazeny aktuální typy ověřování, které jsou používány. Stav ovladačů je aktualizován automaticky, pokud nepřepnete do režimu ručních aktualizací. Frekvenci aktualizování lze měnit pomocí přepínačů v levé spodní části dialogového okna. Aktualizaci stavu můžete vynutit klepnutím na tlačítko Aktualizovat nyní.


Povolíte-li příznak Speciální fond a do tohoto speciálního fondu odchází méně než 95 procent přidělení paměťového fondu, zobrazí se na této stránce varovná zpráva. To znamená, že je nutné vybrat k ověřování menší sadu ovladačů nebo přidat do počítače více fyzické paměti. Tím se docílí lepšího pokrytí ověřování přidělení fondů paměti.

Globální čítače

Na stránce vlastností Globální čítače se zobrazuje aktuální hodnota některých čítačů, které udržuje ověřovač ovladačů. Nulová hodnota může značit, že příslušný příznak ověřovače ovladačů není povolen. Například hodnota 0 čítače Jiné/Chyby značí, že není povolen příznak simulace nedostatku prostředků. Aktivitu ověřovače lze sledovat, protože hodnoty čítačů jsou automaticky aktualizovány (ve výchozím nastavení). Lze měnit frekvenci aktualizování a můžete také přepnout na ruční aktualizace nebo vynutit aktualizaci pomocí skupiny ovládacích prvků v levé spodní části dialogového okna.

Sledování fondu

Tato stránka vlastností zobrazuje další statistiky shromážděné z ověřovače ovladačů. Všechny čítače zobrazené na této stránce souvisejí s příznakem ověřovače Sledování fondu. Většina z nich jsou čítače pro jednotlivé ovladače (například aktuální přiřazení, aktuální počet přiřazených bajtů atd.). To znamená, že je nutné vybrat název ovladače z vrchního pole kombinací a teprve poté se zobrazí čítače příslušného ovladače.

Nastavení

Na této stránce můžete vytvořit nebo změnit nastavení ověřovače ovladačů. Nastavení se ukládají do registru. Nové nastavení se projeví až po restartování počítače. V seznamu jsou zobrazeny aktuálně nainstalované ovladače. Každý ovladač může být v jednom z následujících stavů:

 • Ověřování povoleno: Ovladač je aktuálně ověřován.
 • Ověřování zakázáno: Ovladač není aktuálně ověřován.
 • Ověřování povoleno (nutno restartovat): Ovladač bude ověřován až po příštím restartování.
 • Ověřování zakázáno (nutno restartovat): Ovladač je aktuálně ověřován, ale po příštím restartování ověřován nebude.
Můžete vybrat jeden nebo několik ovladačů ze seznamu a přepínat jejich stav pomocí dvou tlačítek pod seznamem. Přepínat stav ovladače lze také v nabídce, kterou zobrazíte klepnutím pravým tlačítkem myši na ovladač.


Ve spodní části dialogového okna můžete zadat další ovladače (oddělené mezerami), které mají být ověřovány po příštím restartování. Toto textové pole se obvykle používá v případě, kdy chcete nainstalovat nový ovladač, který ještě není zaveden.


Je-li skupina přepínačů v horní části seznamu nastavena na hodnotu Ověřovat všechny ovladače, nejsou k dispozici seznam, tlačítka Ověřovat a Neověřovat ani textové pole. V tomto případě budou po příštím restartování ověřovány všechny ovladače v systému.


Pomocí zaškrtávacích políček v pravé horní části dialogového okna můžete nastavit typ ověřování. Můžete povolit vstupně-výstupní ověřování na úrovni 1 nebo 2. Ověřování na úrovni 2 je silnější než na úrovni 1.


Veškeré úpravy nastavení je nutné uložit klepnutím na tlačítko Použít. Na stránce jsou ještě dvě další tlačítka:

 • Upřednostňovaná nastavení: Tato funkce vybere některá obvykle používaná nastavení (při ověřování všech ovladačů).
 • Obnovit vše: Tato funkce vymaže veškerá nastavení ověřovače ovladačů. Nebudou tedy ověřovány žádné ovladače.
Po klepnutí na tlačítko Použít je nutné restartovat počítač, aby se změny projevily.

Nestálá nastavení

Pomocí této stránky vlastností můžete změnit příznaky ověřovače ovladačů okamžitě. Můžete pouze přepínat stav některých příznaků ověřovače ovladačů, nemůžete měnit seznam ověřovaných ovladačů. Po změně stavu některých zaškrtávacích políček je nutné klepnout na tlačítko Použít, aby se změny projevily. Změny se projeví okamžitě a zůstanou zachovány, dokud neprovedete další změny nebo nerestartujete počítač.

Rozhraní příkazového řádku

Nástroj Verifier.exe lze také spustit na příkazovém řádku (další informace získáte zadáním příkazu verifier.exe /? na příkazového řádku). Na příkazovém řádku lze použít několik přepínačů, například

Verifier.exe /flags 0x209BB /driver MyDriver1.sys MyFilterDriver1.sys

Následující seznam uvádí nejčastěji používané příznaky příkazového řádku:

Konfigurace možností (příznaky):

Pro systém Windows XP a novější:
 • verifier.exe /flags hodnota
  Hodnota je šestnáctkové číslo (je vyžadována předpona 0x), které reprezentuje souhrnnou hodnotu příznaků, které mají být povoleny. Hodnota pro každý příkaz je uvedena ve výstupu příkazu verifier /?.

  Standardní příznaky:
  0x00000000: Automatické kontroly
  0x00000001: Speciální fond
  0x00000002: Vynucená kontrola IRQL
  0x00000008: Sledování fondu
  0x00000010: Ověřování V/V operací
  0x00000020: Zjišťování zablokování
  0x00000080: Kontrola DMA
  0x00000100: Kontroly zabezpečení
  0x00000800: Různé kontroly
  0x00020000: Kontrola shody rozhraní DDI

  Další příznaky:
  0x00000004: Simulace nedostatku prostředků
  0x00000040: Rozšířené ověření V/V (pouze systém Vista)
  0x00000200: Vynutit nevyřízené požadavky V/V
  0x00000400: Protokolování IRP
  0x00002000: Neutrální kontrola MDL pro zásobník
  0x00004000: Neutrální kontrola MDL pro ovladač 0x00008000: Náhodné prodlevy architektury PoFx

  Chcete-li například povolit pouze funkce Speciální fond, Ověřování V/V operací a Různé kontroly:
  verifier.exe /flags 0x811
  Chcete-li povolit veškerá standardní nastavení (fungují oba příklady):

  verifier.exe /standard

  verifier.exe /flags 0x209BB
Pro systém Windows 2000 (pouze)
 • verifier.exe /flags hodnota [/iolevel 2]
  Určuje desítkovou hodnotu příznaků ověřovače ovladačů a případně také úroveň vstupně-výstupního ověřování (seznam dostupných příznaků získáte zadáním příkazu verifier.exe /? do příkazového řádku nebo jej naleznete v tomto článku v části Povolení ověřovače ovladačů).

  Nahraďte parametr hodnota jednou z následujících hodnot bitů ověřování:

  0 – Kontrola speciálního fondu
  1 – Vynucení kontroly úrovně IRQL
  2 – Simulace nedostatku prostředků
  3 – Sledování fondu
  4 – Ověření V/V operací
  5 – Zjišťování zablokování
  6 – Rozšířené ověření V/V
  7 – Ověřování DMA

  Zadejte například následující příkaz:

  c:\verifier /flags 3 /iolevel 2

Konfigurace ovladačů k ověření:
verifier.exe /driver driver1.sys [driver2.sys driver3.sys …]
Tento příkaz určuje konkrétní ovladač nebo ovladače k ověření. Další ovladače uveďte v seznamu odděleném mezerami.

verifier.exe /all
Ověří všechny ovladače v systému.

Konfigurace s využitím režimu Volatile:

verifier.exe /volatile /flags value /adddriver MyDriver1.sys
Okamžitě změní příznaky ověřovače a přidá k ověření MyDriver1.sys.

Dotazování aktuální statistiky ověřovače:

verifier /query
Odešle výpis aktuálního stavu ověřovače ovladačů a čítačů na standardní výstup.
Dotazování aktuálního nastavení ověřovače:

verifier /querysettings
Odešle výpis aktuálního nastavení ověřovače ovladačů na standardní výstup.

Vymazání nastavení ověřovače:

verifier.exe /reset
Smaže veškeré aktuální nastavení ověřovače ovladačů.

Další informace pro vývojáře ovladačů

Následující část popisuje další podrobnosti nastavení ověřovače ovladačů, které jsou určeny vývojářům ovladačů. Tato nastavení obvykle nejsou vyžadována profesionály v oblasti informačních technologií.

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows

Chcete-li povolit ověřovač ovladačů úpravou registru, postupujte následovně: 1. Spusťte Editor registru (Regedt32).

 2. Vyhledejte následující klíč registru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\VerifyDrivers
 3. Upravte klíč REG_SZ.
Nastavte klíč REG_SZ na názvy ovladačů, které chcete testovat. Rozlišují se velká a malá písmena. Můžete zadat více ovladačů, ale použít pouze jeden ovladač. Při tomto postupu můžete zkontrolovat, zda nedojte k předčasnému vyčerpání systémových prostředků. Předčasné vyčerpání prostředků nezpůsobí žádné potíže se spolehlivostí systému, ale může to způsobit, že některé kontroly ovladačů budou vynechány.

Následující seznam uvádí příklady hodnot klíče REG_SZ:

 • Ntfs.sys
 • Win32k.sys ftdisk.sys

 • *.sys

Úroveň ověřování ovladačů můžete zadat v následujícím klíči registru:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\VerifyDriverLevelHodnotou klíče je hodnota DWORD reprezentující kolekci všech povolených příznaků.
Vlastnosti

ID článku: 244617 - Poslední kontrola: 31. 1. 2014 - Revize: 1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional N, Windows 7 Release Candidate, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate N, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business N, Windows Vista Business N 64-bit Edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic Beta, Windows Vista Home Basic N, Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium Beta, Aktualizace SP1 pro Windows Vista, Aktualizace SP2 pro Windows Vista, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows HPC Server 2008, Windows HPC Server 2008 R2, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows 8, Windows 8 N, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 8 Pro, Windows 8 Professional N, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Datacenter

Váš názor