Doporučená konfigurace adaptéru prezenčního signálu pro privátní síť na clusterovém serveru

Souhrn

Pro bezproblémový provoz clusteru je zásadní komunikace mezi uzly serverového clusteru. Proto je třeba zajistit optimální konfiguraci sítí používaných ke komunikaci v rámci clusteru a splnit všechny požadavky v seznamu kompatibilního hardwaru. V případě konfigurace v síti musí být uzly clusteru propojeny dvěma či více nezávislými sítěmi, aby nemohl vzniknout jediný bod selhání. Nejčastěji se používají dvě místní sítě (LAN). (Oddělení Microsoft Product Support Services nepodporuje konfiguraci clusteru s uzly propojenými pouze jednou sítí.)

Musí být nakonfigurovány alespoň dvě sítě clusteru, které budou zajišťovat prezenční signál mezi uzly clusteru, aby nevznikl jediný bod selhání. Za tím účelem je u těchto sítí nutné vybrat pro službu clusteru role Pouze vnitřní komunikace clusteru nebo Veškerá komunikace. Jednou z těchto sítí bývá privátní propojení vyhrazené pro interní komunikaci v clusteru.

Navíc musí každá síť clusteru umožňovat selhání nezávisle na ostatních sítích clusteru. To znamená, že dvě sítě clusteru nesmějí mít společnou součást, která by mohla způsobit jejich současné selhání. Tento požadavek by například ve většině případů nebyl splněn, pokud by byl uzel připojen ke dvěma sítím pomocí víceportového síťového adaptéru, protože porty by nebyly nezávislé.

V zájmu vyloučení možných problémů s komunikací odeberte ze síťového adaptéru s nastavením Pouze vnitřní komunikace clusteru (tento adaptér se také označuje jako síťový adaptér prezenčního signálu nebo síťový adaptér pro privátní síť) veškeré přenosy v síti, které nejsou nezbytné. Cluster komunikuje pomocí vzdálených volání procedur (protokol RPC) na soketech IP s pakety protokolu UDP (User Datagram Protocol). Proces popsaný v tomto článku má za následek tyto akce:
 • Odstraní z propojení rozhraní NetBIOS.
 • Nastaví správné pořadí priorit komunikace v clusteru.
 • Nastaví správné pořadí vazeb adaptérů.
 • Určí správnou rychlost a režim síťového adaptéru.
 • Správně nakonfiguruje protokol TCP/IP.
 • Zakáže funkci rozpoznávání médií (pouze v systému Windows 2000).

Poznámka: Informace v tomto článku se nevztahují na clustery s podporou převzetí služeb při selhání se systémem Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2. Doporučení pro konfiguraci sítě v případě novějších verzí clusterů s podporou převzetí služeb při selhání v prostředí jiného typu než CSV naleznete na adrese http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/dd197454(WS.10).aspx#BKMK_Account_Infrastructure. Scénář, ve kterém nastavení popsané v tomto článku pravděpodobně způsobí nežádoucí chování systému Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2, počítá s prostředím CSV. Doporučení pro prostředí CSV naleznete na adrese http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/ff182358(WS.10).aspx.

Další informace

Doporučená konfigurace adaptéru pro privátní síť v systémech Windows 2000 a Windows 2003

 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení, klikněte na položku Ovládací panely a dvakrát klikněte na panel Síťová a telefonická připojení.
 2. V nabídce Upřesnit klikněte na příkaz Upřesnit nastavení.
 3. Ujistěte se, že v poli Připojení jsou vazby uvedeny v následujícím pořadí, a pak klikněte na tlačítko OK:
  • Vnější veřejná síť
  • Vnitřní privátní síť (prezenční signál)
  • [Připojení pro vzdálený přístup]
 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na síťové připojení pro adaptér prezenčního signálu a klikněte na příkaz Vlastnosti.

  Poznámka: Toto připojení je možné pro větší jednoduchost přejmenovat (například názvem Privátní).
 5. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Pokud server používá jiný typ kvora než Majoritní sada uzlů, klikněte na možnost Protokol sítě Internet (TCP/IP) a pak zrušte zaškrtnutí všech dalších možností.
  • Pokud server používá kvorum typu Majoritní sada uzlů, kliknutím vyberte možnost Protokol sítě Internet (TCP/IP) a alespoň jeden další síťový protokol pro sdílení souborů a poté zrušte výběr všech ostatních možností.

   Poznámka: Pokud server používá kvorum typu Majoritní sada, je zapotřebí alespoň jedna další síť s funkcí sdílení souborů, aby mohlo kvorum typu Majoritní sada uzlů fungovat. Důrazně doporučujeme, abyste v clusteru nastavili více sítí podporujících sdílení souborů, a vyhnuli se tak vzniku jediného místa selhání prostředku kvora.
 6. Máte-li síťový adaptér, který podporuje různé přenosové rychlosti a lze na něm určit rychlost a duplexní režim, ručně zadejte rychlost a duplexní režim.

  U síťových adaptérů umožňujících ruční zadání rychlosti a duplexního režimu se ujistěte, že jste ve všech uzlech pevně nastavili stejné hodnoty, které navíc musejí odpovídat údajům výrobce. U síťových adaptérů, které nepodporují ruční nastavení, se řiďte údaji od výrobce karty.

  V síti prezenčního signálu se přenáší jen malé množství informací, její latence je však pro komunikaci zásadní. Stejné nastavení rychlosti a duplexního režimu přispívá k zajištění spolehlivé komunikace.

  Pokud si nejste jisti, jakou rychlost váš adaptér a připojená zařízení podporují nebo jaké nastavení doporučuje výrobce, společnost Microsoft doporučuje nastavit všechna zařízení v dané cestě na rychlost 10 Mb/s a režim Poloduplexní. Tato konfigurace zajistí dostatečnou šířku pásma a spolehlivou komunikaci.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  174812 Účinky použití nastavení Automatické rozpoznávání v síťovém adaptéru clusteru

  Poznámka: Společnost Microsoft nedoporučuje používat pro prezenční signál adaptéry odolné proti chybám ani funkci seskupování. Pokud u připojení prezenčního signálu vyžadujete redundanci, použijte více síťových adaptérů s nastavením Pouze vnitřní komunikace clusteru a v nastavení clusteru určete jejich prioritu v síti. U starších víceportových síťových adaptérů byly zaznamenány problémy, proto se při použití této technologie ujistěte, že máte aktuální verzi firmwaru a ovladače.

  Informace o kompatibilitě v serverovém clusteru vám poskytne výrobce síťového adaptéru.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  254101 Seskupování síťových adaptérů a clustering serverů

 7. Klikněte na položku Protokol sítě Internet (TCP/IP) a pak klikněte na tlačítko Vlastnosti.
 8. Na kartě Obecné zkontrolujte, zda jste vybrali statickou IP adresu, která se nenachází ve stejné podsíti nebo síti jako některý z ostatních veřejných síťových adaptérů. Příkladem vhodné IP adresy k použití pro privátní adaptéry je adresa 10.10.10.10 v uzlu 1 a adresa 10.10.10.11 v uzlu 2 s maskou podsítě 255.0.0.0. Pokud vaše veřejná síť používá síť 10 x.x.x a masku podsítě 255.0.0.0, použijte jinou IP adresu privátní sítě a podsíť.Další informace o platných IP adresách pro privátní síť naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  142863 Platné IP adresy pro privátní síť

 9. Ověřte, že v poli Výchozí brána není nastavena žádná hodnota.
 10. Ověřte, že v poli Použít následující adresy serverů DNS nejsou zadány žádné hodnoty.

  Poznámka: Pokud jsou uzly clusteru současně servery DNS, v poli Použít následující adresy serverů DNS se zobrazí hodnota 127.0.0.1 (pole nebude prázdné). Jde o přijatelný stav.
 11. Klikněte na tlačítko Upřesnit.
 12. Na kartě DNS ověřte, že zde nejsou definovány žádné hodnoty. Ujistěte se, že nejsou zaškrtnuta políčka Zaregistrovat adresy tohoto připojení v systému DNS a Při registraci v systému DNS použít příponu DNS tohoto připojení.
 13. Když zavřete dialogové okno, může se zobrazit následující výzva. Pokud se tato výzva zobrazí, klikněte na tlačítko Ano:
  Toto připojení má prázdnou primární adresu WINS. Chcete pokračovat?
 14. Používáte-li pro privátní propojení křížený kabel, zakažte funkci zničení zásobníku protokolů TCP/IP při rozpoznávání médií.

  Poznámka: Tento krok neprovádějte v clusterech se systémem Windows Server 2003.

  Chcete-li, abychom funkci zničení zásobníku protokolů TCP/IP při rozpoznávání médií zakázali za vás, přejděte do části Automatická oprava. Chcete-li funkci zničení zásobníku protokolů TCP/IP při rozpoznávání médií zakázat sami, přejděte do části Manuální oprava.

  Automatická oprava


  Chcete-li automaticky zakázat funkci zničení zásobníku protokolů TCP/IP, klikněte na odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na tlačítko Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.
  Poznámka:
  Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

  Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

  Nyní přejděte k následujícímu kroku.

  Manuální oprava

  Chcete-li zakázat funkci zničení zásobníku protokolů TCP/IP při rozpoznávání médií, přidejte v každému uzlu následující hodnotu registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

  Název hodnoty: DisableDHCPMediaSense
  Datový typ: REG_DWORD
  Data: 1
  Další informace o tomto problému najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  254651 Automatická změna role sítě clusteru

 15. Předchozí kroky opakujte na všech ostatních uzlech v clusteru.
 16. Spusťte Správce clusterů.
 17. Klikněte na název clusteru v kořenovém adresáři Správce. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Vlastnosti.
 18. Na kartě Priorita v síti zkontrolujte, zda je privátní síť uvedena na prvním místě. Pokud tomu tak není, pomocí tlačítka Nahoru zvyšte její prioritu.
 19. Klikněte na privátní síť a poté na tlačítko Vlastnosti.
 20. Zaškrtněte políčko Povolit použití této sítě v clusteru.
 21. Klikněte na možnost Pouze vnitřní komunikace clusteru (privátní síť).
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

281662 Uzly clusteru se systémem Windows 2000 a Windows Server 2003 sloužící jako řadiče domény

Doporučená konfigurace adaptéru pro privátní síť v systému Windows NT 4.0

 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení, klikněte na položku Ovládací panely a dvakrát klikněte na panel Síť.
 2. Na kartě Protokoly klikněte na položku Protokol TCP/IP a pak na možnost Vlastnosti.
 3. V poli Adaptér klikněte na síťový adaptér pro privátní síť.
 4. Na kartě Adresa IP zkontrolujte, zda jste vybrali statickou IP adresu, která se nenachází ve stejné podsíti nebo síti jako některý z ostatních veřejných síťových adaptérů. Příkladem vhodné IP adresy k použití pro privátní adaptéry je adresa 10.10.10.10 v uzlu 1 a adresa 10.10.10.11 v uzlu 2 s maskou podsítě 255.0.0.0.
 5. Ověřte, že v poli Výchozí brána není nastavena žádná hodnota.
 6. Na kartě Adresa WINS klikněte na adaptér prezenčního signálu v poli Adaptér.
 7. Ověřte, že pro položky serveru WINS nejsou zadány žádné hodnoty.
 8. Když zavřete dialogové okno, může se zobrazit následující výzva. Pokud se tato výzva zobrazí, klikněte na tlačítko Ano:
  Alespoň jeden adaptér má prázdnou primární adresu WINS. Chcete pokračovat?
 9. Na kartě Směrování ověřte, že je zrušeno zaškrtnutí políčka Povolit předávání IP.
 10. Klikněte na tlačítko OK.
 11. Máte-li síťový adaptér, který podporuje různé přenosové rychlosti a lze na něm určit rychlost a duplexní režim, ručně zadejte rychlost a duplexní režim.

  U síťových adaptérů umožňujících ruční zadání rychlosti a duplexního režimu se ujistěte, že jste ve všech uzlech pevně nastavili stejné hodnoty, které navíc musejí odpovídat údajům výrobce. U síťových adaptérů, které nepodporují ruční nastavení, se řiďte údaji od výrobce karty.


  V síti prezenčního signálu se přenáší jen malé množství informací, její latence je však pro komunikaci zásadní. Stejné nastavení rychlosti a duplexního režimu přispívá k zajištění spolehlivé komunikace.

  Pokud nevíte, jakou rychlost váš adaptér a připojená zařízení podporují, společnost Microsoft doporučuje nastavit všechna zařízení v dané cestě na rychlost 10 Mb/s a režim Poloduplexní. Tato konfigurace zajistí dostatečnou šířku pásma a spolehlivou komunikaci.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  174812 Účinky použití nastavení Automatické rozpoznávání v síťovém adaptéru clusteru

  Poznámka: Společnost Microsoft nedoporučuje používat pro prezenční signál adaptéry odolné proti chybám ani funkci seskupování. Pokud u připojení prezenčního signálu vyžadujete redundanci, použijte více síťových adaptérů s nastavením Pouze vnitřní komunikace clusteru a v nastavení clusteru určete jejich prioritu v síti. U starších víceportových síťových adaptérů byly zaznamenány problémy, proto se při použití této technologie ujistěte, že máte aktuální verzi firmwaru a ovladače.

  Informace o kompatibilitě v serverovém clusteru vám poskytne výrobce síťového adaptéru.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  254101 Seskupování síťových adaptérů a clustering serverů

 12. Na kartě Vazby klikněte v poli Zobrazit vazby na položku Všechny adaptéry.
 13. Klikněte na znaménko plus (+) vedle adaptéru používaného pro privátní propojení.
 14. Klikněte na položku Protokol klienta WINS (TCP/IP) a poté na příkaz Zakázat.Poznámka: U adaptéru prezenčního signálu by neměly být povoleny jiné protokoly než protokol TCP/IP. Ověřte, že jsou všechny ostatní protokoly zakázány (včetně položek jako Sledování sítě).
 15. V poli Zobrazit vazby klikněte na možnost Všechny protokoly.
 16. Klikněte na znaménko plus (+) vedle položky Protokol TCP/IP.
 17. Přesvědčte se, zda veřejný síťový adaptér představuje první vazbu (je na prvním místě v seznamu vazeb). Chcete-li jej na toto místo přesunout, klikněte na síťový adaptér pro privátní síť a použijte tlačítko Dolů. Pokud máte více veřejných síťových adaptérů, zkontrolujte, zda je adaptér prezenčního signálu uveden jako poslední.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  193890 Doporučená konfigurace serveru WINS pro clusterový server společnosti Microsoft

 18. Kliknutím na tlačítko OK dokončete úpravu vlastností sítě a přijměte změny.
 19. Změny se projeví až po restartování uzlu.
 20. Předchozí kroky opakujte na všech ostatních uzlech v clusteru.
 21. Spusťte Správce clusterů.
 22. Klikněte na název clusteru v kořenovém adresáři Správce. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Vlastnosti.
 23. Na kartě Priorita v síti zkontrolujte, zda je privátní síť uvedena na prvním místě. Pokud tomu tak není, pomocí tlačítka Nahoru zvyšte její prioritu.
 24. Klikněte na privátní síť a poté na tlačítko Vlastnosti.
 25. Zaškrtněte políčko Povolit použití této sítě v clusteru.
 26. Klikněte na možnost Pouze vnitřní komunikace clusteru (privátní síť).
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

281662 Uzly clusteru se systémem Windows 2000 jako řadiče domény

Vlastnosti

ID článku: 258750 - Poslední kontrola: 25. 5. 2012 - Revize: 1

Váš názor