Odstraňování potíží s čítači výkonu služby WinMgmt

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Příznaky

Zobrazíte-li aplikační protokol v Prohlížeči událostí ve svém počítači, může obsahovat některé z následujících událostí:

Zpráva o události 1
Typ události: Chyba
Zdroj události: WinMgmt
Kategorie události: Není k dispozici
ID události: 37
Popis: Program WMI ADAP nemohl načíst knihovnu výkonu název_souboru z důvodu neznámých potíží v rámci knihovny: 0x0
Zpráva o události 2
Typ události:Chyba
Zdroj události:WinMgmt
Kategorie události:Není k dispozici
ID události:41
Popis: Program WMI ADAP nemohl vytvořit rejstřík objektů číslo pro knihovnu výkonu název_služby, protože v podklíči 009 nebyla nalezena žádná hodnota.
Zpráva o události 3
Typ události:Chyba
Zdroj události:WinMgmt
Kategorie události:Není k dispozici
ID události:61
Popis: Programu WMI ADAP se nezdařilo zpracovat knihovnu výkonu název_souboru kvůli narušení času ve funkci Otevřít (Open).

Příčina

K tomuto chování dochází z důvodu problému v čítači, nebo protože v prohledávacím modulu knihovny výkonu služby Windows Management Instrumentation (WMI) byla chybně zjištěna kladná návratová hodnota. V případě chybně kladné návratové hodnoty v prohledávacím modulu knihovny výkonu služby Windows Management Instrumentation (WMI) může modul nesprávně určit, že je knihovna neplatná, přestože čítač funguje správně.

Jak potíže obejít

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Pokuste se znovu prohledat knihovny výkonu počítače pomocí následujících příkazů:

winmgmt /clearadap
Tento příkaz vymaže z klíče registru výkonu služby WMI všechny hodnoty, které s touto službou souvisí.

winmgmt /resyncperf "winmgmt service pid"
Tento příkaz zaregistruje knihovny výkonu počítače ve službě WMI.

Identifikátor PID služby WMI naleznete v nástroji Správce úloh na kartě Procesy.

Mezi klíče registru používané pro dotyčné služby patří následující:

WbemAdapFileSize
WbemAdapFileTime
WbemAdapStatus
Poznámka: Další informace o parametrech příkazů, které jsou k dispozici pro službu WMI, zobrazíte zadáním příkazu winmgmt/? na příkazovém řádku.

Další možnou příčinou těchto událostí může být pomalá reakce čítačů z důvodu jiných aktivit během spouštění. Tento časový limit lze doladit přidáním hodnoty Collect Timeout typu REG_DWORD s hodnotou 10000 do odpovídajícího umístění v registru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\[soubor_čítače]\Performance
Kde [soubor_čítače] je název_souboru knihovny výkonu uvedený v chybové zprávě Prohlížeče událostí.

Je-li zpráva v Prohlížeči událostí například:

Programu WMI ADAP se nezdařilo zpracovat knihovnu výkonu perfproc.dll kvůli narušení času ve funkci Otevřít (Open).


bude klíč registru následující:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\PerfProc\Performance
Povšimněte si, že cesta v registru neobsahuje příponu knihovny (.dll). Dochází-li k protokolování stejných událostí i po provedení této změny, změňte ručně hodnotu parametru WbemAdapStatus v klíči registru čítače výkonu služby na hodnotu REG_DWORD 0 a poté zvyšte hodnotu parametru ADAPPerflbTimeout na hodnotu REG_DWORD 180 v následujícím klíči registru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Wbem\CIMOM
Poznámka: Všechny hodnoty zadávejte do registru jako desítkové.

Dále můžete pomocí nástroje Exctrlst.exe, který je součástí sady Windows 2000 Resource Kit, zakázat čítače výkonu určité služby. Tento nástroj zakáže určitý čítač přidáním klíče registru, který je podobný následujícímu příkladu. Nemáte-li nástroj Exctrlst.exe k dispozici nebo jej nechcete použít, můžete tyto položky registru konkrétních čítačů přidat do registru také ručně.

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Spooler\Performance

Název hodnoty: Disable Performance Counters
Typ hodnoty: REG_DWORD
Údaj hodnoty: 1
Poznámka: Chcete-li použít tyto příkazy, klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit a zadáním příkazu cmd zobrazte příkazový řádek.

Další informace

Proces ADAP (AutoDiscovery/AutoPurge) je zodpovědný za shromažďování a údržbu objektů čítačů výkonu ve službě WMI zaregistrovaných v počítači.

Proces ADAP je spuštěn při spuštění služby WinMgmt nebo při instalaci či odinstalaci knihoven výkonu obsahujících čítače výkonu pomocí nástrojů Lodctr či Unlodctr.

Čítače výkonu jsou stále k dispozici, přestože dojde k zaprotokolování událostí.

Další informace o události ID 41 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Technická podpora pro 64bitové verze systému Microsoft Windows

Pokud byl hardware dodán s již nainstalovanou 64bitovou verzí systému Microsoft Windows, technickou podporu a pomoc pro 64bitovou verzi systému Windows zajišťuje výrobce hardwaru. Je to z toho důvodu, že systém Windows XP x64 byl součástí dodaného hardwaru. Výrobce hardwaru mohl upravit instalaci systému Windows x64 pomocí jedinečných součástí. Mohl například zahrnout specifické ovladače zařízení a volitelná nastavení, aby maximalizoval výkon vlastního hardwaru. Společnost Microsoft bude přiměřeně nápomocna v případě, že potřebujete technickou pomoc s vydáním systému Windows x64. Pravděpodobně byste se však měli obrátit přímo na výrobce hardwaru. Výrobce je tím nejkvalifikovanějším pro poskytnutí podpory k softwaru, který instaloval na hardware. Pokud jste zakoupili 64bitovou verzi systému Windows samostatně, například 64bitovou verzi systému Microsoft Windows Server 2003, technickou podporu poskytne společnost Microsoft.

Informace o systému Microsoft Windows XP Professional x64 Edition získáte na následujícím webu společnosti Microsoft: Informace o verzích x64 systému Microsoft Windows Server 2003 získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 266416 - Poslední kontrola: 17. 7. 2008 - Revize: 1

Váš názor