Vytvoření obsahu označením textu v aplikaci Word

Souhrn

Jedním z nejběžnějších prvků v profesionálních dokumentech je obsah. Aplikace Microsoft Word usnadňuje vytváření obsahu, neboť nabízí možnost vytvářet obsah bez nutnosti použít styly a umožňuje označit jednotlivé slovo nebo skupinu slov v určité části textu a tuto informaci přidat do obsahu.

Obsah je možné vytvořit pomocí funkce zvýraznění úvodního textu a pro libovolný úvodní text (první slovo nebo slova v odstavci nebo ve větě) použít styly záhlaví. Pomocí funkce zvýraznění úvodního textu můžete vytvářet odstavce, ve kterých bude první část odstavce naformátovaná stylem nadpisu a zobrazí se v obsahu, zatímco zbytek odstavce bude označený jako normální text a v obsahu se nezobrazí. Tento článek popisuje, jak lze tuto novou funkci využít k vytvoření obsahu.


Vytvoření obsahu

V aplikaci Word můžete vytvořit obsah na základě části textu v odstavci, aniž by bylo nutné zahrnout celý odstavec. Pomocí funkce zvýraznění úvodního textu můžete text označit styly nadpisu, a tak tento text zahrnout do obsahu.

Obsah je možné vložit následujícím způsobem:
 1. Spusťte aplikaci Word a otevřete dokument.
 2. Klepněte na prázdný odstavec, do kterého chcete vložit obsah.
 3. V nabídce Vložit přejděte na příkaz Odkaz a pak klepněte na příkaz Rejstřík a seznamy.

  Poznámka: V aplikaci Microsoft Office Word 2007 klepněte na kartě Odkazy ve skupině Obsah na položku Odkazy. Poté klepněte na příkaz Vložit obsah.
 4. Klepněte na kartu Obsah a potom klepněte na položku Zobrazit panel nástrojů Osnova.

  Poznámka: V aplikaci Word 2007 tento krok vynechejte.
 5. V dialogovém okně Rejstřík a seznamy vyberte možnosti, které chcete použít ve svém obsahu, a potom klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: V aplikaci Word 2007 vyberte požadované možnosti v dialogovém okně Obsah a potom klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Pokud text obsažený v dokumentu není označený pro zahrnutí do obsahu, zobrazí se v dokumentu namísto obsahu následující chybová zpráva:
Chyba: Nebyla nalezena položka obsahu.

Označení textu, který má být zahrnut do obsahu

Pomocí následujících kroků označíte text, který chcete zahrnout do obsahu pomocí funkce zvýraznění úvodního textu spolu se styly nadpisu. Pomocí jedné nebo více z následujících metod označte text, který chcete zahrnout do obsahu.


Použití funkce zvýraznění úvodního textu se styly nadpisu

 1. V dokumentu vyberte úvodní text (odstavce), který chcete zahrnout do obsahu. V dokumentu může být například odstavec obsahující úvodní text, který představuje úvod ke zbylé části textu odstavce. Pokud chcete zahrnout do obsahu úvodní slova následujícího odstavce „Vdova a sirotek“, jednoduše tato slova označte a potom pokračujte dalšími kroky.
  Vdova a sirotek: Vdova je poslední řádek odstavce vytištěný osamoceně na začátek další stránky. Sirotek je první řádek odstavce vytištěný osamoceně na konec stránky.
 2. Klepněte na šipku dolů u seznamu Styl na panelu nástrojů Formátování a potom vyberte požadovaný styl nadpisu.

  Poznámka: V aplikaci Word 2007 klepněte na požadovaný styl nadpisu ve skupině Styly na kartě Domů.
 3. Klepnutím na tlačítko Aktualizovat obsah na panelu nástrojů Osnova aktualizujte obsah.

  Poznámka: V aplikaci Word 2007 klepněte na tlačítko Aktualizovat tabulku ve skupině Obsah na kartě Odkazy.
 4. V dialogovém okně Aktualizovat obsah klepněte na položku Aktualizovat celou tabulku a potom klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: V aplikaci Word 2007 klepněte na položku Aktualizovat celou tabulku v dialogovém okně Aktualizovat obsah.
Pokud na standardním panelu nástrojů klepnete na tlačítko Zobrazit či Skrýt, můžete si všimnout, že zvýraznění úvodního textu použité v textu neoznačují žádné speciální znaky. Text naformátovaný jako úroveň nadpisu se však zobrazí v obsahu dokumentu. Protože se nepoužily žádné skryté značky odstavce nebo jiné položky, je celý proces plynulý. Za tímto účelem používá aplikace Word novou základní funkci nazvanou Propojené styly písma.

Styl nadpisu použitý v úvodní části dokumentu se zobrazí jako styl nadpisu, ale ve skutečnosti se jedná o propojený styl písma. V aplikaci Word 2002 a novější dojde při použití stylu odstavce na pouze část odstavce k následujícímu chování:
 • Je vytvořen skrytý styl písma, který převezme stejné vlastnosti písma, jako jsou vlastnosti použité ve stylu odstavce.
 • Tento styl písma se použije na výběr.
POZNÁMKA: Jestliže je dokument otevřen a zobrazen v dřívějších verzích aplikace Word, skrytý styl písma vytvořený pomocí propojených stylů písma se zobrazí v rozevíracím seznamu Styl. Pokud dokument uložíte v dřívější verzi aplikace Word, dojde ke ztrátě funkce oddělovače stylu.

Pokud chcete zobrazit skrytý styl písma, postupujte takto:
 1. V nabídce Formát klepněte na příkaz Zobrazit formátování.

  Zobrazí se podokno úloh Zobrazit formátování.

  Poznámka: Pokud chcete otevřít podokno úloh Zobrazit formátování v aplikaci Word 2007, postupujte takto:
  1. Na kartě Domů ve skupině Styly klepněte na ikonu pro otevření dialogového okna Styly.
  2. V okně Styly klepněte na tlačítko Kontrola stylů.
  3. Klepněte na tlačítko Zobrazit formátování.
 2. V dokumentu označte text a všimněte si, že se v podokně úloh Zobrazit formátování zobrazí přesné podrobnosti týkající se formátování.
 3. Označte text, u kterého je použitý daný styl písma, a všimněte si, že se tento text zobrazí jako styl písma v podokně úloh Zobrazit formátování. Propojený styl se zobrazí v podokně úloh Zobrazit formátování jako Písmo nadpisu. Skutečný styl písma zůstane skrytý v podokně úloh Styly a formátování nebo v rozevíracím seznamu Styl na panelu nástrojů Formátování.
Pro propojený styl písma je možné použít jakýkoli styl odstavce. Je možné vytvořit styl odstavce, který vypadá přesně jako styl odstavce Základní text, a potom jej použít na část odstavce. Tímto způsobem je možné použít text k vytvoření obsahu, který bude přesně odpovídat textu v odstavci, za předpokladu, že možnosti obsahu jsou změněny tak, aby zahrnovaly styl pro úvodní text.


Použití oddělovačů stylu se styly nadpisu

Oddělovač stylu je nová funkce v aplikaci Word 2003 a Word 2002. Značky oddělovače stylu umožňují následující činnosti:
 • Použití stylů nadpisu na jediné slovo nebo frázi v odstavci, takže se v obsahu zobrazí pouze toto slovo nebo fráze.
 • Zahrnutí dvou stylů v jednom odstavci, takže se úvodní odstavec zobrazí v obsahu.
 • Použití úrovní osnovy na úvodní text, takže se v obsahu zobrazí pouze úvodní text.
 • Použití úrovní osnovy na jediné slovo nebo frázi v odstavci, takže se v obsahu zobrazí pouze toto slovo nebo fráze.
Oddělovač stylu je skrytá značka odstavce, která slouží jako dělicí prvek mezi dvěma samostatnými styly použitými v dokumentu. Pokud chcete zobrazit oddělovač stylu, postupujte následujícím způsobem:
 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.
 2. Na kartě Zobrazení zaškrtněte políčko Všechny ve skupinovém rámečku Značky formátování.
Předtím, než budete moci používat funkci Oddělovač stylu, je třeba na panel nástrojů přidat tlačítko Oddělovač stylu:
 1. Klepněte na příkaz Vlastní v nabídce Nástroje.
 2. Klepněte na kartu Příkazy a potom v seznamu Kategorie klepněte na položku Všechny příkazy.
 3. V seznamu Příkazy vyhledejte položku VložitOddělovačStylu a potom ji přetáhněte na panel nástrojů Formátování. Klepněte na tlačítko Zavřít.
Poznámka: Tlačítko Oddělovač stylu přidáte na panel nástrojů v aplikaci Office Word 2007 následujícím způsobem:
 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word.
 2. Klepněte na tlačítko Přizpůsobit.
 3. V seznamu Zvolit příkazy z klepněte na položku Všechny příkazy.
 4. V seznamu příkazů klepněte na položku Oddělovač stylu, klepněte na tlačítko Přidat a potom klepněte na tlačítko OK.

Oddělovač stylu vložte předtím, než v textu použijete styl nadpisu. Použijte některý z následujících postupů:

Metoda A: Použití oddělovače stylu k přidání jednoho slova nebo fráze do obsahu:
 1. Jakmile se při psaní dostanete na slovo nebo frázi, které chcete zahrnout do obsahu, klepněte na tlačítko Oddělovač stylu. Po klepnutí na tlačítko Oddělovač stylu se kurzor přesune doprava od oddělovače, takže můžete pokračovat v zápisu.
 2. Zadejte slovo nebo frázi, kterou chcete zahrnout do obsahu, a potom znovu klepněte na tlačítko Oddělovač stylu.
 3. Vyberte slovo nebo frázi, které chcete zahrnout do obsahu, klepněte na šipku dolů u seznamu Styl na panelu nástrojů Formátování a potom vyberte požadovaný styl nadpisu.
Slovo nebo fráze mezi těmito dvěma oddělovači stylu se zobrazí v obsahu.

Metoda B: Vložení oddělovače stylu mezi dva existující odstavce:

Oddělovač stylu můžete použít mezi dvěma existujícími odstavci, takže se první odstavec stane úvodním textem a zobrazí se v obsahu a druhý odstavec bude zbylou částí textu a v obsahu se nezobrazí. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Vytvořte dva odstavce textu. Umístěte text, který se má zobrazit v obsahu, do prvního odstavce, zbytek textu bude tvořit druhý odstavec.
 2. Umístěte kurzor do prvního odstavce a potom klepněte na tlačítko Oddělovač stylu.

  Tyto dva odstavce vytvoří jediný odstavec převedením značky odstavce na konci prvního odstavce na oddělovač stylu. Nyní máte jeden složený odstavec, který se v zobrazení Osnova zobrazí jako dva samostatné odstavce, ale vytiskne se jako jediný odstavec.
 3. Vyberte text nalevo od oddělovače, klepněte na šipku dolů u seznamu Styl na panelu nástrojů Formátování a potom vyberte požadovaný styl nadpisu.
V obsahu se zobrazí pouze úvodní část (první odstavec) naformátovaná pomocí daného stylu nadpisu.

POZNÁMKA: Oddělovač stylu je zvláštní formou skryté značky odstavce. Z tohoto důvodu se dokumenty vytvořené v aplikaci Word 2002 a novějších verzích aplikace Word budou zobrazovat v aplikacích Word 2000 a Microsoft Word 97 stejně, pokud nezaškrtnete políčko Všechny ve skupinovém rámečku Značky formátování. Pokud v dřívějších verzích aplikace Word zaškrtnete políčko Všechny ve skupinovém rámečku Značky formátování, zobrazí se skrytá značka odstavce Oddělovač stylu jako normální značka odstavce a dokument se přestránkuje.

Když k zobrazení dokumentů obsahujících oddělovače stylu (vytvořených aplikací Word 2002 a novější) použijete dřívější verzi aplikace Word, nezaškrtávejte políčko Všechny ve skupinovém rámečku Značky formátování.


Odebrání nadpisu z obsahu

Pokud chcete z obsahu odebrat nadpis, můžete na označený text použít nový styl odstavce:
 1. Vyberte označený text, klepněte na šipku dolů u seznamu Styl na panelu nástrojů Formátování a potom vyberte požadovaný styl nadpisu. (Chcete-li odebrat styl nadpisu, klepněte na položku Normální.)
 2. Klepnutím na tlačítko Aktualizovat obsah na panelu Osnova aktualizujte obsah.

  Poznámka: V aplikaci Word 2007 klepněte na tlačítko Aktualizovat obsah ve skupině Obsah na kartě Odkazy.
 3. V dialogovém okně Aktualizovat obsah klepněte na položku Aktualizovat celou tabulku a potom klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: V aplikaci Word 2007 klepněte na položku Aktualizovat celou tabulku v dialogovém okně Aktualizovat obsah.
POZNÁMKA: Použitím požadovaného stylu odstavce na celý odstavec nedojde k odebrání stylu. Je nutné vybrat přesný text tak, jak se zobrazuje v obsahu, a potom použít nový styl.

Odkazy

Další informace o vytváření obsahu beze změny formátování textu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

285050 Použití úrovní osnovy k vytvoření obsahu v aplikaci Word 2003 a Word 2002 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o vytváření položek obsahu bez čísel stránek naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

319821 Vytvoření položek obsahu bez čísel stránek v aplikaci Microsoft Office Word (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 285059 - Poslední kontrola: 8. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor