Služba podpory Remote Assistance od Microsoft

Služba podpory Remote Assistance od společnosti Microsoft umožňuje inženýrovi technické podpory společnosti Microsoft vidět pracovní plochu Vašeho počítače a pracovat s ním tak skrze zabezpečené připojení.

Použitím služby podpory Remote Assistance souhlasíte, že během tohoto vzdáleného připojení, inženýr technické podpory může zapnout funkci nahrávání. To znamená, že veškerá komunikace může být nahrávána a zaznamenána. Můžete požádat o zaslání odkazu na nahrávané informace po ukončení vzdáleného připojení. Pokud s možností nahrávání nesouhlasíte, prosíme, neakceptujte níže souhlas s podmínkami Microsoft.

SMLOUVA PRO SLUŽBY POSKYTOVANÉ SPOLEČNOSTÍ MICROSOFT

JESTLIŽE PROJDETE TUTO SMLOUVU A KLEPNETE NA TLAČÍTKO „SOUHLASÍM“, VYJADŘUJETE SOUHLAS S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI TOUTO SMLOUVOU, PODMÍNKAMI UŽÍVÁNÍ WEBU, PROHLÁŠENÍM O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZÁSADAMI POSKYTNUTÝMI NA TOMTO WEBU, KTERÉ JSOU VŠECHNY ZAČLENĚNY DO TÉTO SMLOUVY A TVOŘÍ JEJÍ SOUČÁST.

DÁLE PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI VEŠKERÁ USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY A POROZUMĚLI JIM. V PŘÍPADĚ NESOULADU MEZI TOUTO SMLOUVOU A VAŠÍ AKTUÁLNÍ SMLOUVOU O SLUŽBÁCH UZAVŘENOU SE SPOLEČNOSTÍ MICROSOFT (POKUD EXISTUJE) ROZHODUJÍ PODMÍNKY VAŠÍ AKTUÁLNÍ SMLOUVY O SLUŽBÁCH UZAVŘENÉ SE SPOLEČNOSTÍ MICROSOFT. PŘED ZAKOUPENÍM SLUŽEB SPOLEČNOSTI MICROSOFT Z TOHOTO WEBU MUSÍTE ODSOUHLASIT TUTO SMLOUVU.

Tato smlouva o službách poskytovaných společností Microsoft (dále jen "smlouva")se uzavírá mezi osobou objednávající služby (dále jen "vy", a nejbližší přidruženou organizací společnosti Microsoft, která se nachází ve vaší zemi nebo regionu, neurčíme-li jinak v níže uvedeném oddílu 9 (dále jen „my“). „Přidruženou organizací“ se rozumí právnická osoba, kterou vlastníte vy nebo my, která vlastní vás nebo nás nebo která je ve vašem či našem společném vlastnictví. „Vlastnictvím“ se rozumí vlastnictví více než 50 %.

Smluvní podmínky

1. SLUŽBY.

Souhlasíme s vynaložením komerčně přiměřeného úsilí na poskytování služeb, které zakoupíte, jak je popsáno na webu služeb (dále jen “průvodce službami”). Adresa URL webu průvodce služeb je následující: http://support.microsoft.com. Pokud se adresa URL z jakéhokoli důvodu změní, poskytneme vám na vaši žádost novou adresu URL.Naše schopnost dodávat služby závisí na vaší plné a včasné spolupráci a na přesnosti a úplnosti veškerých informací, které poskytnete.

2. VLASTNICTVÍ A LICENCE.

 1. Opravy. Udělujeme vám nevýlučnou, trvalou, plně splacenou licenci k užívání a reprodukování opravy, kterou vám dodáme my nebo osoba námi určená, jen pro vaše interní použití. Opravy nejsou určeny k dalšímu prodeji nebo distribuci nepřidruženým třetím stranám. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, licenční práva udělená k opravám se řídí licenční dohodou na příslušný produkt nebo, pokud se oprava neposkytuje pro konkrétní produkt, jakýmikoli dalšími podmínkami užívání, které poskytneme. Užívání produktu vámi se řídí licenční dohodou na produkt. Za hrazení veškerých licenčních poplatků za produkty jste odpovědní vy. “Produktem (produkty)” se rozumí jakýkoli počítačový kód, webové služby nebo materiály obsahující komerčně vydané, předběžně vydané nebo beta produkty (ať již se zpoplatněnou či bezplatnou licencí) a veškeré odvozeniny výše uvedených, které vám my nebo osoba námi určená zpřístupníme v rámci licence zveřejněné námi, našimi přidruženými organizacemi nebo třetí stranou. “Opravami” se rozumí opravy produktů, které vydáváme všeobecně (jako aktualizace Service Pack pro komerční produkty) nebo které vám my nebo osoba námi určená poskytneme při provádění služeb (jako jsou doplňky, úpravy, opravy HotFix, aktualizace, opravy chyb, beta opravy a beta sestavení), a veškeré odvozeniny výše uvedených. Na žádných opravách vám dodaných nesmíte provádět změny, provádět jejich zpětnou analýzu, dekompilovat je, rozkládat, měnit názvy souborů nebo je kombinovat s jakýmkoli jiným počítačovým kódem, jehož výrobcem není společnost Microsoft.

 2. Již existující dílo. Veškerá práva k jakémukoli počítačovému kódu nebo psaným materiálům nezaloženým na kódu (dále jen “materiály”) vyvinutým nebo jinak získaným námi nebo pro nás či naše přidružené společnosti nebo vámi či vašimi přidruženými společnostmi nezávisle na této smlouvě (dále jen “již existující dílo”) zůstávají výlučným vlastnictvím strany, která již existující dílo dodává. Každá strana při poskytování služeb uděluje druhé straně (a podle potřeby našim dodavatelům) dočasnou, nevýlučnou licenci k užívání, reprodukování a pozměňování jakéhokoli již existujícího díla, která se uděluje jen pro účely poskytování služeb. Udělujeme vám nevýlučnou, trvalou, plně splacenou licenci k užívání, reprodukování a pozměňování (je-li relevantní) našich již existujících děl s výjimkou produktů ve formě vám dodané, které vám při dokončení námi poskytovaných služeb ponecháme k užívání s veškerými rozšířeními (je-li relevantní). Licenční práva udělená k našemu již existujícímu dílu se omezují na vaše interní použití a nejsou určena k dalšími prodeji či distribuci nepřidruženým třetím stranám.

 3. Rozšíření. Udělujeme vám nevýlučné, trvalé právo k užívání, reprodukování a pozměňování jakéhokoli počítačového kódu nebo materiálů (s výjimkou oprav nebo již existujících děl), které vám ponecháme při dokončení námi poskytovaných služeb (dále jen „rozšíření“) jen pro vaše interní použití. Rozšíření nejsou určena k dalšímu prodeji nebo distribuci nepřidruženým třetím stranám.

 4. Vzorový kód. Kromě práv stanovených ve výše uvedeném oddílu Rozšíření je vám také uděleno nevýhradní trvalé právo reprodukovat a distribuovat formu objektového kódu u jakéhokoli počítačového kódu námi poskytnutého pro ilustrativní účely (dále jen „vzorový kód“) za předpokladu, že souhlasíte s tímto:

  1. při uvádění vašeho počítačového produktu, do kterého je začleněn vzorový kód, na trh nebudete užívat své jméno, logo nebo obchodní známky;
  2. zahrnete do vašeho počítačového produktu, do kterého je vzorový kód začleněn, platné upozornění na ochranu autorským právem a
  3. poskytnete nám náhradu, odškodníte nás a poskytnete nám a našim dodavatelům ochranu před a vůči jakýmkoli nárokům či právním sporům včetně poplatků právním zástupcům vzniklým v souvislosti s užíváním či distribucí vzorového kódu nebo v důsledku tohoto užívání.

 5. Omezení licence Open Source. Vzhledem k tomu, že určité licenční podmínky třetích stran vyžadují všeobecné

  1. vyzrazení formy zdrojového kódu třetím stranám;
  2. poskytnutí licence k počítačovému kódu třetím stranám pro účely vytváření odvozených děl nebo
  3. poskytnutí možnosti bezplatné další distribuce počítačového kódu třetím stranám (dále společně jako „licenční podmínky open source“), licenční práva, která každá strana udělí k jakémukoli počítačovému kódu (nebo jakémukoli duševnímu vlastnictví s ním spojenému), nezahrnují žádnou licenci, právo nebo oprávnění k začlenění, pozměňování, kombinování anebo distribuci tohoto počítačového kódu s jakýmkoli jiným počítačovým kódem způsobem, při kterém by počítačový kód jiné strany podléhal licenčním podmínkám open source.
  Každá strana se dále zaručuje, že neposkytne ani nepředá druhé straně počítačový kód, který se řídí licenčními podmínkami open source.

 6. Práva přidružených organizací. Práva obsažená v tomto oddílu můžete dále poskytnout formou licence svým přidruženým organizacím, ale vaše přidružené organizace nesmějí tato práva dále poskytnout formou licence a musí je užívat v souladu se zde obsaženými licenčními podmínkami.

 7. Vyhrazení práv. Všechna práva neudělená výslovně v tomto oddílu jsou vyhrazena.

3. DŮVĚRNOST.

Podmínky této smlouvy jsou důvěrné a veškeré informace označené kteroukoli ze stran za „důvěrné“ anebo „majetkové“ nebo s kterými by se mělo za všech okolností zacházet jako s důvěrnými anebo majetkovými (dále jen „důvěrné informace“) nebudou, nevyplývá-li tak z podmínek této smlouvy, přijímající stranou předány žádné třetí osobě bez výslovného souhlasu druhé strany po dobu pěti (5) let následujících po datu jejich předání. Tyto povinnosti zachovávat důvěrnost se nevztahují na jakékoli informace, které
 1. byly známy přijímající straně z jiného zdroje, než je strana předávající, a to jinou cestou než porušením povinnosti k zachovávání důvěrnosti vůči předávající straně,
 2. jsou dostupné široké veřejnosti nebo vešly ve známost mezi širokou veřejností jinak než porušením povinností přijímající strany nebo
 3. byly vyvinuty nezávislým úsilím přijímající strany. Veškeré technické informace, které odvodíme z poskytování služeb souvisejících s našimi produkty, můžeme použít k řešení problémů, odstraňování potíží, zlepšování funkcí produktů a opravám a pro naši databázi znalostí. Souhlasíme s tím, že v žádné položce databáze znalostí neuvedeme vaši totožnost a nevyzradíme žádné vaše důvěrné informace.

4. ZÁRUKY, OMEZENÍ.

 1. BEZ ZÁRUKY. ODMÍTÁME A VYLUČUJEME VEŠKERÉ ZÁVAZKY, ZÁRUKY A PODMÍNKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ, KONKLUDENTNĚ OBSAŽENÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA, V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM PRÁVEM VČETNĚ, NE VŠAK VÝLUČNĚ, ZÁVAZKŮ, ZÁRUK NEBO PODMÍNEK VYPLÝVAJÍCÍCH Z VLASTNICKÉHO PRÁVA, NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍ STRANY, USPOKOJIVÉHO STAVU NEBO KVALITY, PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLI NÁMI POSKYTNUTÝMI SLUŽBAMI ČI JINÝMI MATERIÁLY NEBO INFORMACEMI.

 2. Uplatnění místních zákonů. V případě, že vám příslušné právo poskytuje jakékoli konkludentně obsažené podmínky, které jsou v rozporu s výlukami a omezeními v této smlouvě, budou se v rozsahu povoleném příslušným právem vaše nároky na nápravu omezovat v případě služeb na

  1. novou dodávku služeb nebo
  2. náklady na novou dodávku služeb (pokud k ní dojde) a v případě zboží na
  3. výměnu zboží nebo
  4. opravu vad zboží.
  Pořadí poskytnutí těchto omezených forem nápravy určíme my.

5. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, VÝLUKY.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM PRÁVEM:
 1. BEZ OHLEDU NA DŮVOD VZNIKU VAŠEHO NÁROKU SE CELÁ NAŠE ODPOVĚDNOST OMEZUJE NA ČÁSTKU, KTEROU JSTE UHRADILI ZA SLUŽBY;
 2. ŽÁDNÁ ZE STRAN NEBUDE VŮČI DRUHÉ STRANĚ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, ZTRÁTY NA ZISKU ČI OBCHODNÍ ZTRÁTY VE SPOJITOSTI S ŽÁDNOU VĚCÍ SOUVISEJÍCÍ S TOUTO SMLOUVOU, JAKÝMIKOLI SLUŽBAMI NEBO JAKÝMIKOLI JINÝMI MATERIÁLY ČI INFORMACEMI, KTERÉ POSKYTNEME, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY NEBO ŽE BYLA TAKOVÁ MOŽNOST V PŘIMĚŘENÉ MÍŘE PŘEDVÍDATELNÁ, A
 3. V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU VÁM SLUŽBY NEBO JAKÉKOLI JINÉ SLUŽBY POSKYTOVÁNY ZDARMA, NEPŘEKROČÍ NAŠE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ČÁSTKU 5,- USD NEBO JEJÍ EKVIVALENT V MÍSTNÍ MĚNĚ. TOTO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST KTERÉKOLI ZE STRAN VŮČI DRUHÉ ZA PORUŠENÍ ZÁVAZKU ZACHOVÁVAT DŮVĚRNOST, PORUŠENÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ DRUHÉ STRANY NEBO V PŘÍPADĚ PODVODU, HRUBÉ NEDBALOSTI ČI ÚMYSLNÉHO NESPRÁVNÉHO KONÁNÍ NEBO NA SMRT ČI ÚRAZ OSOB ZPŮSOBENÝ NEDBALOSTÍ TÉTO STRANY. VZHLEDEM K TOMU, ŽE V NĚKTERÝCH STÁTECH A JURISDIKCÍCH SE NEPOVOLUJE VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY NÁSLEDNÉ ČI NÁHODNÉ, VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE NA TUTO SMLOUVU NEMUSÍ VZTAHOVAT.

6. DANĚ.

Částky, které nám mají být zaplaceny na základě této smlouvy, nezahrnují žádné zahraniční a v USA federální, státní, provinční, místní, městské či jiné vládní daně (včetně, ne však výlučně, veškerých příslušných daní z přidané hodnoty, z prodeje nebo spotřebních daní), které v důsledku uzavření této smlouvy dlužíte výhradně vy. Neneseme odpovědnost za žádné daně, které jste ze zákona povinni hradit. Veškeré takové daně (včetně, ne však výlučně, daní z čistého zisku či z hrubých příjmů, koncesních poplatků anebo daní z majetku) jsou vaší finanční odpovědností.

7. TERMINATIONUKONČENÍ PLATNOSTI SMLOUVY.

Každá ze stran může odstoupit od této smlouvy, pokud druhá strana
 1. porušuje jakýkoli závazek nebo je s ním v prodlení a nenapraví tento stav do 30 kalendářních dnů od upozornění na takové porušení závazku, nebo
 2. neuhradí jakoukoli fakturu, která je neuhrazena více než 60 kalendářních dnů.
Souhlasíte s tím, že uhradíte veškeré poplatky za provedené služby a vynaložené náklady.

8. RŮZNÉ.

Tato smlouva představuje úplnou dohodu obou stran týkající se předmětu této smlouvy a nahrazuje veškeré jiné předchozí a souběžné dohody. Veškerá oznámení, oprávnění a požadavky předané nebo učiněné v souvislosti s touto smlouvou musí být zaslány poštou, expresním kurýrem nebo faxem na adresy uvedené oběma stranami. Oznámení budou považována za doručená k datu uvedenému na poštovní doručence nebo na potvrzení o doručení kurýrem či faxem. Tuto smlouvu nesmíte postoupit třetí straně bez našeho písemného souhlasu, přičemž tento souhlas vám nebude bezdůvodně odepřen. Vy i my souhlasíme s dodržováním veškerých mezinárodních a vnitrostátních zákonů, které se vztahují na tuto smlouvu. Tato smlouva se řídí zákony státu Washington, pokud byly služby zakoupeny ve Spojených státech, zákony Irské republiky, pokud byly služby zakoupeny v libovolné zemi či regionu v Evropě, na Středním východě nebo v Africe („EMEA“) nebo zákony jurisdikce, ve které se nachází přidružená organizace dodávající služby, pokud byly služby zakoupeny mimo území Spojených států a zemí EMEA. Jakékoli řízení zahájené na základě této smlouvy bude předáno federálnímu nebo státnímu soudu ve státě Washington, pokud byly služby zakoupeny ve Spojených státech, irským soudům, pokud byly služby zakoupeny v libovolné zemi či regionu EMEA, nebo soudům v jurisdikci, ve které se nachází přidružená organizace dodávající služby, pokud byly služby zakoupeny mimo území Spojených států a zemí EMEA. Bez dotčení výše uvedeného toto nebrání žádné straně domáhat se opravných prostředků v souvislosti s porušením práv duševního vlastnictví nebo povinností zachovávat důvěrnost v jakékoli příslušné jurisdikci. Oddíly týkající se omezení užívání, poplatků, důvěrnosti, vlastnictví a licence, neposkytnutí záruk, omezení odpovědnosti, ukončení smlouvy a ustanovení této smlouvy označených Různé zůstávají v platnosti po jakémkoli ukončení nebo vypršení platnosti této smlouvy. Jestliže soud shledá jakékoli ustanovení této smlouvy nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení plně platná a účinná a strany upraví smlouvu tak, aby dotčené ustanovení bylo v maximální míře účinné. Žádné prominutí jakéhokoli porušení této smlouvy nepředstavuje prominutí jakéhokoli dalšího porušení a žádné prominutí nebude v platnosti, není-li učiněno písemně a podepsáno oprávněným zástupcem promíjející strany. Kromě uhrazení dlužných částek nenese žádná ze stran odpovědnost za prodlení v plnění nebo za neplnění vzniklé z příčin, které jsou mimo její přiměřenou kontrolu. Obě strany výslovně vyjadřují své přání, aby tato smlouva byla vyhotovena v anglickém jazyce

9. SMLUVNÍ PARTNER ZA SPOLEČNOST MICROSOFT.

Pokud se nacházíte v některé z následujících zemí, je smluvním partnerem za společnost Microsoft pro tuto smlouvu společnost Microsoft Regional Sales Corporation: Austrálie, Bangladéš, Hongkong, Indie, Indonésie, Korea, Malajsie, Nový Zéland, Filipíny, Singapur, Srí Lanka, Tchaj-wan, Thajsko a Vietnam. Pokud se nacházíte v kterékoli zemi v Evropě, na Středním východě nebo v Africe, je smluvním partnerem za společnost Microsoft pro tuto smlouvu společnost Microsoft Ireland Operations.

Poslední úprava: Červen 2007

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích poboček, v závislosti na tom, kde bydlíte) a vámi. Přečtěte si je, prosím. Vztahují se na software uvedený výše, který zahrnuje média, na nichž jste jej získali (pokud existují). Tyto podmínky se rovněž vztahují na:

 • aktualizace,
 • dodatky,
 • internetové služby a
 • služby odborné pomoci

společnosti Microsoft pro tento software, pokud s těmito položkami nejsou dodávány jiné podmínky. Pokud ano, budou platit tyto jiné podmínky.
Použitím softwaru přijímáte tyto podmínky. Pokud je nepřijímáte, software nepoužívejte.
Jak je popsáno níže, představuje použití určitých funkcí rovněž váš souhlas s přenosem určitých standardních počítačových informací pro internetové služby.

Dodržíte-li tyto licenční podmínky, máte následující práva.

1. PRÁVA K UŽÍVÁNÍ A INSTALACI. Smíte instalovat a užívat jednu kopii softwaru na zařízení.

2. Rozsah licence. Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Tato smlouva vám poskytuje pouze určitá práva k užití softwaru. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo bez ohledu na tato omezení neposkytuje více práv, smíte software užívat pouze v souladu s podmínkami této smlouvy. Současně musíte dodržovat veškerá technická omezení v softwaru, která umožňují jeho užívání pouze určitými způsoby.
Nesmíte:

 • zpřístupnit výsledky jakéhokoli testu softwaru typovou úlohou žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu společnosti Microsoft,
 • překračovat žádná technická omezení softwaru,
 • provádět zpětnou analýzu, dekompilaci nebo převod ze strojového kódu softwaru, s výjimkou a v rozsahu takových aktivit, které jsou výslovně povoleny rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,
 • vytvářet více kopií softwaru, než je určeno v této smlouvě nebo povoleno rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,
 • zveřejnit software, aby jej ostatní mohli kopírovat,
 • pronajímat, půjčovat nebo poskytovat software na leasing,
 • převést software nebo tuto smlouvu na třetí stranu, nebo
 • užívat software pro komerční hostitelské služby.

3. ZÁLOŽNÍ KOPIE. Smíte zhotovit jednu záložní kopii softwaru. Smíte ji použít pouze k přeinstalaci softwaru.

4. DOKUMENTACE. Všichni uživatelé, kteří mají platný přístup k vašemu počítači nebo k interní síti, smí kopírovat a používat dokumentaci pouze pro interní referenční účely.

5. VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Software podléhá nařízením a zákonům o vývozu platným ve Spojených státech amerických. Musíte dodržovat všechny příslušné místní i mezinárodní nařízení a zákony o vývozu vztahující se na software. Mezi tyto zákony patří omezení míst určení, koncových uživatelů a koncového užití. Další informace naleznete na adrese www.microsoft.com/exporting (v angličtině).

6. SLUŽBY ODBORNÉ POMOCI. Vzhledem k tomu, že tento software je dodáván „tak, jak je“, nemusíme k němu poskytovat žádné služby odborné pomoci.

7. VEŠKERÉ DOHODY. Tato smlouva a podmínky pro doplňky, aktualizace, internetové služby a služby odborné pomoci, které užíváte, tvoří veškeré dohody ohledně softwaru a služeb odborné pomoci.

8. ROZHODNÉ PRÁVO.

a. Spojené státy americké. Pokud jste tento software získali ve Spojených státech amerických, řídí se výklad této smlouvy zákony státu Washington a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením, bez ohledu na možný konflikt právních principů. Zákony státu, v němž žijete, se řídí všechny ostatní nároky, včetně nároků spojených s místními zákony na ochranu spotřebitelů, se zákony proti nekalé soutěži a s občanskoprávními delikty.
b. Mimo území Spojených států amerických. Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, bude se tato smlouva řídit zákony této země.

9. PRÁVNÍ ÚČINKY. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vaší země vám mohou poskytovat i další práva. Můžete mít rovněž další práva ve vztahu ke straně, od níž jste software získali. Tato smlouva nemění vaše práva v rámci právního řádu vaší země, pokud právní řád vaší země nepovoluje jejich změnu.

10. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK. Software je licencován „tak, jak je“. Veškerá rizika spojená s jeho užíváním nesete vy. Společnost Microsoft neposkytuje žádné výslovné záruky, garance ani podmínky. V rámci místních zákonů můžete mít další spotřebitelská práva, která tato smlouva nemůže změnit. V rozsahu povoleném místními zákony společnost Microsoft vylučuje předpokládané záruky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení smlouvy.

11. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁPRAV A NÁHRADY ŠKODY. Od společnosti Microsoft a jejích dodavatelů můžete získat pouze náhradu za přímé škody až do výše 5 USD. Nezískáte náhradu za žádné jiné škody, včetně následných škod, ušlého zisku a zvláštních, nepřímých nebo náhodných škod.
Toto omezení se vztahuje

 • na všechny záležitosti související se softwarem, službami, obsahem na internetových serverech třetích stran (včetně kódu) nebo programy třetích stran a
 • na žaloby za porušení smlouvy, porušení záruky, garance nebo podmínky, přesně vymezenou odpovědnost, nedbalost nebo jiné občanskoprávní delikty v rozsahu povoleném rozhodným právem.
Vztahuje se rovněž na situace, kdy společnost Microsoft věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí rovněž vztahovat v případě, že vaše země neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.

Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" pro volbu podpory Remote Assistance od společnosti Microsoft, souhlasíte, že během této relace specialista podpory může uložit záznam obrazovky této relace a to pro účely zlepšení kvality nebo školení.

Pokud si nepřejete povolit možnost záznamu obrazovky, zvolte možnost "Nesouhlasím" a pokračujte prosím zvolením z ostatních možností podpory, např. po telefonu nebo po chatu.

Po přijetí souhlasu s možností záznamu obrazovky, uzavřete prosím všechny okna, které by mohly obsahovat osobní informace.


Poznámka: LogMeIn (LMI) Rescue je produkt pro vzdálenou pomoc od jiného výrobce, který se aktuálně používá pro poskytování vzdálené podpory pro zákazníky Microsoftu. Podpora Microsoftu využívá LogMeIn Rescue ve verzi Enterprise jako primární nástroj pro pomoc přes Vzdálenou plochu při řešení problémů zákazníků.

Díky LogMeIn Rescue si můžou specialisté technické podpory Microsoftu zobrazit vzdálený počítač a sdílet jeho řízení, chatovat a zvýrazňovat části obrazovky zákazníka bez nutnosti předinstalovat si software.

LogMeIn Rescue se liší od jiných produktů pro vzdálený přístup od společnosti LogMeIn a jiných výrobců v tom, že jde o reaktivní nástroj podpory založený na poskytnutém oprávnění. Pro poskytování podpory vyžadující vzdálený přístup není nutné, aby byl na zákazníkově počítači nebo zařízení nainstalovaný jakýkoliv trvalý software, a specialisté technické podpory Microsoftu budou mít k počítači zákazníka Microsoftu vzdálený přístup jenom s jeho výslovným svolením – a toto svolení musí zákazník udělit při každé jednotlivé žádosti o podporu. Podpora od Microsoftu se dá iniciovat jenom z tohoto webu.

Informace o tomto produktu by neměly být považované za doporučení nebo podporu ze strany Microsoftu. Microsoft může tento nástroj přestat používat bez předchozího upozornění.

Poslední kontrola : 12. srpna 2013
Vlastnosti

ID článku: 29289 - Poslední kontrola: 28. 9. 2016 - Revize: 9

Váš názor
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)