Jak automatizovat aplikaci Microsoft Excel z Visual Basic .NET

Souhrn

Tento článek ukazuje, jak vytvořit klienta automatizace aplikace Microsoft Excel pomocí aplikace Microsoft Visual Basic .NET.

Další informace

Automatizace je proces, který umožňuje aplikacím, které jsou napsány v jazycích, jako je Visual Basic, programově řídit jiné aplikace. Automatizace v aplikaci Excel umožňuje provádět akce, například vytvoření nového sešitu, přidávání dat do sešitu nebo vytváření grafů. A jinými aplikacemi Microsoft Office Excel téměř všechny akce, které lze provést ručně pomocí uživatelského rozhraní lze také provést programově pomocí automatizace.

Aplikace Excel umožňuje tuto programovou funkcionalitu pomocí objektového modelu. Objektový model je kolekce tříd a metod, které slouží jako protějšek logických komponent aplikace Excel. Například je aplikační objekt, objekt a objekt listu , které obsahují funkce těchto komponent, aplikace Excel. Chcete-li přístup k objektovému modelu z jazyka Visual Basic .NET, můžete nastavit projektu odkaz na knihovnu typů.

Tento článek obsahuje ukázkový kód pro automatizaci aplikace Excel a ukazuje, jak nastavit správné projektu odkaz na knihovnu typů v aplikaci Excel pro Visual Basic .NET.

Vytvoření klienta automatizace aplikace Microsoft Excel

 1. Spusťte aplikaci Visual Studio .NET.
 2. V nabídce soubor klepněte na tlačítko
  Novýa potom klikněte na projekt. Vyberte
  Aplikace systému Windows z typů projektu jazyka Visual Basic. Ve výchozím nastavení je vytvořen formulář Form1.
 3. Přidáte odkaz na Knihovna objektů Microsoft Excel. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. V nabídce projekt klepněte na tlačítko Přidat odkaz.
  2. Na kartě COM vyhledejte
   Knihovna objektů Microsoft Excela potom klepněte na tlačítko
   Vyberte.

   Poznámka: Microsoft Office 2003 zahrnuje primární sestavení Interop (PIA). Microsoft Office XP nezahrnuje sestavení PIA, ale mohou být staženy.
   Další informace o sestaveních PIA sady Office XP klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
   328912 Microsoft Office XP primární sestavení interop (PIA) jsou k dispozici ke stažení

  3. Klepněte na tlačítko OK v dialogovém okně Přidat odkazy potvrďte výběr.
 4. V nabídce Zobrazit vyberte
  Panel nástrojů zobrazit v panelu nástrojů a pak přidejte tlačítko do formuláře Form1.
 5. Poklepejte na Button1. Zobrazí se okno kód pro formulář.
 6. V okně naleznete následující kód:
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _   ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

  End Sub

  Předcházející kód nahraďte následujícím kódem:
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _   ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
  Dim oXL As Excel.Application
  Dim oWB As Excel.Workbook
  Dim oSheet As Excel.Worksheet
  Dim oRng As Excel.Range

  ' Start Excel and get Application object.
  oXL = CreateObject("Excel.Application")
  oXL.Visible = True

  ' Get a new workbook.
  oWB = oXL.Workbooks.Add
  oSheet = oWB.ActiveSheet

  ' Add table headers going cell by cell.
  oSheet.Cells(1, 1).Value = "First Name"
  oSheet.Cells(1, 2).Value = "Last Name"
  oSheet.Cells(1, 3).Value = "Full Name"
  oSheet.Cells(1, 4).Value = "Salary"

  ' Format A1:D1 as bold, vertical alignment = center.
  With oSheet.Range("A1", "D1")
  .Font.Bold = True
  .VerticalAlignment = Excel.XlVAlign.xlVAlignCenter
  End With

  ' Create an array to set multiple values at once.
  Dim saNames(5, 2) As String
  saNames(0, 0) = "John"
  saNames(0, 1) = "Smith"
  saNames(1, 0) = "Tom"
  saNames(1, 1) = "Brown"
  saNames(2, 0) = "Sue"
  saNames(2, 1) = "Thomas"
  saNames(3, 0) = "Jane"

  saNames(3, 1) = "Jones"
  saNames(4, 0) = "Adam"
  saNames(4, 1) = "Johnson"

  ' Fill A2:B6 with an array of values (First and Last Names).
  oSheet.Range("A2", "B6").Value = saNames

  ' Fill C2:C6 with a relative formula (=A2 & " " & B2).
  oRng = oSheet.Range("C2", "C6")
  oRng.Formula = "=A2 & "" "" & B2"

  ' Fill D2:D6 with a formula(=RAND()*100000) and apply format.
  oRng = oSheet.Range("D2", "D6")
  oRng.Formula = "=RAND()*100000"
  oRng.NumberFormat = "$0.00"

  ' AutoFit columns A:D.
  oRng = oSheet.Range("A1", "D1")
  oRng.EntireColumn.AutoFit()

  ' Manipulate a variable number of columns for Quarterly Sales Data.
  Call DisplayQuarterlySales(oSheet)

  ' Make sure Excel is visible and give the user control
  ' of Excel's lifetime.
  oXL.Visible = True
  oXL.UserControl = True

  ' Make sure that you release object references.
  oRng = Nothing
  oSheet = Nothing
  oWB = Nothing
  oXL.Quit()
  oXL = Nothing

  Exit Sub
  Err_Handler:
  MsgBox(Err.Description, vbCritical, "Error: " & Err.Number)
  End Sub

  Private Sub DisplayQuarterlySales(ByVal oWS As Excel.Worksheet)
  Dim oResizeRange As Excel.Range
  Dim oChart As Excel.Chart
  Dim oSeries As Excel.Series
  Dim iNumQtrs As Integer
  Dim sMsg As String
  Dim iRet As Integer


  ' Determine how many quarters to display data for.
  For iNumQtrs = 4 To 2 Step -1
  sMsg = "Enter sales data for" & Str(iNumQtrs) & " quarter(s)?"
  iRet = MsgBox(sMsg, vbYesNo Or vbQuestion _
  Or vbMsgBoxSetForeground, "Quarterly Sales")
  If iRet = vbYes Then Exit For
  Next iNumQtrs

  ' Starting at E1, fill headers for the number of columns selected.
  oResizeRange = oWS.Range("E1", "E1").Resize(ColumnSize:=iNumQtrs)
  oResizeRange.Formula = "=""Q"" & COLUMN()-4 & CHAR(10) & ""Sales"""

  ' Change the Orientation and WrapText properties for the headers.
  oResizeRange.Orientation = 38
  oResizeRange.WrapText = True

  ' Fill the interior color of the headers.
  oResizeRange.Interior.ColorIndex = 36

  ' Fill the columns with a formula and apply a number format.
  oResizeRange = oWS.Range("E2", "E6").Resize(ColumnSize:=iNumQtrs)
  oResizeRange.Formula = "=RAND()*100"
  oResizeRange.NumberFormat = "$0.00"

  ' Apply borders to the Sales data and headers.
  oResizeRange = oWS.Range("E1", "E6").Resize(ColumnSize:=iNumQtrs)
  oResizeRange.Borders.Weight = Excel.XlBorderWeight.xlThin

  ' Add a Totals formula for the sales data and apply a border.
  oResizeRange = oWS.Range("E8", "E8").Resize(ColumnSize:=iNumQtrs)
  oResizeRange.Formula = "=SUM(E2:E6)"
  With oResizeRange.Borders(Excel.XlBordersIndex.xlEdgeBottom)
  .LineStyle = Excel.XlLineStyle.xlDouble
  .Weight = Excel.XlBorderWeight.xlThick
  End With

  ' Add a Chart for the selected data.
  oResizeRange = oWS.Range("E2:E6").Resize(ColumnSize:=iNumQtrs)
  oChart = oWS.Parent.Charts.Add
  With oChart
  .ChartWizard(oResizeRange, Excel.XlChartType.xl3DColumn, , Excel.XlRowCol.xlColumns)
  oSeries = .SeriesCollection(1)
  oSeries.XValues = oWS.Range("A2", "A6")
  For iRet = 1 To iNumQtrs
  .SeriesCollection(iRet).Name = "=""Q" & Str(iRet) & """"
  Next iRet
  .Location(Excel.XlChartLocation.xlLocationAsObject, oWS.Name)
  End With

  ' Move the chart so as not to cover your data.
  With oWS.Shapes.Item("Chart 1")
  .Top = oWS.Rows(10).Top
  .Left = oWS.Columns(2).Left
  End With

  ' Free any references.
  oChart = Nothing
  oResizeRange = Nothing
  End Sub

 7. Přidejte následující kód k horní Form1.vb:
  Imports Microsoft.Office.Core

Testování klienta automatizace

 1. Stisknutím klávesy F5 sestavit a spustit program.
 2. Ve formuláři klepněte na tlačítko Button1. Program spustí aplikaci Excel a vyplní data do nového listu.
 3. Klepněte na tlačítko po zobrazení výzvy zadejte údaje o čtvrtletním prodeji
  Ano. Graf, který je propojen čtvrtletní data je přidán do listu.

Odkazy

Další informace naleznete následujícím webu Microsoft Developer Network (MSDN):
Vývoj sady Microsoft Office s aplikací Visual Studio
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa188489(office.10).aspx
Další informace o aplikaci Excel a Visual Basic klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
219151 jak automatizovat aplikaci Microsoft Excel pomocí jazyka Visual Basic

Vlastnosti

ID článku: 301982 - Poslední kontrola: 19. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor