Jak automatizovat aplikaci Microsoft Excel pomocí jazyka Microsoft Visual C# .NET

Souhrn

Tento článek ukazuje, jak lze vytvořit klienta pro automatizaci v aplikaci Microsoft Excel pomocí jazyka Microsoft Visual C# .NET.

Další informace

Automatizace je proces, který umožní aplikacím naprogramovaným v jazycích, jako je Visual C# .NET, programově řídit jiné aplikace. Automatizace v aplikaci Excel umožňuje provést akce, jako je vytvoření nového sešitu, vložení dat do sešitu nebo vytváření grafů. Téměř všechny akce, které lze provést ručně pomocí uživatelského rozhraní, je možné v aplikaci Excel a dalších aplikacích systému Microsoft Office provést programově pomocí automatizace.

Aplikace Excel umožňuje tuto programovou funkcionalitu pomocí objektového modelu. Objektový model je kolekce tříd a metod, které slouží jako protějšek logických komponent aplikace Excel. Máme například objekt Aplikace, objekt Sešit a objekt List, přičemž každý zahrnuje funkcionalitu těchto částí aplikace Excel. Pro přístup k objektovému modelu z jazyka Visual C# .NET můžete nastavit odkaz na projekt v knihovně typů.

Tento článek ukazuje, jak správně nastavit odkaz na projekt v aplikaci Excel v knihovně typů jazyka Visual C# .NET a poskytuje vzorový kód pro automatizaci aplikace Excel.

Vytvoření klienta pro automatizaci aplikace Microsoft Excel

 1. Spusťte aplikaci Visual Studio .NET.
 2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Projekt. Z typů projektů v jazyce Visual C# vyberte typ Aplikace Windows. Jako výchozí je vytvořen formulář Form1.
 3. Přidejte odkaz do Knihovny objektů aplikace Microsoft Excel. Postupujte následujícím způsobem:
  1. V nabídce Projekt klepněte na příkaz Přidat odkaz.
  2. Na kartě COM vyhledejte možnost Knihovna objektů aplikace Microsoft Excel a klepněte na možnost Vybrat.

   Poznámka: Aplikace sady Microsoft Office 2003 zahrnuje primární definiční sestavení (PIA). Sada Microsoft Office XP nezahrnuje sestavení PIA, ale ty lze stáhnout.
   Další informace o sestaveních PIA sady Office XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

   328912 Primární sestavení InterOp (PIA) sady Office XP jsou k dispozici ke stažení

  3. Potvrďte výběr klepnutím na tlačítko OK v dialogovém okně Přidat odkazy. Pokud se zobrazí výzva ke generování obálky pro vybrané knihovny, klepněte na tlačítko Ano.
 4. V nabídce Zobrazit vyberte příkaz Sada nástrojů, zobrazí se sada nástrojů a pak přidejte tlačítko do formuláře Form1.
 5. Poklepejte na možnost Button1. Zobrazí se okno s kódem pro formulář.
 6. V okně s kódem nahraďte následující kód
  private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
  }
  tímto kódem:
  private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
  Excel.Application oXL;
  Excel._Workbook oWB;
  Excel._Worksheet oSheet;
  Excel.Range oRng;

  try
  {
  //Spustí aplikaci Excel a získá aplikaci jako objekt.
  oXL = new Excel.Application();
  oXL.Visible = true

  //Načte nový sešit.
  oWB = (Excel._Workbook)(oXL.Workbooks.Add( Missing.Value ));
  oSheet = (Excel._Worksheet)oWB.ActiveSheet;

  //Přidá záhlaví tabulky buňku po buňce.
  oSheet.Cells[1, 1] = "Jméno";
  oSheet.Cells[1, 2] = "Příjmení";
  oSheet.Cells[1, 3] = "Celé jméno";
  oSheet.Cells[1, 4] = "Plat";

  //Formát A1:D1 tučně, svislé zarovnání na střed.
  oSheet.get_Range("A1", "D1").Font.Bold = true;
  oSheet.get_Range("A1", "D1").VerticalAlignment =
  Excel.XlVAlign.xlVAlignCenter;

  // Vytvoří pole umožňující násobení hodnot najednou.
  string[,] saNames = new string[5,2];

  saNames[ 0, 0] = "Jan";
  saNames[ 0, 1] = "Kovář";
  saNames[ 1, 0] = "Tomáš";
  saNames[ 1, 1] = "Bílý";
  saNames[ 2, 0] = "Zuzana";
  saNames[ 2, 1] = "Tománková";
  saNames[ 3, 0] = "Jana";
  saNames[ 3, 1] = "Jonášová";
  saNames[ 4, 0] = "Adam";
  saNames[ 4, 1] = "Janík";

  //Vyplní buňky A2:B6 polem hodnot (jména a příjmení).
  oSheet.get_Range("A2", "B6").Value2 = saNames;

  //Vyplní buňky C2:C6 vzorcem s relativním odkazem (=A2 & " " & B2).
  oRng = oSheet.get_Range("C2", "C6");
  oRng.Formula = "=A2 & \" \" & B2";

  //Vyplní buňky D2:D6 vzorcem (=RAND()*100000) a aplikuje formát buňky.
  oRng = oSheet.get_Range("D2", "D6");
  oRng.Formula = "=RAND()*100000";
  oRng.NumberFormat = "$0.00";

  //Automaticky přizpůsobí sloupce A:D.
  oRng = oSheet.get_Range("A1", "D1");
  oRng.EntireColumn.AutoFit();

  //Zpracuje proměnlivý počet sloupců s údaji o čtvrtletním prodeji.
  DisplayQuarterlySales(oSheet);

  //Zajištění viditelnosti aplikace Excel a plné kontroly uživatelem
  //po celou dobu funkčnosti aplikace Microsoft Excel.
  oXL.Visible = true
  oXL.UserControl = true
  }
  catch (Exception theException )
  {
  String errorMessage;
  errorMessage = "Chyba: ";
  errorMessage = String.Concat( errorMessage, theException.Message );
  errorMessage = String.Concat( errorMessage, " Řádek: " );
  errorMessage = String.Concat( errorMessage, theException.Source );

  MessageBox.Show( errorMessage, "Chyba" );
  }
  }

  private void DisplayQuarterlySales(Excel._Worksheet oWS)
  {
  Excel._Workbook oWB;
  Excel.Series oSeries;
  Excel.Range oResizeRange;
  Excel._Chart oChart;
  String sMsg;
  int iNumQtrs;

  //Určení pro kolik čtvrtletí se zobrazí data.
  for( iNumQtrs = 4; iNumQtrs >= 2; iNumQtrs--)
  {
  sMsg = "Zadat data prodeje za ";
  sMsg = String.Concat( sMsg, iNumQtrs );
  sMsg = String.Concat( sMsg, " čtvrtletí?");

  DialogResult iRet = MessageBox.Show( sMsg, "Čtvrtletní prodeje?",
  MessageBoxButtons.YesNo );
  if (iRet == DialogResult.Yes)
  break;
  }

  sMsg = "Zobrazení dat za ";
  sMsg = String.Concat( sMsg, iNumQtrs );
  sMsg = String.Concat( sMsg, " čtvrtletí." );

  MessageBox.Show( sMsg, "Čtvrtletní prodeje" );

  //Vyplnění záhlaví pro vybraný počet sloupců se začátkem v buňce E1.
  oResizeRange = oWS.get_Range("E1", "E1").get_Resize( Missing.Value, iNumQtrs);
  oResizeRange.Formula = "=\"Q\" & COLUMN()-4 & CHAR(10) & \"Sales\"";

  //Změna vlastností orientace a obalení textu v záhlaví.
  oResizeRange.Orientation = 38;
  oResizeRange.WrapText = true;

  //Vyplnění záhlaví barvou výplně.
  oResizeRange.Interior.ColorIndex = 36;

  //Vyplnění sloupců vzorcem a použití číselného formátu.
  oResizeRange = oWS.get_Range("E2", "E6").get_Resize( Missing.Value, iNumQtrs);
  oResizeRange.Formula = "=RAND()*100";
  oResizeRange.NumberFormat = "$0.00";

  //Nastavení okrajů pro data o prodeji a záhlaví.
  oResizeRange = oWS.get_Range("E1", "E6").get_Resize( Missing.Value, iNumQtrs);
  oResizeRange.Borders.Weight = Excel.XlBorderWeight.xlThin;

  //Vložení vzorce pro výpočet celkového objemu prodeje a nastavení okraje.
  oResizeRange = oWS.get_Range("E8", "E8").get_Resize( Missing.Value, iNumQtrs);
  oResizeRange.Formula = "=SUM(E2:E6)";
  oResizeRange.Borders.get_Item( Excel.XlBordersIndex.xlEdgeBottom ).LineStyle
  = Excel.XlLineStyle.xlDouble;
  oResizeRange.Borders.get_Item( Excel.XlBordersIndex.xlEdgeBottom ).Weight
  = Excel.XlBorderWeight.xlThick;

  //Vložení grafu pro vybraná data.
  oWB = (Excel._Workbook)oWS.Parent;
  oChart = (Excel._Chart)oWB.Charts.Add( Missing.Value, Missing.Value,
  Missing.Value, Missing.Value );

  //Použití průvodce vytvářením grafů pro vytvoření nového grafu z vybraných dat.
  oResizeRange = oWS.get_Range("E2:E6", Missing.Value ).get_Resize(
  Missing.Value, iNumQtrs);
  oChart.ChartWizard( oResizeRange, Excel.XlChartType.xl3DColumn, Missing.Value,
  Excel.XlRowCol.xlColumns, Missing.Value, Missing.Value, Missing.Value,
  Missing.Value, Missing.Value, Missing.Value, Missing.Value );
  oSeries = (Excel.Series)oChart.SeriesCollection(1);
  oSeries.XValues = oWS.get_Range("A2", "A6");
  for( int iRet = 1; iRet <= iNumQtrs; iRet++)
  {
  oSeries = (Excel.Series)oChart.SeriesCollection(iRet);
  String seriesName;
  seriesName = "=\"Q";
  seriesName = String.Concat( seriesName, iRet );
  seriesName = String.Concat( seriesName, "\"" );
  oSeries.Name = seriesName;
  }

  oChart.Location( Excel.XlChartLocation.xlLocationAsObject, oWS.Name );

  //Posun grafu tak, aby nepřekrýval data.
  oResizeRange = (Excel.Range)oWS.Rows.get_Item(10, Missing.Value );
  oWS.Shapes.Item("Chart 1").Top = (float)(double)oResizeRange.Top;
  oResizeRange = (Excel.Range)oWS.Columns.get_Item(2, Missing.Value );
  oWS.Shapes.Item("Chart 1").Left = (float)(double)oResizeRange.Left;
  }
 7. Přesun na začátek kódu. Přidejte následující řádek na konec seznamu direktiv using:
  using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel;
  using System.Reflection;

Testování klienta automatizace

 1. Chcete-li sestavit a spustit program, stiskněte klávesu F5.
 2. Na formuláři klepněte na tlačítko Button1. Program spustí aplikaci Excel a vyplní nový list daty.
 3. Až se zobrazí výzva k zadání dat o čtvrtletním objemu prodeje, klepněte na tlačítko Ano. Na list je přidán graf, který je propojen s údaji za čtvrtletí.

Odkazy

Další informace naleznete na následujících webech služby MSDN (Microsoft Developer Network):
Microsoft Office Development with Visual Studio
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa188489(office.10).aspx
Vlastnosti

ID článku: 302084 - Poslední kontrola: 29. 4. 2008 - Revize: 1

Váš názor