Použití rozpoznávání řeči v systému Windows XP

Souhrn

Tento článek popisuje použití rozpoznávání řeči v systému Windows XP. Pokud jste rozpoznávání řeči nainstalovali spolu se sadou Microsoft Office XP nebo pokud jste zakoupili nový počítač s nainstalovanou sadou Office XP, můžete rozpoznávání řeči používat ve všech programech sady Office a v dalších programech, pro které je tato funkce povolena, například v aplikaci Microsoft Internet Explorer.

Pomocí funkce rozpoznávání řeči může operační systém převádět mluvená slova na psaný text. Rozpoznávání slov a jejich převod na text provádí interní ovladač, který se nazývá modul pro rozpoznávání řeči. Modul pro rozpoznávání řeči je možné nainstalovat spolu s operačním systémem, nebo s jiným softwarem později. Balíčky s podporou rozpoznávání řeči, například textové procesory a webové prohlížeče, mohou v průběhu instalačního procesu nainstalovat vlastní moduly nebo mohou použít stávající moduly. Další moduly jsou také dostupné od jiných výrobců. Takové moduly často používají specifický žargon nebo slovník. Mohou se například zaměřovat na lékařské nebo právní výrazy. Mohou také například používat různé hlasy, kterými odliší místní nářečí, například britskou angličtinu, nebo mohou používat více různých jazyků současně, například němčinu, francouzštinu nebo ruštinu.

Aby bylo možné přijímat zvuk, je nutné použít mikrofon nebo jiné vstupní zvukové zařízení. Mikrofon by měl být velmi kvalitním zařízením se zabudovanou redukcí šumu. Rychlost rozpoznávání řeči je přímo úměrná kvalitě vstupu. Při použití nekvalitního mikrofonu se může rychlost rozpoznávání snížit až na hranici použitelnosti. Průvodce výukou rozpoznávání řeči (Průvodce výukou rozpoznávání hlasu) provede uživatele celým procesem a pro dosažení nejlepších výsledků doporučí nejvhodnější umístění mikrofonu a umožní jeho otestování.

Po úspěšné instalaci a zprovoznění systému je nutné modul naučit v daném prostředí příslušnému stylu řeči. Postupujte následovně. Na kartě Rozpoznávání řeči klepněte na tlačítko Výuka a potom pomocí pokynů Průvodce výukou rozpoznávání hlasu naučte systém rozeznávat zvuky pozadí, například větrák, klimatizaci a jiné zvuky z kanceláře. Modul se přizpůsobí stylu řeči uživatele včetně přízvuku, výslovnosti a dokonce i idiomatických rčení.

Podrobnější informace o použití funkce rozpoznávání řeči společnosti Microsoft získáte klepnutím na příkaz Nápověda na panelu jazyků.

Nejnovější informace o vývoji funkce rozpoznávání řeči společnosti Microsoft naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Použití modulů pro rozpoznávání řeči společnosti Microsoft

Moduly pro rozpoznávání řeči společnosti Microsoft dovolují vkládat text do dokumentu pomocí určitých programů. Text lze nadiktovat v libovolném programu sady Office XP, v aplikaci Internet Explorer a v aplikaci Microsoft Outlook Express (verze 5.0 a novější). Moduly pro rozpoznávání řeči společnosti Microsoft mohou být případně podporovány i jinými programy. V současné době není možné diktovat text v Poznámkovém bloku společnosti Microsoft.

Poznámka: Moduly pro rozpoznávání řeči se liší podle jazyka. První tři moduly řeči společnosti Microsoft, které jsou k dispozici, podporují následující jazyky: zjednodušená čínština, angličtina (USA) a japonština. Moduly pro další jazyky budou dostupné v budoucnosti.

Moduly pro rozpoznávání řeči se liší podle jazyka, některé moduly se mohou lišit podle oblasti. Například modul Microsoft English ASR Version 5 je určen mluvčím hovořícím americkou angličtinou. Mluvčím z Velké Británie, Austrálie a jiných anglicky mluvících zemí může použití tohoto modulu činit potíže z důvodu rozdílů v přízvuku.Další informace o modulech pro rozpoznávání řeči získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

306537 Postup při instalaci a konfiguraci rozpoznávání řeči v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Výuka modulu pro rozpoznávání řeči

K výuce modulu pro rozpoznávání řeči slouží Průvodce výukou rozpoznávání hlasu, který funkci rozpoznávání řeči přizpůsobí barvě hlasu, výslovnosti slov, přízvuku, způsobu mluvení a dokonce i novým nebo idiomatickým slovům. Již pouhých deset minut výuky může zlepšit schopnosti rozpoznávání řeči. Systém se neustále přizpůsobuje vaší řeči a postupně tak zlepšuje rozpoznávání.

Výuku modulu pro rozpoznávání řeči provedete následovně:
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Ovládací panely a potom poklepejte na panel Program Speech.
 2. Klepněte na kartu Rozpoznávání řeči a potom v poli Jazyk klepněte na modul pro rozpoznávání řeči, který chcete použít.
 3. Ve skupině Profil rozpoznávání klepněte na profil, který chcete použít. Výuka se vztahuje k určitému modulu a profilu, takže výuka jednoho modulu nebo sady profilů nemá vliv na další moduly ani sady profilů.
 4. Klepněte na tlačítko Výuka a postupujte podle pokynů Průvodce výukou rozpoznávání hlasu. Ne všechny moduly podporují výuku. Pokud modul výuku nepodporuje, není tlačítko Výuka dostupné.
Poznámka: Minimální doporučená doba výuky počítače je alespoň 15 minut. S delší dobou výuky se zvyšuje přesnost rozpoznávání.

Použití modulu pro rozpoznávání řeči

Poznámka: Následující kroky se mohou lišit v závislosti na programu, ve kterém je funkce rozpoznávání řeči používána.

 1. Umístěte mikrofon asi do vzdálenosti 2,5 cm nebo na šíři palce od úst. Zkontrolujte, zda se nenachází přímo před ústy a zda do něj přímo nedýcháte.

  Poznámka: Pokud při mluvení nechtěně pohnete mikrofonem, nezapomeňte jej vrátit zpět na správné místo.
 2. Spusťte program, ve kterém chcete použít funkci rozpoznávání řeči, a potom pomocí klepnutí umístěte kurzor do dokumentu. Pokud při práci otevřete položku programu Nápověda nebo pokud se na obrazovce zobrazí zpráva, klepněte znovu do dokumentu, abyste mohli pokračovat v používání funkce rozpoznávání řeči.
 3. Na panelu jazyků klepněte na tlačítko Mikrofon (pokud není mikrofon již zapnutý).

  Poznámka: Panel jazyků ve výchozím nastavení zobrazuje popisky vedle každého tlačítka na panelu. Textové popisky lze zobrazit nebo skrýt následovně. Klepněte pravým tlačítkem myši na panel jazyků a potom klepněte na příkaz Textové popisky.
 4. Při práci můžete přepínat mezi režimy Diktování a Hlasový příkaz.

  Poznámka: Práci můžete urychlit, pokud nejprve dokument nadiktujete, zkontrolujete a až nakonec text zformátujete a provedete opravy. V takovém případě nebudete muset příliš často přepínat mezi režimy Diktování a Hlasový příkaz. Režimy přepnete následovně:
  • V režimu Diktování: Převádění mluvených slov na text zapnete klepnutím na tlačítko Diktování na panelu jazyků.

   V průběhu mluvení je zobrazen modrý panel, který znamená, že počítač zpracovává hlas. V průběhu rozpoznávání slov se na obrazovce zobrazuje text. Můžete pokračovat v mluvení i v případě, že počítač zpracovává hlas. Nemusíte při mluvení čekat na zmizení modrého panelu.

   Poznámka: Pokud je zobrazen modrý panel, nepoužívejte myš ani klávesnici k zadávání textu ani k jiným akcím. Pokud tak učiníte, bude rozpoznávání řeči přerušeno a slova nebudou zpracována.
  • V režimu Hlasový příkaz: Položky nabídky, panelu nástrojů, dialogového okna (pouze pro angličtinu (USA)) a podokna úloh (pouze pro angličtinu (USA)) lze vybrat následovně. Na panelu jazyků klepněte na tlačítko Hlasový příkaz. Pokud například chcete změnit formát písma, řekněte „font“ (písmo) nebo „font face“ (řez písma), tím se otevře seznam Písmo na panelu nástrojů Formát, a potom řekněte název písma. Nebo pokud chcete formátovat vybraný text, vyslovte „bold“ (tučné) nebo „underline“ (podtržené).
 5. Po skončení mluvení k počítači vypněte mikrofon tak, že na panelu jazyků klepnete na tlačítko Mikrofon.

Následující seznam popisuje některé ze zkrácených příkazů, které je možné použít:
 • Mezi režimy Diktování a Hlasový příkaz lze přepnout vyslovením „dictation“ (diktování) nebo „voice command“ (hlasový příkaz).
 • V aplikaci Microsoft Word můžete poslední vyslovenou položku v režimu Diktování odstranit vyslovením „scratch that“ (škrtnout).
 • Mikrofon můžete zapnout a vypnout klepnutím na příkaz Program Speech v nabídce Nástroje (v aplikaci Microsoft Excel přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Program Speech a klepněte na příkaz Rozpoznávání řeči).
 • Mikrofon lze také vypnout vyslovením příkazu „microphone“ (mikrofon).

Tipy pro rozpoznávání řeči

Funkce rozpoznávání řeči není navržena k ovládání počítače bez naprostého použití rukou. Nejlepších výsledků dosáhnete společným použitím hlasu a myši nebo klávesnice. Nejlepších výsledků navíc dosáhnete, pokud budete používat stejnou kvalitu řeči. Pokud hovoříte k ostatním lidem, většinou vám z kontextu a prostředí porozumí i když šeptáte, křičíte nebo mluvíte příliš rychle nebo pomalu. Funkce rozpoznávání řeči však rozumí slovům lépe, pokud je vyslovujete očekávaným způsobem.

 • Mluvte vždy stejně hlasitě. Pokud hovoříte příliš nahlas nebo potichu, nebude počítač schopen řeči porozumět.
 • Používejte stálou rychlost bez zrychlování a zpomalování.
 • Hovořte bez pomlk mezi slovy. Počítač je schopen lépe interpretovat větu než pouhé slovo. Počítač například s obtížemi rozpoznává věty, jako je tato: „Toto (pomlka) je (pomlka) další (pomlka) vzorová (pomlka) věta.“
 • Začněte práci v tichém prostředí, aby počítač slyšel váš hlas zřetelně a nezaznamenával okolní zvuky. Použijte kvalitní mikrofon. Snažte se mít mikrofon na stále stejném místě. Po nastavení pozici mikrofonu již neupravujte.
 • Naučte počítač rozumět vašemu hlasu – nahlas přečtěte připravený výukový text v Průvodci výukou rozpoznávání hlasu. Další výukou zvýšíte přesnost rozpoznávání řeči.
 • Při diktování textu se neznepokojujte tím, že se na obrazovce okamžitě nezobrazují vyslovená slova. Pokračujte v mluvení a pomlku udělejte na konci své myšlenky. Jakmile počítač dokončí zpracování hlasu, zobrazí rozpoznaný text.
 • Slova vyslovujte zřetelně, ale neslabikujte je. Pokud například vyslabikujete slovo „vy-slo-vo-vat“, počítač slovo nejspíše nerozpozná.Odkazy

Další informace o použití řeči v systému Windows XP naleznete v níže uvedených článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base; požadovaný článek zobrazíte klepnutím na příslušné číslo článku:

306537 Postup při instalaci a konfiguraci rozpoznávání řeči v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
306899 Použití profilů rozpoznávání řeči v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
306902 Použití funkce převodu textu na řeč v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
306993 Postupy: Použití panelu jazyků v systému Windows XP
278927 Část 1: Často kladené dotazy týkající se rozpoznávání řeči a rukopisu


Vlastnosti

ID článku: 306901 - Poslední kontrola: 12. 9. 2006 - Revize: 1

Váš názor