Použití funkcí programu Editor registru v systému Windows XP a Windows Server 2003

Souhrn

Tento článek s podrobným postupem popisuje použití funkcí programu Editor registru zahrnutých v systému Windows XP a Windows Server 2003, které nejsou zahrnuty v předchozích verzích systémů Windows. V systému Windows XP a pozdějších systémech je program Regedit.exe jediný nástroj pro úpravu registru zahrnutý v operačním systému. Program Regedt32.exe již není součástí systémů Windows XP a Windows Server 2003. Hlavní funkcí programu Regedt32.exe, která nebyla k dispozici v nižších verzích programu Regedit.exe, bylo nastavení oprávnění a dalšího zabezpečení klíčů a podklíčů registru. Ve verzi programu Regedit.exe, která je součástí systémů Windows XP a Windows Server 2003, je tato funkce nyní k dispozici.

Poznámka: Jestliže se pokusíte spustit program Regedt32.exe z dialogového okna Spustit v systému Windows XP či Windows Server 2003, bude spuštěn program Regedit.exe a systém Windows nezobrazí žádnou chybovou zprávu.

Verze programu Regedit.exe, který je součástí systémů Windows XP a Windows Server 2003, obsahuje funkce Oprávnění a Oblíbené. Funkce Oblíbené byla poprvé zavedena ve verzi programu Regedit v systému Microsoft Windows 2000.

Funkce Oblíbené umožňuje ukládat odkazy na často používané podklíče registru do seznamu přístupného v nabídce Oblíbené. Použít ji můžete tak, že klepnete na podklíč a poté klepnete na příkaz Přidat k oblíbeným položkám v nabídce Oblíbené a zadáte název vytvořené oblíbené položky nebo přijmete výchozí název. Výchozí název je název daného podklíče. Vytvořený odkaz je poté k dispozici v nabídce Oblíbené a klepnutím na něj se můžete vrátit k danému podklíči. Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni v nabídce Oblíbené, klepněte na příkaz Odebrat oblíbenou položku a poté klepnutím na tlačítko OK její odebrání potvrďte.

Funkce zabezpečení v programu Regedit.exe umožňují udělování oprávnění, auditování přístupu k registru a udělování vlastnictví klíčů registru.

Přidělení oprávnění ke klíči registru

 1. Klepněte na klíč, ke kterému chcete přidělit oprávnění.
 2. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Oprávnění.
 3. Klepněte na uživatele či skupinu, které chcete udělit oprávnění.
 4. Ke klíči můžete udělit jednu z následujících úrovní přístupu:
  • Zaškrtnutím políčka Povolit pro oprávnění Číst udělíte oprávnění ke čtení obsahu klíče, nikoli ovšem ukládání změn.
  • Zaškrtnutím políčka Povolit pro oprávnění Úplné řízení udělíte oprávnění k otevírání, úpravám a převzetí vlastnictví klíče.
 5. Chcete-li udělit zvláštní oprávnění ke klíči, klepněte na tlačítko Upřesnit a poté poklepejte na uživatele či skupinu, které chcete udělit zvláštní oprávnění. V seznamu Oprávnění zaškrtněte políčka Povolit či Odepřít pro každé oprávnění, které chcete povolit či odepřít.

Přidání uživatelů nebo skupin do stávajícího seznamu oprávnění

 1. Klepněte na klíč, jehož seznam Oprávnění chcete změnit.
 2. V nabídce Úpravy klepněte na položku Oprávnění a poté klepněte na tlačítko Přidat.
 3. V poli Umístění v dialogovém okně Vybrat uživatele, počítač nebo skupinu klepněte na počítač či doménu uživatelů a skupin, ze kterých chcete vybírat.
 4. Klepněte na uživatelské jméno či název skupiny, klepněte na tlačítko Přidat a poté klepněte na tlačítko OK.
 5. V dialogovém okně Oprávnění udělte vybranému uživateli či skupině požadovaný typ přístupu podle pokynů popsaných výše.
Poznámky pro nastavení Upřesnit zabezpečení:
 • Jestliže chcete, aby podklíče dědily nastavení oprávnění nadřazených klíčů, zaškrtněte políčko Zdědit po nadřazeném objektu položky oprávnění platné pro podřízený objekt a tyto položky sloučit s položkami, určenými přímo pro tento objekt.
 • Jestliže chcete obnovit oprávnění podřízených objektů, aby byla shodná s aktuálními nadřazenými objekty, zaškrtněte políčko Nahradit položky oprávnění ve všech podřízených objektech zde zobrazenými položkami platnými pro podřízený objekt.

Změna vlastnictví klíče registru

 1. Klepněte na klíč, jehož vlastnictví chcete změnit.
 2. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Oprávnění.
 3. Klepněte na tlačítko Upřesnit a potom na kartu Vlastník.
 4. V seznamu Změnit vlastníka na klepněte na nového vlastníka a poté klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Jiného vlastníka klíče registru můžete určit pouze tehdy, pokud jste aktuálním vlastníkem daného klíče. Aby mohl uživatel převzít vlastnictví určitého klíče, musí k němu mít oprávnění Úplné řízení. Vlastnictví klíče registru můžete převzít pouze tehdy, jste-li přihlášeni jako správce nebo byla-li vám udělena oprávnění k převzetí vlastnictví klíče registru jeho aktuálním vlastníkem.

Vlastnosti

ID článku: 310426 - Poslední kontrola: 7. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor