Konfigurační parametry protokolu TCP/IP a rozhraní NBT pro systém Windows XP

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

ÚVOD

Tento článek definuje všechny parametry registru, které jsou použity ke konfiguraci ovladače protokolu Tcpip.sys. Ovladač protokolu Tcpip.sys implementuje standardní síťové protokoly TCP/IP.


Při implementaci sady protokolů TCP/IP pro systém Windows XP jsou všechna konfigurační data načtena z registru. Tyto informace jsou do registru zapsány nástrojem Síť v Ovládacích panelech v rámci procesu instalace. Některé informace jsou dodány také službou klienta DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), pokud je služba klienta DHCP povolena.

Implementace sady protokolů by měla ve většině prostředí proběhnout správně a účinně pouze pomocí konfiguračních informací, které jsou shromážděny službou DHCP a nástrojem Síť v Ovládacích panelech. V ovladačích jsou kódovány optimální výchozí hodnoty pro všechny ostatní konfigurovatelné aspekty protokolů.


V zákaznických instalacích mohou existovat neobvyklé okolnosti, za nichž je vhodné provést změny určitých výchozích hodnot. Tyto případy je možné řešit vytvořením nepovinných parametrů registru umožňujících změnit výchozí chování některých částí ovladačů protokolů.

Upozornění: Implementace protokolu TCP/IP v systému Windows XP je do značné míry samoobslužná. Úprava parametrů registru bez pečlivého prostudování může snížit výkon počítače.

Další informace

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Chcete-li tyto parametry změnit, postupujte podle následujících kroků:
  1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit a do pole Otevřít zadejte příkaz regedit.
  2. Vyhledejte následující klíč registru:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
  3. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přidat hodnotu, zadejte požadovanou hodnotu a poté u možnosti Datový typ nastavte typ hodnoty.
  4. Klepněte na tlačítko OK.
  5. Ukončete Editor registru.
  6. Restartujte počítač, aby se změna mohla projevit.
Všechny parametry protokolu TCP/IP jsou hodnoty registru, které jsou umístěny v jednom ze dvou různých podklíčů

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
Tcpip\Parameters
Tcpip\Parameters\Interfaces\ID adaptéru
Poznámka:ID adaptéru je síťový adaptér, ke kterému je vázán protokol TCP/IP. Pokud chcete stanovit vztah mezi ID adaptéru a síťovým připojením, zobrazte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\<ID for Adapter>\Connection. Hodnota Název v těchto klíčích uvádí popisný název síťového připojení, který je použit ve složce Síťová připojení. Hodnoty těchto klíčů jsou specifické pro jednotlivé adaptéry. Parametry, které obsahují hodnotu konfigurovanou protokolem DHCP a staticky konfigurovanou hodnotu, mohou nebo nemusí existovat. Jejich existence závisí na tom, zda je počítač nebo adaptér konfigurován protokolem DHCP a zda jsou zadány statické hodnoty přepisu. Změna se projeví až po restartování počítače.

Standardní parametry, které je možné konfigurovat pomocí Editoru registru

Během instalace součástí TCP/IP jsou pomocí nástroje Síť v Ovládacích panelech nainstalovány následující parametry s výchozími hodnotami. Můžete je změnit pomocí Editoru registru.

DatabasePath
Klíč: Tcpip\Parameters
Typ hodnoty: REG_EXPAND_SZ – znakový řetězec
Platný rozsah: Platná cesta k souboru v systému Windows NT
Výchozí hodnota: %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc
Popis: Tento parametr určuje cestu standardních databázových souborů Internetu (HOSTS, LMHOSTS, NETWORKS, PROTOCOLS). Je používán rozhraním Windows Sockets.
ForwardBroadcasts
Klíč: Tcpip\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – logická hodnota
Platný rozsah: 0 nebo 1 (nepravda nebo pravda)
Výchozí hodnota: 0 (nepravda)
Popis: Předávání všesměrového vysílání není podporováno. Tento parametr je ignorován.
UseZeroBroadcast
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_DWORD – logická hodnota
Platný rozsah: 0 nebo 1 (nepravda nebo pravda)
Výchozí hodnota: 0 (nepravda)
Popis: Pokud je tento parametr nastaven na hodnotu 1 (pravda), bude použito všesměrové vysílání protokolu IP na nulovou adresu (0.0.0.0), nikoli všesměrové vysílání na jednotkovou adresu (255.255.255.255). Většina počítačů používá všesměrové vysílání na jednotkovou adresu, ale některé počítače, které jsou odvozeny z implementací BSD, používají všesměrové vysílání na nulovou adresu. Počítače, které nepoužívají totožné všesměrové vysílání, nebudou v téže síti dobře spolupracovat.

Nepovinné parametry, které je možné konfigurovat pomocí Editoru registru

Tyto parametry obecně v registru neexistují. Můžete je vytvořit, chcete-li změnit výchozí chování ovladače protokolu TCP/IP.

ArpAlwaysSourceRoute
Klíč: Tcpip\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – logická hodnota
Platný rozsah: 0, 1 (nepravda nebo pravda)
Výchozí hodnota: 0 (nepravda)
Popis: Pokud nastavíte tento parametr na hodnotu 1, bude v sítích Token Ring protokol TCP/IP přenášet dotazy ARP s povoleným směrováním zdroje. Ve výchozím nastavení nejprve zásobník přenese dotazy ARP bez směrování zdroje a pokud nedostane odpověď, opakuje dotaz s povoleným směrováním zdroje.
ArpUseEtherSNAP
Klíč: Tcpip\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – logická hodnota
Platný rozsah: 0, 1 (nepravda nebo pravda)
Výchozí hodnota: 0 (nepravda)
Popis: Při nastavení tohoto parametru na hodnotu 1 přenáší protokol TCP/IP pakety sítě Ethernet pomocí kódování 802.3 SNAP. Ve výchozím nastavení přenáší zásobník pakety ve formátu DIX Ethernet. Přijímat bude vždy oba formáty.
DefaultTTL
Klíč: Tcpip\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – počet
sekund/směrování
Platný rozsah: 1-255
Výchozí hodnota: 128 pro systém Windows XP
Popis: Tento parametr určuje výchozí hodnotu TTL (Time to Live), která je nastavena v hlavičce odesílaných paketů IP. Hodnota TTL určuje maximální dobu, po kterou může paket IP existovat v síti, aniž by dosáhl cíle. Jedná se ve skutečnosti o limit počtu směrovačů, kterými může paket IP projít, než bude zahozen.
EnableDeadGWDetect
Klíč: Tcpip\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – logická hodnota
Platný rozsah: 0, 1 (nepravda, pravda)
Výchozí hodnota: 1 (pravda)
Popis: Pokud je tento parametr nastaven na hodnotu 1, použije protokol TCP funkci rozpoznání mrtvé brány. Pomocí této funkce protokol TCP požádá protokol IP o záložní bránu, pokud opakovaně odešle segment a neobdrží odpověď. Záložní brány mohou být definovány v části Upřesnit v dialogovém okně Konfigurace protokolu TCP/IP na ovládacím panelu Síť.
EnablePMTUBHDetect
Klíč: Tcpip\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – logická hodnota
Platný rozsah: 0, 1 (nepravda, pravda)
Výchozí hodnota: 0 (nepravda)
Popis: Při nastavení tohoto parametru na hodnotu 1 (pravda) se protokol TCP při zjišťování jednotky MTU cesty pokusí rozpoznat směrovače, které se projevují jako černé díry. Směrovač, který se projevuje jako černá díra, nevrací zprávy protokolu ICMP o nedosažitelnosti cíle v případě, že potřebuje fragmentovat datagram IP s nastaveným bitem Nefragmentovat. Protokol TCP závisí při zjišťování jednotky MTU cesty na přijetí těchto zpráv. Pokud je tato funkce povolena a několik opakovaných přenosů segmentu zůstane nepotvrzeno, pokusí se protokol TCP odesílat segmenty bez nastaveného bitu Nefragmentovat. Pokud je segment potvrzen, bude maximální velikost segmentu (MSS) snížena a bit Nefragmentovat bude v příštích paketech v daném připojení nastaven. Povolení rozpoznávání černých děr zvyšuje maximální počet opakovaných přenosů, které jsou provedeny pro určitý segment.
EnablePMTUDiscovery
Klíč: Tcpip\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – logická hodnota
Platný rozsah: 0, 1 (nepravda, pravda)
Výchozí hodnota: 1 (pravda)
Popis: Nastavíte-li tento parametr na hodnotu 1 (pravda), pokusí se protokol TCP určit jednotku MTU (Maximum Transmission Unit) neboli největší velikost paketu v průběhu cesty ke vzdálenému hostiteli. Zjištěním jednotky MTU cesty a omezením segmentů TCP na tuto velikost dokáže protokol TCP eliminovat fragmentaci na směrovačích na cestě spojující sítě s různými jednotkami MTU. Fragmentace nepříznivě ovlivňuje propustnost protokolu TCP a způsobuje zahlcení sítě. Nastavení tohoto parametru na hodnotu 0 způsobí, že pro všechna připojení k počítačům mimo místní podsíť bude použita jednotka MTU o velikosti 576 bajtů.
ForwardBufferMemory
Klíč: Tcpip\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – počet bajtů
Platný rozsah: jednotka MTU sítěpřiměřená
hodnota menší než 0xFFFFFFFF

Výchozí hodnota: 74240 (dostatečná pro padesát paketů
o velikosti 1 480 bajtů, zaokrouhleno na násobek 256)
Popis: Tento parametr určuje, kolik paměti přidělí protokol IP pro uložení dat paketů do fronty paketů směrovače. Po zaplnění této vyrovnávací paměti směrovač začne pakety z fronty náhodně odstraňovat. Vyrovnávací paměti pro frontu paketů mají délku 256 bajtů. Hodnota tohoto parametru musí být proto násobkem 256. Pro větší pakety je zřetězeno několik vyrovnávacích pamětí. Hlavička IP paketu je uložena odděleně. Pokud není směrovač protokolu IP povolen, bude tento parametr ignorován a nebude přidělena žádná vyrovnávací paměť.
IGMPLevel
Klíč: Tcpip\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – číslo
Platný rozsah: 0,1,2
Výchozí hodnota: 2
Popis: Tento parametr určuje, jak počítač podporuje vícesměrové vysílání IP a podílí se na protokolu IGMP (Internet Group Management Protocol). Na úrovni 0 počítač vícesměrové vysílání nepodporuje. Na úrovni 1 může počítač pouze odesílat pakety IP vícesměrového vysílání. Na úrovni 2 může počítač odesílat pakety IP vícesměrového vysílání a plně se podílet na protokolu IGMP při příjmu paketů vícesměrového vysílání.
KeepAliveInterval
Klíč: Tcpip\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – čas v milisekundách
Platný rozsah: 1-0xFFFFFFFF
Výchozí hodnota: 1000 (jedna sekunda)
Popis: Tento parametr určuje interval, který odděluje opakované přenosy paketu kontroly otevření připojení, dokud není přijata odpověď. Po přijetí odpovědi je zpoždění před dalším přenosem paketu kontroly otevření připojení opět řízeno hodnotou KeepAliveTime. Připojení bude ukončeno, jestliže zůstane bez odpovědi počet opakovaných přenosů určený hodnotou TcpMaxDataRetransmissions.
KeepAliveTime
Klíč: Tcpip\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – čas v milisekundách
Platný rozsah: 1-0xFFFFFFFF
Výchozí hodnota: 7 200 000 (dvě hodiny)
Popis: Parametr řídí, jak často se protokol TCP pokouší ověřit odesláním paketu kontroly otevření připojení, že nečinné připojení je stále funkční. Pokud je vzdálený počítač stále dosažitelný a funkční, přenos paketu kontroly otevření připojení potvrdí. Ve výchozím nastavení se pakety kontroly otevření připojení neodesílají. Tato funkce může být v připojení povolena programem.
MTU
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_DWORD – číslo
Platný rozsah: 68 - hodnota jednotky MTU základní sítě
Výchozí hodnota: 0xFFFFFFFF
Popis: Tento parametr přepíše výchozí jednotku MTU (Maximum Transmission Unit) síťového rozhraní. Jednotka MTU je maximální velikost paketu (v bajtech), který bude přenesen prostřednictvím základní sítě. Tato velikost zahrnuje hlavičku přenosu. Datagram IP může zahrnovat více paketů. Pokud hodnoty přesáhnou výchozí hodnotu pro základní síť, bude při přenosu použita výchozí jednotka MTU dané sítě. U hodnot menších než 68 bude při přenosu použita jednotka MTU o velikosti 68 bajtů.
NumForwardPackets
Klíč: Tcpip\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – číslo
Platný rozsah: 1 - přiměřená hodnota
menší než 0xFFFFFFFF
Výchozí hodnota: 50
Popis: Tento parametr určuje počet hlaviček paketů IP, které jsou přiděleny frontě paketů ve směrovači. Jestliže jsou používány všechny hlavičky, začne směrovač pakety z fronty náhodně zahazovat. Tato hodnota by měla být nejméně tak velká jako hodnota ForwardBufferMemory dělená maximální velikostí datového paketu IP sítí, které jsou připojeny ke směrovači. Hodnota nesmí být větší než hodnota ForwardBufferMemory dělená 256, protože pro každý paket je použito přinejmenším 256 bajtů předané vyrovnávací paměti. Optimální počet předaných paketů pro danou velikost ForwardBufferMemory závisí na typu provozu v síti a nachází se někde mezi těmito dvěma hodnotami. Pokud není směrovač povolen, bude tento parametr ignorován a nebudou přiděleny žádné hlavičky.
TcpMaxConnectRetransmissions
Klíč: Tcpip\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – číslo
Platný rozsah: 0-0xFFFFFFFF
Výchozí hodnota: 2
Popis: Tento parametr určuje počet opakovaných přenosů žádosti o připojení (SYN) protokolu TCP před ukončením pokusu. Časový limit opakovaného přenosu se při každém následujícím opakovaném přenosu v určitém pokusu o připojení zdvojnásobuje. Počáteční hodnota časového limitu je 3 sekundy.
TcpMaxDataRetransmissions
Klíč: Tcpip\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – číslo
Platný rozsah: 0-0xFFFFFFFF
Výchozí hodnota: 5
Popis: Tento parametr určuje počet opakovaných pokusů protokolu TCP o přenos jednoho segmentu dat (nikoli připojovacího segmentu) před ukončením připojení. Při každém pokusu se časový limit opakovaného přenosu zdvojnásobuje. Po obnovení odpovědí je vynulován. Základní hodnota časového limitu je dynamicky určena naměřeným časem přenosu u připojení.
TcpNumConnections
Klíč: Tcpip\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – číslo
Platný rozsah: 0-0xfffffe
Výchozí hodnota: 0xfffffe
Popis: Tento parametr omezuje maximální počet připojení, která mohou být protokolem TCP otevřena současně.
TcpTimedWaitDelay
Klíč: Tcpip\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – čas v sekundách
Platný rozsah: 30 – 300 (desítkový formát)
Výchozí hodnota: 0x78 (120 v desítkovém formátu)
Popis: Tento parametr určuje dobu, po kterou zůstane připojení při ukončování ve stavu TIME_WAIT. Dokud je připojení ve stavu TIME_WAIT, nemůže být dvojice soketů znovu použita. Tento stav je také označován jako 2MSL. Podle dokumentu RFC793 by měla hodnota být dvojnásobkem maximální životnosti segmentu v síti. Další informace naleznete v dokumentu RFC793.

Poznámka: V systému Microsoft Windows 2000 je výchozí hodnota 240 sekund. Pro systémy Windows XP a Microsoft Windows Server 2003 byla výchozí hodnota změněna na 120 sekund, aby se zvýšil výkon zásobníku protokolu IPv4. Výchozí hodnota pro zásobník protokolu IPv6 je 240 sekund.
TcpUseRFC1122UrgentPointer
Klíč: Tcpip\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – logická hodnota
Platný rozsah: 0, 1 (nepravda, pravda)
Výchozí hodnota: 0 (nepravda)
Popis: Tento parametr určuje, zda protokol TCP používá pro naléhavá data specifikaci RFC 1122 nebo režim používaný počítači odvozenými od BSD. Tyto dva mechanismy interpretují ukazatel naléhavosti v hlavičce protokolu TCP a délku naléhavých dat odlišně. Vzájemně nespolupracují. Systém Windows XP používá standardně režim BSD.
TcpWindowSize
Klíč: Tcpip\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – počet bajtů
Platný rozsah: 0 – 0xFFFF
Výchozí hodnota: Menší z hodnot 0xFFFF
NEBO
(Větší hodnota ze čtyřnásobku maximální velikosti dat TCP v síti
NEBO
z hodnoty 8192 zaokrouhlené na sudý násobek velikosti dat TCP.)
Výchozí hodnota v síti Ethernet je 8760.
Popis: Tento parametr určuje maximální velikost přijímaného okna protokolu TCP v počítači. Přijímané okno určuje počet bajtů, které může odesílatel přenést, aniž by obdržel potvrzení. Obecně větší přijímaná okna zvyšují výkonnost v sítích s větším zpožděním a větší šířkou pásma. Z důvodu nejvyšší účinnosti musí být přijímané okno sudým násobkem MSS (Maximum Segment Size) protokolu TCP.

Parametry, které lze konfigurovat pomocí vlastností síťového připojení

Následující parametry jsou vytvořeny a měněny automaticky pomocí informací zadaných uživatelem v rozhraní vlastností připojení. Není nutné je přímo konfigurovat v registru.


DefaultGateway
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_MULTI_SZ – seznam adres IP v desítkovém formátu s tečkami
Platný rozsah: Libovolná sada platných adres IP
Výchozí hodnota: Žádná
Popis: Tento parametr určuje seznam bran pro směrování paketů, jejichž cílem není podsíť, k níž je počítač přímo připojen, a které nemají přesněji určené směrování. Tento parametr přepíše parametr DhcpDefaultGateway.
Domain
Klíč: Tcpip\Parameters
Typ hodnoty: REG_SZ – znakový řetězec
Platný rozsah: Libovolný platný název domény DNS
Výchozí hodnota: Žádná
Popis: Tento parametr určuje název domény DNS daného počítače. Je používán rozhraním Windows Sockets.
EnableDhcp
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_DWORD – logická hodnota
Platný rozsah: 0 nebo 1 (nepravda nebo pravda)
Výchozí hodnota: 0 (nepravda)
Popis: Je-li parametr nastaven na hodnotu 1 (pravda), pokusí se služba klienta DHCP konfigurovat první rozhraní protokolu IP v adaptéru pomocí protokolu DHCP.
Hostname
Klíč: Tcpip\Parameters
Typ hodnoty: REG_SZ – znakový řetězec
Platný rozsah: Libovolný platný název hostitele pro službu DNS
Výchozí hodnota: Název daného počítače
Popis: Tento parametr určuje název hostitelského počítače pro službu DNS, který bude vrácen příkazem hostname.
IPAddress
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_MULTI_SZ – seznam adres IP v desítkovém formátu s tečkami
Platný rozsah: Libovolná sada platných adres IP
Výchozí hodnota: Žádná
Popis: Tento parametr určuje adresy IP rozhraní protokolu IP, které budou vázány k adaptéru. Jestliže je první adresa v seznamu 0.0.0.0, bude primární rozhraní v adaptéru konfigurováno pomocí protokolu DHCP. Počítač s více než jedním rozhraním protokolu IP pro adaptér je označován jako počítač s více logickými adresami. Pro každou adresu IP, která je zadána v tomto parametru, musí v parametru SubnetMask existovat platná hodnota masky podsítě.
IPEnableRouter
Klíč: Tcpip\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – logická hodnota
Platný rozsah: 0 nebo 1 (nepravda nebo pravda)
Výchozí hodnota: 0 (nepravda)
Popis: Nastavení tohoto parametru na hodnotu 1 (pravda) způsobí, že počítač bude směrovat pakety IP mezi sítěmi, ke kterým je připojen.

NameServer
Klíč: Tcpip\Parameters
Typ hodnoty: REG_SZ – seznam adres IP (oddělených mezerou) v desítkovém formátu s tečkami
Platný rozsah: Libovolná sada platných adres IP
Výchozí hodnota: Žádná (prázdné)
Popis: Tento parametr určuje názvové servery služby DNS, které budou dotazovány rozhraním Windows Sockets při překladu adres IP.
SearchList
Klíč: Tcpip\Parameters
Typ hodnoty: REG_SZ – seznam přípon názvů domén DNS s oddělovači
Platný rozsah: Libovolná sada platných přípon názvů domén DNS
Platný rozsah: Libovolná sada platných přípon názvů domén DNS
Výchozí hodnota: Žádná
Popis: Tento parametr určuje seznam přípon názvů domén, které budou připojeny k adrese IP přeložené službou DNS, pokud se nezdaří překlad prosté adresy IP. Ve výchozím nastavení je připojena pouze hodnota parametru Domain. Tento parametr je používán rozhraním Windows Sockets.
SubnetMask
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_MULTI_SZ – seznam adres IP v desítkovém formátu s tečkami
Platný rozsah: Libovolná sada platných adres IP
Výchozí hodnota: Žádná
Popis: Tento parametr určuje masky podsítě, které budou použity s rozhraními protokolu IP vázanými k adaptéru. Jestliže je první maska v seznamu 0.0.0.0, bude primární rozhraní v adaptéru konfigurováno pomocí protokolu DHCP. Pro každou adresu IP, která je zadána v parametru IPAddress, musí v tomto parametru existovat platná hodnota masky podsítě.

Parametry, které nelze konfigurovat

Následující parametry jsou vytvořeny a používány interně součástmi TCP/IP. Neměly by být nikdy měněny pomocí Editoru registru. Jsou zde uvedeny pouze pro referenci.


DhcpDefaultGateway
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_MULTI_SZ – seznam adres IP v desítkovém formátu s tečkami
Platný rozsah: Libovolná sada platných adres IP
Výchozí hodnota: Žádná
Popis: Tento parametr určuje seznam výchozích bran pro směrování paketů, jejichž cílem není podsíť, k níž je počítač přímo připojen, a které nemají přesněji určené směrování. Tento parametr je zapsán službou klienta DHCP, pokud je povolena. Tento parametr je přepsán platnou hodnotou parametru DefaultGateway.
DhcpIPAddress
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_SZ – adresa IP v desítkovém formátu s tečkami
Platný rozsah: Libovolná platná adresa IP
Výchozí hodnota: Žádná
Popis: Tento parametr určuje adresu IP pro dané rozhraní konfigurovanou protokolem DHCP. Obsahuje-li parametr IPAdress jinou první hodnotu než 0.0.0.0, přepíše daná hodnota tento parametr.
DhcpNameServer
Klíč: Tcpip\Parameters
Typ hodnoty: REG_SZ – seznam adres IP (oddělených mezerou) v desítkovém formátu s tečkami
Platný rozsah: Libovolná sada platných adres IP
Výchozí hodnota: Žádná
Popis: Tento parametr určuje názvové servery služby DNS, které budou dotazovány rozhraním Windows Sockets při překladu adres IP. Je zapsán službou klienta DHCP, pokud je povolena. Parametr NameServer tento parametr přepíše.
DhcpServer
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_SZ – adresa IP v desítkovém formátu s tečkami
Platný rozsah: Libovolná platná adresa IP
Výchozí hodnota: Žádná
Popis: Tento parametr určuje adresu IP serveru DHCP, který udělil zápůjčku adresy IP v parametru DhcpIPAddress.
DhcpSubnetMask
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_SZ – maska podsítě IP v desítkovém formátu s tečkami
Platný rozsah: Libovolná maska podsítě platná pro konfigurovanou adresu IP
Výchozí hodnota: Žádná
Popis: Tento parametr určuje masku podsítě konfigurovanou protokolem DHCP pro adresu, která je zadána v parametru DhcpIPAddress.
IPInterfaceContext
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_DWORD
Platný rozsah: 0 – 0xFFFFFFFF
Výchozí hodnota: Žádná
Popis: Tento parametr je zapsán ovladačem protokolu TCP/IP a používán službou klienta DHCP.
Lease
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_DWORD – čas v sekundách
Platný rozsah: 1 – 0xFFFFFFFF
Výchozí hodnota: Žádná
Popis: Tento parametr je používán službou klienta DHCP k uložení času (v sekundách), po který je platná zápůjčka adresy IP pro tento adaptér.
LeaseObtainedTime
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_DWORD – absolutní čas v sekundách od půlnoci 1. 1. 1970
Platný rozsah: 1 – 0xFFFFFFFF
Výchozí hodnota: Žádná
Popis: Tento parametr je používán službou klienta DHCP k uložení času, kdy byla získána zápůjčka adresy IP pro tento adaptér.
LeaseTerminatesTime
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_DWORD – absolutní čas v sekundách od půlnoci 1. 1. 1970
Platný rozsah: 1 – 0xFFFFFFFF
Výchozí hodnota: Žádná
Popis: Tento parametr je používán službou klienta DHCP k uložení času, kdy vyprší platnost zápůjčky adresy IP pro tento adaptér.
LLInterface
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_SZ – název zařízení NT
Platný rozsah: Platný název zařízení NT
Výchozí hodnota: Prázdný řetězec (prázdné)
Popis: Tento parametr slouží k určení vazby protokolu IP k jinému protokolu linkové vrstvy, než je integrovaný modul ARP. Hodnota parametru je název zařízení založeného na systému Windows NT, ke kterému má být protokol IP vázán. Tento parametr je používán například ve spojení se součástí RAS.
T1
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_DWORD – absolutní čas v sekundách od půlnoci 1. 1. 1970
Platný rozsah: 1 – 0xFFFFFFFF
Výchozí hodnota: Žádná
Popis: Tento parametr je používán službou klienta DHCP k uložení času, kdy se služba poprvé pokusí obnovit zápůjčku adresy IP pro adaptér. Při obnovení zápůjčky se služba spojí se serverem, který zápůjčku udělil.
T2
Klíč: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_DWORD – absolutní čas v sekundách od půlnoci 1. 1. 1970
Platný rozsah: 1 – 0xFFFFFFFF
Výchozí hodnota: Žádná
Popis: Tento parametr je používán službou klienta DHCP k uložení času, kdy se služba pokusí obnovit zápůjčku adresy IP pro adaptér. Při obnovení zápůjčky vysílá služba požadavek na obnovení. Čas T2 by měl být dosažen pouze v případě, že nebylo možné obnovit zápůjčku na původním serveru.

Rozhraní NBT

Všechny parametry rozhraní NBT jsou hodnoty registru, které jsou umístěné v jednom ze dvou různých podklíčů klíče
HKEY_LOCAL_MACHINE\computer\CurrentControlSet\Services

Netbt\Parameters
Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID adaptéru
, kde ID adaptéru představuje síťový adaptér, ke kterému je vázáno rozhraní NBT. Vztah mezi ID adaptéru a síťovým připojením je možné zjistit v položce HKEY_LOCAL_MACHINE\computer\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\ID adaptéru\Connection. Hodnota Název v těchto klíčích uvádí název síťového připojení, který je použit ve složce Síťová připojení. Hodnoty naposledy uvedených klíčů jsou specifické pro jednotlivé adaptéry. Pokud je počítač konfigurován protokolem DHCP, změny parametrů se projeví, pokud je v příkazovém prostředí zadán příkaz ipconfig /renew. V opačném případě je nutné restartovat počítač, aby se změna jakéhokoli parametru projevila.

Standardní parametry konfigurovatelné v Editoru registru

Během instalace součástí TCP/IP jsou pomocí nástroje Síť v Ovládacích panelech nainstalovány následující parametry s výchozími hodnotami. Lze je změnit pomocí Editoru registru (Regedit.exe).


BcastNameQueryCount
Klíč: Netbt\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – počet
Platný rozsah: 1 až 0xFFFF
Výchozí hodnota: 3
Popis: Tato hodnota určuje, kolikrát vysílá protokol NetBT dotaz na určitý název a neobdrží odpověď.
BcastQueryTimeout
Klíč: Netbt\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – čas v milisekundách
Platný rozsah: 100 až 0xFFFFFFFF
Výchozí hodnota: 0x2ee (750 v desítkovém formátu)
Popis: Tato hodnota určuje časový interval mezi vysílanými dotazy na název u stejného názvu.
CacheTimeout
Klíč: Netbt\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – čas v milisekundách
Platný rozsah: 60000 až 0xFFFFFFFF
Výchozí hodnota: 0x927c0 (600 000 milisekund = 10 minut)
Popis: Tato hodnota určuje časový interval, po který jsou názvy uloženy v mezipaměti ve vzdálené tabulce názvů.
NameServerPort
Klíč: Netbt\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – číslo portu UDP
Platný rozsah: 0-0xFFFF
Výchozí hodnota: 0x89
Popis: Tento parametr určuje číslo cílového portu, na který protokol NetBT odesílá pakety související se službou názvů, například dotazy na názvy a registrace názvů do služby WINS. Služba Microsoft WINS naslouchá na portu 0x89. Názvové servery NetBIOS od jiných dodavatelů mohou naslouchat na různých portech.
NameSrvQueryCount
Klíč: Netbt\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – počet
Platný rozsah: 0 – 0xFFFF
Výchozí hodnota: 3
Popis: Tato hodnota určuje, kolikrát odešle protokol NetBT dotaz serveru WINS na zadaný název a neobdrží odpověď.
NameSrvQueryTimeout
Klíč: Netbt\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – čas v milisekundách
Platný rozsah: 100 – 0xFFFFFFFF
Výchozí hodnota: 1500 (1,5 sekundy)
Popis: Tato hodnota určuje časový interval mezi po sobě následujícími dotazy na určitý název odesílanými službě WINS.
SessionKeepAlive
Klíč: Netbt\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – čas v milisekundách
Platný rozsah: 60 000 – 0xFFFFFFFF
Výchozí hodnota: 3 600 000 (1 hodina)
Popis: Tato hodnota určuje časový interval mezi přenosy paketů kontroly otevření připojení u relace. Po nastavení na hodnotu 0xFFFFFFF jsou pakety kontroly otevření připojení zakázány.
Size/Small/Medium/Large
Klíč: Netbt\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD
Platný rozsah: 1, 2, 3 (malá, střední, velká)
Výchozí hodnota: 1 (malá)
Popis: Tato hodnota určuje velikost tabulek názvů, které slouží k uložení místních a vzdálených názvů. Obecně je vhodná malá velikost. Pokud počítač pracuje jako názvový proxy server, je automatickým nastavením velké hodnoty zvětšena velikost tabulky hash mezipaměti názvů. Velikosti bloků tabulek hash jsou následující: Velká: 256 Střední: 128 Malá: 16

Nepovinné parametry konfigurovatelné v Editoru registru

Tyto parametry obecně v registru neexistují. Jejich vytvořením je možné změnit výchozí chování ovladače protokolu NetBT.


BroadcastAddress
Klíč: Netbt\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – čtyřbajtová adresa IP ve formátu Little-Endian
Platný rozsah: 0 – 0xFFFFFFFF
Výchozí hodnota: Jednotková adresa všesměrového vysílání pro jednotlivé sítě.
Popis: Pomocí tohoto parametru lze vynutit použití určité adresy protokolem NetBT při všesměrovém vysílání všech paketů souvisejících s názvem. Ve výchozím nastavení použije protokol NetBT jednotkovou adresu všesměrového vysílání, která odpovídá jednotlivým sítím (znamená to, že v síti 11.101.0.0 s maskou podsítě 255.255.0.0 bude adresa podsítě pro všesměrové vysílání 11.101.255.255). Tento parametr bude například nastaven, jestliže síť používá nulovou adresu všesměrového vysílání (nastavenou pomocí parametru UseZeroBroadcast protokolu TCP/IP). V předchozím případě bude odpovídající adresa podsítě pro všesměrové vysílání 11.101.0.0. Tento parametr bude v takovém případě nastaven na hodnotu 0x0b650000. Tento parametr je globální a je používán ve všech podsítích, ke kterým je vázán protokol NetBT.
EnableProxy
Klíč: Netbt\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – logická hodnota
Platný rozsah: 0 nebo 1 (nepravda nebo pravda)
Výchozí hodnota: 0 (nepravda)
Popis: Je-li nastavena hodnota 1 (pravda), funguje počítač jako názvový proxy server v sítích, ke kterým je vázáno rozhraní NBT. Názvový proxy server odpovídá na dotazy všesměrového vysílání týkající se názvů rozlišených pomocí služby WINS. Při použití názvového proxy serveru se mohou implementace s uzlem B připojit k serverům v jiných podsítích, které jsou registrovány ve službě WINS.
EnableProxyRegCheck
Klíč: Netbt\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – logická hodnota
Platný rozsah: 0 nebo 1 (nepravda nebo pravda)
Výchozí hodnota: 0 (nepravda)
Popis: Při nastavení tohoto parametru na hodnotu 1 (pravda) odešle názvový proxy server zápornou odpověď na registraci názvu všesměrového vysílání, je-li daný název již registrován ve službě WINS nebo se nachází v mezipaměti místních názvů proxy serveru s jinou adresou IP. Nebezpečí povolení této funkce spočívá v tom, že brání počítači ve změně adresy IP, pokud je daný název mapován ve službě WINS. Ve výchozím nastavení je proto zakázána.
InitialRefreshT.O.
Klíč: Netbt\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – čas v milisekundách
Platný rozsah: 960000 – 0xFFFFFFF
Výchozí hodnota: 960000 (16 minut)
Popis: Tento parametr určuje počáteční časový interval aktualizace používaný rozhraním NBT během registrace názvů. Při první registraci názvů se rozhraní NBT pokusí spojit se servery WINS po uplynutí 1/8 tohoto časového intervalu. Pokud přijme odpověď informující o úspěšné registraci, obsahuje daná odpověď nový interval aktualizace, který bude použit.
LmhostsTimeout
Klíč: Netbt\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – čas v milisekundách
Platný rozsah: 1000 – 0xFFFFFFFF
Výchozí hodnota: 6000 (6 sekund)
Popis: Tento parametr určuje hodnotu časového intervalu pro dotazy na názvy LMHOSTS a DNS. Časovač pracuje s granularitou hodnoty časového intervalu. Skutečný časový interval může být proto až dvojnásobkem dané hodnoty.
MaxDgramBuffering
Klíč: Netbt\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – počet bajtů
Platný rozsah: 0 – 0xFFFFFFFF
Výchozí hodnota: 0x20000 (128 kb)
Popis: Tento parametr určuje maximální velikost paměti, kterou protokol NetBT přidělí pro všechny odeslané nevyřízené datagramy. Po dosažení tohoto limitu se další odesílání nezdaří, protože není k dispozici dostatek zdrojů.
NodeType
Klíč: Netbt\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – číslo
Platný rozsah: 1, 2, 4, 8 (uzel B, uzel P, uzel M, uzel H)
Výchozí hodnota: 1 nebo 8 na základě konfigurace serveru WINS
Popis: Tento parametr určuje metodu použitou protokolem NetBT k registraci a překladu adres IP. Počítač s uzlem B používá všesměrová vysílání. Počítač s uzlem P používá pouze dotazy na názvy typu point-to-point odesílané názvovému serveru (WINS). Počítač s uzlem M nejprve vysílá a potom se dotazuje názvového serveru. Počítač s uzlem H se nejprve dotazuje názvového serveru a potom vysílá. Překlad pomocí služeb LMHOSTS nebo DNS probíhá podle těchto metod. Pokud tento klíč existuje, přepíše klíč DhcpNodeType. Neexistuje-li žádný z klíčů a nejsou-li v dané síti konfigurovány žádné servery WINS, použije počítač uzel B. Pokud existuje nejméně jeden konfigurovaný server WINS, použije počítač uzel H.
RandomAdapter
Klíč: Netbt\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – logická hodnota
Platný rozsah: 0 nebo 1 (nepravda nebo pravda)
Výchozí hodnota: 0 (nepravda)
Popis: Tento parametr platí pouze pro hostitele s více adresami. Je-li nastaven na hodnotu 1 (pravda), vybere protokol NetBT náhodně adresu IP a umístí ji do odpovědi na dotaz na název ze všech vázaných rozhraní. Odpověď často obsahuje adresu rozhraní, do kterého byl dotaz doručen. Tuto funkci použije server se dvěma rozhraními ve stejné síti k vyrovnání zatížení.
RefreshOpCode
Klíč: Netbt\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – číslo
Platný rozsah: 8, 9
Výchozí hodnota: 8
Popis: Tento parametr vynutí použití určitého operačního kódu v paketech aktualizace názvů protokolu NetBT. Specifikace protokolu NetBT není v této oblasti jednoznačná. Přestože je zamýšlenou hodnotou zřejmě výchozí hodnota 8, která je používána v implementacích společnosti Microsoft, používají některé jiné implementace, například od společnosti Ungermann-Bass, hodnotu 9. Ke vzájemné spolupráci dvou implementací je nutné používat stejný operační kód.
SingleResponse
Klíč: Netbt\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – logická hodnota
Platný rozsah: 0 nebo 1 (nepravda nebo pravda)
Výchozí hodnota: 0 (nepravda)
Popis: Tento parametr platí pouze pro hostitele s více adresami. Pokud je tento parametr nastaven na hodnotu 1 (pravda), poskytne rozhraní NBT v odpovědích na dotazy na názvy pouze adresu IP jednoho z vázaných rozhraní. Ve výchozím nastavení jsou zahrnuty adresy všech vázaných rozhraní.
WinsDownTimeout
Klíč: Netbt\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – čas v milisekundách
Platný rozsah: 1000 – 0xFFFFFFFF
Výchozí hodnota: 15 000 (15 sekund)
Popis: Tento parametr určuje čas, po který rozhraní NBT čeká před opětovným pokusem o použití služby WINS, jestliže se nespojí se žádným serverem WINS. Při použití této funkce mohou počítače, které jsou dočasně odpojeny od sítě, pokračovat ve spouštění, aniž by čekaly na uplynutí jednotlivých časových intervalů pro registraci názvů nebo dotazy na názvy ve službě WINS.

Parametry konfigurovatelné pomocí vlastností připojení

Následující parametry je možné nastavit pomocí vlastností připojení ve složce Síťová připojení. Není nutné je konfigurovat přímo.


EnableDns
Klíč: Netbt\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – logická hodnota
Platný rozsah: 0 nebo 1 (nepravda nebo pravda)
Výchozí hodnota: 0 (nepravda)
Popis: Je-li nastavena hodnota 1 (pravda), odešle rozhraní NBT službě DNS dotaz na názvy, které nelze rozlišit pomocí služby WINS, všesměrového vysílání nebo souboru LMHOSTS.
EnableLmhosts
Klíč: Netbt\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – logická hodnota
Platný rozsah: 0 nebo 1 (nepravda nebo pravda)
Výchozí hodnota: 1 (pravda)
Popis: Je-li nastavena hodnota 1 (pravda), vyhledá rozhraní NBT názvy, které nelze rozlišit pomocí služby WINS nebo všesměrového vysílání, v souboru LMHOSTS, pokud existuje. Ve výchozím nastavení neexistuje žádný databázový adresář souboru LMHOSTS (zadaný cestou Tcpip\Parameters\DatabasePath). Rozhraní NBT neprovede proto žádnou akci. Tato hodnota je zapsána v rámci upřesnění konfigurace protokolu TCP/IP v nástroji Síť v Ovládacích panelech.
NameServer
Klíč: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_SZ – adresa IP v desítkovém formátu s tečkami (například 11.101.1.200)
Platný rozsah: Libovolná platná adresa IP
Výchozí hodnota: prázdné (žádná adresa)
Popis: Tento parametr určuje adresu IP primárního serveru WINS. Obsahuje-li tento parametr platnou hodnotu, přepíše parametr DHCP se stejným názvem.
NameServerBackup
Klíč: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_SZ – adresa IP v desítkovém formátu s tečkami (například 11.101.1.200)
Platný rozsah: Libovolná platná adresa IP
Výchozí hodnota: prázdné (žádná adresa)
Popis: Tento parametr určuje adresu IP záložního serveru WINS. Obsahuje-li tento parametr platnou hodnotu, přepíše parametr DHCP se stejným názvem.
ScopeId
Klíč: Netbt\Parameters
Typ hodnoty: REG_SZ – znakový řetězec
Platný rozsah: Libovolný platný název domény DNS obsahující dvě části oddělené tečkou nebo znak *.
Výchozí hodnota: Žádná
Popis: Tento parametr určuje obor názvů rozhraní NetBIOS pro daný uzel. Tato hodnota nesmí začínat tečkou. Obsahuje-li tento parametr platnou hodnotu, přepíše parametr DHCP se stejným názvem. Prázdná hodnota (prázdný řetězec) bude ignorována. Nastavením tohoto parametru na hodnotu * je označen nezadaný obor a tato hodnota přepíše parametr DHCP.

Parametry, které nelze konfigurovat

Následující parametry jsou vytvořeny a používány interně součástmi NetBT. Neměly by být nikdy měněny pomocí Editoru registru. Jsou zde uvedeny pouze pro referenci.


DhcpNameServer
Klíč: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_SZ – adresa IP v desítkovém formátu s tečkami (například 11.101.1.200)
Platný rozsah: Libovolná platná adresa IP
Výchozí hodnota: Žádná
Popis: Tento parametr určuje adresu IP primárního serveru WINS. Je zapsán službou klienta DHCP, pokud je povolena. Platná hodnota NameServer tento parametr přepíše.
DhcpNameServerBackup
Klíč: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID adaptéru
Typ hodnoty: REG_SZ – adresa IP v desítkovém formátu s tečkami (například 11.101.1.200)
Platný rozsah: Libovolná platná adresa IP
Výchozí hodnota: Žádná
Popis: Tento parametr určuje adresu IP záložního serveru WINS. Je zapsán službou klienta DHCP, pokud je povolena. Platná hodnota BackupNameServer tento parametr přepíše.
DhcpNodeType
Klíč: Netbt\Parameters
Typ hodnoty: REG_DWORD – číslo
Platný rozsah: 1 - 8
Výchozí hodnota: 1
Popis: Tento parametr určuje typ uzlu rozhraní NBT. Je zapsán službou klienta DHCP, pokud je povolena. Platná hodnota NodeType tento parametr přepíše. Úplný popis je uveden u položky NodeType.
DhcpScopeId
Klíč: Netbt\Parameters
Typ hodnoty: REG_SZ – znakový řetězec
Platný rozsah: řetězec názvu s tečkami jako oddělovači, například microsoft.com
Výchozí hodnota: Žádná
Popis: Tento parametr určuje obor názvů rozhraní NetBIOS pro daný uzel. Je zapsán službou klienta DHCP, pokud je povolena. Tato hodnota nesmí začínat tečkou. Další informace naleznete u položky ScopeId.
NbProvider
Klíč: Netbt\Parameters
Typ hodnoty: REG_SZ – znakový řetězec
Platný rozsah: _tcp
Výchozí hodnota: _tcp
Popis: Tento parametr je používán interně součástí RPC. Výchozí hodnota by neměla být měněna.
TransportBindName
Klíč: Netbt\Parameters
Typ hodnoty: REG_SZ – znakový řetězec
Platný rozsah: Není k dispozici
Výchozí hodnota: \Device\
Popis: Tento parametr je používán interně během vývoje produktu. Výchozí hodnota by neměla být měněna.
Vlastnosti

ID článku: 314053 - Poslední kontrola: 19. 1. 2007 - Revize: 1

Váš názor