Řešení potíží se směrovačem, který se projevuje jako černá díra

Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem
159211 .

DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o změnách registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Souhrn

Tento článek definuje termín směrovač – „černá díra“ a popisuje způsob, jak takové směrovače najít. Dále navrhuje tři metody, jak zabránit ztrátě dat, kterou může směrovač – černá díra způsobit.

Další informace

V síti WAN založené na protokolu TCP/IP může dojít k selhání komunikace procházející přes určité trasy, pokud je maximální velikost paketu segmentu zprostředkovatelské sítě menší než maximální velikost paketu komunikujících hostitelů; a pokud směrovač neodešle pomocí protokolu ICMP (Internet Control Message Protocol) příslušnou odpověď na tento stav; nebo pokud brána firewall nepropustí tuto odpověď po cestě. Takový směrovač je někdy označován jako směrovač – „černá díra“.

Směrovač – černou díru lze najít pomocí nástroje Ping. Jedná se o standardní nástroj, který je instalován spolu s protokolem TCP/IP systému Microsoft Windows. Potom můžete vybrat některou ze tří metod, jak problém směrovače – černé díry vyřešit nebo obejít.

Když síťový směrovač přijme paket, který je větší než velikost jednotky MTU (Maximum Transmission Unit) následujícího segmentu komunikační sítě, a vrstva IP tohoto paketu má nastavený bit příznaku Nefragmentovat, očekává se, že směrovač odešle pomocí protokolu ICMP odesílajícímu hostiteli zprávu o nedosažitelnosti cíle.

Pokud směrovač tuto správu neodešle, může dojít ke ztrátě paketu, což může způsobit řadu různých typů chyb, které se liší podle toho, jaký program komunikuje prostřednictvím tohoto špatného spojení. (Tyto chyby se nevyskytují při komunikaci programu s počítači v místní podsíti.) Toto chování se může jevit jako přerušované a nesouvislé, ale při bližším zkoumání zjistíte, že je lze reprodukovat, například tak, že velký soubor odeslaný vzdáleným hostitelem bude číst klient.

Chyba na straně klienta

Klient nemůže navázat připojení ke vzdálenému počítači. Nejpravděpodobnější příčiny této chyby:
 • Ve vzdáleném počítači nelze povolit vzdálená připojení.
 • Ve vzdáleném počítači byl překročen maximální počet připojení.
 • Během navazování připojení dojde k chybě sítě.

  Chyba na straně serveru: ID události 1004
  Zdroj: TermService

  Popis: „Terminálový server nemohl vydat klientskou licenci. Důvodem byla změněná (nesouhlasící) klientská licence, nedostatečná paměť nebo vnitřní chyba. Další podrobnosti k tomuto problému jsou možná oznámeny v klientském počítači.“

Nalezení směrovače – černé díry

Směrovač – černou díru můžete nalézt pomocí nástroje Ping. Zadejte příkaz ping a nastavte parametry -f a -l.
 • Parametr -f způsobí, že nástroj Ping odešle paket signálu echo protokolu ICMP, který má ve vrstvě IP nastavený bit příznaku Nefragmentovat.
 • Parametr -l nastavuje vyrovnávací paměť (datovou část) – velikost paketu signálu echo protokolu ICMP. Tuto velikost můžete určit zadáním čísla za parametr -l.
Největší velikost vyrovnávací paměti, kterou lze odeslat nefragmentovaně, je dána nejmenší velikostí jednotky MTU v sítích po cestě, a od té se ještě odečte velikost hlaviček protokolů IP a ICMP (jinak řečeno: nejmenší MTU mínus 28). Příklad: Síť Ethernet má jednotku MTU velikosti 1500 bajtů. Za nejpříznivějších okolností může nástroj Ping poslat nefragmentovaný paket signálu (plus hlavička protokolu ICMP) o velikosti 1472 bajtů (1500 minus 28). Syntaxe příkazu ping je v tomto případě následující:
ping název_počítače nebo adresa_IP -f -l 1472
Pro všechny místní adresy IP jsou očekávány tyto výsledky:
 • Pokud je velikost jednotky MTU v každém segmentu připojení přes více směrovačů alespoň 1500, je paket úspěšně vrácen.
 • Pokud existují segmenty zprostředkovatelských sítí, které mají menší velikost jednotky MTU, a směrovače vrátí příslušný paket zprávy protokolu ICMP o nedosažitelnosti cíle, zobrazí nástroj Ping zprávu Paket musí být fragmentován, je však nastaven příznak DF (nefragmenovat).
 • Pokud existují segmenty zprostředkovatelských sítí, které mají menší velikost jednotky MTU, a směrovače nevrátí příslušný paket zprávy protokolu ICMP o nedosažitelnosti cíle, zobrazí nástroj Ping zprávu Vypršel časový limit žádosti.
Postupným zvyšováním parametru -l v nástroji Ping můžete určit, jak velký nefragmentovaný paket může určitou cestou projít. Nejmenší používaná velikost jednotky MTU je 576 bajtů, takže je bezpečné začít od vyrovnávací paměti protokolu ICMP o velikosti 548 a potom tuto hodnotu zvyšovat. Pokud například příkaz Ping název_počítače nebo adresa_IP -f -l 972 vrací pakety v pořádku, ale příkaz Ping název_počítače nebo adresa_IP -f -l 973 pakety nevrací, nejmenší jednotka MTU na cestě má velikost 1000 (972 plus 28). Výchozí velikosti jednotek MTU běžných síťových médií jsou popsány v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
314496 Výchozí velikost jednotky MTU pro různé topologie sítě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Oprava nebo alternativní řešení problému se směrovačem – černou dírou

UPOZORNĚNÍ: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Následující tři metody umožňují opravit nebo vyřešit problém se směrovačem – černou dírou.

Metoda 1

Na hostiteli se systémem Windows, který bude komunikovat prostřednictvím připojení WAN, povolte funkci zjišťování černých děr PMTU. Postupujte takto:
 1. Spusťte Editor registru (Regedit.exe).
 2. Vyhledejte následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpip\parameters
 3. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přidat hodnotu a zadejte následující hodnotu registru:
  Název hodnoty: EnablePMTUBHDetect
  Typ dat: REG_DWORD
  Hodnota: 1
 4. Ukončete Editor registru a restartujte počítač.

Metoda 2

Nakonfigurujte zprostředkující směrovače tak, aby zasílaly zprávy protokolu ICMP typu 3 s kódem 4 (cíl nedosažitelný, nastaven příznak DF (nefragmenovat) a je nutná fragmentace). Toto řešení může vyžadovat upgrade softwaru nebo firmwaru směrovače, novou konfiguraci směrovače nebo nahrazení směrovače.

Metoda 3

Nastavte velikost jednotky MTU rozhraní hostitele na největší velikost, kterou směrovač – černá díra dokáže zpracovat. Zaručíte tím, že prostřednictvím tohoto připojení jsou zasílány pakety největší možné velikosti. To ale znamená, že provoz v místní síti a také provoz, který bez problémů používá směrovaná připojení, bude používat menší pakety, než je nutné.

Toto řešení přepokládá, že jste zjistili velikost jednotky MTU a stav všech možných připojení, které by hostitel mohl použít. Až zjistíte největší podporovanou velikost jednotky MTU, nastavte ručně velikost jednotky MTU. Postupujte takto:
 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Ovládací panely.
 2. Poklepejte na možnost Připojení k síti a Internetu a potom klepnutím otevřete složku Síťová připojení.
 3. Pokud je zde uvedeno více síťových připojení, poklepejte na každé z nich a v zobrazeném dialogovém okně Stav klepněte na kartu Podpora. Připojení, u kterého je zobrazena položka Výchozí brána, je pravděpodobně síťové připojení používané pro připojení k Internetu. Poznamenejte si název tohoto připojení (například Připojení k místní síti 2).
 4. Spusťte Editor registru (Regedit.exe).
 5. Ve stromu HKEY_LOCAL_MACHINE přejděte na následující klíč:
  SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\
 6. Pod tímto klíčem je jeden nebo více klíčů s numerickými identifikátory. Každý z těchto klíčů obsahuje podklíč Connection. Prozkoumejte každý z klíčů, který vypadá podobně jako:
  ID_pro_adaptér\Connection
  Hodnota Name v podklíči Connection je název připojení použitý ve složce Síťová připojení. Až najdete název, který jste si poznamenali v kroku 3, poznamenejte si identifikátor ID_pro_adaptér, pod kterým je tento název síťového připojení.
 7. Vraťte se na začátek stromu HKEY_LOCAL_MACHINE a vyhledejte následující klíč:
  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\ID_pro_adaptér
  ID_pro_adaptér je číslo, které jste si poznamenali v kroku 6. Když tento klíč zvýrazníte, zobrazí se na pravé straně obrazovky několik hodnot včetně hodnot DefaultGateway a EnableDHCP.
 8. Klepněte pravým tlačítkem v pravé části obrazovky, klepněte na příkaz Nový a potom na možnost Hodnota DWORD. Hodnotu pojmenujte MTU.
 9. Poklepejte na hodnotu, abyste ji mohli upravit. Ve skupinovém rámečku Číselná soustava vyberte možnost Desítková a potom zadejte nejvyšší přijatelnou velikost jednotky MTU, kterou jste zjistili testováním pomocí nástroje Ping.
 10. Ukončete Editor registru.
Pokud při připojení k některým serverům dochází i nadále k problémům, je možné, že budete muset nastavit velikost jednotky MTU menší, než ukázaly testy s nástrojem Ping, kvůli dalším směrovačům v dané cestě. Postupně zmenšujte velikost jednotky MTU v krocích po 10, dokud problémy při přístupu k těmto serverům nezmizí.

Další informace o ručním nastavení velikosti jednotky MTU získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
314053 Konfigurační parametry protokolu TCP/IP a rozhraní NBT pro systém Windows XP

Další informace naleznete v dokumentech RFC 1191 a RFC 1435, které jsou k dispozici na webu asociace Internic:
Vlastnosti

ID článku: 314825 - Poslední kontrola: 13. 3. 2006 - Revize: 1

Váš názor