Omezení počtu příchozích připojení v systému Windows XP


Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem
122920 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).

Příznaky

Pokud se v počítači, ve kterém je spuštěn systém Windows XP nebo Windows 2000, pokusíte připojit k jinému počítači se systémem Windows XP, může se zobrazit následující chybová zpráva:
Nyní nelze s tímto vzdáleným počítačem navázat další spojení, protože počet možných připojení dosáhl maxima.

Příčina

K tomuto chování dochází v případě, že je v počítači dosaženo maximálního počtu příchozích připojení, pro které může být počítač hostitelem.

Když v takovém případě klient se systémem Windows 2000 vytvoří prázdné připojení relace, počítá server se systémem Windows XP toto připojení jako jednu relaci. Proto se zobrazí chybové zprávy uvedené v části Příznaky, i když je počítačových připojení méně než kolik je limit relací.

Poznámka: V případě systému Windows XP Professional lze najednou připojit přes síť maximálně 10 dalších počítačů. Toto omezení se vztahuje na všechny transportní protokoly a protokoly sdílení prostředků v libovolné kombinaci. V případě systému Windows XP Home Edition lze najednou připojit přes síť maximálně 5 dalších počítačů. Toto omezení se týká počtu souběžných relací od ostatních počítačů, jejichž hostitelem může systém být. Omezení se nevztahuje na používání nástrojů pro správu připojovaných ze vzdáleného počítače.

Další informace

Jakákoli relace týkající se souborů, tisku, pojmenovaného kanálu nebo poštovní přihrádky, u které není zaznamenána činnost, je automaticky odpojena po uplynutí doby určené parametrem AutoDisconnect. Výchozí hodnotou parametru AutoDisconnect je 15 minut. Jakmile je relace odpojena, jedno z deseti připojení je nastaveno jako dostupné, aby se k systému Windows XP mohl připojit jiný uživatel. Proto se snížením hodnoty parametru AutoDisconnect může podařit odstranit některé potíže, ke kterým může u uživatelů docházet v případě omezení na 10 (nebo 5) připojení v systému, který se intenzivně nevyužívá pro účely serveru.

Dobu určenou parametrem AutoDisconnect můžete nakonfigurovat zadáním následujícího příkazu na příkazovém řádku:
net config server /autodisconnect:doba_před_automatickým_odpojením
Zadejte čas v minutách.

Poznámka: U služby serveru systému Windows probíhá automatické ladění. Parametry konfigurace serveru se standardně automaticky konfigurují (vypočítávají a nastavují) vždy při spuštění systému Windows XP. Jestliže spustíte příkaz net config server ve spojení s parametry /autodisconnect, /servcomment nebo /hidden, zobrazí se aktuální hodnoty automaticky naladěných parametrů a následně jsou zapsány do registru. Poté, co jsou tyto parametry zapsány do registru, nebude možné ladit službu serveru pomocí nástroje Sítě v Ovládacích panelech. Jestliže změníte některá nastavení služby serveru, nebude již moci systém Windows XP automaticky ladit nastavení služby serveru u nové konfigurace. Abyste zabránili tomu, že službu serveru nebude možné automaticky ladit, proveďte následující změnu, a to pomocí Editoru registru místo na příkazovém řádku nebo v Ovládacích panelech.
Všechna připojení logických jednotek, logických tiskáren a připojení na úrovni transportního protokolu z jednoho počítače jsou dohromady považována za jednu relaci. Proto se tato připojení počítají v limitu 10 připojení pouze jako jediné připojení. Pokud například uživatel naváže dvě připojení logických jednotek, dva sokety Windows a jedno připojení logické tiskárny k systému Windows XP, je vytvořena pouze jedna relace. Výsledkem je to, že celkový limit připojení, která lze k systému Windows XP navázat, bude snížen pouze o jedno připojení, přestože byla navázána celkem tři logická připojení.

Jediný způsob, jak dosáhnou toho, aby měl systém A více relací s jiným systémem (například Z), je to, aby měl systém A spuštěny služby, které vytvoří logická připojení k systému Z. Pokud je například uživatel přihlášen k systému A jako host a služba je spuštěna v systému A pod účtem uživatel1 a pokud uživatel i služba (jako uživatel1) navazují připojení k systému Z, budou navázány dvě relace. Pro počet připojení v rámci limitu je směrodatná každá relace přihlášení, která používá službu serveru.

Pro vývojáře: Limit připojení se vztahuje na počet připojení vztahujících se na přesměrovač a je vynucován u jakékoli relace týkající se souborů, tisku, pojmenovaného kanálu nebo poštovní přihrádky. Limit připojení TCP není vynucován, může však být vázán na licenční smlouvu, na základě které může být povoleno maximálně 10 klientů.

Další informace o omezení počtu příchozích připojení v systému Windows 2000 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

122920 Omezení počtu příchozích připojení v systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 314882 - Poslední kontrola: 18. 4. 2007 - Revize: 1

Váš názor