Jak automatizovat aplikaci Microsoft Word k vytvoření nového dokumentu pomocí aplikace Visual C#

Microsoft Visual Basic .NET verzi tohoto článku naleznete v tématu
316383 .
Microsoft Visual Basic 6.0 verzi tohoto článku naleznete v tématu
313193 .

Souhrn

Tento podrobný článek popisuje vytvoření nového dokumentu v aplikaci Microsoft Word pomocí automatizace z aplikace Microsoft Visual C# 2005 nebo Microsoft Visual C# .NET.

Ukázkový kód

Ukázkový kód v tomto článku ukazuje, jak provést následující akce:
 • Vložte text a formátování odstavce.
 • Procházet a upravovat různé rozsahy v rámci dokumentu.
 • Vložení tabulek, formátování tabulek a naplnění tabulek daty.
 • Přidáte do grafu.
Chcete-li vytvořit nový dokument aplikace Word pomocí automatizace z Visual C# 2005 nebo Visual C# .NET, postupujte takto:
 1. Spusťte Microsoft Visual Studio 2005 nebo Microsoft Visual Studio .NET.
 2. V nabídce soubor klepněte na příkaz Novýa klepněte na příkaz projekt. Ve skupinovém rámečku Typy projektůklepněte na tlačítko Visual C# projektya v části šablonyklepněte na příkaz Aplikace systému Windows . Ve výchozím nastavení je vytvořen formulář Form1.

  Poznámka: V aplikaci Visual Studio 2005 klepněte Visual C# místo Visual C# projekty.
 3. Přidejte odkaz na Objektové knihovny Microsoft Word. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. V nabídce projekt klepněte na tlačítko Přidat odkaz.
  2. Na kartě COM vyhledejte Objektové knihovny Microsoft Worda potom klepněte na tlačítko Vybrat.

   Poznámka: V aplikaci Visual Studio 2005 nemáte k klepněte na tlačítko
   Vyberte.
   Poznámka: Microsoft Office 2003 zahrnuje primární sestavení Interop (PIA). Microsoft Office XP nezahrnuje sestavení PIA, ale mohou být staženy.
   Další informace o sestaveních PIA sady Office XP klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
   328912 INFO: Microsoft Office XP PIA jsou k dispozici ke stažení

  3. Klepněte na tlačítko OK v dialogovém okně Přidat odkazy potvrďte výběr. Pokud se zobrazí výzva ke generování obálky pro vybrané knihovny, klepněte na tlačítko Ano.
 4. V nabídce Zobrazit vyberte zobrazení panelu nástrojů a pak přidejte tlačítko do formuláře Form1.
 5. Poklepejte na Button1. Zobrazí se okno kód pro formulář.
 6. V okně kódu nahraďte následující kód
  private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e){
  }

  s:
  private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e){
  object oMissing = System.Reflection.Missing.Value;
  object oEndOfDoc = "\\endofdoc"; /* \endofdoc is a predefined bookmark */

  //Start Word and create a new document.
  Word._Application oWord;
  Word._Document oDoc;
  oWord = new Word.Application();
  oWord.Visible = true;
  oDoc = oWord.Documents.Add(ref oMissing, ref oMissing,
  ref oMissing, ref oMissing);

  //Insert a paragraph at the beginning of the document.
  Word.Paragraph oPara1;
  oPara1 = oDoc.Content.Paragraphs.Add(ref oMissing);
  oPara1.Range.Text = "Heading 1";
  oPara1.Range.Font.Bold = 1;
  oPara1.Format.SpaceAfter = 24; //24 pt spacing after paragraph.
  oPara1.Range.InsertParagraphAfter();

  //Insert a paragraph at the end of the document.
  Word.Paragraph oPara2;
  object oRng = oDoc.Bookmarks.get_Item(ref oEndOfDoc).Range;
  oPara2 = oDoc.Content.Paragraphs.Add(ref oRng);
  oPara2.Range.Text = "Heading 2";
  oPara2.Format.SpaceAfter = 6;
  oPara2.Range.InsertParagraphAfter();

  //Insert another paragraph.
  Word.Paragraph oPara3;
  oRng = oDoc.Bookmarks.get_Item(ref oEndOfDoc).Range;
  oPara3 = oDoc.Content.Paragraphs.Add(ref oRng);
  oPara3.Range.Text = "This is a sentence of normal text. Now here is a table:";
  oPara3.Range.Font.Bold = 0;
  oPara3.Format.SpaceAfter = 24;
  oPara3.Range.InsertParagraphAfter();

  //Insert a 3 x 5 table, fill it with data, and make the first row
  //bold and italic.
  Word.Table oTable;
  Word.Range wrdRng = oDoc.Bookmarks.get_Item(ref oEndOfDoc).Range;
  oTable = oDoc.Tables.Add(wrdRng, 3, 5, ref oMissing, ref oMissing);
  oTable.Range.ParagraphFormat.SpaceAfter = 6;
  int r, c;
  string strText;
  for(r = 1; r <= 3; r++)
  for(c = 1; c <= 5; c++)
  {
  strText = "r" + r + "c" + c;
  oTable.Cell(r, c).Range.Text = strText;
  }
  oTable.Rows[1].Range.Font.Bold = 1;
  oTable.Rows[1].Range.Font.Italic = 1;

  //Add some text after the table.
  Word.Paragraph oPara4;
  oRng = oDoc.Bookmarks.get_Item(ref oEndOfDoc).Range;
  oPara4 = oDoc.Content.Paragraphs.Add(ref oRng);
  oPara4.Range.InsertParagraphBefore();
  oPara4.Range.Text = "And here's another table:";
  oPara4.Format.SpaceAfter = 24;
  oPara4.Range.InsertParagraphAfter();

  //Insert a 5 x 2 table, fill it with data, and change the column widths.
  wrdRng = oDoc.Bookmarks.get_Item(ref oEndOfDoc).Range;
  oTable = oDoc.Tables.Add(wrdRng, 5, 2, ref oMissing, ref oMissing);
  oTable.Range.ParagraphFormat.SpaceAfter = 6;
  for(r = 1; r <= 5; r++)
  for(c = 1; c <= 2; c++)
  {
  strText = "r" + r + "c" + c;
  oTable.Cell(r, c).Range.Text = strText;
  }
  oTable.Columns[1].Width = oWord.InchesToPoints(2); //Change width of columns 1 & 2
  oTable.Columns[2].Width = oWord.InchesToPoints(3);

  //Keep inserting text. When you get to 7 inches from top of the
  //document, insert a hard page break.
  object oPos;
  double dPos = oWord.InchesToPoints(7);
  oDoc.Bookmarks.get_Item(ref oEndOfDoc).Range.InsertParagraphAfter();
  do
  {
  wrdRng = oDoc.Bookmarks.get_Item(ref oEndOfDoc).Range;
  wrdRng.ParagraphFormat.SpaceAfter = 6;
  wrdRng.InsertAfter("A line of text");
  wrdRng.InsertParagraphAfter();
  oPos = wrdRng.get_Information
  (Word.WdInformation.wdVerticalPositionRelativeToPage);
  }
  while(dPos >= Convert.ToDouble(oPos));
  object oCollapseEnd = Word.WdCollapseDirection.wdCollapseEnd;
  object oPageBreak = Word.WdBreakType.wdPageBreak;
  wrdRng.Collapse(ref oCollapseEnd);
  wrdRng.InsertBreak(ref oPageBreak);
  wrdRng.Collapse(ref oCollapseEnd);
  wrdRng.InsertAfter("We're now on page 2. Here's my chart:");
  wrdRng.InsertParagraphAfter();

  //Insert a chart.
  Word.InlineShape oShape;
  object oClassType = "MSGraph.Chart.8";
  wrdRng = oDoc.Bookmarks.get_Item(ref oEndOfDoc).Range;
  oShape = wrdRng.InlineShapes.AddOLEObject(ref oClassType, ref oMissing,
  ref oMissing, ref oMissing, ref oMissing,
  ref oMissing, ref oMissing, ref oMissing);

  //Demonstrate use of late bound oChart and oChartApp objects to
  //manipulate the chart object with MSGraph.
  object oChart;
  object oChartApp;
  oChart = oShape.OLEFormat.Object;
  oChartApp = oChart.GetType().InvokeMember("Application",
  BindingFlags.GetProperty, null, oChart, null);

  //Change the chart type to Line.
  object[] Parameters = new Object[1];
  Parameters[0] = 4; //xlLine = 4
  oChart.GetType().InvokeMember("ChartType", BindingFlags.SetProperty,
  null, oChart, Parameters);

  //Update the chart image and quit MSGraph.
  oChartApp.GetType().InvokeMember("Update",
  BindingFlags.InvokeMethod, null, oChartApp, null);
  oChartApp.GetType().InvokeMember("Quit",
  BindingFlags.InvokeMethod, null, oChartApp, null);
  //... If desired, you can proceed from here using the Microsoft Graph
  //Object model on the oChart and oChartApp objects to make additional
  //changes to the chart.

  //Set the width of the chart.
  oShape.Width = oWord.InchesToPoints(6.25f);
  oShape.Height = oWord.InchesToPoints(3.57f);

  //Add text after the chart.
  wrdRng = oDoc.Bookmarks.get_Item(ref oEndOfDoc).Range;
  wrdRng.InsertParagraphAfter();
  wrdRng.InsertAfter("THE END.");

  //Close this form.
  this.Close();
  }

 7. Přejděte do horní části okna kód. Přidejte následující řádek na konec seznamu pomocí direktivy:
  using Word = Microsoft.Office.Interop.Word;using System.Reflection;

 8. Stisknutím klávesy F5 sestavit a spustit program.
 9. Klepněte na tlačítko Button1 spuštění automatizace aplikace Word a vytvořte dokument.
Po dokončení kód prozkoumejte dokument, který byl vytvořen pro vás. Dokument obsahuje dvě stránky formátované odstavce, tabulky a grafu.

Použít šablonu

Pokud používáte k vytváření dokumentů, které jsou všechny v jednotném formátu automatizace, můžete využít výhod počínaje nový dokument založený na šabloně předformátované proces. Pomocí šablony klienta automatizace aplikace Word má dva významné výhody vytváření dokumentu z nic:
 • Může mít větší kontrolu nad formátování a umístění objektů v celém dokumentu.
 • Je možné vytvořit dokumenty s méně kódu.
Pomocí šablony je možné Vyladění umístění tabulky, odstavce a další objekty v dokumentu, jakož i zahrnutí formátování pro tyto objekty. Pomocí funkce automatizace, můžete vytvořit nový dokument založený na šabloně s následující kód:
object oTemplate = "c:\\MyTemplate.dot";oDoc = oWord.Documents.Add(ref oTemplate, ref oMissing,
ref oMissing, ref oMissing);

Do šablony lze určit záložky tak, aby klient automatizace můžete vyplnit text proměnné na určité místo v dokumentu, takto:
object oBookMark = "MyBookmark";oDoc.Bookmarks.Item(ref oBookMark).Range.Text = "Some Text Here";

Další výhodou použití šablony je, že můžete vytvořit a uložit formátování stylů, které chcete použít v době běhu, takto:
object oStyleName = "MyStyle";oDoc.Bookmarks.Item(ref oBookMark).Range.set_Style(ref oStyleName);

- nebo -
object oStyleName = "MyStyle";oWord.Selection.set_Style(ref oStyleName);

Odkazy

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
301659 postupy: automatizace aplikace Microsoft Word pro hromadnou korespondenci z aplikace Visual C# .NET

302902 postupy: vazba pro automatizační servery Office pomocí aplikace Visual C# .NET

Další informace naleznete na následujících webech Microsoft Developer Network (MSDN):
Vývoj sady Microsoft Office s aplikací Visual Studio
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa188489(office.10).aspx

Aplikace Word v Office (článek MSDN Online)
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa201330(office.11).aspx

Více slov (článek MSDN Online)
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa201332(office.11).aspx
Vlastnosti

ID článku: 316384 - Poslední kontrola: 20. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor