Systém Windows XP se neočekávaně restartuje nebo se restartuje při pokusu o vypnutí počítače

Příznaky

Jestliže vypínáte počítač se systémem Windows XP, může se počítač místo toho restartovat. Počítač se také může nečekaně restartovat, použijete-li ho k provedení určitých úkolů. Při restartování počítače se může zobrazit chybová zpráva na modré obrazovce.

Příčina

K tomuto chování může dojít, jestliže systém Windows při běžné činnosti nebo při vypínání přestane reagovat. Počítač je standardně nastaven tak, aby se automaticky restartoval, přestane-li systém Windows reagovat. Chcete-li toto nastavení zobrazit, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte pravým tlačítkem na položku Tento počítač, klepněte na příkaz Vlastnosti, na kartu Upřesnit a poté ve skupinovém rámečku Spuštění a zotavení systému klepněte na tlačítko Nastavení.
 2. Ve skupinovém rámečku Selhání systému se podívejte na zaškrtávací políčko Automaticky restartovat. Pokud je políčko Automaticky restartovat zaškrtnuté, systém Windows se bude automaticky restartovat, přestane-li počítač reagovat.

Řešení

Pokud se počítač při používání neustále restartuje nebo se pokoušíte ho vypnout, když přestal neočekávaně reagovat, zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky restartovat. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, zobrazí se v případě, že počítač přestane reagovat, chybová zpráva. Tato chybová zpráva může popisovat příčinu potíží. Můžete také v Prohlížeči událostí zkontrolovat systémový protokol a zobrazit záznam kritické chyby Stop, ke které dochází při restartování počítače.Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

308427 POSTUPY: Zobrazení a správa protokolů událostí pomocí Prohlížeče událostí v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Chcete-li nastavit způsob reakce systému Windows pro případ, že počítač přestane neočekávaně reagovat, postupujte takto:

Poznámka: K provedení tohoto postupu musíte být přihlášeni jako správce nebo člen skupiny Administrators. Pokud je počítač připojen k síti, může být provedení tohoto postupu znemožněno nastavením síťových zásad.

 1. Přihlaste se k hostitelskému počítači pomocí účtu správce nebo vlastníka.
 2. Klepněte na tlačítko Start a poté na položku Ovládací panely.
 3. V oblasti Vyberte kategorii úkolů klepněte na položku Výkon a údržba.
 4. V oblasti nebo vyberte ikonu ovládacího panelu klepněte na položku Systém.
 5. Na kartě Upřesnit klepněte ve skupinovém rámečku Spuštění a zotavení systému na tlačítko Nastavení.
 6. Ve skupinovém rámečku Selhání systému zaškrtněte některé z těchto políček:
  • Zapsat událost do systémového protokolu,
  • Odeslat výstrahu správy,
  • Automaticky restartovat.

Prohlášení

Toto chování je záměrné.

Další informace

Ve výchozím nastavení je zaškrtnuto políčko Automaticky restartovat, aby bylo možné při vzniku kritické chyby Stop pokračovat v práci s počítačem. Během spouštění se před přihlášením uživatele spustí služba Microsoft Services. Počítač je tedy po restartování funkční. Pokud počítač přestane reagovat v důsledku kritické chyby Stop, dojde ke ztrátě všech funkcí včetně funkce vzdáleného přístupu. Po restartování počítače je možné vyšetřit příčinu chyby Stop.

V chybové zprávě Stop se zobrazí pouze informace o možné příčině kritické chyby Stop. Ve většině situací se chyba zaznamená do systémového protokolu.

Pokud dochází k závažným chybám, jako je chyba Stop nebo závažná chyba systému, nakonfigurujte systém Windows, aby prováděl následující akce:

 • zápis události do systémového protokolu,
 • upozornění správců,
 • automatické restartování počítače,
 • výpis systémové paměti do souboru, který mohou zkušení uživatelé použít k ladění.
Chcete-li nakonfigurovat počítač pro záznam událostí do systémového protokolu nebo pro upozorňování správce, musí být na spouštěcím svazku počítače stránkovací soubor o velikosti minimálně 2 megabajty. Pokud nakonfigurujete systém Windows tak, aby vytvářel soubor s výpisem stavu systémové paměti, můžete použít tento soubor ke zjištění příčiny chyby Stop.

Při nastavení systému Windows pro vytváření souboru s výpisem stavu paměti postupujte takto:
 1. Přihlaste se k hostitelskému počítači pomocí účtu správce nebo vlastníka.
 2. Klepněte na tlačítko Start a poté na položku Ovládací panely.
 3. V oblasti Vyberte kategorii úkolů klepněte na položku Výkon a údržba.
 4. V oblasti nebo vyberte ikonu ovládacího panelu klepněte na položku Systém.
 5. Na kartě Upřesnit klepněte ve skupinovém rámečku Spuštění a zotavení systému na tlačítko Nastavení.
 6. Ve skupinovém rámečku Zapsat ladicí informace klepněte v rozevíracím seznamu na jednu z těchto položek:
  • Omezený výpis stavu paměti: Vyberete-li toto nastavení, zaznamená se nejmenší množství informací sloužících k identifikaci problému. Toto nastavení vyžaduje, aby na spouštěcím svazku počítače byl pro stránkovací soubor k dispozici prostor minimálně 2 MB. Vyberete-li toto nastavení, vytvoří systém Windows při každém neočekávaném zastavení počítače nový soubor. Historie těchto souborů se ukládá do složky, která je uvedena v poli Soubor se stavem systému.
  • Výpis stavu paměti jádra: Vyberete-li toto nastavení, zaznamená se pouze stav paměti jádra. Zrychlí se tím proces zápisu informací do protokolu při neočekávaném zastavení počítače. V závislosti na velikosti paměti RAM v počítači je třeba, aby na spouštěcím svazku byl pro stránkovací soubor k dispozici prostor 50 až 800 MB. Soubor se ukládá do složky, která je uvedena v poli Soubor se stavem systému.
  • Úplný výpis stavu paměti: Vyberete-li toto nastavení, zaznamená se při neočekávaném zastavení počítače obsah systémové paměti. Při tomto nastavení musí být na spouštěcím svazku stránkovací soubor, do kterého se vejde celá fyzická paměť RAM, a navíc jeden megabajt informací. Soubor se ukládá do složky, která je uvedena v poli Soubor se stavem systému.
Systém Windows vždy zapisuje do souboru téhož názvu. Chcete-li ukládat jednotlivé soubory s výpisem stavu paměti, zrušte zaškrtnutí políčka Přepsat všechny existující soubory a po každé chybě Stop změňte název souboru.

Chcete-li ukládat paměť, zrušte zaškrtnutí políček Zapsat událost do systémového protokolu a Odeslat výstrahu správy. Uložená paměť závisí na počítači. Tyto funkce ladění obvykle vyžadují přibližně 60 až 70 kilobajtů paměti RAM.
Vlastnosti

ID článku: 320299 - Poslední kontrola: 7. 9. 2005 - Revize: 1

Váš názor