Řešení chyb Stop 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE) v systému Windows XP pro pokročilé uživatele

Souhrn

Tento článek poskytuje podrobný postup, jak odstraňovat potíže s chybovými zprávami Stop 0x0000007B v systému Windows XP. V článku jsou popsány možné příčiny této chyby Stop, včetně virů ve spouštěcím sektoru, problémů s ovladači zařízení nebo potíží s hardwarem. Pokud se vám po prostudování těchto problémů nepodaří potíže vyřešit, použijte obecné kroky pro odstraňování potíží uvedené na konci článku.

Tento článek je určen pouze pro pokročilé uživatele počítače. Pokud si netroufáte na postupy řešení potíží pro pokročilé uživatele, požádejte někoho o pomoc nebo se obraťte na podporu. Informace o příslušném postupu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Poznámka:
Pokud se tato chyba zobrazuje v počítači se systémem Windows 7, přejděte na následující článek na webu společnosti Microsoft:

ÚVOD

Po spuštění počítače se může zobrazit některá z následujících chybových zpráv:
 • STOP: 0x0000007B (parametr1, parametr2, parametr3, parametr4)
  INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
 • Instalační program zjistil závažnou chybu, kvůli níž nemůže pokračovat.


  Obraťte se na pracovníka oddělení technické podpory. Následující informace o stavu pomáhají pracovníkům problém objasnit.


  (0x4, 0x1, 0, 0)


  Instalační program nemůže pokračovat. Vypněte nebo restartujte počítač.
Při instalaci systému Windows XP, když instalační program v průběhu instalace restartujte počítač, se také může zobrazit chybová zpráva Stop 0x0000007B. Jestliže k zobrazení chyby Stop dojde v průběhu instalačního programu, zobrazí se druhá chybová zpráva. Chcete-li potíže odstranit, přečtěte si následující čtyři oddíly a zjistěte, zda lze potíže vyřešit některým z kroků. Pokud se vás žádný z uvedených problémů netýká, postupujte podle obecných kroků pro řešení potíží uvedených na konci článku.

Viry ve spouštěcím sektoru

Je-li počítač napaden virem ve spouštěcím sektoru, pravděpodobně se zobrazí chybová zpráva Stop 0x0000007B. Pokud se potíže projevují jen občas a lze spustit systém Windows, zkontrolujte, zda počítač neobsahuje viry. Jestliže nějaké viry najdete, před případným použitím disket také zkontrolujte, zda tyto diskety neobsahují viry.

Seznam výrobců antivirového softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
49500 Seznam výrobců antivirového softwaru
Poznámka: Ke zjištění a odstranění různých virů bude nejspíše třeba použít několik různých antivirových programů.

Důležité: Je-li počítač napaden viry, bude pravděpodobně otevřen dalším formám útoku. Doporučujeme nově nainstalovat napadené servery vystavené síti Internet, a to podle pokynů uvedených na webovém serveru CERT. Servery vystavené síti Internet jsou servery pracující bez brány firewall nebo dalších způsobů ochrany. Dále vhodné nově nainstalovat před jejich použitím ostatní počítače, které mohou být ohroženy z důvodů blízkosti s napadenými počítači.


Jestliže virus napadl počítač se systémem Windows XP a nelze jej odstranit pomocí antivirového programu, je třeba na pevném disku změnit oddíly, naformátovat disk a znovu nainstalovat systém Windows XP. Další informace o vytváření oddílů a formátování pevného disku v systému Windows XP získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

313348 Vytvoření oddílů a zformátování pevného disku v systému Windows XP

Další informace o ochraně spouštěcího sektoru před viry v systému Windows XP získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

122221 Jak chránit spouštěcí sektor před viry v systému Windows

Problémy s ovladači zařízení

Chyba Stop 0x0000007B se může zobrazit v následujících situacích:
 • Ovladač zařízení vyžadovaný kontrolerem spouštění počítače není nakonfigurován tak, aby se spustil během procesu spouštění.
 • Ovladač zařízení vyžadovaný kontrolerem spouštění počítače je poškozen.
 • Informace v registru systému Windows XP (informace týkající se způsobu načítání ovladačů zařízení během spuštění) jsou poškozené.
Systém Windows XP vyžaduje ovladač miniportu pro komunikaci s řadičem pevného disku používaným ke spouštění počítače. Jestliže systém Windows XP neposkytuje řadiči ovladač zařízení nebo pokud systém Windows XP používá poškozený či nekompatibilní ovladač, je třeba jej nahradit platným ovladačem kompatibilním s řadičem a systémem Windows XP.


V průběhu první fáze instalace systému Windows XP instalační program zobrazí ve spodní části obrazovky následující zprávu:
Chcete-li instalovat ovladače SCSI nebo RAID třetích stran, stiskněte klávesu F6.
Stiskněte klávesu F6 a postupujte podle pokynů pro instalaci ovladače velkokapacitního zařízení od výrobce OEM. Další informace o použití klávesy F6 pro podporu zavedení ovladače zařízení OEM získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

314859 Během instalace systému Windows XP je prostřednictvím klávesy F6 k dispozici omezená podpora ovladačů od výrobce OEM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Pokud chcete určit, zda je řadič pevného disku kompatibilní se systémem Windows XP a jestliže chcete získat informace o ovladačích obsažených na disku CD-ROM systému Windows XP (či o ovladačích dostupných ke stažení), zobrazte nejnovější seznam hardwaru kompatibilního se systémem Windows XP (HCL). Další informace o nejnovějším seznamu HCL pro systém Windows XP získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

314062 Nejnovější seznam HCL pro systém Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Není-li řadič pevného disku v seznamu HCL uveden, obraťte se na výrobce počítače, systémové desky nebo řadiče pevného disku s dotazem, zda je k dispozici ovladač. Společnost Microsoft nezaručuje dostupnost rozlišení pro zařízení, která nejsou uvedena v seznamu HCL. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

315239 Zásady odborné pomoci společnosti Microsoft týkající se hardwaru, který není uveden v seznamu HCL pro systém Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Je-li systémový podregistr v registru systému Windows XP poškozen, nebude pravděpodobně systém Windows XP moci zavést ovladač zařízení vyžadovaný spouštěcím řadičem. Chcete-li problém odstranit, obnovte zálohu registru. Další informace o obnovení zálohy registru získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

307545 Jak obnovit poškozený registr, který neumožňuje spuštění systému Windows XP

Potíže s hardwarem

K zobrazení chybové zprávy Stop 0x0000007B může dojít také v případě, jestliže došlo ke zdrojovému konfliktu mezi spouštěcím řadičem a jiným řadičem nebo mezi zařízeními SCSI. Dále se chybová zpráva Stop zobrazí pravděpodobně v případě, že není proveden převod mezi ovladači nebo jestliže byl převod změněn. Postup odstranění potíží:

 1. Pokud existuje konflikt přerušení nebo adresy vstupně-výstupního portu mezi řadičem spouštěcího disku a jiným řadičem, přestane systém Windows XP pravděpodobně odpovídat (bude zablokován) nebo zobrazí chybovou zprávu s informacemi o chybě Stop 0x0000007B. Jestliže jste nedávno přidali nový hardware, odeberte jej nebo ho znovu nakonfigurujte tak, aby nebyl v konfliktu s prostředky ostatních nainstalovaných kontrolerů.
 2. Používáte-li pevný disk SCSI, zkontrolujte, zda je řetězec SCSI správně ukončen. Odeberte všechna nepoužívaná zařízení SCSI nebo se ujistěte, že jsou jednotlivá ID SCSI jedinečná.
 3. Přesvědčte se, že je převod zapnut (je-li vyžadován) a že nebyl změněn. K problému může dojít, jestliže jste například v nedávné době měnili řadiče.Další informace o tomto problému najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  314082 Zobrazení chyby Stop 0x0000007B po přesunutí systémového disku systému Windows XP do jiného počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Další potíže

Mezi další možné příčiny chybové zprávy Stop 0x0000007B patří:

 • Spouštěcí svazek je poškozen a nelze jej spustit systémem Windows XP. Pokud je systém souborů poškozen a jestliže systém Windows XP nemůže spustit při spuštění spouštěcí svazek, přemístěte jednotku do jiného počítače se systémem Windows XP a spusťte pro ni příkaz chkdsk. Jinou možností je vytvořit pro jednotku paralelní instalaci systému Windows XP v jednotce (samostatné složce). Instalační program systému Windows XP zkontroluje před kopírováním souborů integritu svazku a pravděpodobně při tom opraví některé problémy.
 • Instalujete systém Windows XP na zrcadleném spouštěcím oddílu vytvořeném systémem Microsoft Windows NT 4.0. Systém Windows XP nepodporuje sadu svazků Ftdisk systému Windows NT 4.0. Používáte-li systém Microsoft Windows 2000, je třeba před inovací na systém Windows XP konvertovat všechny sady svazků Ftdisk na dynamické svazky. Jestliže používáte systém Windows NT 4.0, zrušte před inovací na systém Windows XP všechny zrcadlové obrazy a zálohujte data na prokládaný svazek, RAID5 nebo na rozšířené sady svazků. Po upgradu nebudou pravděpodobně sady Ftdisk dostupné.

Obecné pokyny pro odstraňování potíží

Jestliže kroky doporučené v tomto článku potíže nevyřeší, postupujte podle následujících obecných kroků pro řešení potíží:
 1. Jestliže se při instalaci systému Windows XP zobrazí některá z těchto chybových zpráv, aktualizujte systém BIOS počítače nebo získejte ovladače systému Windows XP pro řadič pevného disku (od výrobce počítače, systémové desky nebo řadiče pevného disku) či proveďte obojí. Chcete-li získat informace o aktualizaci systému BIOS počítače či o možnostech získání ovladačů systému Windows XP, obraťte se na výrobce počítače. Další informace o dostupnosti ovladačů získáte v části Potíže s ovladači zařízení tohoto článku.

  Poznámka: Jestliže byl na zrcadleném spouštěcím oddílu dříve nainstalován systém Windows NT 4.0 nebo Windows 2000, přečtěte si informace v části Další potíže tohoto článku.
 2. Použijte funkci Poslední známá funkční konfigurace. Tato funkce může problém odstranit, pokud jste v nedávné době instalovali pro spouštěcí řadič nekompatibilní ovladač zařízení. Další informace o použití funkce Poslední známá funkční konfigurace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  307852 Jak spustit počítač pomocí funkce Poslední známá funkční konfigurace v systému Windows XP

 3. Použijte možnost opravy pomocí instalačního programu systému Windows XP.Další informace o opravě systému Windows XP pomocí instalačního programu získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  978788 Upgrade (přeinstalace) systému Windows XP


 4. Obnovte zálohu registru.Další informace o obnovení zálohy registru získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  307545 Jak obnovit poškozený registr, který neumožňuje spuštění systému Windows XP

Odkazy

Další informace o chybových zprávách Stop 0x0000007B získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

316401 Zobrazení chybové zprávy Stop 0x0000007B při restartování počítače se systémem Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

303786 Chybějící sekce [SysprepMassStorage] způsobuje chybovou zprávu STOP 0x7B u obrázků programu Sysprep v systému Windows XP

315031 U systému Windows XP verze MSDN nelze provést upgrade

314082 Zobrazení chyby Stop 0x0000007B po přesunutí systémového disku systému Windows XP do jiného počítače

314859 Během instalace systému Windows XP je prostřednictvím klávesy F6 k dispozici omezená podpora ovladačů od výrobce OEM

Vlastnosti

ID článku: 324103 - Poslední kontrola: 26. 2. 2014 - Revize: 1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

Váš názor