Jak vymazat mezipaměť při aplikace hostitelem ovládacího prvku WebBrowser v aplikaci Visual C# .NET

Microsoft Visual Basic .NET verzi tohoto článku naleznete v 311289 .


Tento článek odkazuje na následující obor názvů knihovny tříd rozhraní.NET Framework společnosti Microsoft:

 • System.Runtime.InteropServices

V TOMTO ÚKOLU

Souhrn

Tento podrobný článek popisuje použití funkce rozhraní WinInet aplikační programovací rozhraní (API) k vymazání mezipaměti přímo.

Máte programově vymazat mezipaměť při aplikace hostitelem ovládacího prvku WebBrowser. Tato funkce však není k dispozici prostřednictvím rozhraní ovládacího prvku WebBrowser.

Funkce rozhraní WinInet

Vymazání mezipaměti přímo, můžete použít následující funkce rozhraní WinInet:

 • Použijte funkci FindFirstURLCacheEntry k nalezení první položky cache.
 • Pomocí funkce FindNextUrlCacheEntry provedení výčtu mezipaměti.
 • Pomocí funkce DeleteUrlCacheEntry každou položku odstranit.
Ukázkový kód v tomto článku používá všechny tyto funkce.

Poznámka: tyto funkce jsou k dispozici s Microsoft Internet Explorer 5. Proto musí zahrnovat příslušné kontroly (které zahrnuje ukázkový kód v tomto článku) Chcete-li zabránit chybám.

Postup vymazání mezipaměti v aplikaci Visual C# .NET

Chcete-li vymazat všechny soubory v mezipaměti pomocí funkce rozhraní WinInet v aplikaci Visual C# .NET, postupujte takto:


 1. Spusťte aplikaci Visual Studio .NET.
 2. V nabídce soubor přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz projekt.
 3. V dialogovém okně Nový projekt klepněte v části Typy projektuklepněte na Projekty Visual C# a potom klepněte na tlačítko Aplikace konzoly v části šablony.
 4. Přidejte následující kód do třídy Class1.cs:
  using System;using System.Runtime.InteropServices;

  // Visual C# version of Q326201
  namespace Q326201CS
  {
  // Class for deleting the cache.
  class DeleteCache
  {
  // For PInvoke: Contains information about an entry in the Internet cache
  [StructLayout(LayoutKind.Explicit, Size=80)]
  public struct INTERNET_CACHE_ENTRY_INFOA
  {
  [FieldOffset(0)] public uint dwStructSize;
  [FieldOffset(4)] public IntPtr lpszSourceUrlName;
  [FieldOffset(8)] public IntPtr lpszLocalFileName;
  [FieldOffset(12)] public uint CacheEntryType;
  [FieldOffset(16)] public uint dwUseCount;
  [FieldOffset(20)] public uint dwHitRate;
  [FieldOffset(24)] public uint dwSizeLow;
  [FieldOffset(28)] public uint dwSizeHigh;
  [FieldOffset(32)] public FILETIME LastModifiedTime;
  [FieldOffset(40)] public FILETIME ExpireTime;
  [FieldOffset(48)] public FILETIME LastAccessTime;
  [FieldOffset(56)] public FILETIME LastSyncTime;
  [FieldOffset(64)] public IntPtr lpHeaderInfo;
  [FieldOffset(68)] public uint dwHeaderInfoSize;
  [FieldOffset(72)] public IntPtr lpszFileExtension;
  [FieldOffset(76)] public uint dwReserved;
  [FieldOffset(76)] public uint dwExemptDelta;
  }

  // For PInvoke: Initiates the enumeration of the cache groups in the Internet cache
  [DllImport(@"wininet",
  SetLastError=true,
  CharSet=CharSet.Auto,
  EntryPoint="FindFirstUrlCacheGroup",
  CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]
  public static extern IntPtr FindFirstUrlCacheGroup(
  int dwFlags,
  int dwFilter,
  IntPtr lpSearchCondition,
  int dwSearchCondition,
  ref long lpGroupId,
  IntPtr lpReserved);

  // For PInvoke: Retrieves the next cache group in a cache group enumeration
  [DllImport(@"wininet",
  SetLastError=true,
  CharSet=CharSet.Auto,
  EntryPoint="FindNextUrlCacheGroup",
  CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]
  public static extern bool FindNextUrlCacheGroup(
  IntPtr hFind,
  ref long lpGroupId,
  IntPtr lpReserved);

  // For PInvoke: Releases the specified GROUPID and any associated state in the cache index file
  [DllImport(@"wininet",
  SetLastError=true,
  CharSet=CharSet.Auto,
  EntryPoint="DeleteUrlCacheGroup",
  CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]
  public static extern bool DeleteUrlCacheGroup(
  long GroupId,
  int dwFlags,
  IntPtr lpReserved);

  // For PInvoke: Begins the enumeration of the Internet cache
  [DllImport(@"wininet",
  SetLastError=true,
  CharSet=CharSet.Auto,
  EntryPoint="FindFirstUrlCacheEntryA",
  CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]
  public static extern IntPtr FindFirstUrlCacheEntry(
  [MarshalAs(UnmanagedType.LPTStr)] string lpszUrlSearchPattern,
  IntPtr lpFirstCacheEntryInfo,
  ref int lpdwFirstCacheEntryInfoBufferSize);

  // For PInvoke: Retrieves the next entry in the Internet cache
  [DllImport(@"wininet",
  SetLastError=true,
  CharSet=CharSet.Auto,
  EntryPoint="FindNextUrlCacheEntryA",
  CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]
  public static extern bool FindNextUrlCacheEntry(
  IntPtr hFind,
  IntPtr lpNextCacheEntryInfo,
  ref int lpdwNextCacheEntryInfoBufferSize);

  // For PInvoke: Removes the file that is associated with the source name from the cache, if the file exists
  [DllImport(@"wininet",
  SetLastError=true,
  CharSet=CharSet.Auto,
  EntryPoint="DeleteUrlCacheEntryA",
  CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]
  public static extern bool DeleteUrlCacheEntry(
  IntPtr lpszUrlName);

  [STAThread]
  static void Main(string[] args)
  {
  // Indicates that all of the cache groups in the user's system should be enumerated
  const int CACHEGROUP_SEARCH_ALL = 0x0;
  // Indicates that all the cache entries that are associated with the cache group
  // should be deleted, unless the entry belongs to another cache group.
  const int CACHEGROUP_FLAG_FLUSHURL_ONDELETE = 0x2;
  // File not found.
  const int ERROR_FILE_NOT_FOUND = 0x2;
  // No more items have been found.
  const int ERROR_NO_MORE_ITEMS = 259;
  // Pointer to a GROUPID variable
  long groupId = 0;

  // Local variables
  int cacheEntryInfoBufferSizeInitial = 0;
  int cacheEntryInfoBufferSize = 0;
  IntPtr cacheEntryInfoBuffer = IntPtr.Zero;
  INTERNET_CACHE_ENTRY_INFOA internetCacheEntry;
  IntPtr enumHandle = IntPtr.Zero;
  bool returnValue = false;

  // Delete the groups first.
  // Groups may not always exist on the system.
  // For more information, visit the following Microsoft Web site:
  // http://msdn.microsoft.com/library/?url=/workshop/networking/wininet/overview/cache.asp
  // By default, a URL does not belong to any group. Therefore, that cache may become
  // empty even when the CacheGroup APIs are not used because the existing URL does not belong to any group.
  enumHandle = FindFirstUrlCacheGroup(0, CACHEGROUP_SEARCH_ALL, IntPtr.Zero, 0, ref groupId, IntPtr.Zero);
  // If there are no items in the Cache, you are finished.
  if (enumHandle != IntPtr.Zero && ERROR_NO_MORE_ITEMS == Marshal.GetLastWin32Error())
  return;

  // Loop through Cache Group, and then delete entries.
  while(true)
  {
  // Delete a particular Cache Group.
  returnValue = DeleteUrlCacheGroup(groupId, CACHEGROUP_FLAG_FLUSHURL_ONDELETE, IntPtr.Zero);
  if (!returnValue && ERROR_FILE_NOT_FOUND == Marshal.GetLastWin32Error())
  {
  returnValue = FindNextUrlCacheGroup(enumHandle, ref groupId, IntPtr.Zero);
  }

  if (!returnValue && (ERROR_NO_MORE_ITEMS == Marshal.GetLastWin32Error() || ERROR_FILE_NOT_FOUND == Marshal.GetLastWin32Error()))
  break;
  }

  // Start to delete URLs that do not belong to any group.
  enumHandle = FindFirstUrlCacheEntry(null, IntPtr.Zero, ref cacheEntryInfoBufferSizeInitial);
  if (enumHandle == IntPtr.Zero && ERROR_NO_MORE_ITEMS == Marshal.GetLastWin32Error())
  return;

  cacheEntryInfoBufferSize = cacheEntryInfoBufferSizeInitial;
  cacheEntryInfoBuffer = Marshal.AllocHGlobal(cacheEntryInfoBufferSize);
  enumHandle = FindFirstUrlCacheEntry(null, cacheEntryInfoBuffer, ref cacheEntryInfoBufferSizeInitial);

  while(true)
  {
  internetCacheEntry = (INTERNET_CACHE_ENTRY_INFOA)Marshal.PtrToStructure(cacheEntryInfoBuffer, typeof(INTERNET_CACHE_ENTRY_INFOA));

  cacheEntryInfoBufferSizeInitial = cacheEntryInfoBufferSize;
  returnValue = DeleteUrlCacheEntry(internetCacheEntry.lpszSourceUrlName);
  if (!returnValue)
  {
  returnValue = FindNextUrlCacheEntry(enumHandle, cacheEntryInfoBuffer, ref cacheEntryInfoBufferSizeInitial);
  }
  if (!returnValue && ERROR_NO_MORE_ITEMS == Marshal.GetLastWin32Error())
  {
  break;
  }
  if (!returnValue && cacheEntryInfoBufferSizeInitial > cacheEntryInfoBufferSize)
  {
  cacheEntryInfoBufferSize = cacheEntryInfoBufferSizeInitial;
  cacheEntryInfoBuffer = Marshal.ReAllocHGlobal(cacheEntryInfoBuffer, (IntPtr) cacheEntryInfoBufferSize);
  returnValue = FindNextUrlCacheEntry(enumHandle, cacheEntryInfoBuffer, ref cacheEntryInfoBufferSizeInitial);
  }
  }
  Marshal.FreeHGlobal(cacheEntryInfoBuffer);
  }
  }
  }

 5. Kompilovat a potom spusťte projektu.
 6. Chcete-li ověřit, že byly odstraněny dočasné soubory Internetu v mezipaměti, postupujte takto v aplikaci Internet Explorer:
  1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti Internetu
  2. Ve skupinovém rámečku dočasné soubory Internetu na kartě Obecné klepněte na tlačítko Nastavení.
  3. Klepněte na tlačítko Zobrazit soubory. Všimněte si, že byly odstraněny všechny soubory v mezipaměti aplikace Internet Explorer.

Odkazy

Ukázkový kód v tomto článku používá Interop obor názvů, který je součástí aplikace Visual Studio .NET runtime. Další informace naleznete následujícím webu Microsoft Developer Network (MSDN):

Informace o vývoji Microsoft .NET naleznete na následujícím webu MSDN:

Rozhraní.NET Framework Developer Center
http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/default.aspx
Další informace o syntaxi funkce ukládání do mezipaměti WinInet naleznete na následujícím webu MSDN:

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

262110 jak vymazat mezipaměť při aplikace hostitelem ovládacího prvku WebBrowser

Další informace o vytváření webových řešení pro aplikaci Microsoft Internet Explorer naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 326201 - Poslední kontrola: 16. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor