Postupy: použití zásad skupiny k zakázání ovladačů USB, CD-ROM, disket a LS-120

Platí pro: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit x86)Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition (32-bit x86)Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition (32-bit x86)

Pocházejí


Simon Geary MVP

OMEZENÍ OBSAHU ŘEŠENÍ KOMUNITY


SPOLEČNOST MICROSOFT CORPORATION A/NEBO JEJÍ PŘÍSLUŠNÉ DODAVATELÉ NESOUVISEJÍ SE SVÝMI INFORMACEMI O VHODNOSTI, SPOLEHLIVOSTI A PŘESNOSTI INFORMACÍ A SOUVISEJÍCÍCH GRAFIK, KTERÉ TYTO INFORMACE OBSAHUJÍ. VŠECHNY TYTO INFORMACE A SOUVISEJÍCÍ OBRÁZKY JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU", BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK. SPOLEČNOST MICROSOFT A/NEBO JEJÍ DODAVATELÉ DISCLAIM VŠECHNY ZÁRUKY A PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE TĚCHTO INFORMACÍ A SOUVISEJÍCÍCH GRAFICKÝCH PRVKŮ, VČETNĚ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, WORKMANLIKE ÚSILÍ, HLAVY A NEPORUŠENÍ PŘEDPISŮ. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE, ŽE SPOLEČNOST MICROSOFT ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI JAKÉKOLI ŠKODY, KTERÉ ZAHRNUJÍ, BEZ OMEZENÍ: ŠKODY ZA ZTRÁTU POUŽITÍ, DATA NEBO ZISKY, KTERÉ VZNIKLY JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM A KTERÉ SOUVISÍ S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ A SOUVISEJÍCÍCH GRAFIK, KTERÉ TYTO INFORMACE A SOUVISEJÍCÍ GRAFICKÉ PRVKY OBSAHUJÍ, AŤ UŽ JSOU ZALOŽENÉ NA SMLOUVĚ, NESPLNĚNÉ, NEDBALOSTI, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST MICROSOFT NEBO NĚKTERÝ Z JEJÍCH DODAVATELŮ UVĚDOMIL MOŽNOST ŠKOD

ZNAKŮ


Ve výchozím nastavení zásady skupiny nenabízí možnost snadno zakázat jednotky obsahující vyměnitelná média, jako jsou USB porty, jednotky CD-ROM, disketové jednotky a velkokapacitní jednotky LS-120. Zásady skupiny však mohou být rozšířeny na použití přizpůsobených nastavení pomocí šablony ADM. Šablona ADM v tomto článku umožňuje správci zakázat příslušné ovladače těchto zařízení, aby nemohly být používány.

IP


Importujte tuto šablonu pro správu do zásad skupiny jako soubor. adm. Pokud si nejste jistí, jak to udělat, podívejte se na odkaz v části Další informace. MACHINECATEGORY PŘEDMĚTU!! KATEGORIE kategorie!! ZÁSADY CategoryName!! policynameusb Název_klíče "SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR" vysvětlit!! explaintextusb labeltextusb DROPDOWNLIST REQUIRED VALUENAME "Start" ITEMLIST jméno!! Zakázaná hodnota číslo 3 výchozí název!! Povolená hodnota číslo 4 ukončit ITEMLIST konec části koncová část zásady.! policynamecd Název_klíče "SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom" vysvětlit!! explaintextcd labeltextcd DROPDOWNLIST REQUIRED VALUENAME "Start" ITEMLIST jméno!! Zakázaná hodnota číslo 1 výchozí název!! Povolená hodnota číslo 4 ukončit ITEMLIST konec části koncová část zásady.! policynameflpy Název_klíče "SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Flpydisk" vysvětlit!! explaintextflpy labeltextflpy DROPDOWNLIST REQUIRED VALUENAME "Start" ITEMLIST jméno!! Zakázaná hodnota číslo 3 výchozí název!! Povolená hodnota číslo 4 ukončit ITEMLIST konec části koncová část zásady.! policynamels120 Název_klíče "SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Sfloppy" vysvětlit!! explaintextls120 labeltextls120 DROPDOWNLIST REQUIRED VALUENAME "Start" ITEMLIST jméno!! Zakázaná hodnota číslo 3 výchozí název!! Povolená hodnota číslo 4 ITEMLIST konec zásady end end CATEGORYEND CATEGORY [řetězce] Category = "vlastní nastavení zásad" NázevKategorie = "omezit jednotky" policynameusb = "Zakázat USB" policynamecd = "Disable CD-ROM" policynameflpy = "Disable the velkokapacitní disketa" policynamels120 = "zakáže počítače USB porty tím, že zakáže explaintextusb. sys Driver" explaintextcd = "zakáže jednotku CD-ROM pro počítače, a to zakázáním ovladače CDROM. sys" explaintextflpy = "zakáže disketovou jednotku počítače tím, že zakáže ovladač flpydisk. sys s disketovou mechanikou s vysokou kapacitou počítače. ovladač "labeltextusb =" Disable USB Ports "labeltextcd =" Disable CD-ROM Drive "labeltextflpy =" Disable floppy mechaniky "labeltextls120 =" Disable High Capacity floppy mechanika "Enabled =" Enabled "Disabled (zakázáno)

DALŠÍ INFORMACE


Další informace o použití souborů šablon pro správu, včetně pokynů k použití výše uvedené šablony, stáhnout dokument white paper společnosti Microsoft pomocí souborů šablon pro správu pomocí zásad skupiny založených na registru.  Tato šablona je považována za předvolbu namísto skutečné zásady a projeví registr klientských počítačů s jeho nastavením. Pokud se tato šablona přesune mimo rozsah zásad skupiny, které ho použijí, změny v registru zůstanou zachovány. Chcete-li změnit nastavení provedené touto šablonou, jednoduše tyto ovladače znovu zapněte. Nastavení předvoleb je ve výchozím nastavení v editoru šablon zásad skupiny skryté. Při použití této šablony můžete pomocí těchto pokynů změnit nastavení zobrazení, které umožní zobrazení předvoleb.