Určení poškození součásti Winsock2 a její obnovení v systémech Windows Server 2003, Windows XP a Windows Vista

Příznaky

Pokusíte-li se uvolnit a obnovit adresu IP pomocí programu Ipconfig (Ipconfig.exe), může se zobrazit jedna z následujících chybových zpráv:
Zpráva 1
Při obnově rozhraní 'Internet' došlo k chybě: Došlo k pokusu o operaci s něčím, co není soket.
Zpráva 2
Při obnově rozhraní Místní připojení došlo k chybě: Požadovaný zprostředkovatel služby nelze načíst nebo inicializovat.
Pokud spustíte aplikaci Internet Explorer, zobrazí se pravděpodobně následující chybová zpráva:
Stránku nelze zobrazit.
Při práci s počítačem se může zobrazit následující chybová zpráva:
Spuštění inicializační funkce INITHELPERDLL v IPMONTR.DLL se nezdařilo s kódem chyby 10107.
Dále se může stát, že vám nebyla přiřazena žádná adresa IP nebo adresa APIPA (Automatic Private IP Addressing) a jsou vám doručovány pakety IP, které však nejsou odesílány.

Po zadání příkazu ipconfig /renew se mohou zobrazit následující chybové zprávy.

Zpráva 1
Při obnově rozhraní Místní připojení došlo k chybě: Došlo k pokusu o operaci s něčím, co není soket. Nelze se spojit s ovladačem protokolu IP. Chybový kód 2.
Zpráva 2
Operace se nezdařila, neboť žádný adaptér není ve stavu, který by její provedení umožňoval.
Zpráva 3
Operace, o níž jste se pokusili, není podporována pro tento typ odkazovaného objektu.
Jestliže ve Správci zařízení klepnete na možnost Zobrazit skrytá zařízení, je ovladač protokolu TCP/IP uveden v seznamu Ovladače nepodporující technologii Plug and Play jako zakázaný a zobrazí se kód chyby 24.

Při vytvoření telefonického připojení se může zobrazit následující chybová zpráva:
Error 720: No PPP Control Protocols Configured (Chyba 720: Nejsou nakonfigurovány žádné řídicí protokoly PPP.)

Příčina

K těmto problémům může dojít, jestliže jsou poškozeny klíče registru rozhraní Winsock.

Postup ručního určení, zda je klíč Winsock2 poškozený, pro uživatele systému Windows XP

Chcete-li určit, zda jsou příznaky způsobeny potížemi s klíčem Winsock2, použijte některou z následujících metod.

Metoda 1: Použití nástroje NetdiagChcete-li použít nástroj Netdiag, nainstalujte nástroje podpory systému Microsoft Windows XP. Použijte uvedený postup.

Poznámky
 • Jestliže jsou nástroje podpory již nainstalovány, přejděte na druhý postup v této části.
 • Jestliže jste nástroje podpory nenainstalovali a nemáte k dispozici instalační disk CD-ROM systému Windows XP, přejděte k metodě 2.
 1. Vložte instalační disk CD-ROM operačního systému Windows XP a přejděte do složky Support\Tools.
 2. Poklepejte na soubor Setup.exe.
 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce, dokud se nezobrazí obrazovka Vyberte typ instalace.
 4. Na obrazovce Vyberte typ instalace klepněte na tlačítko Úplná a pak klepněte na tlačítko Další.
Po dokončení instalace postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz Command a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. Zadejte příkaz netdiag /test:winsock a stiskněte klávesu ENTER.
Nástroj Netdiag vrátí testovací výsledky pro několik síťových součástí včetně součásti Winsock. Další informace o testu zobrazíte zadáním přepínače /v na konec příkazu netdiag: netdiag /test:winsock /v

Metoda 2: Použití programu Msinfo32

Poznámka: Tuto metodu použijte pouze v případě, že nemáte k dispozici instalační disk CD operačního systému Windows XP a nástroje podpory nejsou instalovány.
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz Msinfo32 a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. Rozbalte položku Součásti a položku Síť a klepněte na položku Protokol.
 3. U položky Protokol najdete deset částí. Pokud nedošlo k poškození klíče Winsock2, budou hlavičky částí obsahovat následující názvy:

  • MSAFD Tcpip [TCP/IP]
  • MSAFD Tcpip [UDP/IP]
  • RSVP UDP Service Provider
  • RSVP TCP Service Provider
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  Pokud se zobrazené názvy jakýmkoli způsobem liší od uvedeného seznamu, je klíč Winsock2 poškozen nebo je nainstalován doplněk jiného výrobce, jako například software proxy.
Pokud byl nainstalován doplněk jiného výrobce, název doplňku nahradí písmena „MSAFD“ v seznamu.

Je-li v seznamu více než deset částí, jsou nainstalovány doplňky jiných výrobců.

Pokud seznam obsahuje méně než deset částí, v registru chybí informace.


Poznámka: Tyto položky představují instalaci, která obsahuje pouze protokol TCP/IP. Pokud jste nainstalovali další protokol, může být součást Winsock funkční a přitom se zobrazí další položky. Pokud jste například nainstalovali protokol NWLink IPX/SPX, zobrazí se dalších 7 částí a celkový počet bude 17. Následuje příklad hlavičky jedné z nových částí:
MSAFD nwlnkipx [IPX]
Všechny nové části vytvořené při instalaci protokolu NWLink IPX/SPX budou také začínat řetězcem „MSAFD“. Stále tedy budou existovat pouze dvě části, které nebudou tímto řetězcem začínat.


Pokud test Netdiag skončí neúspěšně nebo v konzole Msinfo32 zjistíte, že je součást Winsock poškozená, je třeba klíč Winsock2 opravit postupem popsaným v další části.

Chcete-li, abychom za vás obnovili nastavení rozhraní Winsock, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li nastavení rozhraní Winsock obnovit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická oprava

Chcete-li automaticky obnovit nastavení rozhraní Winsock, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na tlačítko Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.


Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.

Manuální oprava

Ruční obnovení poškozené součásti Winsock2

Pokyny pro systém Windows XP s aktualizací Service Pack 2

Chcete-li opravit rozhraní Winsock v případě, že máte nainstalován systém Windows XP Service Pack 2 (SP2), zadejte na příkazovém řádku příkaz netsh winsock reset a pak stiskněte klávesu ENTER.

Poznámka: Po spuštění uvedeného příkazu restartujte počítač. Pro počítače se systémem Windows XP SP2 je zároveň k dispozici nový příkaz netsh, který umožňuje znovu sestavit klíč Winsock. Další informace naleznete na následujícím webu: Upozornění: Spuštění příkazu netsh winsock reset může negativně ovlivnit programy, které využívají přístup k Internetu nebo Internet sledují, jako je například antivirový program, brána firewall nebo proxy klienti. Pokud používáte program, který po provedení uvedeného řešení přestane fungovat správně, přeinstalujte jej a obnovte jeho funkce.

Poznámka: Jestliže uvedené kroky problém nevyřeší, postupujte podle kroků v následující části.

Pokyny pro systém Windows XP bez aktualizace Service Pack 2

Pokud jste aktualizaci Windows XP SP2 nenainstalovali a chcete opravit součást Winsock, odstraňte poškozené klíče registru a přeinstalujte protokol TCP/IP.
Krok 1: Odstranění poškozených klíčů registru
Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows


Další informace o zálohování registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

322756 Zálohování a obnovení registru v systémech Windows XP a Windows Vista

 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 3. V programu Editor registru vyhledejte následující klíče, klepněte na každý z nich pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Odstranit:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2
 4. Po zobrazení výzvy k potvrzení odstranění klepněte na tlačítko Ano.
Poznámka: Po odstranění klíčů Winsock restartujte počítač. Při restartování počítače operační systém Windows XP vytvoří pro oba klíče nové položky prostředí. Pokud po odstranění klíčů Winsock nerestartujete počítač, nebude další krok správně fungovat.
Krok 2: Instalace protokolu TCP/IP
 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na příslušné síťové připojení a klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Klepněte na tlačítko Nainstalovat.
 3. Klepněte na položku Protokol a na tlačítko Přidat.
 4. Klepněte na tlačítko Z diskety.
 5. Zadejte cestu C:\Windows\inf a pak klepněte na tlačítko OK.
 6. V seznamu dostupných protokolů klepněte na položku Protokol sítě Internet (TCP/IP) a pak klepněte na tlačítko OK.

  Pokud se položka Protokol sítě Internet (TCP/IP) nezobrazí, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Hledat.
  2. V podokně Výsledky hledání klepněte na položku Rozšířené možnosti.
  3. Klepnutím zaškrtněte tři následující políčka:
   • Prohledávat systémové složky
   • Prohledávat skryté soubory a složky
   • Prohledávat podsložky
  4. Do pole Část nebo celý název souboru zadejte řetězec nettcpip.inf a klepněte na tlačítko Hledat.
  5. V podokně výsledků klepněte pravým tlačítkem myši na položku Nettcpip.inf a potom klepněte na příkaz Instalovat.
 7. Restartujte počítač.

Postup ručního určení, zda je klíč Winsock2 poškozený, pro uživatele systému Windows Vista

 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz Msinfo32 a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. Rozbalte položku Součásti a položku Síť a klepněte na položku Protokol.
 3. U položky Protokol najdete deset částí. Pokud nedošlo k poškození klíče Winsock2, budou hlavičky částí obsahovat následující názvy:

  • MSAFD Tcpip [TCP/IP]
  • MSAFD Tcpip [UDP/IP]
  • MSAFD Tcpip [TCP/IPv6]
  • MSAFD Tcpip [UDP/IPv6]
  • RSVP UDP Service Provider
  • RSVP TCP Service Provider
  • RSVP UDPv6 Service Provider
  • RSVP TCPv6 Service Provider
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  Pokud se zobrazené názvy jakýmkoli způsobem liší od uvedeného seznamu, je klíč Winsock2 poškozený nebo byl nainstalován doplněk jiného výrobce, jako například software proxy.
Pokud byl nainstalován doplněk jiného výrobce, název doplňku nahradí písmena „MSAFD“ v seznamu.

Je-li v seznamu více než deset částí, jsou nainstalovány doplňky jiných výrobců.

Pokud seznam obsahuje méně než deset částí, v registru chybí informace.


Poznámka: Tyto položky představují instalaci, která obsahuje pouze protokol TCP/IP. Pokud jste nainstalovali další protokol, může být součást Winsock funkční a přitom se zobrazí další položky. Pokud jste například nainstalovali protokol NWLink IPX/SPX, zobrazí se dalších 7 částí a celkový počet bude 17. Následuje příklad hlavičky jedné z nových částí:
MSAFD nwlnkipx [IPX]
Všechny nové části vytvořené při instalaci protokolu NWLink IPX/SPX budou také začínat řetězcem „MSAFD“. Stále tedy budou existovat pouze dvě části, které nebudou tímto řetězcem začínat.


Pokud test Netdiag skončí neúspěšně nebo v konzole Msinfo32 zjistíte, že součást Winsock je poškozená, je třeba klíč Winsock2 opravit. V tom případě postupujte podle kroků v další části.

Ruční obnovení poškozené součásti Winsock2 pro uživatele systému Windows Vista

Poškození součásti Winsock může způsobovat problémy s připojením. Tento problém můžete vyřešit pomocí nástroje Diagnostika sítě v systému Windows Vista následujícím postupem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Síť.
 2. Klepněte na tlačítko Centrum sítí a sdílení.
 3. V okně Centrum sítí a sdílení klepněte na odkaz Diagnostikovat a opravit.
Poznámka: Centrum sítí a sdílení lze rovněž otevřít prostřednictvím Ovládacích panelů.

Obnovení rozhraní Winsock v systému Windows Vista

Chcete-li v systému Windows Vista obnovit rozhraní Winsock, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start do pole Zahájit hledání zadejte cmd, klepněte pravým tlačítkem myši na položku cmd.exe, klepněte na příkaz Spustit jako správce a potom klepněte na tlačítko Pokračovat.
 2. Na příkazovém řádku zadejte netsh winsock reset a stiskněte klávesu ENTER.

  Poznámka: Pokud příkaz napíšete nesprávně, zobrazí se chybová zpráva. Zadejte příkaz znovu. Pokud je příkaz dokončen úspěšně, zobrazí se potvrzující zpráva a nový kurzor příkazového řádku. Přejděte ke kroku 3.
 3. Zadejte příkaz exit a stiskněte klávesu ENTER.


Byly potíže vyřešeny?

Zkontrolujte, zda došlo k obnovení rozhraní Winsock. Pokud je rozhraní Winsock obnoveno, v tomto oddíle již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud rozhraní Winsock nebylo obnoveno, můžete kontaktovat podporu.

Podobné problémy a jejich řešení

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

936211 Řešení problémů s připojením k síti v aplikaci Internet Explorer (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Další informace o řešení problémů s připojením k síti a Internetu v systému Windows Vista naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 811259 - Poslední kontrola: 31. 1. 2014 - Revize: 1

Váš názor