Otázky a požadavky související se správou licencí při nasazení terminálového serveru systému Windows Server 2003

Souhrn

Tento článek obsahuje informace, které vám pomohou porozumět Terminálové službě a úspěšně ji nasadit v počítačích se systémem Microsoft Windows Server 2003. Pojednává o následujících tématech:
 • požadavky správy licencí u počítačů, které přistupují k terminálovému serveru se systémem Windows Server 2003 (server s povoleným terminálovým serverem),
 • přechodné licence klientského přístupu (CAL) pro klientské počítače se systémem Microsoft Windows XP Professional,
 • jak nasadit Terminálovou službu systému Windows Server 2003,
 • omezení správy pro licence klientského přístupu k terminálovému serveru vázané na uživatele,
 • informace o způsobu určení, zda se obrátit na oddělení služeb odborné pomoci pro produkty společnosti Microsoft (PSS), nebo na oddělení Microsoft Clearinghouse.
Další informace o správě licencí pro terminálový server systému Windows Server 2003 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Další informace

Požadavky správy licencí u počítačů, které přistupují k terminálovému serveru se systémem Windows Server 2003

Model správy licencí systému Windows Server 2003 vyžaduje serverovou licenci pro každou kopii serverového softwaru, která je nainstalována. Funkce Terminálové služby jsou součástí této licence pro systém Windows Server 2003. Kromě serverové licence je vyžadována licence klientského přístupu systému Windows Server 2003 (licence klientského přístupu systému Windows). Chcete-li zahájit relaci systému Windows, je rovněž vyžadována přírůstková licence klientského přístupu k terminálovému serveru (TS CAL). Relace systému Windows je definována jako relace, při které serverový software hostí na zařízení grafické uživatelské rozhraní (GUI). U relací systému Windows je licence klientského přístupu k terminálovému serveru vyžadována pro každého uživatele nebo zařízení. Jsou k dispozici následující dva typy licencí klientského přístupu k terminálovému serveru:
 • Licence klientského přístupu k terminálovému serveru vázaná na zařízení: Licence klientského přístupu k terminálovému serveru vázaná na zařízení umožňuje, aby relaci systému Windows navázalo s libovolným terminálovým serverem jedno zařízení (používané libovolným uživatelem).
 • Licence klientského přístupu k terminálovému serveru vázaná na uživatele: Licence klientského přístupu k terminálovému serveru vázaná na uživatele umožňuje, aby relaci systému Windows navázal s libovolným terminálovým serverem jeden uživatel (pomocí libovolného zařízení).
Můžete se rozhodnout používat najednou kombinaci licencí klientského přístupu k terminálovému serveru vázaných na zařízení a vázaných na uživatele. Terminálový server můžete nastavit tak, že bude vyžadovat licence klientského přístupu k terminálovému serveru vázané na uživatele (výběrem volby správy licencí Podle uživatele), nebo licence klientského přístupu k terminálovému serveru vázané na zařízení (výběrem volby správy licencí Licence vázaná na zařízení [výchozí možnost]), avšak nikoli obě možnosti najednou.

Poznámka: Chcete-li na stejném terminálovém serveru zároveň používat licence klientského přístupu k terminálovému serveru vázané na uživatele i na zařízení, nakonfigurujte server na použití volby správy licencí Podle uživatele. Absence odpovídajícího počtu licencí klientského přístupu vázaných na uživatele nebo zařízení pro každé zařízení nebo uživatele, který se připojuje, je porušením smlouvy EULA.

V rámci správy licencí Terminálové služby systému Microsoft Windows 2000 nemusí klientské zařízení případě, že používá nejnovější verzi operačního systému Windows, mít pro splnění licenčních požadavků licenci klientského přístupu k terminálovému serveru. U systému Windows Server 2003 je však tato licence vyžadována pro každé zařízení nebo uživatele, který používá funkce Terminálové služby, bez ohledu na operační systém spuštěný na daném zařízení.

Přechodné licence klientského přístupu pro klientské počítače se systémem Windows XP Professional

Protože se na vás tato změna v licenčních požadavcích na klientský přístup vztahuje při přechodu na terminálové servery se systémem Windows Server 2003, nabízí společnost Microsoft licenci klientského přístupu k terminálovému serveru systému Windows Server 2003 pro každou licenci k systému Windows XP Professional, kterou jste vlastnili před 24. dubnem 2003. Další informace o těchto přechodných licencích naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:
Licensing Terminal Server in Windows Server 2003 (Správa licencí pro terminálový server v systému Windows Server 2003)
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/howtobuy/licensing/ts2003.mspx
Terminal Server Licensing Transition Plan (Plán přechodu správy licencí terminálového serveru)
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/howtobuy/licensing/overview.mspx#transition
Terminal Server Microsoft Client Access License Agreement and Cover Letter (Smlouva a doprovodný dopis pro licenci klientského přístupu k terminálovému serveru společnosti Microsoft)
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/docs/TSLicenseLetter.pdf
Terminal Server CAL Transition Plan: Frequently Asked Questions (Plán přechodu správy licencí klientského přístupu k terminálovému serveru: Časté otázky)
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/howtobuy/licensing/tscaltransfaq.mspx
Přechodné licence klientského přístupu lze získat některou z následujících metod, a to v závislosti na způsobu, jakým jste získali licence k operačnímu systému Windows XP Professional.

Metoda 1: V případě licencí k systému Windows XP Professional získaných prostřednictvím programu hromadných licencí

Použijte příkaz Nainstalovat licence v nabídce Akce v nástroji Správa licencí Terminálového serveru. Je třeba zadat informace o programu hromadných licencí (číslo přihlášky, číslo smlouvy nebo číslo licence a autorizace, a to v závislosti na typu programu) společně s požadovaným počtem a typem tokenů licencí klientského přístupu k terminálovému serveru. Informace zadané v nástroji Správa licencí Terminálového serveru ověří oddělení Microsoft Clearinghouse, a pokud počet požadovaných tokenů spadá do rozsahu programu nároků, budou licenční tokeny nainstalovány na server správy licencí terminálového serveru.

Metoda 2: V případě licencí k systému Windows XP Professional získaných prostřednictvím maloobchodního prodejce nebo výrobce OEM

Pokud jste licence k systému Windows XP Professional získali prostřednictvím maloobchodního prodejce nebo výrobce OEM, budou zahrnovat kód Product Key. Kód Product Key můžete nalézt na maloobchodním balení nebo na štítku Certifikát pravosti (COA) na skříni počítače. Chcete-li získat přechodnou licenci klientského přístupu, postupujte takto:
 1. Navštivte následující web věnovaný přechodu na terminálový server systému Windows Server 2003:
 2. V seznamu License Type (Typ licence) klepněte na typ licence, kterou chcete získat, do pole eMail Address (E-mailová adresa) zadejte e-mailovou adresu a potom klepněte na tlačítko Next (Další).
 3. Potvrďte e-mailovou adresu a pak klepněte na tlačítko Next.
 4. Do polí Product Key n zadejte své kódy Product Key k systému Windows XP Professional a pak klepněte na tlačítko Next.

  Poznámka: Při zadávání kódů Product Key není třeba zadávat spojovníky (-).
 5. Na stránce License Code Request Successfully Processed (Požadavek na kód licence úspěšně zpracován) klepněte na tlačítko Finish (Dokončit).

  Tokeny licencí klientského přístupu k terminálovému serveru systému Windows Server 2003 budou odeslány na zadanou e-mailovou adresu.
 6. V nástroji Správa licencí Terminálového serveru zadejte přijaté licenční tokeny. Licenční tokeny lze zadat pomocí možnosti Automatické připojení (doporučeno) nebo možnosti připojení Webový prohlížeč či Telefon.

Jak nasadit Terminálovou službu systému Windows Server 2003

Terminálový server se systémem Windows Server 2003 komunikuje pouze s licenčním serverem terminálového serveru se systémem Windows Server 2003. Licence klientského přístupu k terminálovému serveru systému Windows Server 2003 nelze nainstalovat na licenční server terminálového serveru se systémem Windows 2000. Pokud upgradujete terminálové servery se systémem Windows 2000 na systém Windows Server 2003, je třeba nainstalovat a aktivovat licenční server terminálového serveru systému Windows Server 2003 nebo upgradovat existující licenční server systému Windows 2000 na systém Windows Server 2003. Licenční servery terminálových serverů systému Windows Server 2003 mohou komunikovat s terminálovými servery se systémem Windows 2000 i se systémem Windows Server 2003. Pokud nasazujete Terminálovou službu systému Windows Server 2003 v doméně se systémem Windows 2000, máte následující možnosti správy licencí:
 • Upgradujte existující řadiče domény se systémem Windows 2000, které hostí licenční server systému Windows 2000, na řadiče domény systému Windows Server 2003.
 • Nainstalujte licenční server terminálového serveru systému Windows Server 2003 na členském serveru se systémem Windows Server 2003.
 • Snižte úroveň licenčního serveru se systémem Windows 2000 na členský server, upgradujte tento počítač na systém Windows Server 2003 a potom podle potřeby přidejte další řadiče domény.
Terminálové servery se systémem Windows Server 2003 dokážou automaticky nalézt licenční server terminálového serveru, který je nainstalován na členském serveru se systémem Windows Server 2003 a který je na webu adresářových služeb služby Active Directory konfigurován jako podnikový licenční server.

Pokud je licenční server terminálového serveru se systémem Windows Server 2003 licenčním serverem domény, je třeba na každém z terminálových serverů se systémem Windows Server 2003 změnit registr tak, aby dokázal nalézt kompatibilní licenční server. Nastavení registru na terminálových serverech se systémem Windows 2000 a systémem Windows Server 2003, které jsou spuštěny v aplikačním režimu, je třeba konfigurovat tak, aby dokázaly najít licenční server, který vydává licence klientského přístupu k terminálovému serveru systému Windows 2000 nebo Windows Server 2003. Další informace o provedení tohoto postupu najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

279561 Potlačení rozpoznávání serveru správy licencí v systému Windows Server 2003 s Terminálovou službou

Omezení správy pro licence klientského přístupu vázané na uživatele

Jak se jednotliví uživatelé připojují k terminálovému serveru, nesnižuje server správy licencí terminálového serveru se systémem Windows Server 2003, spuštěný v režimu licencí klientského přístupu k terminálovému serveru vázaných na uživatele, dostupný počet těchto licencí. Toto omezení nezbavuje správce zodpovědnosti zajistit, aby pro každého připojeného uživatele byla získána platná licence klientského přístupu k terminálovému serveru, a to na základě licenční smlouvy s koncovým uživatelem (EULA). Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

822134 Funkce licencí klientského přístupu k terminálovému serveru v systému Windows Server 2003

Další informace naleznete v dokumentu White Paper Windows Server 2003 Terminal Server Licensing (Správa licencí pro terminálový server systému Windows Server 2003) na následujícím webu společnosti Microsoft: Další informace o plánu přechodu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Jak určit, zda se obrátit na oddělení služeb odborné pomoci pro produkty společnosti Microsoft (PSS), nebo na oddělení Microsoft Clearinghouse

Na oddělení Microsoft Clearinghouse se obraťte v případě, že se jedná o aktivaci licenčního serveru terminálového serveru nebo o instalaci licencí klientského přístupu k terminálovému serveru. Chcete-li kontaktovat oddělení Microsoft Clearinghouse telefonicky, použijte následující číslo:
(888) 571-2048
Pokud jste licence klientského přístupu k terminálovému serveru zakoupili na základě metod správy licencí Select, Enterprise Agreement, Campus, School nebo Open, můžete pro aktivaci a instalaci tokenů licencí klientského přístupu k terminálovému serveru použít možnost Automatické připojení (doporučeno) nebo možnost připojení Webový prohlížeč. Chcete-li pro instalaci licencí klientského přístupu k terminálovému serveru použít metodu automatického připojení, postupujte takto:
 1. Spusťte nástroj Správa licencí Terminálového serveru.
 2. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Požadované informace a zadejte požadované informace o uživateli.
 4. Klepněte na kartu Způsob instalace, klepněte na možnost Automatické připojení (doporučeno) v seznamu Způsob instalace a potom klepněte na tlačítko OK.
 5. V nabídce Akce klepněte na příkaz Nainstalovat licence.
 6. Provedením postupu v Průvodci správou licencí terminálového serveru nainstalujte licence klientského přístupu k terminálovému serveru.
Máte-li potíže s instalací licencí klientského přístupu k terminálovému serveru přes Internet nebo pokud jste tyto licence zakoupili prostřednictvím maloobchodního prodejce a již dříve jste své licenční kódy aktivovali, obraťte se na oddělení Microsoft Clearinghouse. Oddělení Microsoft Clearinghouse nekontaktujte v případě, že máte potíže se získáním licence klientského přístupu k terminálovému serveru pomocí procesu vyhledávání nebo z důvodů jiných potíží vyžadujících řešení problémů s operačním systémem.


Na oddělení služeb odborné pomoci pro produkty společnosti Microsoft (PSS) se obraťte v případě, že máte některý z následujících problémů:
 • Nelze se připojit k terminálovému serveru, ačkoli jsou na serveru správy licencí terminálového serveru nainstalovány platné licence klientského přístupu k terminálovému serveru.
 • Nelze získat licenci, ačkoli jsou na serveru správy licencí terminálového serveru nainstalovány platné licence klientského přístupu k terminálovému serveru.
 • Při zadání požadovaného alfanumerického ID licence nebo balíku klíčů obdržíte chybovou zprávu.
Oddělení služeb odborné pomoci pro produkty společnosti Microsoft (PSS) vám nemůže pomoci aktivovat server správy licencí terminálového serveru nebo nainstalovat licence klientského přístupu.

Poznámka: Oddělení služeb odborné pomoci pro produkty společnosti Microsoft a Microsoft Clearinghouse vám nemohou pomoci dohledat vaši smlouvu o nákupu licencí nebo čísla autorizace pro instalaci balíčků licenčních klíčů. Chcete-li získat tyto informace, obraťte se na prodejce, u kterého jste produkt společnosti Microsoft získali.

Další informace o rozdílech ve správě licencí mezi Terminálovou službou v systému Windows 2000 a v systému Windows Server 2003 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 823313 - Poslední kontrola: 7. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor