Pokud databáze úložiště poštovních schránek dosáhne limitu 16 GB, nelze úložiště poštovních schránek serveru Exchange Server 2003 připojit

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Příznaky

Jestliže databáze úložiště poštovních schránek na serveru Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition dosáhne limitu 16 GB, nelze úložiště poštovních schránek připojit. Kromě toho mohou být v protokolu událostí aplikací zobrazena následující ID událostí:Poznámka: I když popis události s ID 445 uvádí, že soubor Priv1.edb dosáhl velikosti 16 383 MB, nemusí to být pravda. Událost s ID 445 je spuštěna, pokud velikosti 16 383 MB dosáhne součet velikostí souborů Priv1.edb a Priv1.stm. Velikost samotného souboru Priv1.edb může být menší než 16 383 MB.

Další informace o události MSExchangeIS 1112 a události ESE 445 získáte na webu společnosti Microsoft:Další informace o vylepšeních konfigurace a správy limitu velikosti databáze v aktualizaci Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) naleznete v tématu Database Size Limit Configuration and Management (Konfigurace a správa limitu velikosti databáze) v příručce Technical Reference Guide for Exchange Server 2003 (Technická referenční příručka k serveru Exchange Server 2003).

Příčina

Tento problém může nastat, dosáhne-li velikost databáze úložiště poštovních schránek serveru Exchange Server 2003 Standard Edition limitu 16 GB. Jakmile databáze úložiště poštovních schránek dosáhne limitu maximální velikosti, dojde k automatickému vypnutí databáze zasílání zpráv (MDB). Dosáhne-li databáze úložiště poštovních schránek limitu maximální velikosti, nedojde ani k restartování databáze zasílání zpráv (MDB). Toto chování je záměrné a chrání systém před pokusy o vkládání většího množství dat do databáze úložiště poštovních schránek, než pro které byla databáze úložiště poštovních schránek serveru Exchange Server 2003 Standard Edition navržena.

Další informace o zjištění verze serveru Exchange nainstalovaného na daném serveru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

820270 Zobrazení typu a verze serverů Exchange v organizaci (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Řešení

K vyřešení tohoto problému použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1

Chcete-li tento problém vyřešit trvale, proveďte upgrade na aktualizaci Exchange Server 2003 SP2.

Další informace o novém limitu velikosti databáze v aktualizaci Exchange 2003 Service Pack 2 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

912375 Postup zvýšení 18GB limitu velikosti databáze v aktualizaci Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2
Další informace o získání nejnovějších aktualizací Service Pack pro Exchange Server 2003 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

836993 Získání nejnovějších aktualizací Service Pack pro Exchange Server 2003

Metoda 2

Jste-li správce, musíte provést následující úkoly:

 • dočasně zvýšit limit velikosti databáze o 1 GB,
 • selektivně odstranit nepotřebný obsah databáze,
 • defragmentací databáze snížit její velikost na úroveň pod definovanou hranicí velikosti databáze.
Funkce dočasného zvýšení limitu velikosti databáze o 1 GB je integrována do serveru Exchange Server 2003 Standard Edition. Chce-li však správce tuto funkci povolit, musí vytvořit položku registru Temporary DB Size Limit Extension.

Po vytvoření položky registru Temporary DB Size Limit Extension dočasně připojte úložiště poštovních schránek, které převyšuje 16GB limit. Toto řešení je však pouze dočasné. Při příštím spuštění serveru Exchange Server 2003 je obnoven limit o velikosti 16 GB. Před obnovením limitu o velikosti 16 GB je nutné zmenšit velikost databáze. Chcete-li zmenšit velikost databáze, postupujte takto:


Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
Poznámka: Hodnota registru v tomto postupu je určena k povolení dočasného zvýšení limitu velikosti databáze úložiště poštovních schránek. Hodnota registru není určena ke každodenním operacím.
 1. Přidejte položku registru Temporary DB Size Limit Extension do počítače se serverem Exchange 2003 Standard Edition nebo Exchange 2000 Standard Edition. Postupujte takto:
  1. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
  2. Vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\<Exchange Server Name>\Private-<long hexadecimal string>
  3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klepněte na položku Hodnota DWORD.
  4. Zadejte příkaz Temporary DB Size Limit Extension a stiskněte klávesu ENTER.
  5. Poklepejte na položku Temporary DB Size Limit Extension.
  6. Do pole Hodnota zadejte číslo 1, ve skupinovém rámečku Číselná soustava klepněte na přepínač Desítková a potom klepněte na tlačítko OK.
  7. Ukončete Editor registru.
 2. Chcete-li během procesu obnovení zabránit přidávání nového e-mailového obsahu do úložiště poštovních schránek, aby nedošlo k překročení limitu 17 GB, důrazně doporučujeme před připojením úložiště poštovních schránek zastavit službu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) a službu Zásobník MTA serveru Microsoft Exchange.
 3. Připojte úložiště poštovních schránek.
 4. Odstraňte data z úložiště poštovních schránek. Použijte některý z následujících postupů:
  • Pomocí aplikace Microsoft Outlook odstraňte z jednotlivých složek s doručenou poštou a dalších složek nepotřebné e-mailové položky.
  • Pomocí aplikace Outlook odstraňte nepotřebné e-mailové položky ze složky Odeslaná pošta.
  • Pomocí aplikace Outlook vyprázdněte složku Odstraněná pošta.
  • Pokud je nastaveno zachování odstraněných položek, můžete dočasně zkrátit dobu zachování na nula (0) dnů.
   1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, potom na položku Microsoft Exchange a pak klepněte na položku System Manager.
   2. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Mailbox Store (Úložiště poštovních schránek) a potom klepněte na příkaz Properties (Vlastnosti).
   3. Klepněte na kartu Limits (Limity) a do pole Keep deleted items for days (Počet dnů zachování odstraněných položek) zadejte číslo 0.
  • Odstraňte poštovní schránky, které již nejsou používány.
  • Pomocí nástroje Move Mailbox (Přesunout poštovní schránky) přesuňte poštovní schránky do úložiště poštovních schránek na jiném serveru, na kterém je spuštěn Microsoft Exchange Server.
  • Uživatelé si musí vytvořit soubory osobních složek (PST) na místních pevných discích. Poté musí archivovat obsah z databáze úložiště poštovních schránek do souborů na místních pevných discích.
  • Obsah databáze úložiště poštovních schránek archivujte do souborů osobních složek (PST) pomocí nástroje Mailbox Merge Wizard (Průvodce sloučením poštovních schránek, ExMerge).


   Poznámka: Nástroj ExMerge archivuje obsah podle složky poštovních schránky nebo podle časového období.

   Další informace o používání nástroje ExMerge získáte v souboru Mailbox Merge Wizard (ExMerge).doc, který je součástí souborů ke stažení nástroje ExMerge. Nástroj ExMerge můžete stáhnout na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace o oprávněních, která jsou nástrojem ExMerge vyžadována, najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

   273642 Nástroj ExMerge nepracuje, nemáte-li k úložišti oprávnění Přijmout jako a Odeslat jako (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).
 5. Po odebrání dat z úložiště poštovních schránek je nutné nechat proběhnout online údržbu, aby byly před spuštěním defragmentace v režimu offline položky označeny pro trvalé odstranění.

  Ve výchozím nastavení je online údržba naplánována na každou noc od 1:00 do 5:00. Chcete-li vynutit okamžité spuštění online údržby, postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, potom na položku Microsoft Exchange a klepnutím na položku Správce systému spusťte Správce systému serveru Exchange.
  2. Poklepejte na Microsoft Exchange Server a potom poklepejte na položku Storage Group (Skupina úložišť).
  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Mailbox Store (Úložiště poštovních schránek) a potom klepněte na příkaz Properties (Vlastnosti).
  4. Klepněte na kartu Database (Databáze) a potom na položku Customize (Vlastní nastavení) a nastavte okamžité spuštění.

   Poznámka: Spuštění online údržby může trvat až 30 minut a její dokončení až několik hodin. Po spuštění online údržby je v protokolu událostí aplikací zaznamenána zpráva s následujícím ID události:
 6. Zobrazte protokol událostí aplikací a ověřte, zda je online údržba úložiště poštovních schránek dokončena. ID události 1221 označuje dokončení online údržby. Zpráva s tímto ID události také uvádí, kolik volného místa bude v úložišti poštovních schránek k dispozici po defragmentaci v režimu offline. Událost s ID 1221 je podobná jako událost s následujícím ID:
 7. Pomocí nástroje Eseutil (Eseutil.exe) spusťte defragmentaci úložiště poštovních schránek v režimu offline.

  Před spuštěním offline defragmentace je nutné odpojit úložiště poštovních schránek. Musíte mít také na disku volné místo odpovídající minimálně 110 % velikosti databáze, aby bylo možné spustit příkaz eseutil /d. Pokud pomocí příkazu t neurčíte dočasné úložiště pro soubor databáze, je jako dočasné úložiště automaticky nastavena složka Exchsrvr/Bin.

  V příkladu uvedeném v tomto kroku označuje písmeno X dočasnou jednotku (pevný disk nebo síťová jednotka), na které je umístěna defragmentovaná databáze. Po spuštění příkazu eseutil /d u úložiště poštovních schránek je nutné odpojit všechna úložiště ve skupině úložišť a před dalším připojením databáze odstranit všechny soubory protokolů ve složce Mdbdata. Doba provedení defragmentace v režimu offline se liší v závislosti na faktorech, jako je například používaný hardware nebo zda je dočasná databáze přesměrována na síťovou jednotku. Následující příkaz je příkladem příkazu příkazového řádku, který slouží ke spuštění nástroje Eseutil:
  exchsrvr\bin\eseutil /d "umístění souboru .edb" /tX:\tempdfg.edb
  Poznámka: Defragmentujete-li databázový soubor .edb, je defragmentován rovněž přidružený soubor .stm.

  Další informace o použití nástroje Eseutil naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  328804 Defragmentace databází serveru Exchange (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  254132 Příkaz Eseutil /d defragmentuje databázi a soubor datového proudu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  192185 Použití nástroje Eseutil (Eseutil.exe) k defragmentaci
 8. Připojte databáze a vytvořte záložní kopie.

  Upozornění: Po defragmentaci databáze pomocí nástroje Eseutil.exe musíte provést úplné zálohování databází. Úplné zálohování je nezbytné, protože defragmentace databáze vytvoří nové databázové soubory s novými podpisy databáze. Odpovídají-li podpisy databáze očekávaným hodnotám zaznamenaným v souborech protokolů transakcí, přehraje se po obnovení soubor protokolu. Všechny zálohy databází vytvořené před defragmentací budou obsahovat databázové soubory s podpisy odlišnými od podpisů nové, defragmentované databáze. Je-li obnovena starší databáze, nové protokoly transakcí spojené s novou, defragmentovanou databází se nepřehrají.
Pokud nelze Exchange Server upgradovat na aktualizaci Exchange Server 2003 SP2, je vhodné implementovat limity poštovních schránek, které pomohou zabránit dosažení limitu maximální velikosti databáze. Limity poštovních schránek lze implementovat u úložiště poštovních schránek. Pokud používáte poštovní schránky, které vyžadují více limitů úložiště, můžete implementovat jednotlivé limity pro každou schránku.


Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

319583 Postup konfigurace limitů úložišť poštovních schránek na serveru Exchange 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Metoda 3

Pomocí nové funkce Skupina úložišť pro obnovení na serveru Exchange Server 2003 můžete databázi připojit ke skupině úložišť pro obnovení a extrahovat z ní poštovní schránky pomocí verze průvodce Microsoft Exchange Merge Wizard (Exmerge.exe) pro server Exchange Server 2003.

Pro databáze ve skupině úložišť pro obnovení je k dispozici stejná funkce Exmerge.exe jako pro databáze v normálních skupinách úložišť. Použijete-li nástroj Exmerge.exe se skupinou úložišť pro obnovení, povšimněte si následujících rozdílů:
 • Extrahujete-li data ze skupiny úložišť pro obnovení, nemusíte přepisovat nastavení Odepřít, které bylo nakonfigurováno pro oprávnění Receive As pro členy skupiny správců. Pokud však data vracíte zpět do normální skupiny úložišť, musíte do úložiště poštovních schránek přidat příslušný uživatelský účet. Tomuto účtu také musíte přiřadit oprávnění Receive As.
 • Původní poštovní schránka musí být stále uložena v původní databázi a musí být stále připojena k uživatelskému účtu služby Active Directory.
Další informace o použití skupin úložišť pro obnovení na serveru Exchange Server 2003 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

824126 Použití skupin úložišť pro obnovení na serveru Exchange Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Další informace

Limit velikosti soukromé databáze úložiště poštovních schránek serveru Exchange (16 GB) a limit velikosti veřejné databáze úložiště poštovních schránek serveru Exchange (16 GB) je součtem velikostí souborů Priv.edb a Priv.stm. Jestliže v nástroji Exchange System Manager zobrazíte místo využívané poštovní schránkou, bude zobrazená velikost zahrnovat pouze místo používané souborem Priv.edb. Tato velikost nezahrnuje místo používané souborem Priv.stm.

Zadáte-li limit poštovní schránky, omezíte pouze úložiště v souboru Priv.edb. Neomezíte úložiště v souboru Priv.stm. Například zobrazená velikost poštovní schránky v nástroji Exchange System Manager je pouze 250 MB, ale celkové místo, které tato poštovní schránka využívá, je 450 MB. K tomuto rozdílu dochází, protože nástroj Exchange System Manager nezobrazuje 200 MB místa využívaného souborem Priv.stm.

Další informace o tomto problému na serveru Microsoft Exchange 2000 Server najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

813051 Postup dočasného zvýšení 16GB limitu velikosti databáze na serveru Exchange 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Další informace o aktualizaci Exchange Server 2003 Service Pack 2 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 828070 - Poslední kontrola: 10. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor