Při přihlášení k doméně nebo připojení k síťovému prostředku pomocí počítače se systémem Windows XP dochází k prodlevám

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
BUG #: 15860 (Content Maintenance)

Souhrn

Tento článek popisuje potíže s dlouhými prodlevami při přihlášení k doméně nebo při otevření síťových sdílených položek. Existuje mnoho možných příčin. Mezi ně patří potíže se službou Webový klient, potíže s nastavením serveru proxy nebo potíže s konfigurací serveru.

Příčinu je například možné zjistit následující jednoduchou zkouškou. Vypněte v klientském počítači službu Webový klient nebo službu serveru, která naslouchá na portu TCP (Transmission Control Protocol) 80. Pokud některým z těchto kroků potíže odstraníte, existují různé způsoby, pomocí nichž je možné znovu povolit uvedené služby a omezit prodlevu. Nainstalujte nejnovější aktualizaci Service Pack určenou pro systém Windows XP, zrušte u místních serverů používání serveru proxy, změňte pořadí zprostředkovatelů přístupu k síti tak, aby byla jako poslední zařazena služba Webový klient, nainstalujte všechny aktualizace služby Webový klient a upravte konfiguraci aplikace Internet Explorer.

Příznaky

Pokud pracujete s počítačem, ve kterém jsou nainstalovány operační systémy uvedené v části „Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt“, můžete zaznamenat některé z následujících příznaků:
 • Po zadání hesla na přihlašovací obrazovce se zdá, že počítač přestal reagovat. Uvedené chování se projevuje od okamžiku zpracování zásad skupiny až do zobrazení modré obrazovky, bezprostředně před zobrazením ikon pracovní plochy. Může trvat i několik minut.
 • Během procesu přihlášení se na několik minut zobrazí zpráva Nastavení počítače. Ke stejnému počítači se však přihlásíte rychle, jestliže je odpojeno připojení k síti.
 • Otevření síťové sdílené položky trvá velmi dlouho.
 • Otevření souboru uloženého ve sdílené položce systému souborů DFS může trvat 90 sekund až 15 minut. Stejný soubor však lze otevřít rychle pomocí přímé cesty k souboru.
 • Získáváte-li přístup ke sdíleným položkám na serveru se systémem Microsoft Windows NT 4.0 nebo Microsoft Windows 2000 prostřednictvím aplikace Microsoft Internet Explorer 6, zdá se, že proces získávání přístupu ke sdíleným položkám přestal reagovat.


  Poznámka: K požadovaným sdíleným položkám získáte přístup, pokud dostatečně dlouho počkáte (například 10 minut nebo déle).

Příčina

V případě všech uvedených příznaků je nutné v počítači otevřít síťovou sdílenou položku. V požadavku na otevření síťové sdílené položky je použita cesta ve formátu UNC (Uniform Naming Convention) \\název_serveru\název_sdílené_položky\adresář\název_souboru.přípona. Umístění UNC je nejprve předáno službě Webový klient. Tato služba se pravděpodobně bude připojovat k následující položce: http://název_serveru/název_sdílené_položky. Služba Webový klient může také využít internetová rozšíření pro systém Windows a spojit se prostřednictvím serveru proxy se servery, u kterých je povolen protokol WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning). Server proxy se s cílovým serverem spojuje pomocí portu 80. Prodlevu přístupu ke sdílené položce způsobuje nejméně jedna z následujících příčin:
 • Služba Webový klient čeká na odpověď serveru proxy. Může se stát, že tato odpověď nebude nikdy odeslána. V takovém případě dojde k prodlevě, dokud nevyprší časový limit služby Webový klient. Výchozí hodnota této prodlevy je 10 minut.

 • Jestliže cílový server nepodporuje protokol HTTP na portu TCP 80 nebo jestliže byl cílový server přepnut do režimu offline, neodešle pravděpodobně server proxy službě Webový klient očekávaný chybový kód HTTP.

 • Pokud server proxy, na který je požadavek předán, obsahuje nefunkční odkaz na externí server DFS, může prodlevu způsobit časový limit chyby připojení k externímu serveru DFS.

 • V pořadí zprostředkovatelů přístupu k síti je položka Síť Webového klienta uvedena před položkou Síť Microsoft Windows.
 • V řadiči domény pro ověřování je spuštěna služba, která naslouchá na portu TCP 80. Řadič domény může například být zároveň serverem Exchange Server s aplikací Outlook Web Access (OWA).
 • Nastavení serveru proxy v aplikaci Internet Explorer není nakonfigurováno na možnost Nepoužívat server proxy pro adresy vnitřní sítě. Do seznamu vyloučení nejsou také zadávány úplné názvy pro místní intranet.
 • Proměnná příkazu PATH obsahuje odkaz DFS podobný následujícímu příkladu:
  PATH=\\corp.domain.com\dfsroot\DFSLink;C:\WINDOWS\system32;

Řešení

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Jako rychlou zkoušku můžete nejprve provést kroky popsané v části Jak potíže obejít. Pokud pomocí postupu v této části daný problém odstraníte, způsobila jej služba Webový klient. Jestliže pomocí kroků v této části problém odstranit nelze, nespadá mezi témata tohoto článku.

Pokud jedna nebo více aplikací službu Webový klient vyžaduje a část Jak potíže obejít odstranění problému umožňuje, proveďte postup jednotlivých metod v daném pořadí, dokud nebude uvedené chování odstraněno.

Metoda 1: Instalace nejnovější aktualizace Windows XP Service Pack

Chcete-li ověřit, zda je v počítači nainstalována aktualizace Windows XP SP1, postupujte následujícím způsobem:
 1. Pravým tlačítkem myši klepněte na položku Tento počítač a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Na kartě Obecné vyhledejte v části Systém verzi aktualizace Service Pack.
Další informace o získání nejnovější aktualizace Service Pack naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP

Metoda 2: Konfigurace aplikace Internet Explorer na možnost nepoužívání serveru proxy

Chcete-li aplikaci Internet Explorer nakonfigurovat tak, aby u místních adres nepoužívala server proxy, postupujte následujícím způsobem:
 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer.
 2. Klepněte na nabídku Nástroje a na příkaz Možnosti Internetu.
 3. Klepněte na kartu Připojení a poté na tlačítko Nastavení místní sítě.
 4. Pokud není zaškrtnuto políčko Použít server proxy, přejděte k následující metodě.
  Jestliže je políčko Použít server proxy zaškrtnuto, zaškrtněte políčko Nepoužívat server proxy pro adresy vnitřní sítě.
 5. Klepněte na tlačítko Upřesnit.
 6. Ve skupinovém rámečku Výjimky zadejte úplné doménové názvy všech místních serverů a potom třikrát klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Chcete-li aplikaci Internet Explorer konfigurovat na možnost nepoužívání serveru proxy, lze toho dosáhnout také změnou pole REG_BINARY v následujícím klíči registru: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\SavedLegacySettings. Tento klíč registru bude k dispozici a bude službou Webový klient používán i v případě, že dialogové okno Možnosti Internetu a klíče registru HKCU a DEFAULT indikují, že server proxy je zakázán.

Metoda 3: Změna pořadí zprostředkovatelů přístupu k síti

 1. Na ploše klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Místa v síti a klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. V nabídce Upřesnit klepněte na příkaz Upřesnit nastavení.
 3. Na kartě Pořadí zprostředkovatelů klepněte v seznamu Zprostředkovatelé přístupu k síti na položku Síť Webového klienta.
 4. Podle potřeby stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ tak, aby se položka Síť Webového klienta dostala v seznamu zprostředkovatelů na poslední místo, a klepněte na tlačítko OK.


Pořadí zprostředkovatelů přístupu k síti je také možné změnit v registru. Jedná se o položku registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider\Order\ProviderOrder. Tato položka má následující výchozí hodnotu: RDPNP,LanmanWorkstation,WebClient.

Metoda 4: Instalace příslušných oprav hotfix

Pokud jste během provádění postupu metody 1 nainstalovali aktualizaci Windows XP SP1, je k dispozici novější verze souboru Webclient.dll. Další informace o instalaci nejnovější verze služby Webový klient získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

824383 Chybová zpráva při kopírování souboru z počítače se systémem Windows XP na server WebDAV prostřednictvím protokolu WebDAV (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Po instalaci této opravy nastavte hodnotu položky registru ServerNotFoundCacheLifeTimeInSec. Uvedený krok provedete pomocí postupu ve druhé části následujícího článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
823372 Otevírání dokumentů aplikace Word s připojenými šablonami trvá velmi dlouho (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Metoda 5: Úprava instalace aplikace Internet Explorer

Pokud instalace aplikace Internet Explorer 6 upravujete, nasazujete a spravujete pomocí sady Internet Explorer Administration Kit a pokud jste nasadili sadu aplikace Internet Explorer do podregistru .DEFAULT, bude možné odstranit uvedené chování pomocí této metody.

Služba Webový klient používá nastavení registru .DEFAULT. Každý požadavek služby Webový klient je odeslán na server proxy. Časový limit požadavku pro server proxy nakonec vyprší.
Po spuštění počítače se systémem Windows XP je použit soubor zásad počítače.
 1. Službě Multiple UNC Provider (MUP) je odesláno oznámení, že se klient musí připojit k položce řadič_domény_1.doména.com, nebo je uveden pouze název NetBIOS přihlašovacího serveru. Příslušné informace jsou předány přesměrovačům, které jsou k dispozici.
 2. Služba Webový klient zpracovává daný požadavek.
 3. Rozhraní WinInet načte a zjistí konfiguraci serveru proxy z registru:

  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  ProxyEnable

  ProxyOverride

  ProxyServer
 4. Pokud jsou uvedené tři klíče nastaveny na používání serveru proxy, odešle na něj rozhraní WinInet požadavek. Může dojít k vypršení časového limitu a chybě. Jestliže se tak stane, vrátí služba Webový klient službě Multiple UNC Provider zápornou odpověď.
V tomto případě je možné problém odstranit zadáním názvu NetBIOS řadiče domény pro hodnotu ProxyOverride.

Poznámka: V závislosti na názvu uvedeném v požadavku WebDAV se zároveň může jednat o název interní domény.

Následuje příklad:
"ProxyEnable"=1 "ProxyServer"="http:// název_serveru_proxy : číslo_portu " "ProxyOverride"="*.intranet; řadič_domény1;*.doména.com;10.10.*;<local>" 
V tomto příkladu představuje parametr název_serveru_proxy název příslušného serveru proxy a číslo_portu je číslo portu TCP pro protokol HTTP. Jako číslo portu je obvykle nastavena hodnota 80 nebo 8080.
KlíčHodnota
ProxyEnable0 = Ruční detekce serveru proxy je zakázána. 1 = Ruční detekce serveru proxy je povolena.
ProxyServerNázev a port serveru proxy.
ProxyOverrideAdresy DNS (Domain Name System) oddělené středníky, které by měly být předány serveru proxy. Pomocí hodnoty <local> je možné zrušit používání serveru proxy u místních adres. Pokud tuto hodnotu zadáte, je nutné ji v řetězci uvést jako poslední.
Poznámka: S aktuálním uživatelem je spojeno následující umístění registru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Položky seznamu výjimek pro server proxy jsou uloženy v hodnotě ProxyOverride. Další hodnoty můžete do seznamu přidat provedením následujících kroků:
 1. V aplikaci Internet Explorer klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti Internetu.
 2. Klepněte na kartu Připojení a poté na tlačítko Nastavení místní sítě.
 3. Klepněte na tlačítko Upřesnit.
 4. Ve skupinovém rámečku Výjimky zadejte příslušné informace.
Poznámka: Hodnoty uvedených klíčů můžete zobrazit v sestavě WinMSD u položky Nastavení Internetu v části Připojení aplikace Internet Explorer. Nastavení serveru proxy v klientských počítačích je také možné nakonfigurovat pomocí sady Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK).


Další informace o této sadě naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: V případě použití souboru PAC jsou požadavky WebDAV generovány, jestliže soubor PAC obsahuje následující řetězec:
function FindProxyForURL(url, host).
{
}

Následujícím způsobem můžete soubor PAC upravit tak, aby vyloučil komunikaci WebDAV:


function FindProxyForURL(url, host) {if (shExpMatch(host, "DCNAME*")) { return "DIRECT"; } 

Jak potíže obejít

Uvedenému chování je možné zabránit pomocí některého z následujících řešení:
 • Jestliže je to možné, zastavte službu, která v řadiči domény nebo na souborovém serveru naslouchá na portu TCP 80.
 • V klientovi se systémem Windows XP zakažte službu Webový klient.
Pokud chcete zjistit stav služby Webový klient v klientském počítači WebDAV nebo v něm tuto službu zakázat, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy a na položku Nástroje pro správu a pak klepněte na položku Správa počítače.
 2. V podokně podrobností poklepejte na položku Služby a aplikace.
 3. Poklepejte na položku Služby.
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Webový klient a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Klepněte na kartu Obecné.
 6. V rozevíracím seznamu Typ spouštění klepněte na položku Zakázáno.
 7. Klepněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK.
Poznámka: Službu Webový klient je možné zakázat, jestliže není nutné měnit nebo vytvářet soubory na serverech WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning).V systému Windows 2000 není služba Webový klient implementována. Ve výchozím nastavení systému Windows Server 2003 je uvedená služba vypnuta.Další informace o zakázaných službách získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

812519 Služby, které jsou ve výchozím nastavení systému Windows Server 2003 vypnuty (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Ke službě Webový klient existuje několik alternativ. Pokud pracujete se systémem Windows XP, postupujte následujícím způsobem:
 1. Zakažte službu Webový klient.
 2. Nainstalujte program, který využívá webové složky. Nainstalujte například sadu Microsoft Office XP nebo vyšší.
 3. Odstraňte původní místo v síti.
 4. Vytvořte nové místo v síti.

Další informace o protokolu WebDAV a službě Webový klient získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

817929 Soubory se nezobrazují v případě, že pomocí protokolu WebDAV přidáte zástupce místa v síti na web služby Windows SharePoint Services (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Další informace

Služba Webový klient umožňuje programům pro systém Windows pomocí rozhraní API Win32 vytvářet a upravovat soubory určené pro Internet nebo k těmto souborům získávat přístup. Pokud službu zastavíte, nebudou uvedené funkce k dispozici.

Po vypnutí služby Webový klient bude zastaven přesměrovač WebDAV. Na webovém serveru nebude možné používat příkazy příkazového řádku, jako jsou například net use, dir, copy a rename. Nebude možné přidat umístění WebDAV pomocí možnosti Přidat místo v síti. Nebude možné publikovat do komunit MSN prostřednictvím Průvodce publikováním. Můžete však nadále používat servery podporující protokol SMB (Server Message Block).

V systému Windows XP a vyšších verzích je v přesměrovači souborů systému Windows integrován klient WebDAV. V sadách Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP a Microsoft Office System 2003 jsou integrovány přesměrovače WebDAV, které pracují nezávisle na službě Webový klient.

Přesměrovač WebDAV systému Windows XP

Systém Windows XP obsahuje novou součást – přesměrovač WebDAV. Pomocí této součásti se mohou programy spuštěné v systému Windows XP připojit k Internetu a číst a zapisovat data na Internetu v nativním režimu. Protokol WebDAV představuje rozšíření protokolu HTTP, který umožňuje zápis dat do cílů HTTP, jako jsou například komunity na webu služby MSN společnosti Microsoft. Přesměrovač WebDAV zajišťuje přístup k těmto serverům na úrovni systému souborů, podobně jako existující přesměrovač poskytuje přístup k serverům SMB a CIFS (Common Internet File System).

Jedním ze způsobů přístupu ke sdílené položce WebDAV je zadání příkazu net use. Na příkazovém řádku můžete například zadat následující příkaz: NET USE * http://webserver/davscratch

Chcete-li se připojit ke komunitě MSN, zadejte jako cíl řetězec http://www.msnusers.com/název_požadované_komunity/files/. Je nutné použít pověření služby Microsoft .NET Passport. Jestliže pracujete s namapovanou síťovou jednotkou, zadejte podrobnosti do dialogového okna Připojit se pomocí jiného uživatelského jména. Spolu s příkazem net use můžete také použít přepínač /u:. Na příkazovém řádku můžete například zadat následující příkaz: NET USE http://www.msnusers.com/jméno/files /u:účet_služby_passport@hotmail.com

Windows XP

Služba Webový klient se používá v případě, že připojujete webové složky a nezadáváte port. Pokud například použijete adresu URL http://webserver/davscratch, zobrazí se pomocí trasování v síti hlavička HTTP podobná následující:
HTTP: User-Agent = Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600 

Microsoft Office

Jestliže zadáte syntaxi, která obsahuje číslo portu, připojíte se prostřednictvím přesměrovače WebDAV sady Office. Pokud například použijete adresu URL http://webserver:80/davscratch, zobrazí se pomocí trasování v síti řetězec podobný následující hodnotě:
HTTP: User-Agent = Microsoft Data Access Internet Publishing Provider DAV 

Poznámka: Uvedený řetězec se v programu Sledování sítě může i nemusí zobrazit jako komunikace HTTP, protože port serveru proxy se může měnit.

Poznámky

V následující části jsou popsány některé známé problémy se spoluprací s protokolem WebDAV:
 • Z důvodů zabezpečení není klient WebDAV povolen ve výchozím nastavení systému Windows Server 2003. Je nutné povolit službu Webový klient.

 • Připojení ke sdílené položce WebDAV systému Windows pomocí sady Microsoft Office 2000 je podporováno pouze v případě, že je sada Office 2000 spuštěna v operačním systému Windows 2000 nebo dřívější verzi. Připojení ke sdílené položce WebDAV systému Windows pomocí sady Office 2000 spuštěné v počítači se systémem Windows XP podporováno není.

 • Jestliže sadu Microsoft Office používáte v počítači se systémem Windows XP, využijte místo přesměrovače souborů systému Windows XP raději přesměrovač WebDAV sady Office. Obecně platí, že pokud pracujete s produkty sady Microsoft Office, je nejvhodnější používat soubory určené názvy HTTP, nikoli cestami UNC. Místo řetězce \\název zařízení\virtuální kořenový adresář\název souboru zadejte řetězec http://název zařízení/virtuální kořenový adresář/název souboru.

Zakázání služby Webový klient neovlivňuje procházení Internetu. Služba Webový klient se používá pouze pro připojení WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning).Pokud je pro soubor zadán název UNC (Universal Naming Conventions), použije přesměrovač protokol SMB, WebDAV nebo kombinaci obou uvedených protokolů podle možností dostupných na serveru.Jestliže se v aplikaci otevírá soubor uložený v síti, předá Správce vstupu a výstupu požadavek systémové součásti s názvem služba Multiple UNC Provider (MUP). Tato služba je logicky nadřazena všem přesměrovačům. Pokud je službě Multiple UNC Provider předána síťová cesta, zjišťuje služba u všech zaregistrovaných přesměrovačů, zda danou cestu dokáží rozpoznat. Přesměrovače se následovně spojí se serverem a zjišťují, zda je daná cesta platná pro určitý protokol. Jestliže server může připojení realizovat, vrátí přesměrovač službě Multiple UNC Provider hodnotu pro úspěch. V opačném případě vrátí přesměrovač hodnotu pro neúspěch. Všechny budoucí požadavky na vstup a výstup tohoto souboru jsou pak předávány přesměrovači, který danou cestu přijal. Přijme-li cestu více přesměrovačů, vybere služba Multiple UNC Provider na základě definice v registru přesměrovač s nejvyšší prioritou.

Další informace o potížích s více přesměrovači získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

171386 Prodlevy připojení v případě instalace mnoha přesměrovačů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Požadavky WebDAV blokuje nástroj URLScan

Další informace o nástroji URLScan najdete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Nastavení registru pro časové limity

Služba Webový klient uchovává seznam serverů kontaktovaných v posledních 60 sekundách, na kterých není k dispozici DAV (negativní mezipaměť). Jestliže je server uveden v tomto seznamu, bude okamžitě vrácena hodnota pro neúspěch (služba vůbec nepřejde do sítě). Dobu uchování serveru v seznamu lze změnit úpravou hodnoty položky registru ServerNotFoundCacheLifeTimeInSec.

Poznámka: Pokud položka registru \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters\ServerNotFoundCacheLifeTimeInSec neexistuje, vytvořte ji.
Typ: REG_DWORD

Hodnota: Výchozí hodnota 60 (desítkový formát)
Není určena žádná maximální a minimální hodnota.


Parametr RequestTimeoutInSec představuje počet sekund, během nichž přesměrovač WebDAV čeká na zpracování rozhraním WinInet po vydání požadavku, jako je například požadavek na získání nebo vložení souboru.

\HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRxDAV\Parameters\RequestTimeoutInSec
Typ: REG_DWORD
Hodnota: Výchozí hodnota 600 (desítkový formát)

Odkazy

Další informace o příbuzných tématech naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

812924 Proces získávání přístupu ke sdílené položce systému Windows NT 4.0 nebo Windows 2000 přestává reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

312181 Dlouhé prodlevy při otevírání prostředků ve sdílené položce DFS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

171386 Prodlevy připojení v případě instalace mnoha přesměrovačů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

271361 Zakázání automatického ukládání do mezipaměti serveru proxy v aplikaci Internet Explorer (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

320507 Aplikace Internet Explorer 30 minut neopakuje spojení s neplatným serverem proxy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

810401 Chybová zpráva Název místního zařízení je již používán v případě přerušení příkazu NET USE (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

812924 Proces získávání přístupu ke sdílené položce systému Windows NT 4.0 nebo Windows 2000 přestává reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

817929 Soubory se nezobrazují v případě, že pomocí protokolu WebDAV přidáte zástupce místa v síti na web služby Windows SharePoint Services (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

819961 Konfigurace nastavení klientského serveru proxy pomocí souboru registru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

823372 Otevírání dokumentů aplikace Word s připojenými šablonami trvá velmi dlouho (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

826286 Nový uživatel nemůže získat přístup k Internetu a nastavení serveru proxy je nezadané (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

829909 Systém Windows XP přestane reagovat při připojení ke sdílené složce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

830561 Otevírání dokumentů s připojenými šablonami trvá v aplikaci Word 2002 a Word 2003 velmi dlouho (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

317506 Pokud je povolen server proxy Winsock, není možné přihlášení k doméně pomocí virtuální privátní sítě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

262981 Aplikace Internet Explorer používá u místních adres IP server proxy, přestože je nastavena možnost Nepoužívat server proxy pro adresy vnitřní sítě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

209252 Maximální počet znaků, které lze zadat do seznamu výjimek pro server proxy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Další informace o protokolu WebDAV získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 832161 - Poslední kontrola: 18. 2. 2008 - Revize: 1

Váš názor