Správa adresáře offline v aplikaci Outlook 2003 a Outlook 2007

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Souhrn

Aplikace Microsoft Office Outlook 2007 a Microsoft Office Outlook 2003 obsahují mnoho nových funkcí a vylepšení, které se týkají adresáře offline. Ve výchozím nastavení používá aplikace Outlook konfiguraci s režimem ukládání do mezipaměti. Režim ukládání do mezipaměti generuje adresář offline, a proto je důležité vědět, jak má být tento adresář nakonfigurován, aby efektivně fungoval v organizaci, která používá server Microsoft Exchange.

Tento článek je uspořádán do kategorií ve formě dotazů a odpovědí, která usnadňuje vyhledávání informací.

Další informace

Obecné informace

Otázka č. 1: Co je to režim s mezipamětí?

Odpověď č. 1:
Režim s mezipamětí je nová výchozí konfigurace pro aplikaci Outlook. Poskytuje podobné možnosti jako konfigurace offline ve starších verzích aplikace Outlook. Při práci v režimu s mezipamětí je poštovní schránka serveru Exchange synchronizována do s lokálním souborem (soubor OST) a seznam adres pro režim offline z počítače se serverem Exchange je synchronizován s kolekcí souborů (soubory OAB) v klientském počítači. Aplikace Outlook přistupuje přímo k souboru OST a souborům OAB na pevném disku, namísto přímé komunikace se serverem nebo servery. Síťová komunikace mezi aplikací Outlook a serverem Exchange je proto významně zredukována.

Otázka č. 2: Proč režim s mezipamětí generuje adresář offline?

Odpověď č. 2:
Adresář offline obsahuje sadu všech vlastností uživatele (jako jsou e-mailové adresy a jména), které aplikace Outlook vyžaduje. S adresářem offline se aplikace Outlook nemusí připojovat ke globálnímu katalogu, když potřebuje vyhledat jména, a nemusí otevírat záznamy s podrobnými osobními údaji. Tyto informace snadno získá z místního adresáře offline.

Otázka č. 3: Funguje adresář offline úplně stejně jako globální seznam adres?

Odpověď č. 3:
Adresář offline je snímek informací adresářové služby Active Directory, které jsou k dispozici v globálním seznamu adres. Některé informace, které jsou k dispozici v globálním seznamu adres, proto nejsou dostupné v adresáři offline. Adresář offline neobsahuje následující položky, které jsou k dispozici v globálním seznamu adres:
 • vlastní vlastnosti ve službě Active Directory, které přidal správce (například identifikační čísla všech zaměstnanců);
 • informace o hierarchickém uspořádání v dané organizaci;
 • informace o členství ve skupinách.
K získání těchto informací musí mít aplikace Outlook přístup k serveru. Pracujete-li v režimu s mezipamětí a jste v režimu online (tj. stav připojení je Připojeno), poskytuje aplikace Outlook úplný seznam informací o uživateli na základě adresáře offline i globálního seznamu adres. Jestliže pracujete v režimu s mezipamětí a stav připojení je Odpojeno nebo Offline, zobrazí se pouze informace obsažené v adresáři offline.

Otázka č. 4: Jaké nové funkce má adresář offline se serverem Microsoft Exchange Server 2003?

Odpověď č. 4:
Server Exchange 2003 podporuje adresář offline v kódování Unicode. Verze v kódování Unicode je známá také jako verze 3a. Server Exchange 2003 podporuje i starší verze adresáře offline v kódování ANSI pro klienty aplikace Outlook s předchozími verzemi. Verze v kódování ANSI je známá také jako verze 2. Počítače se serverem Exchange 2003 disponují rovněž filtrovacím mechanismem, který zajišťuje, aby v adresáři offline byly obsaženy pouze certifikáty používané aplikací Outlook pro infrastrukturu veřejných klíčů (PKI). Tento mechanismus významně snižuje velikost adresáře offline na serverech, na kterých je spuštěn server Exchange 2003, ve srovnání s adresářem offline na serverech s dřívějšími verzemi serveru Exchange. Snížení velikosti adresáře offline se týká verzí v kódování Unicode i ANSI.

Stažení a aktualizace

Otázka č. 5: Jak často je adresář offline v klientovi aplikace Outlook aktualizován?

Odpověď č. 5:
Při nepřetržitém provozu v režimu s mezipamětí aktualizuje aplikace Outlook v klientovi automaticky adresář offline každých 24 hodin. 24hodinový interval se začíná měřit v okamžiku, kdy byl adresář offline naposledy úspěšně stažen. Pokud jste například dokončili stahování adresáře offline dnes v 9:00, aplikace Outlook začne s dalším stahováním tohoto adresáře následující den přibližně v 9:00. Různí uživatelé proto získají aktualizace v různých náhodných časech.

Poznámka: Ve výchozím nastavení generuje počítač se serverem Exchange rozdílový soubor adresáře offline každé ráno ve 4:00. Změna provedená ve službě Active Directory se projeví i v klientském počítači, pokud jsou splněny následující podmínky:
 • Změnu musí převzít počítač se serverem Exchange, který generuje soubory adresáře offline. To může trvat několik hodin. V nejhorším případě to může trvat 24 hodin. Tato proměnná bude označována jako x.
 • Klienti aplikace Outlook musí stahovat aktualizace adresáře offline každých 24 hodin. To může trvat několik hodin. V nejhorším případě to může trvat 24 hodin. Tato proměnná bude označována jako y.
Aktualizace se do klientských počítačů stáhne o x+y hodin později, v nejhorším případě může tedy zpoždění činit 48 hodin. Takové zpoždění však klient zaznamená jen velmi zřídka.

Otázka č. 6: Jak lze zjistit, kdy se aplikace Outlook pokusí o další stažení adresáře offline?

Odpověď č. 6:
Pokud jste si nepoznamenali čas, kdy aplikace Outlook stahovala adresář offline naposledy, pravděpodobně nebudete moci určit, na jakou dobu plánuje další stažení adresáře offline. V uživatelském prostředí aplikace Outlook není žádný indikátor plánu stahování adresáře offline. Chcete-li vynutit stahování nejnovějšího adresáře offline ručně (za předpokladu, že je k dispozici v počítači se serverem Exchange), použijte jednu z následujících metod:
 • V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Odeslat a přijmout a potom klepněte na příkaz Stáhnout adresář.
 • Ukončete aplikaci Outlook a znovu ji spusťte. Stahování adresáře offline začne za 1až 5 minut po spuštění aplikace Outlook.

  Poznámka: Aplikace Outlook porovnává pořadové číslo naposledy staženého souboru a pořadové číslo úplného nebo rozdílového souboru OAB na serveru Exchange. Pokud aplikace Outlook zjistí, že jedno z pořadových čísel je vyšší než pořadové číslo naposledy staženého souboru, spustí stahování.
Otázka č. 7: Jak často je adresář offline generován v počítači se serverem Exchange?

Odpověď č. 7:
Ve výchozím nastavení generuje počítač se serverem Exchange adresář offline každé ráno ve 05:00:00.

Otázka č. 8: Jak je adresář offline aktualizován na serveru a v klientovi?

Odpověď č. 8:
Počítač se serverem Exchange generuje každý den úplný adresář offline a rozdílový soubor z předchozího dne. Ukládá tento rozdílový soubor a úplný soubor pro aktuální den, ale pouze rozdílové soubory z předchozích dnů.

Následující tabulka popisuje proces, který server Exchange a aplikace Outlook používají při určování souborů adresáře offline, které mají být staženy do klienta.
ExchangeOutlook
DenPořadové číslo úplného adresáře offlinePořadové číslo rozdílového souboruAkce klientaVýsledný adresář offline v klientovi
00Žádný rozdílŽádnýŽádný
111ŽádnýŽádný
222Aplikace Outlook byla spuštěna.Byl stažen adresář offline s pořadím 2.
333ŽádnýŽádný
444Aplikace Outlook byla spuštěna.Stáhněte rozdílový soubor s pořadím 3 a 4 (nebo adresáře offline s pořadím 4, pokud velikost rozdílových souborů s pořadím 3 a 4 přesahuje jednu osminu velikosti úplného adresáře offline s pořadím 4).
Otázka č. 9: Jaká je obvyklá velikost adresářů offline?

Odpověď č. 9:
Velikost adresářů offline se pohybuje v rozmezí od 3 do 700 MB (v nezkomprimované formě). Velikost adresáře offline mohou ovlivnit následující faktory:
 • Používání certifikátů v dané společnosti. Čím více je certifikátů PKI, tím větší je adresář offline. Velikost certifikátů PKI se pohybuje v rozmezí 1 až 4 kB. Tyto certifikáty se na velikosti adresáře offline podílejí nejvíce.
 • Počet uživatelů služby Active Directory.
 • Počet distribučních skupin služby Active Directory.
 • Informace, které se pro každého uživatele a každou distribuční skupinu přidávají ke službě Active Directory v dané společnosti. V některých organizacích se například pro každého uživatele načítají vlastnosti adres, v jiných ne.
Otázka č. 10: Lze soubory adresáře offline v počítači se serverem Exchange aktualizovat častěji?

Odpověď č. 10:
Častější aktualizace se nedoporučuje, protože může ovlivnit výkon klienta a serveru. Generování souborů adresáře offline v kratších intervalech může způsobit problémy s výkonem serveru. Dopad na výkon se může projevit v následujících aspektech:
 • Server musí generovat adresář offline častěji. Dokončení této operace může trvat několik hodin v závislosti na velikosti adresáře Active Directory.
 • Při každé aktualizaci musí aplikace Outlook v místním počítači vytvořit kopii adresáře offline a použít přírůstkové změny načtené ze serveru. Pokud má adresář offline v místním počítači velikost 150 MB, měla by aplikace Outlook při každé aktualizaci vytvořit kopii takovéhoto objemu dat.
 • Aplikace Outlook obsahuje omezující mechanizmus, který zpomaluje aktualizaci adresáře offline, je-li zjištěna aktivita uživatele. V závislosti na velikosti adresáře offline může aktualizace trvat hodinu, ale i 8 hodin, je-li uživatel neustále aktivní.
Pokud chcete zvýšit četnost aktualizací, zkontrolujte, zda má adresář offline přiměřenou velikost. Vhodná velikost v nezkomprimované formě se pohybuje od 1 MB do 25 MB.

Chcete-li provést vlastní nastavení generování těchto souborů na serveru, postupujte takto:
 1. Ve správci systému Exchange rozbalte kontejner Recipients (Příjemci).
 2. Klepněte na kontejner Offline Address Lists (Seznamy adres pro režim offline).
 3. Klepněte pravým tlačítkem na seznam adres pro režim offline, který jste určili jako úložiště poštovních schránek, a potom klepněte na příkaz Properties (Vlastnosti).
 4. Klepněte na položku Customize (Vlastní).
 5. Upravte časové údaje, podle kterých se mají na serveru generovat soubory adresáře offline.
Pokud jste zvýšili četnost generování souborů adresáře offline v počítači se serverem Exchange, můžete také zvýšit četnost stahování adresáře offline v klientovi. Postup:
 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Odeslat a přijmout, přejděte na příkaz Nastavení odesílání a přijímání a potom klepněte na položku Definovat skupiny pro odesílání a přijímání.
 2. Klepněte na tlačítko Nový.
 3. Zadejte název vlastní skupiny.
 4. Klepněte na účet serveru Exchange a potom zaškrtněte políčko Zahrnout vybraný účet do této skupiny.
 5. Ve skupině Vyberte požadované možnosti pro vybraný účet zkontrolujte, zda je zaškrtnuto pouze políčko Stáhnout adresář offline, a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. V dialogovém okně Skupiny pro odesílání a přijímání klepněte na novou skupinu.
 7. Ve skupině Nastavení skupiny Název_skupiny zaškrtněte pouze políčko Naplánovat automatické odesílání a příjem vždy po a potom zadejte počet minut.
 8. Ve skupině Aplikace Outlook je v režimu offline zrušte zaškrtnutí všech políček.
 9. Klepněte na tlačítko Zavřít.
Máte-li vlastní skupinu pro odesílání a přijímání, vyžádá si aplikace Outlook stažení adresáře offline ze serveru na základě počtu minut, který jste zadali v nastavení odesílání a příjímání.

Otázka č. 11: Lze stáhnout adresář offline pomocí programu prostřednictvím objektového modelu aplikace Outlook?

Odpověď č. 11:
Ne. Stahování adresáře offline nejsou prostřednictvím objektového modelu aplikace Outlook dostupná.

Otázka č. 12: Po přidání nového uživatele do adresáře Active Directory se přidaný uživatel nezobrazí v aplikaci Outlook.

Odpověď č. 12:
Adresář offline není aktuální. Aby se v aplikaci Outlook projevily změny, musí dojít ke dvěma událostem:
 • Server musí vygenerovat adresář offline a změny zahrnout do rozdílových souborů.
 • Klient aplikace Outlook musí změny stáhnout ze serveru.
Pokud jste si jisti, že první událost nastala, můžete stáhnout adresář offline ručně. Postupujte takto:
 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Odeslat a přijmout a potom klepněte na příkaz Stáhnout adresář.
 2. V dialogovém okně Adresář offline zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Stáhnout změny od posledního odeslání a příjmu.
 3. Klepněte na tlačítko OK.
Pokud budete v adresáři offline provádět časté změny, budete možná chtít upravit způsob, jakým počítače s aplikací Outlook v síti přistupují k tomuto adresáři. Stahování adresáře offline můžete zakázat, a pokud jsou počítače s aplikací Outlook v režimu serveru Exchange s mezipamětí, lze u nich vynutit používání globálního seznamu adres v režimu online.

Stačí přidat do registru systému následující hodnotu, s ohledem na to, kterou verzi aplikace Outlook máte v počítači:

Outlook 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Cached Mode
Parametr: DownloadOAB
Typ: REG_DWORD
Hodnota: 0

Outlook 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Cached Mode
Parametr: DownloadOAB
Typ: REG_DWORD
Hodnota: 0

Zadáte-li hodnotu 0 (nula), adresář offline se nebude automaticky stahovat a aplikace Outlook musí navázat kontakt s globálním seznamem adres online. Další informace o hodnotách parametru registru DownloadOAB najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

823580 Konfigurace způsobu stahování adresáře pro režim offline v případě použití aplikace Outlook v režimu serveru Exchange s mezipamětí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Jak vyplývá z tohoto článku, pokud byly soubory OAB adresáře offline již dříve staženy a přidruženy k profilu MAPI pro aplikaci Outlook, nebude toto nastavení mít správný efekt. Chcete-li toto nastavení použít, musíte nastavit příslušnou hodnotu registru, odstranit všechny soubory OAB v lokálním počítači a potom provést synchronizaci.

Otázka č. 13: Jaký vliv mají stažené soubory adresáře offline na síť? Mohou síť zahltit?

Odpověď č. 13:
Když je profil režimu s mezipamětí spuštěn poprvé, stáhne aplikace Outlook ze serveru úplný adresář offline. To může síť ovlivnit, zvláště v případě, že ve stejnou dobu provádí tuto operaci více klientů.

Další případy, kdy klienti aplikace Outlook vyžadují stahování úplného adresáře offline, jsou popsány v odpovědi č. 14. Rozdílová stahování by na na síť velký vliv mít neměla, pokud všichni klienti stahují každý den pouze rozdílové soubory.

Aplikace Outlook disponuje pro ochranu sítě před přetížením kvůli stahování adresářů offline následujícími bezpečnostními pojistkami:
 • Ve výchozím nastavení se aplikace Outlook pokusí stáhnout úplný adresář offline pouze jednou za 13 hodin. Pokus se počítá, když aplikace Outlook přijme odpověď ze serveru a může stahování adresáře offline přinejmenším zahájit.
 • Ve výchozím nastavení není počet pokusů aplikace Outlook o rozdílovou aktualizaci omezen. Není-li rozdílová aktualizace úspěšná, aplikace Outlook se za hodinu pokusí o další aktualizaci.
Aplikace Outlook také neprovede žádné úplné ani přírůstkové stažení adresáře offline, jestliže klient běží v režimu pouze se záhlavím. Zjistí-li aplikace Outlook pomalé připojení, například s rychlostí 56 kB/s, přepne ve výchozím nastavení automaticky do režimu Pouze záhlaví. Chcete-li ručně přepnout do režimu Pouze záhlaví, přejděte na příkaz Režim serveru Exchange s mezipamětí v nabídce Soubor a klepněte na položku Stáhnout záhlaví.

Poznámka: Konfiguraci režimu Pouze záhlaví lze provést pouze na serveru serveru Exchange 2003. Servery Microsoft Exchange 2000 Server a Microsoft Exchange Server verze 5.5 tento režim nepodporují.
Otázka č. 14: Za jakých podmínek provede aplikace Outlook stažení úplného adresáře offline?

Odpověď č. 14:
Aplikace Outlook v režimu s mezipamětí provede úplné stažení adresáře offline, pokud jsou splněny následující podmínky:
 • V klientském počítači není žádný adresář offline. Tato podmínka může být splněna, pokud aplikace Outlook neprovedla úplnou počáteční synchronizaci.
 • Celková velikost rozdílových souborů přesahuje jednu osminu velikosti úplného adresáře offline. V tomto případě stáhne aplikace Outlook úplný adresář offline, aby dosáhla vyššího výkonu. Tato podmínka může být splněna, pokud je ve službě Active Directory mnoho objektů, které mění atributy v adresáři offline. Například, telefonní čísla jsou aktualizována novým směrovacím číslem, ke všem uživatelům služby Active Directory jsou přidána nová oddělení nebo jsou zadány nové typy adres.

  Chcete-li změnit pravidlo jedné osminy, postupujte takto.

  Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
  1. V klientském počítači s aplikací Outlook klepněte v nabídce Start na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
  2. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Exchange Provider
  3. Pokud není v pravém podokně zobrazena položka OAB Dif Divisor, vytvořte ji. Postup:
   1. V levém podokně klepněte pravým tlačítkem na podklíč Exchange Provider (Poskytovatel serveru Exchange), přejděte na příkaz Nový a klepněte na položku Hodnota DWORD.
   2. Zadejte hodnotu OAB Dif Divisor a potom stiskněte klávesu ENTER.
  4. Poklepejte na hodnotu OAB Dif Divisor.
  5. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD zadejte v poli Údaj hodnoty hodnotu 4 a pak klepněte na tlačítko OK.

   Tento příklad nastavení (4) umožňuje aplikace Outlook stahovat rozdílové soubory adresáře offline, jejichž velikost činí až jednu čtvrtinu velikosti úplného adresáře offline.

   Poznámka: Pokud je nastavena hodnota registru 0 (nula), aplikace Outlook použije hodnotu 16, protože nemůže dělit nulou.
  6. Ukončete program Editor registru.
 • Tabulka nadřazených jednoznačných uživatelských jmen se změnila. V tomto případě se všichni klienti aplikace Outlook pokusí o stažení úplného adresáře offline. K této změně může dojít, je-li vytvořeno nové nadřazené jednoznačné uživatelské jméno (PDN) nebo je-li některé nadřazené jednoznačné uživatelské jméno odstraněno.

  Nadřazené jednoznačné uživatelské jméno je částí jednoznačného uživatelského jména (DN) ve starším formátu serveru Exchange, které nezahrnuje konečné relativní jednoznačné uživatelské jméno (RDN). Příklad: Jednoznačné uživatelské jméno /o=org/ou=site/cn=Recipients/cn=bob má nadřazené jednoznačné uživatelské jméno o=org/ou=site/cn=Recipients.

  Tabulka nadřazených jednoznačných uživatelských jmen je sada všech nadřazených jednoznačných uživatelských jmen nalezených ve službě Active Directory. Jsou odvozena z atributu legacyExchangeDN a atributu proxyAddresses a začínají následující předponou:
  x500:
  Adresy X500 jsou zahrnuty pouze v případě, že začínají výrazem /o=Název_organizace, kde Název_organizace je aktuální název místní organizace používající server Exchange. Znamená to, že nebudou zahrnuty adresy X500 uživatelů, kteří migrovali z jiné organizace.
 • Na serveru chybí rozdílový soubor. Aplikace Outlook bez něj nemůže provést aktualizaci na nejnovější verzi. K tomuto chování může dojít, platí-li jedna z následujících podmínek:
  • Aplikace Outlook nebyla spuštěna (za účelem přihlášení k poštovní schránce Exchange) po více než 30 dní. Zásady serveru povolují rozdílové soubory pouze pro 30 dní.
  • Na serveru došlo k chybě, takže nevygeneroval rozdílový soubor pro daný den.
  • Server byl resetován, případně havaroval, než mohl odeslat rozdílové soubory, ale potom, co odeslal úplný adresář offline do veřejné složky.
 • Verze na serveru a v klientovi se neshodují. Na serveru se nachází novější verze adresáře offline. K dispozici je nyní například verze 3a (adresář offline v kódování Unicode) a předtím jste stáhli adresář offline verze 2.
 • Použití změn v adresáři offline se nezdařilo. Rozdílové soubory na serveru jsou například poškozeny. K poškození může dojít, pokud server havaruje během generování rozdílového souboru.
 • Tabulka jednoznačných uživatelských jmen legacyDN se změnila. Byla například přidána nová tabulka jednoznačných uživatelských jmen legacyDn nebo byla stávající tabulka jednoznačných uživatelských jmen legacyDn odstraněna ze služby Active Directory.
 • Nejméně jeden soubor adresáře offline není přítomen v klientském počítači. Uživatel například neúmyslně odstranil z počítače jeden ze souborů OAB.
 • Předchozí úplné stažení se nezdařilo a aplikace Outlook je musí zahájit znovu od začátku.
 • Adresář offline byl stažen ručně.
Poznámka: Aplikace Outlook neprovede úplné stažení, pokud jsou v klientském počítači problémy s místem na disku. Toto omezení pomáhá chránit síť před nadměrným stahováním.

Otázka č. 15: Probíhá při stahování adresáře offline nějaká komprese dat?

Odpověď č. 15:
V zájmu šetření šířky pásma je adresář offline při stahování komprimován na necelou třetinu původní velikosti. Velikost adresáře offline v organizaci lze ověřit v úložišti adresáře offline ve veřejné složce serveru Exchange. Soubory úplného adresáře offline lze zobrazit pomocí aplikace Outlook Web Access a adresou URL podobnou následující:
http://Název_počítače_se_serverem_Exchange/public/ jiny_podstrom_nez_ipm/offline%20address%book
Za účelem odhadu lze za velikost úplného adresáře offline považovat přibližně 1 MB na 1000 uživatelů. Pokud jsou v adresáři offline zahrnuty uživatelské certifikáty, je třeba přidat přibližně 1 kB na každý z těchto certifikátů.

Otázka č. 16: Aplikace Outlook zobrazuje stav Aktualizace adresáře po dlouhou dobu. Proč?

Odpověď č. 16:
Aplikace je vybavena „škrtící“ funkcí, která zpomaluje aktualizaci adresáře, pokud s touto aplikací pracujete. To může způsobit, že se stav Aktualizace adresáře zobrazuje po dlouhou dobu. Aplikace Outlook pomáhá uživateli dokončit ostatní aktivity a nedovolí, aby aktualizace adresáře narušovala jejich provedení.

Otázka č. 17: Můj počítač se zpomalí, když aplikace Outlook zobrazuje stav Aktualizace adresáře. Proč?

Odpověď č. 17:
V počítačích s pomalými jednotkami pevných disků, například v některých starších přenosných počítačích, může proces aktualizace adresáře snížit výkon počítače, je-li pevný disk fragmentován. Chcete-li zrychlit stahování adresáře offline, pokuste se o defragmentaci pevného disku. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

314848 Defragmentace svazků disku v systému Windows XP
Otázka č. 18: Má nastavení odesílání a přijímání vliv na automatická stahování adresáře offline ve 24hodinových intervalech?

Odpověď č. 18:
Zaškrtnutí políčka Stáhnout adresář offline v dialogovém okně Nastavení odesílání a přijímání - "Název_skupiny" nemá na 24hodinový interval procesu stahování žádný vliv. Aplikace Outlook v režimu s mezipamětí bude pokračovat ve stahování adresáře offline každých 24 hodin bez ohledu na to, zda byla tato možnost povolena.

Poznámka: Chcete-li tuto možnost vyhledat, postupujte takto:
 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Odeslat a přijmout, přejděte na položku Nastavení odesílání a přijímání a potom klepněte na položku Definovat skupiny pro odesílání a přijímání.
 2. Klepněte na skupinu účtů a potom klepněte na tlačítko Upravit.
Pokud zaškrtnete políčko Stáhnout adresář offline a potom klepnete na položku Nastavení adresáře, zobrazí se dialogové okno Adresář offline. V tomto dialogovém okně můžete zvolit buď možnost Bez podrobností, nebo možnost Úplné podrobnosti. Tato nastavení ovlivní stahování adresáře offline. Pokud například vyberete možnost Bez podrobností, bude do počítače automaticky stažena verze adresáře offline bez podrobností.

Otázka č. 19: Jak poznám, zda klient provádí stahování úplného adresáře offline?

Odpověď č. 19:
Chcete-li, aby aplikace Outlook zobrazovala dialogové okno, které vás před zahájením stahování adresáře offline vyzve k výběru, postupujte takto.

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
 1. V klientském počítači s aplikací Outlook klepněte v nabídce Start na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\Exchange Provider
 3. Pokud není v pravém podokně ve sloupci Název zobrazena položka Allow Full OAB Prompt, vytvořte ji. Postup:
  1. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
  2. Zadejte hodnotu Allow Full OAB Prompt a potom stiskněte klávesu ENTER.
 4. Klepněte pravým tlačítkem na položku Allow Full OAB Prompt a potom klepněte na příkaz Změnit.
 5. Zadejte hodnotu 1 a klepněte na tlačítko OK.

  Nastavíte-li tuto položku na hodnotu 1, zobrazí se výzva. Nastavíte-li tuto položku na hodnotu 0, výzva se nezobrazí.
Když aplikace Outlook zahájí stahování adresáře offline, zobrazí se dialogové okno s výzvou, která vám umožní vybrat, zda chcete stáhnout úplný adresář. Klepnete-li na možnost Ne, vyzve vás aplikace Outlook za hodinu znovu.

Otázka č. 20: Jsou odstraněny soubory adresáře offline v kódování ANSI, když aplikace Outlook stáhne adresář offline v kódování Unicode?

Odpověď č.20:
Pokud profil aplikace Outlook přepne z kódování ANSI na kódování Unicode, aplikace Outlook odstraní starší soubory adresáře offline v kódování ANSI. Aplikace Outlook ale odstraní pouze ty soubory adresáře offline, které patří k aktuálnímu profilu. Pokud vytvoříte nový profil v kódování Unicode, mohou se stále zobrazovat některé starší soubory adresáře offline v kódování ANSI, které souvisejí s jiným profilem aplikace Outlook.

Vyhledávání jmen

Otázka č. 21 Jak mám označit, že vyžaduji přesnou shodu aliasů s adresářem offline?

Odpověď č. 21:
Pokud aplikace Outlook běží v režimu s mezipamětí, nastavení registru sleduje, jak se názvy shodují s adresářem offline. Ve výchozím nastavení se části jmen srovnávají se všemi poli jmen, nejen s polem e-mailového aliasu. Následující tabulka uvádí příklady, jak jsou názvy překládány v aplikaci Outlook v režimu s mezipamětí:
JménoPříjmeníAlias
BobBrewerbobb
BobbyJohnsonbjohnson
Pokud zadáte bobb do pole Adresa, přeloží aplikace Outlook v režimu s mezipamětí výraz bobb do obou položek.

Chcete-li označit, že vyžadujete přesnou shodu s e-mailovým aliasem, zadejte před text tohoto e-mailového aliasu znak rovnítko. Jestliže například zadáte =bobb, aplikace Outlook vyhledá kontakt Bob Brewer.

Když je aplikace Outlook spuštěna v režimu s mezipamětí, je možné zapnout přesnou shodu s e-mailovým aliasem i bez zadání znaku rovnítka. Chcete-li tuto funkci použít, postupujte takto:

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Exchange\Exchange Provider
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 4. Zadejte hodnotu OAB Exact Alias Match a potom stiskněte klávesu ENTER.
 5. Klepněte pravým tlačítkem na položku OAB Exact Alias Match a potom klepněte na příkaz Změnit.
 6. Zadejte hodnotu 1 a klepněte na tlačítko OK.

  Nastavením této položky na hodnotu 1 povolíte přesnou shodu.
Otázka č. 22: Vlastnost My Name (Celé jméno) ve službě Active Directory je nastavena na hodnotu "Lastname, Firstname" (Příjmení, Jméno), ale nemohu najít jméno. Proč?

Odpověď č. 22:
Adresář offline podporuje indexy vyhledávání jmen pouze pro následující vlastnosti:
 • Lastname (Příjmení)
 • DisplayName (Zobrazované jméno)
 • Alias
 • OfficeLocation (Umístění kanceláře)
 • Primary SMTP Address (Adresa primárního serveru SMTP)
 • Primary X500 Address (Primární adresy X500)
Službu Active Directory lze konfigurovat. Správce může nastavit server tak, aby vyhledával jména v libovolné sadě vlastností. Omezené indexy v adresáři offline fungují dobře v organizacích, které mají ve službě Active Directory nastaveno jméno jako „Jméno Příjmení“. Následující příklad informací o uživateli ukazuje, proč v této konfiguraci funguje hledání jmen správně:
 • Lastname: Hora
 • DisplayName: Michal Hora
 • Alias: MHora
 • OfficeLocation: 18/2231
 • Primary SMTP address: MHora@exchange.contoso.com
 • Primary X500 address: /o=Contoso/ou=APPS/cn=recipients/cn=mhora
V této konfiguraci můžete tohoto uživatele vyhledat zadáním výrazů Michal, Hora nebo Michal Hora.

Je-li ve službě Active Directory zobrazované jméno nastaveno na možnost "Lastname, Firstname", budou pro vlastnosti v uvedeném příkladu indexovány následující hodnoty:
 • Hora
 • Hora, Michal
 • MHora
 • 18/2231
 • mhora@exchange.contoso.com
 • /o=Contoso/ou=APPS/cn=recipients/cn=mhora
V této konfiguraci nelze daného uživatele vyhledat zadáním výrazu Michal. V druhém seznamu není žádná vlastnost začínající výrazem Michal.

Je-li v organizaci nastavena služba Active Directory na možnost "Lastname, Firstname", pak bezpodmínečný požadavek na hledání položky Firstname vyžaduje instalaci aktualizace Microsoft Office 2003 Service Pack 2 (SP2). Tento problém se v aktualizaci SP2 neobjevuje, protože adresář offline pro aktualizaci SP2 stahuje atribut PR_GIVEN_NAME. Není-li instalace aktualizace SP2 možná, je třeba provést další kroky pro klienty bez aktualizace SP2. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

831124 Vynucení vyhledávání proxy adres a vlastních vlastností v aplikaci Outlook 2003 nebo 2007 v režimu serveru Exchange s mezipamětí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Článek 831124 doporučuje zakázat vyhledávání jmen, které je poskytováno adresářem offline. Tento zákaz však snižuje efektivitu režimu s mezipamětí, protože aplikace Outlook musí vyhledávat jména na serveru globálního katalogu.

Otázka č. 23: Nemohu najít proxy adresy. Proč?

Odpověď č. 23:
Adresář offline podporuje vyhledávání jmen v adresových polích DisplayName, Lastname, OfficeLocation, Alias a Email. Nevyhovují-li tato pole vašim požadavkům, můžete v aplikaci Outlook vynutit vyhledávání proxy adres.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

831124 Vynucení vyhledávání proxy adres a vlastních vlastností v aplikaci Outlook 2003 nebo 2007 v režimu serveru Exchange s mezipamětí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Konfigurace adresáře offline

Otázka č. 24: Mohu přidat do adresáře offline vlastní vlastnost?

Odpověď č. 24:
Ne. Vlastní vlastnosti nelze do adresáře offline přímo přidat. Všechny vlastní vlastnosti přidané na kartě Obecné v dialogovém okně Vlastnosti – "Uživatelské_jméno" musejí být načteny ze serveru globálního katalogu, když aplikace Outlook pracuje v režimu online. Publikování těchto vlastností na kartě Obecné může vyvolat přenos vzdáleného volání procedur (RCP) na server a způsobit zpoždění. Doporučujeme přidat tyto vlastní vlastnosti na jiné karty. Vlastní informace lze přidat například do pole Poznámky na kartě Telefony v dialogovém okně Vlastnosti – "Uživatelské_jméno" v modulu snap–in Uživatelé a počítače služby Active Directory. Tyto informace se zobrazí v poli Poznámky na kartě Telefon a poznámky v dialogovém okně Vlastnosti – Uživatelské_jméno adresáře offline.

Další informace o vyhledávání vlastních vlastností pomocí aplikace Outlook získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

831124 Vynucení vyhledávání proxy adres a vlastních vlastností v aplikaci Outlook 2003 nebo 2007 v režimu serveru Exchange s mezipamětí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Otázka č. 25: Lze stahovat více adresářů offline? Lze používat dva profily z mezipaměti s jejich vlastními adresáři offline?

Odpověď č. 25:
Ne. Aplikace Outlook podporuje pro každý uživatelský účet v počítači pouze jeden adresář offline. Máte-li více profilů, může stahovat adresář offline pouze jeden z nich. Potřebujete-li užívat dva profily v režimu s mezipamětí, zajistěte, aby jeden z nich nestahoval adresář offline.

Další informace o tom, jak zakázat stahování adresáře aplikace Outlook pro profil v režimu s mezipamětí, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

823580 Konfigurace způsobu stahování adresáře pro režim offline v případě použití aplikace Outlook v režimu serveru Exchange s mezipamětí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Otázka č. 26: Jak poznám, zda aplikace Outlook používá adresář offline v místním počítači?

Odpověď č. 26:
Chcete-li zjistit, zda aplikace Outlook používá stažený adresář offline nebo globální seznam adres, postupujte takto:
 1. Otevřete novou zprávu a potom klepněte na tlačítko Komu.
 2. V seznamu Zobrazit jména z adresáře klepněte pravým tlačítkem na položku Globální seznam adres a potom na příkaz Vlastnosti.

  Zobrazí-li se místní cesta k souboru, používá aplikace Outlook stažený adresář offline. Zobrazí-li se název serveru, například Win2003GC, získává aplikace Outlook tuto informaci v režimu online a úplné stažení adresáře offline ještě není dokončeno.
Otázka č. 27: Může být adresář offline sdílen více profily v jednom počítači?

Odpověď č. 27:
Ne. Informace, které se vztahují k adresáři offline, se ukládají v každém profilu zvlášť. Adresář offline nemůže být sdílen více profily.

Otázka č. 28: Jak lze stáhnout adresář offline v kódování Unicode?

Odpověď č. 28:
Pokud jste připojeni k serveru se spuštěným serverem Exchange 2003, je ve výchozím nastavení stahovaný adresář offline v kódování Unicode. Pokud jste připojeni k serveru se spuštěným serverem Exchange 2000 nebo Exchange 5.5, vždy se stahuje adresář offline v kódování ANSI.

Základní pravidla:
 • Pokud aplikace Outlook běží v režimu, který podporuje kódování Unicode, pokusí se stáhnout adresář offline v kódování Unicode. Není-li dostupný adresář offline v kódování Unicode, stáhne aplikace Outlook adresář offline v kódování ANSI.
 • Pokud aplikace Outlook běží v režimu, který podporuje kódování ANSI, vždy stáhne adresář offline v kódování ANSI.
Poznámka: Pokud počítač používá server Exchange 2003, je nutné nastavit také váš profil na režim kódování Unicode, abyste mohli stahovat adresář offline v kódování Unicode. Chcete-li zjistit nastavení režimu pro profil, postupujte takto:
 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz E-mailové účty.
 2. Klepněte na přepínač Zobrazit nebo změnit existující e-mailové účty a pak na tlačítko Další.
 3. Klepněte na svůj účet serveru Exchange a potom klepněte na tlačítko Změnit.
 4. V dialogovém okně E-mailové účty klepněte na tlačítko Další nastavení.
 5. Klepněte na kartu Upřesnit.
 6. Popis se zobrazí ve skupině Režim poštovní schránky.
 7. Pokud je v počítači se serverem Exchange 2000 nebo Exchange 2003 spuštěn režim, který nepodporuje kódování Unicode, pokuste se vytvořit nový profil aplikace Outlook, který podporuje kódování Unicode.
Otázka č. 29: Vyžaduje režim s mezipamětí adresář offline s úplnými podrobnostmi, nebo lze pracovat i s adresářem offline bez podrobností?

Odpověď č. 29:
Režim s mezipamětí aplikace Outlook závisí na informacích obsažených v adresáři offline s úplnými podrobnostmi, aby v tomto režimu fungoval co nejlépe. Adresář offline bez podrobností neobsahuje všechny vlastnosti, které aplikace Outlook vyžaduje, aby mohla pracovat bez přístupu k serveru. Nedostatek požadovaných vlastností může vést k tomu, že aplikace Outlook přestane reagovat.

Otázka č. 30: Jaké kontejnery obsahuje adresář offline?

Odpověď č. 30:
Adresář offline podporuje pouze jediný kontejner. Následující příklad ukazuje, jak tento fakt ovlivňuje aplikaci Outlook:
 1. Otevřete novou e-mailovou zprávu v profilu v režimu s mezipamětí.
 2. Klepněte na tlačítko Komu.

  V seznamu Zobrazit jména z adresáře se zobrazí seznam globálních adres jako výchozí kontejner.
 3. Klepněte pravým tlačítkem na položku Globální seznam adres a potom přejděte na příkaz Vlastnosti.

  V poli Současný server se zobrazí místní cesta k souborům adresáře offline. To znamená, že jako kontejner pro adresář offline je používán globální seznam adres. Kdykoli v této konfiguraci vyberete jméno z globálního seznamu adres, nezobrazí se provoz v síti mezi klientem a serverem.
 4. V dialogovém okně Vlastnosti – Globální seznam adres klepněte na tlačítko OK.
 5. Klepněte na seznam Zobrazit jména z adresáře.
 6. Pod nadpisem Seznamy všech adres se zobrazí další kontejnery. Žádný z těchto kontejnerů není v adresáři offline.
 7. V seznamu Seznamy všech adres klepněte na kontejner. Klepněte například na kontejner Všechny kontakty.

  Klepnete-li na jméno v kontejneru Všechny kontakty, aplikace Outlook stáhne informace ze serveru, ne z místního adresáře offline.
Otázka č. 31: Kde jsou umístěné soubory adresáře offline?

Odpověď č. 31:
Soubory adresáře offline jsou umístěné ve složce %userprofile%\Local Settings\Data aplikací\Microsoft\Outlook. Složka obsahuje 6 souborů pro adresář offline s úplnými podrobnostmi nebo 5 souborů pro adresář offline bez podrobností. Názvy souborů označují, zda je adresář offline ve formátu s kódováním Unicode nebo ANSI. V následující tabulce jsou uvedeny názvy těchto souborů.
ANSIUnicodePoznámky
Anrdex.oabUanrdex.oab
Browse.oabUbrowse.oab
Details.oabUdetails.oabTento soubor není obsažen v adresáři offline bez podrobností.
Rdndex.oabUrdndex.oab
Pdndex.oabUpdndex.oab
Tmplts.oabUtmplts.oab
Otázka č. 32: Na jednotce C není dost místa. Mohu adresář offline přesunout na jinou jednotku?

Odpověď č. 32:
Ano. Chcete-li přesunout adresář offline, postupujte takto:

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersionWindows Messaging Subsystem\ProfilesNázev_profilu\13dbb0c8aa05101a9bb000aa002fc45a
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na položku Řetězcová hodnota.
 4. Zadejte hodnotu 001e660e a potom stiskněte klávesu ENTER.
 5. Klepněte pravým tlačítkem na hodnotu 001e660e a potom klepněte na příkaz Změnit.
 6. V poli Údaj hodnoty zadejte cestu ke složce, do které chcete uložit soubory adresáře offline, a klepněte na tlačítko OK.
 7. Ukončete program Editor registru.
Další informace o režimu s mezipamětí a adresáři offline naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 841273 - Poslední kontrola: 13. 5. 2010 - Revize: 1

Váš názor